24 ޖޫން

June 24, 2016 2
ލަންކާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ދެ ރިސޯޓު ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ރިސޯޓެއް ވެސް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ސިލޯން ހޮޓެލްސް ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެޗްސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 24
ރަށެއް ހޯދަން ދެން ޓަކި ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެ: ޒަމީރު

ބިޑްނުކޮށް ވެސް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކަަށް ރަށްރަށް ދޫކުރެވޭ އިސްލާހު ފާސްވުމުން ރިސޯޓް ހަދަން ރަށްތައް ހޯދަން މިނިސްޓަރުގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް...

June 23, 2016 3
އާ ރިސޯޓްތައް ހަދާނީ އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހާއެކު އާ ރިސޯޓްތައް ހަދަން ހުޅުވާލާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ...

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ދ. ކަނޑިންމައިގައި ހަދާ ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

ދ. ކަނޑިންމާގައި ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016
ލަކްސް ރިސޯޓް މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުޅުވަނީ

އދ. އަތޮޅުގައި މޮރިޝަސްގެ ލަކްސް ކުންފުނިން ހިންގާ "ލަކްސް މޯލްޑިވްސް" ބޮޑު މަރާމާތަކަށް ފަހު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 18, 2016 8
ކޯސްޓްލައިންގެ "ފިނޮޅު" ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް އިން ބ. ކަނިފުށީގައި ތަރައްގީކުރި "ފިނޮޅު" ރިސޯޓް އިިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 13
އަބޫ ދާބީގައި ވެސް "ދިވެހިރާއްޖެ"

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ކާމިޔާބީން ފައިދާ ނަގައިގެން އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ހިދުމަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރޭ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ އެއްގޮތަށް ސައުތު ޗައިނާ ސީގައި ރަށްތަކެއް ހަދައި ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލަން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީގައި މިހާރު ދަނީ "މޯލްޑިވްސް" ގެ ގޮތުގައި...