17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ހިތްވަރު ނެތި ވަޒީފާ އަށް!

ސިއްހަތަށް ވުރެ މަސައްކަތް މުހިއްމުވޭ ހެއްޔެވެ؟ ގިނަ މީހުންގެ ޖަވާބަކީ "އާއެކޭ" ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރެގެން ނޫނީ ތިމާ އަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 10
ސިއްހީ ދިރާސާކުރުމުގެ ޝައުގު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ދިރާސާ ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 16, 2019 2
ހަކުރަށް ދޭ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތަށް ފައިދާ

ހަކުރު ބައްޔަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ފައިދާކުރާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 3
ނާސްތާ އަށް ސީރިއަލް އަށް ވުރެ ޕިއްޒާ ރަނގަޅު

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަށް ސީރިއަލް އަށް ވުރެ ޕިއްޒާގެ ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

April 03, 2019
ކޮފީ ނުބޮއެ ކޮފީގެ އަސަރު ހަށިގަނޑަށް ހޯދިދާނެ

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮފީން ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލައި، ކުރަން އުޅޭ މަސައްކަތަކަށް ދެވޭ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކޮށްދެ އެވެ. އެހެންވެ ދުވަހުގެ ފެށުން ކޮފީއަކުން ފެށުމަކީ...

31 މާޗް

March 31, 2019
ފޭރު ފަތުން އިސްތަށިގަނޑަށް ފަރުވާ ކުރެވިދާނެ

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަށް، ފޭރު ފަތުން ހައްލު ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް އިންޓަނެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވެފައިވެ އެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް ހެއްޔެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
މާ ހޫނުކޮށް ސައި ބުއިން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ބައެއް މީހުންނަކީ ވަރަށް ހޫނުކޮށް ސައި ބޯން ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައ ބުނަނީ މިއީ އާދަޔަކަށް ހަދައިފި ނަމަ ސިއްހީ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ފޮނި ބުއިންތަކުން ހިތުގެ ބައްޔަށް ހުށަހެޅޭ

ހަކުރު އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ބުއިންތައް އާންމުކޮށް ބުއިމުން ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 2
މިއުޒިކުން ޗީޒްގެ ރަހައަށް އަސަރު ކުރޭ

މިއުޒިކުން ޗީޒްގެ ރަހަ އަށް ބަދަލު އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާސާ އިން ދައްކައިފި އެވެ.

March 17, 2019 8
ހަފުތާއަކު ތިން ބިހަށްވުރެ ގިނައިން ނުކާން ލަފާ ދީފި

ހަފުތާއަކު ތިން ބިހަށް ވުރެ ގިނައިން ކެއުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
ހަނދާން ގަދަކުރަން މަޝްރޫމް ރަނގަޅު

މަދުވެގެން، ހަފުތާއަކު ދެ ފަހަރު މަޝްރޫމް ކާ ނަމަ ހަނދާން ބަލިވުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ވާހަކަ ދެއްކުން ދަތިވުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބޯލާ އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރާ އެކު ކުއްޖާ މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 6
ސްކޫލަށް ނުދާން އުޅޭ އެއް ސަބަބަކީ "އެންޒައިޓީ"

ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ނުދާން ބަހަނާ ދައްކާ ނަމަ އެކަމާ ސަމާލުވެ، ހަގީގަތް ހޯދަންޖެހެ އެވެ. ބައެއް ކުދިންނަކީ ސްކޫލް މާހައުލު ތެރެއިން ބުލީ ކުރާތީ ވެސް ސްކޫލަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކުދިންނެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
ދަރިފުޅު މަރުވުމުން އަލުން ބަލިވެއިނުން އަވަސްކުރެވިދާނެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިރުޝާދު ދޭ ގޮތުގައި ބަލިވެ އިނދެ ވިހެއުމަށް ފަހު، އަލުން ބަލިވެ އިންނަ ނަމަ އެ ދޭތެރެއަށް މަދުވެގެން 18-24 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން ރަނގަޅެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
މިއުޒިކުން އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވޭ

ބައެއް މީހުންނަކީ މަސައްކަތެއް ކުރާ އިރު، ސިކުނޑި އަށް އަރާމުވާ ކަހަލަ މިއުޒިކެއް ޖަހަން ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއުޒިކަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ ކަމެކެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ދުންފަތާ ދުރުވުމުން ހަމުގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވޭ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމުން، ނުރައްކާތެރި ހަމުގެ ކެންސަރުތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

February 20, 2019
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކާ ނަމަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

February 20, 2019 1
މުސްކުޅިވުން ލަސްކޮށްދޭ ބޭހެއް ހަދަނީ

މުސްކުޅިވުމުގެ އަލާމާތްތައް ފާޅުވުން ލަސްކޮށްދޭ ބޭހެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 1
ޑައިިޓް ބުއިންތަކުން ވެސް ނުރައްކާ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ޑައިޓް ބުއިމަށް ވުރެ ގިނައިން ބޯ ނަމަ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހި، ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރުމުން ސިކުނޑިއަށް ލުއިވޭ

ކުރިމަތިވާ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާކުރާ ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި އުފާވެރި ކަމަށް ސާވޭއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

February 11, 2019 3
މާމުއިކުޅަނދުރު ވެސް އާދައިގެ ހިސާބު ހަދާލަން އެނގޭ

އިންސާނުންނަށް ލިބިގެންވާ ވަރުގެ ސިކުނޑިއެއް ޖަނަވާރުންނާއި ސޫފާސޫފިތަކަށް ލިބިގެން ނުވިޔަސް، އެސޮރުމެންގެ ކުޅަދާނަކަން އަޖައިބުކުރުވަ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 3
ސީލެއްގެ ނަޖިހުން ފެނުނު ޕެންޑްރައިވެއްގެ ވެރިޔާ ހޯދަނީ

ލެޕަޑް ސީލްއެއްގެ ނަޖިހުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ޕެންޑްރައިވެއްގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަން ނިއު ޒިލެންޑްގެ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޯޓަ އެންޑް އެޓްމޮސްފެރިކް ރިސާޗް (އެންއައިޑަބްލިއުއޭ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 5
ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުންގެ ސިކުނޑި ޒުވާން

ބައެއް މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް ހިތް މުސްކުޅި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
މިހާރު ބުނަނީ ހެނދުނު ނާސްތާއާ ބަރުދަނާ ގުޅުމެއް ނެތޭ

ހެނދުނު ރަނގަޅަށް ނާސްތާކުރުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީއެއް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 1
އެފްބީ ދޫކޮށްލުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ، އެކަމަކު ވާނުވާނޭނގޭ

ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރުމާ ދުރުވުމުން ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާ އަށް ލިބޭ އުފާވެރިކަން ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފްބީއާ ނުލައި އުޅެން ވެއްޖެ ނަމަ ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އެނގޭލެއް ކުޑަވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.