21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓްރޮނޯޓުންނަށް ހާއްސަ ނޫޑުލްސްއެއް އުފައްދައިފި

އާންމުކޮށް ވިއްކަން މި ހުންނަ ކަޕް ނޫޑްސް ތައްޓަކީ ޖަައްވީ މިޝަންތަކަށް ދާއިރު ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން އައިއެސްއެސްގައި 100 ޑިގްރީ އަށް ފެން ހޫނު ނުކުރެވުމެވެ. އެހެންވެ ކަޕް ނޫޑްސްލް ޖައްވުގައި މަޑުނުކުރެވި، އެސްޓްރޮނޯޓުން ނޫޑްލްސް އިން މަހުރޫމްވާތީ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކުން މިއޮތީ މިކަމަށް ހައްލެއް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެންޏާމެދު ސީރިއަސްކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ އިރު ވެސް ބައިވެރިޔާ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ އިޝާރާތެއް ދޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުންގެ ގުޅުން އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާ އިރު ވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 1
ޕެޓް ގެންގުޅުމުން ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގު ފަހިވޭ

ޕެޓް ނުވަތަ އޮޅުކޮށްގެން ޖަނަވާރުން ގެންގުޅޭ މީހުން، އެ ނޫން މީހުންނާ އަޅާބަލާ އިިރު ސިއްހީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް...

September 14, 2020 1
ބައިވެރިޔަކު އިހުތިޔާރުކުރުމާއި ކެއުމާ ގުޅުން ބޮޑު

މީހުން އަބަދު ވެސް ބުނާ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ؛ ފިރިހެނެއްގެ ހިތާ ހަމައަށް އަންހެނަކަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ވާސިލުވެވޭނީ ބަނޑުންލައިފަ އެވެ. މާނަ އަކީ މީރުކޮށް ކައްކަން އެނގޭ ނަމަ ހިތް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 1
ދެ މިނިޓްގެ ކަސްރަތަކުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކަސްރަތު ނުކޮށް ގިނަ މީހުން އަބަދު ވެސް ދައްކާ އުޒުރަކީ ވަގުތު ނުވުމެވެ. އެކަމަކު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ކަސްރަތަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތަކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ވަގުތު ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެ ކަސްރަތު ނުކުރުމަކީ މިހާރު ބަހަނާއެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެންމެ ދެ މިނިޓްގެ ކަސްރަތަކުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއެއް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 1
ސަލާންކުރާ ގޮތުން ހަކުރުބަލީގެ ނިޝާނެއް!

މީހުންނާ އަތާއިއަތް ޖޯޑުކޮށް ކުރާ ސަލާމުގައި ބާރެއް ނެތް ނަމަ އެއީ އުމުރުން ދުވަސްވާ ފަހުން ހަކުރުބައްޔަށް ހުށަހެޅުމުގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 1
ރޯގާ އާއި ކެއްސުމަށް މާމުއި މާ ރަނގަޅު

ކެއްސުމާއި ރޯގާ ފަދަ އާދައިގެ ބަލިތަކަށް ބޭހަށް ވުރެ މާމުއި މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މޮޑިފައި މަދިރި

މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތައް ކަމަށްވާ ޑެންގީ އާއި ޗިކަންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް ނައްތައިލަން އެމެރިކާގައި ޖެނެޓިކަލީ މޮޑިފައިކޮށްފައިވާ މަދިރިތަކެއް ފްލޮރިޑާ އަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
އަންހެން ވެރިން ތިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ މާ ބޮޑު

އިސް ވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ތިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ވެސް އެ ނޫން ކުންފުނިތަކާ އަޅާބަލާ އިރު 10 ގުނަ...

July 29, 2020 3
ހަކުރުބައްޔާ ދެކޮޅަށް ފޮނިތޮށި

ދުރާލައި ހަކުރުބަލިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ފޮނިތޮއްޓަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެެއްޗަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 2
ފަލަ ނަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

ފަލަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިއްޖެ ނަމަ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑު ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޖުރިބާރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 2
2040 އަށް 1.3 ބިލިއަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި

ޕްލާސްޓިކް ކުނިމަދުކުރަން މިހާރު އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރާ ނަމަ 2040 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ޕްލާސްޓި ކުނީގެ އަދަދު 1.3 ބިލިއަން ޓަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 1
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކެބެޖާއި ކިއުކަމްބާ އެހީއަކަށް ވެދާނެ

ކެބެޖާއި ކިއުކަބްމާ ކެއުމަކީ ކޮވިޑް-19 އިން އަވަހަށް ފަސޭހަވާ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓާ އެކު ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ކުޑަވަނީ!

ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓް ދަށްވެ މި ގަރުނު ނިމޭ އިރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

July 16, 2020 4
ކޮވިޑުން ޔޫކޭގެ އެއް މިލިއަން މީހުން ދުންފަތާ ދުރަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ކަންކަމާ ހެދި، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުއްޓައިލި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގި ކަމަށް ޗެރިޓީއެއް ކަމަށްވާ...

15 ޖުލައި

July 15, 2020
އިސްކޮޅާ ފަލަވުމާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބުނާ ދިރާސާއެއް

އުމުރާ އަޅާބަލާއިރު އިސްކޮޅުން ދިގު ކުދިން އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަވުމުގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ފިރިހެނުން ބުޅާ ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

އޮޅުކޮށްގެން ބުޅަލެއް ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ފިރިހެނުން ބުޅަލާ އެކު ފޮޓޯ ނަގާފައި ހުއްޓާ ފެނުމުން އެކަމާ އަންހެނުން ދެކޭ ގޮތެއް ބަލަން މިއޮތީ ދިރާސާއެއް ހަދައިފަ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 2
ހުދު ތަށީގައި މާ ގިނައިން ކެވޭ

ކާން ގެންގުޅޭ ތަށި ވެސް އަދި ބަދިގެ އަށް ބޭނުންވާ އެހެން އެއްޗެހި ވެސް ހުދު ކުލައިން ހޯދަން އިސްކަންދޭ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ ހުދު ކުލަ އާއި ސާފުތާހިރުކަމާ އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020
ލޮކްޑައުންގައި އަންހެނުންނަށް ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ގިނަ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކީ ނަފްސާނީ މައްސަލައެެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އަމަލުކުރާނެ އާ ގައިޑްލައިނެއް

ކެންސަރާ ދުރުވެ ތިބުމަށް ބެލެންސް ޑައިޓަކާ އެކު، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އެމެރިކަން ކެންސަ ސޮސައިޓީން އަންގާރަ ދުވަހު އާ ގައިޑްލައިނެއް ނެރެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 2
ފިރިހެނުންގެ އިސްކޮޅަކީ އަންހެނުންނަށް މައްސަލައެއް ނޫން

އަންހެނަކަށް ވުރެ ފިރިހެނަކު އިސްކޮޅުން ކުރުވުމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެ އެވެ. އެހެންވެ ބައިވެރިއަކު އިހުތިޔާރުކުރާ އިރު، ފިރިހެނުން އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާ އެއް ކަމަކީ އެ މީހަކަށް ވުރެ އިސްކޮޅުން ކުރު ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 4
30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅިތައް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ

ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ ކުޅިތަކުގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި ވަނީ ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި.