29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ބޭރު އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލައަކަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އާބިޓްރޭޝަންގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހައި ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަގުތީ އަމުރެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 8
ބިދޭސީން ރުޅި އައީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި

ސިންގަޕޫރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޕޮންޓިއަކް ލޭންޑުން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ކ. ރަށްފަޅު ހުރާގެ ހަތަރު ވަނަ ރަށުގައި ބިދޭސީން މިއަދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ، ކޮވިޑް-19...

November 28, 2020 8
ރިސޯޓް ހަދާ ރަށެއްގައި ބިިދޭސީން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ރަށެއްގައި ބިދޭސީންތަކެއް މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 13
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލަނީ

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން މަރުވި މުވައްޒަފުގެ ބޭސްފަރުވާގައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އޭނާ އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 1
ބޯޑާ މައިލްސްގެ ޕާޓްނަރުންނަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބޮޑާ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމުގެ ޕާޓްނަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 5
ރިސޯޓު ސްޓާފުންގެ 140 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރިސޯޓު ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން 140 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 8
ޓޫރިޒަމްދާއިރާގެ އިހުމާލު މަޖިލީހުން ބަަލަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މެނޭޖު ކުރުމުގައި ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ބަލަން...

November 10, 2020 8
ކަނޑިންމައިން އިހުމާލުވިކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: އާމިރު

ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހި ހާލު ބޮޑުވެގެން ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެފައިވާއިރު، އެކަމުގައި ރިސޯޓުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 14
ކަނޑިންމަގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފަހައްޓައިފި

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މައްސަލައިގައި އެ ރިސޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 4
ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަން "މިސްޓްރީ ގެސްޓުން" ފޮނުވަން ނިންމައިފި...

November 08, 2020 11
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފުގެ މަރު: ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފު މަރުވުމުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ އަށް ފުރުސަތު ނުދީ ރިސޯޓުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ފުލުހުން ވެސް ތަހުގީގު ކުރަން...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ކޮވިޑް19 އަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 31
ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ 17 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ދ. ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް 17 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. "މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ ތެރޭގައި މުޅިން ވެސް ތިބީ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 8
ކޮވިޑް ޖެހުނު ރިސޯޓް ސްޓާފުންގެ އަދަދު 80 އިން މަތި

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 ގެ އާ 25 ކޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް 89 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 15
އިފުރު އެއާޕޯޓާއެކު ރިސޯޓު 65 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ރ. އިފުރު އެއާޕޯޓާ އެކު އެރަށުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓު ވިއްކާލާނީ 65 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށްކަމަށް އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް...

October 23, 2020 2
ހުރިހާ ފެސިލިޓީއަކަށް ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީ އަދި ގެސްޓުހައުސްތަކުގައި ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 8
މަދު ރިސޯޓްތަކެއް ރަނގަޅު، އެކަމަކު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފެށިތާ ތިން މަސް ފަހުން މިއަދު މާލެ ސަރަހައްދު ނޫން އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ދޮރު ޓޫރިސްޓުންނަށް މިވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 ގައި އިނދަޖެހުނު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ދިރުވުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅެކެވެ. އެކަމަކު ހީކުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 9
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް 80 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓެއްގައި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތައް ހުޅުވަމުން އަންނަ އިރު ޓޫރިސްޓުންނަށް ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކޮޓަރިތައް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު، ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުތަކުގެ ރޫމް ރޭޓްތައް ވެސް ވަނީ ބޮޑުތަނުން ހެޔޮކޮށްފަ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 7
ގްރީން ޓެކްސްގެ އާމްދަނީ ހަަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ދަށަށް

ރާއްޖެއަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން އައި އާމްދަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ދަށްވަމުން އައިސް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށަށް ވެއްްޓިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުން ދައްްކައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
ޑަބްްލިއުޓީޓީސީން ރާއްޖެއަށް ސޭފްޓްރެވެލް ސްޓޭމްޕް ދީފި

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލުން ރާއްޖެ އަށް ސޭފް ޓްރެވެލްސް ސްޓޭމްޕް ދީފި އެވެ.

September 15, 2020 3
ރަޝިޔާގެ ފްލައިޓްތައް: ޓޫރިޒަމްގެ އާ އުންމީދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭ ވަރުގެ އަދަދަކަށް ނުވެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 1
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުގައި މަސައްކަތަށް: 23،000 ޑޮލަރު

ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުން އުފާ ލިބިގަންނަމުން، އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު، ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ: އެކަމަކު އެ ރިސޯޓްގައި އެފަދަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖް ފެށެނީ 23،250 ޑޮލަރު (358،515ރ) އިންނެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވުމުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، އެ ބަލި ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާ އެކު ނޫނީ މި މަހުގެ 10 އިން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 50
ޕްރިންސް މުހައްމަދު ރާއްޖޭ ޗުއްޓީގެ ސިއްރުތަކެއް!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހްދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެއްވި އަގުބޮޑު ޗުއްޓީއާ ބެހޭ ބައެއް ސިއްރުތައް މުހައްމަދާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުނު ފޮތެއްގައި ހާމަކޮށްފި އެވެ.