14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 12
ރިއަލް ޖީޑީޕީ އާއި ރިޒާވް ދަށްވި: ވޯލްޑް ބޭންކް

ރާއްޖޭގެ ރިއަލް ޖީޑީޕީގެ ކުރިއެރުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރީ 6.7 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއަހަރު 5.2 ޕަސެންޓަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 4
އިންޑިޔާއިން ދިން ކަރެންސީ ސްވޮޕްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އާރްބީއައި) އާ އެކު ކަރަންސީ ސްވޮޕް އެގްރިމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 71
ރިޒާވު ދަށްވީ ކަރެންސީ ސްވޮޕަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން

ރިޒާވަށް އެއް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ބަދަލެއް އައީ ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އާރްބީއައި) އަށް ކަރެންސީ ސްވޮޕްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 31
ރަސްމީ ރިޒާވް 788.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވަށް މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު 59 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބި، 788.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018
ރަސްމީ ރިޒާވް އިތުރު، ބޭނުންކުރާ ރިޒާވް ބަދަލެއް ނުވޭ

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް 600 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވިއިރު ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވަށް ކުރިއެރުމެއް ނާންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 34
ދަރުމަވަންތައިގެ ޕޭމަންޓާއެކު ރިޒާވް ދަަށަށް!

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޑޮލަރު ރިޒާވް ދަށްވީ ޑޮލަރު ވިއްކި އަދަދު އިތުރުވުމާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 23
ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ

ޑޮލަރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވެ، ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫޒަބަލް ރިޒާވް 179 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 16
އިގުތިސާދު ކުރިއެރި ނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑު

ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކުން ކުރިއަރައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް ފިސްކަލް އަދި އެކްސްޓާނަލް ހާލަތު ދަށަށް ދަމުންދާތީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 26
އިންޑިއާ އަތުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އަށް ވިއްކި 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޯޕަރޭޓް ބޮންޑާ ގުޅިގެން ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއޭމްއޭ) އިން އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކާއެކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންސީ ސްވޮޕެއް ހަދައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޭރު...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 5
އަހަރު ނިމުނުއިރު ރިޒާވް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ހުރީ އޭގެ ކުރީގެ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 24
ޖީއެމްއާރަށް ދައްކަން ބޮންޑް ގަތުމުން ރިޒާވް ދަށަށް

އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދައްކަން މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑް ގަތުމުން، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 14
އާމްދަނީ އާއި ރިޒާވް ވެސް ދަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ރިޒާވް ވެސް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 8
ރަސްމީ ރިޒާވުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވި

މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން 10.8 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވެ، ޖުމްލަ ރިޒާވްގެ އަދަދު 611.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 12
ރިޒާވް 10 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު 10 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016
ޔޫޒަބްލް ރިޒާވް ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ފައިސާ ނުވަތަ ޔޫޒަބްލް ރިޒާވް މިދިޔަ މާޗް މަހާ އަޅާބަލާއިރު ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.