20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
އެވޮކާޑޯ ފަޅާލަންވާނީ ރަނގަޅަށް ދޮވެފައި

އެވޮކާޑޯގެ ހަރު ތޮށްޓަކީ އެތެރޭގައިވާ މަޑު މޭވާކޮޅުގެ ރައްކަލެކެވެ. އެވޮކާޑޯ ކިތަންމެ މަގުބޫލަސް އޭގެ ހަރު ތޮށިގަނޑު އެއްލައިލަން ޖެހޭތީ އެއީ މާބޮޑަށް ދޮވެ ސާފުކުރާ ބައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) އިން ލަފާ ދެނީ ބޭރު ތޮށިގަނޑު ވެސް ރަނގަޅަށް ދޮވުމަށެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 1
ހިތްހަމަޖެއްސުން، އުމުރުން ދުވަސްވާ މީހުންނަށް އެހީއެއް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދުވެސް ދޭ އިރުޝާދަކީ ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭށެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށާއި އެއީ ސިއްހީ ގޮތުން ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އިރުޝާދު ދެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 3
ތުއްތުކުދިން ލޯބިކަމުން ފިތާލާ ހިތްވަނީ ކީއްވެ؟

ލޯބި ޖަނަވާރުންނާއި ތުއްތުކުދިންގެ ކޮލަށް ފިތާލުން ނުވަތަ މަޑުމަޑުން ދަތް އެޅުމާއި ވިކާލުން ފަދަ ކަންކަން ކުރާ ހިތްވުމަކީ "ކިއުޓް އެގްރެޝަން"ގެ ގޮތުގައި ސައިންސްވެރިން ވަނީ ސިފަކޮށްފަ އެވެ. ގަސްދަކާ ނުލައި ބައެއް މީހުންނަށް އެ ގޮތަށް އިހުސާސްކުރެވެނީ ކީއްވެގެންކަން ހޯދަން ރިސާޗަރުން މަސައްކަތްކުރާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ފަލަވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭނެ ބޭސްގުޅައެއް؟

ބައެއް މީހުންނަކީ ފަލަވެދާނެތީ ކާން ބިރުން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފަލަ ބަލީގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ....

December 09, 2018
ދިރާސާއަކަށް ޑޮކްޓަރުން އަމިއްލަ އަށް ލެގޯ ދިރުވާލައިފި

ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކުޅޭއެއްޗެހި ދިރުވާލާ ކުޑަކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭނެ ގޮތް ބޮޑަށް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއްގައި ހަ ޑޮކްޓަރަކު އަމިއްލަ އަށް ލެގޯ ދިރުވާލައި އެ...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
އައިވީއެފް ކުދިންނަށް ނޭވާހިއްލުމުގެ ބިރު

ދަރިން ނުލިބޭ މީހުން ހޯދާ ފަރުވާތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ އާންމު އެއް ފަރުވާއަކީ އިން-ވިޓްރޯ ފާޓިލައިޒޭޝަން (އައިވީއެފް) އެވެ. ސުވާލަކީ މިގޮތަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ސިއްހީ ގޮތުން އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އެބަ އޮތްތޯ އެވެ؟

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
މާ ގިނައިން ނިދުމުން ވެސް ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުން ވަނީ ކިތައް ގަޑި އިރުގެ ނިދި ހެއްޔެވެ؟ މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ބޮޑު މީހަކަށް ރޭގަނޑުގެ ނިދި ހަމަ ކުރަން ބޭނުން ވާނީ 6-8 ގަޑިއިރެވެ. ދެން ސުވާލަކީ އެއަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ނިދައިގެން އޮތީ ކޮން މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ފާހާނާ ތައްޓަށް ވުރެ މޮބައިލް ފޯނު މުޑުދާރު

މޮބައިލް ފޯނަކީ މިހާރު ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ވެސް 24 ގަޑިއިރު އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވީމާ މީތި ހަޑިވާނެ ވަރާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާށެވެ. މިއީ ފަހަރުގައި ބައެއް މީހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް އެހާ ބޮޑަށް އައިސްފައި ނެތް ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 2
"ލޯބި" ނަމެއް ކިޔާ ނަމަ ބައިވެރިޔާއާ ގުޅުން ބަދަހިވޭ

ލޯބިވެރިޔާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާ އަށް ލޯބިން ގޮވާ ހާއްސަ ނަންތައް ދިވެހިން ވެސް ބޭނުންކުރެ އެވެ. މިސާލަކަށް "ލޯބީ"، "ދޫނީ" ފަދަ ނަންތައް ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑާލިން، ބޭބީ، ހަނީ، ކިއުޓީ، ކިއުޓީ ޕައި އަދި ސްވީޓީ ފަދަ ލަޒުފުތަކަކީ ވެސް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އާންމުކޮށް ހަމަ ބޭނުންކުރާ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ތިން އަހަރު ވަންދެން ދަރިފުޅު ނިންދަވަންވީ ކްރިބްގައި

އަހަރު ވެސް ނުވާ ތުއްތު ދަރިފުޅު އެމީހުންގެ ގާތުގައި ބާއްވައިގެން ނޫނީ ނިންދަވަން ބޭނުން ނުވާ މައިން އުޅެ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތަކެއް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަމާއި ހަންޖެހޭ ގޮތަށް ދަރިފުޅު ނިންދެވުމަކީ މައިމީހާ އާއި ދަރިފުޅާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށްދޭން ބާރުއަޅާ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ފޯނު ހަވާލު ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކެއުމެއް

އަތުގައި 24 ގަޑިއިރު އޮންނަ ފޯނާ ހެދި މިހާރު ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފަ އެވެ. ކައިރީގައި މީހަކު އިނަސް، އެ މީހަކަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވެ، މުއަމާލާތް ވެސް ކެނޑި ގިނަ މީހުންނަކީ ހަތަރުދަމު ފޯނުގެ އަވާގައި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް ދޭ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
މުއްސަނދިންނަށް ވުރެ ފަގީރުންގެ އުމުރު ކުރު: ދިރާސާ

އުފަންވާ އިރު، ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ތަފާތުކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
އައިސީޔޫން ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ބިރު

އިންޓެސިވް ކެއާ ޔުނިޓް (އައިސީޔޫ) ގައި ފަރުވާ ދޭ މީހުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 1
ކުޑަކަމުދާ ނަޖިހުން ގައު އުފައްދަނީ

އިންސާނުންގެ ނަޖިސް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަހަލަ އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ހުއްޓުމެއް ނެތި އަބަދުވެސް ތަހުލީލުކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ބޭނުމަކީ ބޭކާރުވާ އެއްޗެހިން، ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް އުފައްދައިގެން ދިރިއުޅުމަށް ލުޔެއް ހޯދައި، ތިމާވެއްޓަށް އެހީވުމެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 3
ރިސާޗު ހަދަން ވިލާ ކޮލެޖުން ބޮޑު އެހީއެއް ދެނީ

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރިސާޗު ހަދަން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް މާލީ އެހީ ދޭ ސްކީމެއް ރޭ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018
ހީބިހި ނެގުމަކީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ނިޝާނެއް

މީހަކު ބަލައިލާ ގޮތަކުން ވެސް ގައިން ހީބިހި ނަގައި، ހިތް ތެޅިގެންފާނެ އެވެ. ލިބޭ އުފަލަކާއި ކާމިޔާބީއަކާ ގުޅިގެން ވެސް ހީބިހި ނަގައިފާނެ އެވެ. އަދި މިއުޒިކް ޝޯއެއް ނުވަތަ ގަޔާވާ ކަހަލަ ފިލްމެއް ބަލާއިރު ވެސް ހަމަ ގައިން ހީބިހި ނަގާ ގޮތް ބައެއް މީހުންނަށް ދިމާވެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމާ ނިދުމާ ވެސް ގުޅުން އެބަހުރި

ދެ ޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ގައުމުތަކުގައި، ނިދަން އުނދަގޫވާ މައްސަލަތައް ކުޑަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 2
ދިރާސާއަކަށް އެވޮކާޑޯ ކާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އެވޮކާޑޯ ކައިގެން ލިބޭ ފައިދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދާ ދިރާސާއަކަށް، ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެވަކާޑޯ ކާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެމެރިކާ ލޯމާ ލިންޑާ ޔުނިވަސިޓީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ

21 ޖޫން

June 21, 2018
ފޮޓޯގައި މެރިފައި ހުންނަ ލޯ ފޭސްބުކުން ހުޅުވާލަނީ

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 20) - ހިތްގައިމު ފޮޓޯއެއް ނަގަން އެންމެ އުނދަގޫވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓެއް ލިޔަން ބުނެފި ނަމަ، "ލޯމެރުން" އެ ލިސްޓުގެ ކުރީކޮޅުން ޖާގ ހޯދާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ގިނަބަޔަކު އެއްވެގެން ފޮޓޯއެއް ނަގަން އުޅޭ ނަމަ ލޯމެރުމުގެ އުނދަގޫ ޖެހޭލެއް ބޮޑެވެ. މިފަހަރު ފޭސްބުކުން މި އޮތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
އެމްއޭއެޗްއާރުޕީ-ވިލާ ކޮލެޖު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަނީ

ރިސާޗުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އެ ދާއިރާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް (އެމްއޭއެޗްއާރުޕީ) އާ އެކު ވިލާ ކޮލެޖުން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
އައިސްކްރީމް ވިރުން ލަސްކޮށްލަން ދޮންކެޔޮ ތޮށި

އައިސް ކްރީމް ވިރޭލެއް އަވަސްކަމުން އަވަސްއަވަހަށް އެ ބޮއެ ހުސްކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އައިސްކޯނެވެ. އެހެންވެ، އައިސްކްރީމެއް ބޯލައިގެން ލިބެން ޖެހޭ އުފާ ނުލިބޭ ފަހަރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.