19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 4
ފީނަން ގޮސް ހާލުދެރަވި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު ހާލުދެރަވެގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
އިންތިހާބުގައި 39 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަނީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި 39 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 4
ވެލިދޫ ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 19
މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތަކާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަނީ

ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހުރި ގޮތް ބެލުމަށާއި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާއްސަ އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ފަށަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 7
ލަކްސް ރިސޯޓަކީ ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓެއް:އަލީ ވަހީދު

ލަކްސްއަކީ އާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަހަލަ ތަފާތު ރިސޯޓެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިޒަމްގެ ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ގެނައުމަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 1
ލަކްސްގެ އާ ރިސޯޓު އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ތަފާތު ޑިޒައިނަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލަކްސްގެ އާ ރިސޯޓު އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 16
ރިސޯޓުތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ޗެކްކުރަން ފަށަނީ

ރިސޯޓްތަކުގައި ދޭ ހިދުމަތްތައް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 75
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ހަގީގީ މަންޒަރު އުފާވެރިއެއް ނޫން!

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތައް ފުރި، ޓޫރިޒަމްގެ ސިއްހަތު އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސްތައް މި ދަނީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އާންމުންނަށް ނުފެންނަ ފަރާތުގައި އޮތް ހަގީގަތްތައް، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ބަނަކަން ހާމަކޮށްދެ އެވެ. އަދި އަވަސް، އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅޭ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 7
މަޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ ހަފުތާގައި

މަޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ރޯވެ މުޅި ރަށުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ގިލި ލަންކަންފުށިި ބަންދު

ކ. ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓްގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރިސޯޓް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 4
ރިސޯޓްތަކާއި އެއާޕޯޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ

ކްރިސްމަސް ބަންދާއި އާ އަހަރުގެ ފެށުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 107
ރިސޯޓެއްގައި ފަސް ދިވެހިން، ދެން ހުސް ބިދޭސީން!

އެންމެ ފަސް ދިވެހިން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ވަޒީފާއެއް ބިދޭސީންނަށް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން (އެލްއާރުއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

December 24, 2018 64
ހަދާ ރިސޯޓެއްގައި ހާހެއްހާ ބިދޭސީން ގަވައިދާ ހިލާފަށް!

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހާހެއްހާ ބިދޭސީން އުޅޭ މައްސަލައެއް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޯ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
މަރާމާތަށް ފަހު ކޮންރެޑް ރަންގިލީގެ ބީޗްވިލާ ހުޅުވައިފި

ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓުގެ ޑިއުލެކްސް ބީޗް ވިލާތައް ބޮޑު މަރާމާތަކަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 2
ބަގްލިއޯނީ ރިސޯޓް އަންނަ މާޗް މަހު ހުޅުވަނީ

ބަގްލިއޯނީ ހޮޓެލްސް އިން ދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ސަން އަކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ސަން ސިޔާމުން ތަރައްގީކުރި ސަން އަކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 4
އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަރޮސް!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓުގެ އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ހާސިލް ކޮށްފި އެެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 2
ރީތިރަށް ރިސޯޓް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ރިސޯޓުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 3
އަގުބޮޑު މަރާމާތަކަށް ފަހު ޝެރަޓަން ދައްކާލައިފި

ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލް މޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަރާމާތަކަށް ފަހު، އާ ރިސޯޓް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 9
ގަހެއް ހަދިޔާ ކުރުމުން ރިސޯޓު ދަތުރެއް ހިލޭ!

ގަހެއް ހަދިޔާކޮށްގެން ރިސޯޓެއްގައި ތިން ދުވަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ހަރަކާތެއް ބ. ކިހާދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ (ކިޑްސް) އިން ފަށައިފި އެވެ.