17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
ވީޑިއޯ ގޭމުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވޭ

ގިނައިރު ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުމުން ނަފުސަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސް އުފާވެރިކަން އިހުސާސްކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 1
މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

މިހާރު މާސްކާ ނާޅައި އުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންވެ މާސްކަށް އާދަވާން ޖެހެ އެވެ. ކަސްރަތަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކަށްވާތީ އެކަން ކުރާ އިރު ވެސް މާސްކް އެޅުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްތަރުކުރަން އުނދަގޫވެ އެވެ. ބައެއްގެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރާ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 63
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަަމަ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 2
ޗާގާ މަޝްރޫމް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަޝްރޫމްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޗާގާ މަޝްރޫމން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅު ފަރުވާއެއް ހޯދިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 14
ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗާ ރިސާޗް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރަނީ

ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހިންގާ އެގްރިކަލްޗަ ރިސާޗް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާއާ އެކުގައި އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
ސްމާޓް ޑިވައިސްއަކަށް "ކަރަންޓް ހަންގަނޑެއް"

އެކި ކަންކަމަށް ހަށިގަނޑުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ "ކަރަންޓް ހަންގަނޑެއް" އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 19
ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކަށް ބަތް ކައްކާނެ ގޮތެއް ހޯދައިފި

ހަނޑުލުގެ ފައިދާތައް އިތުރުކޮށް، އޭގައި ހުންނަ ވިހަ މާއްދާތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ނައްތައިލެވިދާނެ ގޮތަކަށް ބަތް ކެއްކޭނެ ގޮތެއް ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ހޯދައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
ކޮވިޑް ހުރިކަން ކެއްސުމުގެ އަޑުން ދެނެގަނެވިދާނެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން، އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް (އޭއައި) ގެ އެހީގައި ދެނަގަނެވިދާނެ ކަމަށް ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 3
ދިރާސާ އިން މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަންޖެހޭ: ފަައިސަލް

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ހަދައި އެ ކަމަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 4
ފަސް އަހަރު ފަހުން ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ!

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީީގައި މެޝިންތަކުން ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް...

October 22, 2020 3
އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ބުޅާ

ބުޅާ ގެންގުޅުމުން ހާސްކަމާއި ފިކުރުތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި ބުޅަލަކީ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހަދާފައިވާ ސާވޭއަކުން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 3
ކޮވިޑަށް ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް ކުޑަކުކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން ގައުމުތަކުން ކުރަމުން އަންނައިރު، 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހެދި އެ ބަލީގެ ފަރުވާއަކަށްވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ރިސާޗަކަށް 25،000 ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މާ ފަސޭހަ މާއްދާއެއް

އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސިލިކަން ސޯލާ ޕެނެލްގެ ބަދަލުގައި މުޅިން އާ މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ޕެނެލަކުން ކަރަންޓް އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ފަސޭހަވެ، ހަރަދު ވެސް ކުޑަކުރެވިދާނެ ކަމަށް ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ކޮވިޑާ ދެކޮޅު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަންހެނުން މާ ފަރުވާތެރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން އަޅަން އިރުޝާދު ދީފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފަރުވާތެރި ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 1
ގަސްގަހާގެހީގެ ފަސްބައިކުޅަ ދެ ބައި ނުރައްކަލުގައި

ދުނިޔޭގެ ގަސްގަހާގެހީގެ ފަސްބައިކުޅަ ދެ ބައި މިހާރު އޮތީ ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ބުނެ ސައިންސްވެރިންތަކެއް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ މެދު ވިސްނަނީ ފަގީރު ގައުމުތަކުން

ދުނިޔެ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށްވާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނުވަތަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަދިވެސް ހުރީ މަސްހުނި ހިޔާލުތަކެއް ކަމަށާއި މި މައްސަލާގައި އެންމެންނަށް އެއްގަލަކަށް ނޭރޭ ކަމަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓްރޮނޯޓުންނަށް ހާއްސަ ނޫޑުލްސްއެއް އުފައްދައިފި

އާންމުކޮށް ވިއްކަން މި ހުންނަ ކަޕް ނޫޑްސް ތައްޓަކީ ޖަައްވީ މިޝަންތަކަށް ދާއިރު ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން އައިއެސްއެސްގައި 100 ޑިގްރީ އަށް ފެން ހޫނު ނުކުރެވުމެވެ. އެހެންވެ ކަޕް ނޫޑްސްލް ޖައްވުގައި މަޑުނުކުރެވި، އެސްޓްރޮނޯޓުން ނޫޑްލްސް އިން މަހުރޫމްވާތީ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކުން މިއޮތީ މިކަމަށް ހައްލެއް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެންޏާމެދު ސީރިއަސްކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ އިރު ވެސް ބައިވެރިޔާ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ އިޝާރާތެއް ދޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުންގެ ގުޅުން އަހަރުތަކަކަށް ދެމިގެންދާ އިރު ވެސް ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށްވެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 1
ޕެޓް ގެންގުޅުމުން ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގު ފަހިވޭ

ޕެޓް ނުވަތަ އޮޅުކޮށްގެން ޖަނަވާރުން ގެންގުޅޭ މީހުން، އެ ނޫން މީހުންނާ އަޅާބަލާ އިިރު ސިއްހީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް...

September 14, 2020 1
ބައިވެރިޔަކު އިހުތިޔާރުކުރުމާއި ކެއުމާ ގުޅުން ބޮޑު

މީހުން އަބަދު ވެސް ބުނާ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ؛ ފިރިހެނެއްގެ ހިތާ ހަމައަށް އަންހެނަކަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ވާސިލުވެވޭނީ ބަނޑުންލައިފަ އެވެ. މާނަ އަކީ މީރުކޮށް ކައްކަން އެނގޭ ނަމަ ހިތް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 1
ދެ މިނިޓްގެ ކަސްރަތަކުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކަސްރަތު ނުކޮށް ގިނަ މީހުން އަބަދު ވެސް ދައްކާ އުޒުރަކީ ވަގުތު ނުވުމެވެ. އެކަމަކު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ކަސްރަތަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތަކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ވަގުތު ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެ ކަސްރަތު ނުކުރުމަކީ މިހާރު ބަހަނާއެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެންމެ ދެ މިނިޓްގެ ކަސްރަތަކުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއެއް...