30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 1
އެމްޓީޑީސީއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ (489،010 ޑޮލަރު) އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 62
ވެލާއިން ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 3،000 ޑޮލަރު

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މި މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 ޑޮލަރު (46،260ރ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 11
ރުއްތިބީގައި ހަދާ 170 ކޮޓަރީގެ ރިސޯޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ތ. ރުއްތިބީގައި ފަސްތަރީގެ ފެންވަރަށް ހަދާ 170 ކޮޓަރީގެ ރިސޯޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 4
125 ކޮޓަރިއާއެކު ވައްކަރު ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި، 125 ކޮޓަރިއާއެކު ބ. ވައްކަރު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 38
ފުލުހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު އެރި ފުލުހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

January 23, 2018 16
ފަޅުތައް ހިއްކާތީ މަޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ރިސޯޓުތައް ކައިރީގައި ހުންނަ ފަޅުތައް ހިއްކާތީ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

January 23, 2018 5
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފަށަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އަބޫ ދާބީ އޭވިއޭޝަން ގުރޫޕުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 19
ޓޫރިސްޓުން ތިބީ ހާސްކަމެއްގައި: ޖަރުމަނު ސަފީރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުނިން ހިންގާ ރިސޯޓްތައް ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ހެދި އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ޓޫރިސްޓުން ތިބީ ހާސްކަމެއްގެ ތެޜޭގައި ކަމަށް، ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޖެން ރޮޑާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2018 19
ވިލާގެ މައްސަލާގައި ރަނގަޅު ނިޝާންތަކެއް ފެނޭ: މަޓީ

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސަރުކާރާ އެކު ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތަކުން ރަނގަޅު ނިޝާންތަކެއް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް...

January 22, 2018 32
ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކާ މެދު މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުން ޒަމީރަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓްތަކާ މެދު ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މައި ޖަމިއްޔާ މަޓީގެ އިސް ބައެއް ވެރިން ޓޫރިޒަމް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 30
މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން މަޓީއާ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭ ކަންތައް ކަމަށާއި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޓީ އާއި ކަމާ ބެހޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 22
ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ މައްސަލާގައި މަޓީ ހިމޭނުން!

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި، ވިލާ ހޮޓެލްސްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ހުރި ރަލާއި އޫރުމަސް ރަށުން ބާލަން ކަސްޓަމްސް އިން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާ އިރު، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޖަމިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާތީ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން...

January 18, 2018 4
ބޭނުމަކީ ގާސިމަށް ބިރުދައްކައި ފުރައްސާރަކުރަން:އިދިކޮޅު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކަށް އެއްފަހަރާ ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިޝަލުން ފޮނުވައިގެން ފާސްކުރީ އޭނާ އަށް ޖެއްސުންކޮށް ބިރުދައްކަން ކަމަށާއި...

January 18, 2018 7
އިތުރު އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓު ޕްރޮޖެކްޓަށް ޝައުގުވެރިވޭ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 27
ވިލާގެ ރިސޯޓަކުން ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރޭ: ޖީއެމް

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ހުރިހާ ރިސޯޓްތަކަށް ފުުލުހުންނާ އެކު އަރައި ކަސްޓަމްސް އިން މިރޭ ފާސްކުރަން ފަށާފައި ވިޔަސް، ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް އެ...

January 17, 2018 3
އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައީ ޑިސެމްބަރު މަހު

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކުރި މަސް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 13
ތައުޒަން އައިލެންޑްސް ރާއްޖެއަށް "ބަދަލުކޮށްލަނީ"

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖާވާ ކައިރީގައި އޮންނަ "ތައުޒަން އައިލެންޑްސް"ގެ ރަށްތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ނަމޫނާ އަކަށް ބަލައިގެން ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޖަކާޓާގެ ގަވަރުނަރު ސާންޑިއާގާ އުނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
ދިއްފުށި ފަޅުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއީލަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކ. ދިއްފުށި ފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގައި...

January 11, 2018 31
ޓޫރިޒަމް ސެކްޓާ މި ދަނީ ކޮން ދިމާއަކަށް؟

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބިނާވެފައިވާ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް މި ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށައިފަ އެވެ. ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 3
ކަޑިންމަ ރިސޯޓަށް ކުލައިގެ އީދެއް!

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެކޭ ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސިފަވާނީ ސާފު ހުދު ވެއްޔާއި ވިލު ނޫކުލައި މޫދެވެ. އެކަމަކު ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން އަހަރު ނިންމުމާ ދިމާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓަކުން މިހާތަނަށް ނުބާއްވާ ފެންވަރުގެ ކުލަ ގަދަ އާޓް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައި ހުރިހާ ކުލަތަކެއް ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. އެއީ ކުލައިގެ ބޮޑު އީދެކެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 13
އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ހަދާ ފިހާރަތައް ކުއްޔަށްދޭން ފަށަނީ

މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓްތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފިހާރަތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ކ. އެނބޫދޫ ފަޅުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 3
ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ބްރޭންޑާ އެކު ވަގަރު ހުޅުވަނީ

ކުރިން ވައިސްރޯއި މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ހިންގި ށ. ވަގަރު، މަޝްހޫރު ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ބްރޭންޑާ އެކު އަލުން އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 40
ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު އިތުރު 23 ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު 23 ރިސޯޓު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
އެންމެ މަގުބޫލް ހަނީމޫން މަންޒިލްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އިންޑިއާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް ހަނީމޫން ތިން މަންޒިލްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

December 28, 2017 1
ސަން އައިލެންޑްގައި ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި އާ އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ޚާއްސަ މާލި ޕެރޭޑެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 16
ފޭދޫފިނޮޅުގައި ރިސޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލުހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި ކ. ފޭދޫފިނޮޅުގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ރިސޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

December 26, 2017 1
ގާކޮށިބީގައި ހަދާ ރިސޯޓު ހުޅުވުން ފެބްރުއަރީ މަހު

ށ. ގާކޮށިބީގައި "ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ލަސްކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 2
އަލަށް ހެދި "ރީތިފަރު" ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ހުޅުވައިފި

ރ. ފިލައިދޫގައި އަލަށް ހެދި "ރީތިފަރު" ރިސޯޓް ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ޓޫރިސްޓުންނަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

December 25, 2017 21
ހައި ސީޒަނަށް މުއްސަނދިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ފުރާލަނީ

މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އަންނަ ބޮޑު އީދެއް ކަހަލަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރު ފެށޭ ދުވަސްވަރަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ކޮޓަރިތައް ދުރާލާ ވިއްކަ އެވެ. ފާއިތުވި...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 7
ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ވެއްޔަށް އަގު ނަގަން ފަށަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ވެލި ނަގާ ނަމަ ކޮންމެ ކޮޑިމީޓަރަކަށް ތިން ޑޮލަރު (46ރ.) ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި...

December 24, 2017 1
އޮޅަހަލީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި، ކ. އޮޅަހަލީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 8
ހާޑް ރޮކް ހޮޓެލް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ހާޑް ރޮކް ހޮޓެލް އާއި ހާޑް ރޮކް ކެފޭ އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.