27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ސެއިންޓް ރީޖިސް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ކަމުދާ ހޮޓާ

ދ. ވޮއްމުލީގައި ހިންގާ ސެއިންޓް ރީޖިސް ރިސޯޓަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ކަމުދާ ރިސޯޓުގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ އެވެ.

November 27, 2018 4
ލިޓަސްއިން ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ލިޓަސް އިން ސައިކަލް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 40
އިތުރު 140 ރިސޯޓް އަންނަނީ ތަރައްގީ ކުރަމުން: އަލީ

ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 144 ރިސޯޓެއް، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ އިރު، އިތުރު 140 ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
އުރީދޫން ރިސޯޓަށް ހާއްސަ ޑިޖިޓަލް ސޮލިއުޝަންތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނި ގޮތުގައި މި ސޮލިއުޝަންތަކުގެ އަމާޒަކީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓްގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ ދިވެހި ރިސޯޓުތައް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ގުޅުވާލަދިނުން ކަމަށެވެ....

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 4
ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕަންސީ 61 ޕަސަންޓްގައި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 61 ޕަސަންޓްގައި ކަމަށާއި އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާ އިން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 21
ޔޮޓް ޓުއާސްގެ 29މ ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ދައުލަތަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު (440 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޔޮޓް ޓުއާސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އެ ކުންފުނިން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 24
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓަަކަށް ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓުގެ އެވޯޑް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 13
ރުއްގަސް ނަގާ މައްސަލަ އީޕީއޭ އިން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ނަގައި ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ ފެންމަތި ވުމުން، އެ މައްސަލަ އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން (އީޕީއޭ) އިން ތަހުގީގު...

October 31, 2018 53
ރުއްގަސް ނެގުން މެކުހަށް! ބޭރަށް ވެސް ގެންދަނީ؟

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރުއްގަސް ނަގައި އެ އެއްޗެހި އެހެން ތަންތަނަށް ގެންދިޔުމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ނ. މާފަރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 25
ރިސޯޓްތައް ފެހިކުރަން އެހެން ރަށްރަށް ހަލާކުކުރަނީ!

ހިއްކައިގެން ހަދާ ރިސޯޓްތައް ގިނަވެ، އެތަންތަނުގައި ޖަހަން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން އެއް ފަހަރާ ގިނަ އަދަަދެއްގެ ރުއް ނެގުމަކީ ތިމާވެއްޓަށް ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 4
ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕަންސީ 63 ޕަސަންޓުގައި

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަސް ނިމުނުއިރު، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 63 ޕަސަންޓްގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 68
ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ހާލަތު މި މަންޒަރުން!

އާއްމު ގޮތެއްގައި މި މަންޒަރު ފެންނާނީ މެޑިޓޭރިއަން ކަނޑު ހުރަސްކޮށް، ޔޫރަޕްގައި ވަޒަންވެރިވުމަށް ދަތުރު ކުރާ ރެފިއުޖީންގެ ފަރާތުންނެވެ. ބޮޑެތި ޑިންގީތަކާއި ބޯޓުތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އަރުވައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް، އުޅަނދު ބަންޑުން ޖަހާލައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ވެސް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 5
ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު ދެ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭ އަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.2 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 22
ދަ ރެސިޑެންސާއި ދިގުރަށް ބްރިޖަކުން ގުޅާލައިފި

ގއ. ފަޅުމާފުށީގައި އޮންނަ ދަ ރެސިޑެންސް އާއި ދިގުރަށް ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލައިގެން ހަދާ ދަ ރެސިޑެންސްގެ ދެ ވަނަ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 45
ބުދުތައް ނަގަން ފަސް ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގައި ކޮރަލޭރިމެއް ހަދައި އެތަނުގައި އިންސާނުންގެ ސިފަ އަށް ބަހައްޓާފައިވާ ބުދުތައް ކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ ސަލާމަތީ...

September 20, 2018 41
ސިއްރު ފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ނަގަން އަމުރުކޮށްފި

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓްގެ ފަޅު ތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ފަސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަގަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 41
ސިއްރުފެންފުށީގައި ހުރި ބުދުތައް ފުލުހުން ލައްވާ ނަގަނީ

ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައި ހެދި ގެލެރީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 11
ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް

މިއީ ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުގެ އިތުރުން އެހެން އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ހިމައިގެން ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުވާނެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ލިބޭ ފިހާރަތަކާއި ކެއުންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 22
ނަސަންދުރަ ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ދެ ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ތަރައްގީކުރާ، ސްރީ ލަންކާ ބްރައުން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގައި ދެ ރިސޯޓެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

September 06, 2018 5
ސޮނެވާގެ "ބެއާފުޓް ބުކް-ސެލާ" މަގާމަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު

ރިސޯޓްތަކާއި ލަގްޒަރީ ހޮޓާތަކަށް ލައިބްރަރީ އާއި ފޮތް ކަލެކްލެކްޝަން ތައްޔާރުކޮށްދޭ "އަލްޓިމެޓް ލައިބްރެރީ" ކުންފުނިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ބ.އަތޮޅު ސޮނެވާ ފުށި ރިސޯޓުގައި އެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 11
ފިނޮޅުގައި ހިތްގައިމު "ބީޗް ބަބުލް" އެއް!

ފިނޮޅު އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ރިސޯޓެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި ޖޫން 2016 ގައި ހުޅުވި މި ރިސޯޓުގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް ތަފާތެވެ. އާންމުކޮށް ރާއްޖެއިން ފެންނަ ލަގްޒަރީ ޑިޒައިންތަކުގެ ބަދަލުގައި، ފިނޮޅުން ފެންނަނީ ކުލަ ގަދަ "ރެޓްރޯ ލަގްޒަރީ" ޑިޒައިންތަކެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 6
"ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 1.7 ބިލިއަން ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ"

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ރަށްތަކެއް ހަވާލު ނުކުރި ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް އެ ކުންފުނިން ހޯދަން އެދޭ 112 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 3
މޫވެންޕިކްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ސުވިޓްޒަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، މޫވެންޕިކް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ނ. ކުރެދިވަރުގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 21
13 ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއީ މަރުކަޒުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 13 ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.