11 ޖުލައި

July 11, 2019 1
ކޮއްދިއްޕަރަށް ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ސްޕާގެ ތިން އެވޯޑު

ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ސްޕާ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެވޯޑުގައި ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ރިސޯޓުން ތިން އެވޯޑެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 6
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ދަފްތަރު މޭ ޑޭގައި ލޯންޗްކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެކުލަވަލާ ދަފްތަރު އަންނަ މޭ ޑޭގައި އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 15
ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖުތަކާ އެކު ރަހާ ލާމު ހުޅުވަނީ

މޯ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓުން ލާމުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރަހާ ލާމު ރިސޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފޭސް ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކާ އެކު ހުޅުވާލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 9
މިދިޔަ މަހު ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ވެލާއިން

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ބެހި ރިސޯޓަކަށް ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓު އަނެއްކާ ވެސް ވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 29
މިހާތަނަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން 17،000 ވަޒީފާ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން 17،000 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 04, 2019 6
ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރި ތަންތަން ތަރައްގީކުރަން ލުއި ދެނީ

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމާ ގުޅޭ ގަވައިދެއް ހަދައި ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ.

July 04, 2019 5
ބ އަތޮޅުން ސިޓީއެއް: ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަންވީ ކީއްވެ؟

ހެނދުނު ހެނދުނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ އަތިރި މަތީގައި ހިނގާލަން ދިއުމުން ފެންނާނީ ހަމަ އެއް މަންޒަރެކެވެ. ވަޔާ އެކުވެދާ ރުއްތަކާއި، ހިމުން ހުދު ދޮންވެއްޔާއި، ސާފު މޫދު...

01 ޖުލައި

July 01, 2019 7
މަނަފަރުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި ހަޅުތާލު ހުއްޓާލައިފި

މަނަފަރު ރިސޯޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓުގައި ފެށި ހަޅުތާލު ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެ ހަޅުތާލު ހުއްޓާލީ، މުވައްޒަފުން ވަކި ނުކުރަން މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 5
މޫދުވިނަ ސަލާމަތް ކުރަން 30 ރިސޯޓަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

މޫދުވިނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 30 އަށްވުރެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބްލޫ މެރައިން ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 8
ދުޅަހެޔޮކަމަށް ހާއްސަ ރިސޯޓެއް ޗަމްޕާ އިން ހަދަނީ

ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނުވަތަ ވެލްނެސްއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރާ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ އިން ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 8
ބ. އިންނަފުށި ތަރައްގީކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބ. އިންނަފުށީގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 12
ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ ވަރުގެ ތަނެއް ނެތް!

ހަނީމޫން މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރާއްޖެއަށް ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ލިބެނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ "ބަކެޓް ލިސްޓް" ގައި ރާއްޖެ ހިމަނަ އެވެ. ކައިވެންޏަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތްކޮށްލަން ބޭނުން ތަނަކަށް ރާއްޖެ ހަދަ އެވެ. ކައިވެނީގެ އުފަލާ އެކު ރާއްޖޭގައި ދުވަސްކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން...

15 ޖޫން

June 15, 2019 3
ވޮއްމުލި ރިސޯޓުން މުރަކަ އާލާކުރަން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

މުރަކަ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓުން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 5
ކޮކޯ ޕާމްގެ ވެލާތައް ބަލަހައްޓަދޭނެ މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ

ތިމާވެއްޓާއި ދިރޭތަކެތީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ލޯބިކުރާ ނަމަ މިވަރުގެ ފުރުސަތެއް މަދުވާނެ އެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ފަސްތަރީގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅުގައި ވެލާ ހިމާޔަތްކޮށް އެސޮރުމެންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ހޯދަައިދޭން ހިންގާ ސެންޓަރުގައި ދުވަސްކޮޅަކު މަސައްކަތްކޮށްލަދޭނެ މީހަކު ބޭނުންވެގެން އެބަ...

05 ޖޫން

June 05, 2019 27
ތްރީއޭ އަށް ދައުވާކުރި މީރާ އިން ކޯޓަކަށް ހާޒިރެއްނުވި

ތްރީއޭ ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޖާއި ޖޫރިމަނާ ހޯދަން ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރި ދައުވާ އަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވުމުން މައްސަލަ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 6
ދަ ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް ދިގުރަށް ހުޅުވައިފި

ގއ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވި ދަ ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް ދިގުރަށް ހުޅުވުމާ އެކު އެ ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ދާން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 20
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިނީ ވެލާ އިން

މިދިޔަ މެއި މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 2
ކުކޫން މޯލްޑިވްސްއަށް ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާގެ ހާއްސަ އެވޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ ކުކޫން މޯލްޑިވްސް އަށް ޓްރިޕް އެޑްވައިޒާގެ "ސެޓިފިކެޓް އޮފް އެކްސެލެންސް" ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 2
ލައިސަންސް އަނބުރާދިން ރަށްތަކުން ހަ މިލިއަން ދޭންޖެހޭ

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު، ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދޫކުރި ހަ ރިސޯޓުން ދައުލަތަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު (308.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން އެއް އަހަރުގެ...

May 26, 2019 118
ކްރޮސްރޯޑްސް: އަންތަރީސްވާ ވަރުގެ ތަފާތު ދައްކާލައިފި!

ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ނަމުގައި އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހާއްސަ ސަރަހައްދަކީ އެތަނަކަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރާ ތަނެކެވެ. އެ ތަނުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ...

25 މެއި

May 25, 2019 20
ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް 90 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ކޯސްޓްލައިނުން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގި "ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް" ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސީސައިޑް ހޮޓެލް އަށް 90 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 16
މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން ގިނަ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، އޭގެތެރެއިން 11 ދިވެއްސަކު އެ އަތޮޅު މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 10
ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރި ރިސޯޓުތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފި

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ބާތިލް ކުރި ކުންފުނިތަކަށް އަލުން އަނބުރާ އެ ލައިސަންސްތައް ދީފި އެވެ.

May 23, 2019
ރެފަލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ހޮޓެލް އިންޑަސްޓްރީގައި މަޝްހޫރު އެކޯ އާއި ރެފަލްސް ގުޅިގެން ރެފަލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި އެވެ.