06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 21
އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކަށް ރާއްޖެއިން ދިން ފަޅު ވިއްކާލަނީ

މާލެ ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދޫކުރި ފަޅެއް އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ކުރިން، ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލަން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 16
ރީކޯ މޫސަގެ "ރަހާ" ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ލ އަތޮޅުގައި "ރަހާ" ގެ ނަމުގައި ފޯ ސްޓާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
ޖޭޑަބްލިއު މެރިއެޓް ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

މެރިއެޓް އިންޓަނޭޝަލްގެ "ޖޭޑަބްލިއު މެރިއެޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ" މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 10
ފުށިދިއްގާއަށް ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 5-10 ޑޮލަރު!

އދ. ފުށިދިއްގާ އަށް އަރާ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓެއްގެ އަތުން ފަސް ޑޮލަރާއި 10 ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ ފީއެއް، އެރަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ފަަރާތުން، ނެގި ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 35
ފުށިދިއްގާ ހިންގުން ހުއްޓުވައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ އދ. ފުށިދިއްގާގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބައި މަންފާ ހޯދި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދޭން ޓޫރިޒަމް...

October 19, 2019
ފުށިދިއްގާއަށް ފުލުހުން ގޮސް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

އދ. ފުށިދިއްގާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، އެ ރަށުން މާލީ މަންފާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އެ ރަށަށް...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 13
ކަނޑިމަ ރިސޯޓުގެ ޕޫލުގައި ވެލައެއް

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކަނޑިމާ މޯލްޑިވްސް އަކީ ވެލާތަކަށް ވެސް މަގުބޫލު ރިސޯޓެކެވެ. އެ ރިސޯޓުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ ކޮން ދެ ހަފުތާއަކުން އެ ރިސޯޓުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތުން ވެލާތައް ފެނެ އެވެ. އެއީ ފުއްޓަރު ފަރާތުގައި ބޮޑު ފަސްގަނޑެއް އޮތުމާއި ވެލާތަކަށް އެ ސަރަހައްދު ހިތްގައިމު ވީމަ އެވެ. އެކަމަކު، އާންމުންނަށް މީގެކުރިން ނުފެންނަ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 7
ކޮޅުވެއްޓީގެ ރޭމްޕުގައި ޖެހި ޒަހަމްވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ރޭމްޕުގައި ޖެހިގެން އަނިޔާވި ތިން ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އެކަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 29, 2019 6
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ދިވެހިން އަދި ގިނަވާނެ: ފައިސަލް

ކުރިމަގުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހިން ގިނަވާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 29, 2019 1
ރިސޯޓުތަކުގެ ޝެފުންނަށް މާސްޓާ ކްލާހެއް ބާއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝެފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް އިން މާސްޓަ ކްލާހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 14
ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ބައެއްގައި ޖެހި ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ދަގަނޑު ބައެއްގައި ޖެހި ތިން ބިދޭސީއަކު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 5
މޫދު އަޑީގެ ކޮޓަރިތަކާއެކު މާމުޓާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ގއ. މާމުޓާގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މާމުޓާ ރިސޯޓު އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 12
ކްރޮސްރޯޑްސް އިން ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: ނައިބުރައީސް

ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ނިންމާލުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 19, 2019 57
300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރޮސްރޯޑްސް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު، އެނބޫދޫ ފަޅު ހިއްކައިގެން ހެދި ހިތްގައިމު، ކްރޮސްރޯޑްސް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

September 19, 2019 8
ހުސައިން މަނިކުގެ ރިސޯޓު ބީއެމްއެލުން ވިއްކާލަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނެގި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ނުދައްކައިގެން ތ. ކަޅުދިޔަފުށި ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 3
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން 100 ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުން

ރާއްޖޭގެ މެހެމާންދާރީ ތަޖުރިބާކޮށް ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކުރަން ޔޫރަޕްގެ 100 ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުން އަތުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 15
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކޮންސްޓަންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 1
ލާ ވީގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލާ ވީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސްގެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 2
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ވޮންމުލި ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 04, 2019 6
ހުޅުވިތާ ދެ މަސް، ސާވިސް ޗާޖު ލިސްޓުން ދެވަނަ

ހުޅުވިތާ ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިތާފުށި ރިސޯޓަކީ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ސާވިސް ޗާޖް ދޭ ދެވަނަ ރިސޯޓަށް ވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 4
ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލިން ޔޮޓު ވިލާތައް ތައާރަފުކޮށްފި

ބީޗް ވިލާތަކާއި ވޯޓާ ވިލާތަކަށް ފަހު ޔޮޓު ވިލާ ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލިން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 8
އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު ހުޅުވައިފި

ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި "އިންޓަ-ކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މާމުނަގައު" ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 2
ލަކްސް ރިސޯޓްގައި ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވަ ސިސްޓަމެއް

ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވަ ސިސްޓަމެއް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ލަކްސް ސައުތު އަރި އެޓޮލް ގައި ބަހައްޓައިފި އެވެ. މިއީ ކަނޑުގައި ގާއިމުކުރި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ސިސްޓަމެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 34
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު ރިސޯޓުތައް އެނގޭތަ؟

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ދިވެހިރާއްޖެ މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ ލަގްޒަރީ ޓޫރިޒަމް ވިއްކާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަޖައިބެއް ފަދަ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ލިބިފައިވާ މި ގައުމުގެ ރިސޯޓުތަކަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ވަންނަ އިރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މެހެމާންދާރީ ދެމުންދެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 11
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން 21 ރަށަކުން އެދެފި

ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާ 21 ރަށަކުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު...

August 21, 2019 3
ރިސޯޓު ހަދަން ދޫކުރާ ރަށްތައް އޮކްޓޫބަރުގައި

ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްތަކާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ލަފާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އަމާޒަކީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭ އެ ރަށްތަކުގެ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރަށް ކުޑަކުދިންގެ ފޮތެއް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް ކުޑަކުދިންގެ ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.