28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 6
"ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 1.7 ބިލިއަން ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ"

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ރަށްތަކެއް ހަވާލު ނުކުރި ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް އެ ކުންފުނިން ހޯދަން އެދޭ 112 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 3
މޫވެންޕިކްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ސުވިޓްޒަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، މޫވެންޕިކް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ނ. ކުރެދިވަރުގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 21
13 ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއީ މަރުކަޒުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 13 ތަނެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 68
"ރިސޯޓުތައް ދޫކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނިޔާޒު ނާދޭ"

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ރިސޯޓު ހެދުމަށް 160 ރަށް ދޫކުރުމުން، އެކަމާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެން އެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހިމް ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެއީ އޮޅުވާލައިގެން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ޖޯއަލި މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވަނީ

ރ. މުރަވަންދޫގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ "ޖޯއަލި މޯލްޑިވްސް" ރިސޯޓު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 19, 2018
ރިހިވެލީގެ ސަބް ލީސް ބާތިލްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓް

ރިހިވެލި ބީޗް ރިސޯޓް ސަބް ލީސް އުސޫލުން ހިންގަން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެތަން ހިންގަމުން އައި ކުންފުނި އަތުން އެރަށް އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 5
ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާއިން އިންނަހުރާ ހުޅުވަނީ

ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް (ސީސީއާރު)ގެ ނުވަ ވަނަ ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ޅ. އިންނަހުރާ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 15, 2018 6
ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ 1.7 ބިލިއަންގެ ދައުވާ ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އިން 112 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓާއި...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 7
ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ހިލްޓަންއިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 12
ރިސޯޓު ހިއްސާ ނުލިބި އާ ސްކީމެއް: އާއްމުން ފާޑުކިޔަނީ

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013 ވަނަ އަހަރު ކެމްޕޭން ކުރެއްވި އިރު، ވެވަޑައިގެން އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދަކީ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ރިސޯޓެއްގެ ހިއްސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ. އެކަމަކު ވެރިކަން ނިމެން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 119
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް 100 މިލިޔަންރުފިޔާގެ ސްކީމެއް

ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، 100 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސްކީމެއް ތައާރަފްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 2
ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު ރިސޯޓްތަކުން ސްޓޭމްޕްޖަހަން މަޖުބޫރު

ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ރީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ރިސޯޓްގެ ސްޓޭމްޕް ޖަހަންޖެހޭތީ އެކަން އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 10
ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި ވޯޓުލުމަށް، އިތުރު ދެ ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. މިއާ އެކު ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓުތަކުގެ އަދަދު، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވުރެ ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 26
ސިއްރުފެންފުށީގައި އެމްޑީޕީ އެމްޕީންގެ ހިއްސާއެއް ނެތް

ށ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓު ގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އޭޑީކޭއާ ގުޅޭ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިޔާ އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 4
އިތުރު ހަ ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިތުރު ހަ ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

July 25, 2018 2
ދޮރަގަލި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާކަށް ނުޖެހޭ

ސީއެސްއާރު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރިސޯޓެއްގައި ގޮތުގައި ރ. ދޮރަގަލި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ އެކު ސޮއިކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްނުވާ ކަމަށް ހައި...

23 ޖުލައި

July 23, 2018 16
"ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ރިސޯޓުތަކުން ދެކޮޅެއް ނޫން"

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުންޏަސް، އެއީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 23, 2018 27
ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން އެދެނީ ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން: އީސީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމުން، ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ބޭނުންވީ ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން...

July 23, 2018 9
ރިސޯޓުތަކުގެ އެނދުތައް ފުރުން އެއާޕޯޓާ ގުޅިފައި

ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ ރިސޯޓުތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެއާ އެކު ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިއްކަން ޖެހޭ އެނދުގެ އަދަދު ވަނީ 42،800 އަށް ވުރެ މަތިވެފަ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 3
މިދިޔަ މަހު އޮކިއުޕަންސީ ހުރީ 43 ޕަސެންޓްގައި

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވި ނަމަވެސް، ޖޫން މަހު ރިސޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕަންސީ ހުރީ 43 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި...

July 21, 2018 2
ފާރުފުށި ރިސޯޓު ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ރ. ފާރުފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 5
ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަކީ ކާމިޔާބެއް

ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ލާން 100 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި ނަމަ އެ ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 8
ވީހާ ގިނަ ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި އެންމެ ހަތް ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ވީހާ ގިނަ...

July 16, 2018 36
އެންމެ 7 ރިސޯޓުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދިވެހިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެތައް ބައިވަރު ރިސޯޓެއް އޮތް އިރު މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަތް ރިސޯޓުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

11 ޖުލައި

July 11, 2018 2
މަތީ ފެންވަރުގެ ވެސްޓިން އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވަނީ

އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ 70 ވިލާއާއެކު ބ. މިރިޔަންދޫގައި ހަދާ ވެސްޓިން ރިސޯޓު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.