14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
އެއިޓްކެން ސްޕެންސަށް ޓޫރިޒަމުން ލިބުނު ފައިދާ ދަށަށް

ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓް ހިންގާ ސްރީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު އެއިޓްކެން ސްޕެންސަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓޫރިޒަމުން ލިބުނު ފައިދާ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، ހޮސްޕިޓަލަށް

ނ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުން އަންނަ ސޮނެވާ ޖާނީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 17 މީހަކު ކާނާ ވިހަވެގެން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 24
އާ އެތައް ރިސޯޓެއް ހުޅުވުމުގެ ފަހު ތައްޔާރީތަކުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާއި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާ ބައެއް ރިސޯޓްތައް ވަނީ ހުޅުވައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ވެސް އެފަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުކުރާ ރިސޯޓްތަކުގެ އިތުރުން އަންނަ އަަހަރު ވެސް އާ ރިސޯޓްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އަށް އިތުރުވާނެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 2
ޖޫން މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ތިން ޕަސެންޓް ދަށް

ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމާ އެކު މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިދިޔަ މަހު ތިން ޕަސެންޓް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 24
ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކުޑަ ބަނޑޮސް، ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 11
ބ. އަތޮޅުގައި އަނެއްކާވެސް ރިސޯޓެއް ހުޅުވަނީ

ބ. ދިގުފަރުވިނަގަނޑުގައި ތަރައްގީކުރި "ދިގުފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް" އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 3
ސީޑީއެލްގެ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް!

ސިންގަޕޫރުގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ސީޑީއެލް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޓްރަސްޓުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުން ލިބޭ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 8
ކުޑަރަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލައިފި

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްއިން އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގި ކުޑަރަށް ރިސޯޓު ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކަށް 23 މިލިއަން ޑޮލަރު (354.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 2
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ރިސޯޓަށް އެވޯޑެއް

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓަކަށް "ތްރީއާރު އެވޯޑު"ގެ ނަމުގައި މިއަހަރު އެވޯޑެއް ދޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 2
ތ. އަތޮޅުގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ދެ އަހަރު ތެރޭ ހުޅުވަނީ

ތ. ކިނބިދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ރުއްތިބީގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށް، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 29
ބިޑަށް ނުލައި ރަށްތައް ދޫކުރާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ޕީއެމްއެމްގެ ތެރޭގައި މި ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް މައްސަލަ އުފެދުނު ސަބަބު ކަމަށް ވާ، ރިސޯޓް ހަދަން ބިޑަށް ނުލައި ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދެވޭ އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 8
ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮށްމުލި ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި ހުޅުވަނީ

ދ. ވޮށްމުލީގައި ތަރައްގީކުރާ "ސެއިންޓް ރެޖިސް މޯލްޑިވްސް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 7
މިދިޔަ މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް!

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.3 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

June 29, 2016 3
"ގްރީން ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒަމީރު ހައްދަވަނީ ދޮގު"

ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މީޑިއާގައި ހައްދަވަނީ ދޮގު ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 2
ލަންކާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ދެ ރިސޯޓު ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ރިސޯޓެއް ވެސް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ސިލޯން ހޮޓެލްސް ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެޗްސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 24
ރަށެއް ހޯދަން ދެން ޓަކި ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެ: ޒަމީރު

ބިޑްނުކޮށް ވެސް ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތްތަކަަށް ރަށްރަށް ދޫކުރެވޭ އިސްލާހު ފާސްވުމުން ރިސޯޓް ހަދަން ރަށްތައް ހޯދަން މިނިސްޓަރުގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް...

June 23, 2016 3
އާ ރިސޯޓްތައް ހަދާނީ އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން

ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހާއެކު އާ ރިސޯޓްތައް ހަދަން ހުޅުވާލާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ...

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ދ. ކަނޑިންމައިގައި ހަދާ ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

ދ. ކަނޑިންމާގައި ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016
ލަކްސް ރިސޯޓް މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ހުޅުވަނީ

އދ. އަތޮޅުގައި މޮރިޝަސްގެ ލަކްސް ކުންފުނިން ހިންގާ "ލަކްސް މޯލްޑިވްސް" ބޮޑު މަރާމާތަކަށް ފަހު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 18, 2016 8
ކޯސްޓްލައިންގެ "ފިނޮޅު" ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލްސް އިން ބ. ކަނިފުށީގައި ތަރައްގީކުރި "ފިނޮޅު" ރިސޯޓް އިިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 13
އަބޫ ދާބީގައި ވެސް "ދިވެހިރާއްޖެ"

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ކާމިޔާބީން ފައިދާ ނަގައިގެން އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ހިދުމަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރޭ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ އެއްގޮތަށް ސައުތު ޗައިނާ ސީގައި ރަށްތަކެއް ހަދައި ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލަން ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީގައި މިހާރު ދަނީ "މޯލްޑިވްސް" ގެ ގޮތުގައި...