19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 17
އަނަންތާރާ ކިހަވައް ހުރަވަޅި އެމްޓީޑީސީން ވިއްކާލަނީ

އަނަންތާރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާ ހިންގާ ބ. ކިހަވައް ހުރަވަޅީގެ ކުލީގެ މިލްކުވެރިކަން ވިއްކާލަން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 15
އެއާޕޯޓާއެކު ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓްކުރަން ޖެހޭ: އަފީފް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ އާއި އާ ޓާމިނަލް ނިމެންވާ އިރަށް ރާއްޖެ އިތުރަށް މާކެޓް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ގެ ވައިސް ޗެއާމަން ޗަމްޕާ ހުސައިން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 8
ލީސް ބަދަލުކުރަން އެއް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން އޮންނަ ހައްގުތައް (ލީސް) އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ނަމަ އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 1
ގާކޮށިބީގައި ހަދާ ރިސޯޓު އަންނަ ޑިސެމްބަރުގައި ހުޅުވަނީ

ށ. ގާކޮށިބީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު "ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓިން ގައިޑް، ޑިސެންބަރު މަހު ނެރެނީ

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއް ފޮތަކުން ލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓިން ގައިޑް، ޑިސެންބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 45
ކުރުނބާގެ ލޯންޗުތަކުން ކަނޑުގައި އެޅި 45!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި ރިސޯޓު، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްއަށް އިއްޔެ 45 އަހަރު ފުރުމަށް ވުރެ، ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އަޅައިގަތީ އެ މުނާސަބާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރިސޯޓުން ނަގާފައިވާ މި ފޮޓޯއަށެވެ. ކުރުނބާގެ ކައިރިން، ޑްރޯންއަކުން ނެގި އާދަޔާހިލާފު މި ފޮޓޯއަކީ ގިނަ ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 33
ޖުވާކުޅޭ ސާމާނު ހުރި ނަމަ ހިފަހައްޓާނެ: ޝަރީފް

ޖުވާ ކުޅޭ ސާމާނުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައި ވާ ނަމަ އެ އެއްޗެއް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 27
މި ދައުރުގަ 50 ރިސޯޓު ހުޅުވުމަކީ އުއްމީދެއް: ރައީސް

މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި 50 ރިސޯޓެއް ހުޅުވައި، އެ ތަންތަނުން ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 10
ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު ޖެއްސޭގޮތަށް ކޫއްޑޫ ތަރައްގީކޮށްފި

ބޮޑެތި ބޯޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ފަހު ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓް މިއަދު އަލުން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 6
ރޫމީ، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޮޑު ބަދަލެއްގެންނަނީ!

ރިސޯޓް، ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަންނަ ގެސްޓުންނާ އެ ތަންތަނާ އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި އޮތީ ހައްލެކެވެ. ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ތެރެއިން، ގެސްޓުންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ވެސް މީގެ ތެރެއިން ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެން ދާނެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
ޓޫރިޒަމްގައި ސުވަރުގެއެއްގެ ދަރަޖައިން ރާއްޖެ ވެއްޓެނީ

މިއީ ޓޫރިޒަމް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓީޓީޖީ އޭޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ އެސް ޕުވަނެސްވަރީ ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 7
ކޫއްޑޫގައި އެއާޕޯޓާއެކު ހިންގާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް ހިންގާ ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު، "މާކިއޯ މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ" ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

September 12, 2017 6
ޕާމް ބީޗްގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުމުން ހިންގުން މެދުކެނޑިއްޖެ

ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރުމުން ރިސޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 9
މަޑޫގަލީގެ ކުއްޔަށް 3.9 މިލިއަން ދައްކަން އަންގައިފި

އއ. މަޑޫގަލި ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 3.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (60 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 6
ރޮބިންސަން ކްލަބްގެ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ

ޖަރުމަނުގެ ޓީޔޫއައި ގްރޫޕްގެ ރޮބިންސަން ކްލަބްގެ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ނ. އޮރިވަރުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 6
ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަން ހުޅުވާލަނީ

ލ. ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ހޮޓާ އަދި އެ ރިސޯޓާ ގުޅޭ ތަންތަން ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 9
ވަޑިނޮޅުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ހޯދަންޖެހޭ: އޮޑިޓް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ދޯނި ސާވިސް އަށް ދިން ލ. ވަޑިނޮޅުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަށް ވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ހޯދަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު...

September 06, 2017 6
އއ. އެތެރެ މަޑިވަރު ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގަނީ

އއ. އެތެރެ މަޑިވަރުގައި ތަރައްގީކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު، ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު އިމާރު ހޮސްޕިޓަލިޓީ ގްރޫޕުން ހިންގަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖަައްސައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 3
ރެފްލްސްއަށް މެރަދޫ ރީ ބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

ޖުމައިރާ ދެވަނަފުށީގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އައި ގއ. މެރަދޫ "ރެފްލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް"ގެ ނަމަށް ރީބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހިންގަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 13
ރިސޯޓެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް ރަށެއް ދެނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް ރިސޯޓެއް ހަދަން އަނެއްކާވެސް ރަށެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2017 3
ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ހިލްޓަންގެ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓު ބްރޭންޑްގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 2
ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ޓޫރިޒަމްދާއިރާއަށް ފޯރަމެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ބޭރު އިންވެސްޓަރުން ގުޅުވައިދޭން "މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް ބްރީފިން"ގެ ނަމުގައި ފޯރަމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 3
މައިނާ ހޮޓެލްސްއިން ފަރެހުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

ތައިލެންޑްގެ މައިނާ ހޮޓެލްސް އާއި ސީޕްރިއާ ގްރޫޕް ގުޅިގެން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކޮށްގެން ބ. ފަރެހުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް ހަދަން...

August 24, 2017 2
އާޓާ އިން ސައުތު އެފްރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ސައުތު އެފްރިކާ އަށް ފަށާތީ، އެސޯސިއެޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް (އާޓާ) އިން އެ ގައުމުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.