02 ޖުލައި

July 02, 2018 10
މާލެ އަތޮޅުގައި އިތުރު އާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވައިފި

މާލެ އަތޮޅުގައި އިތުރު އާ ރިސޯޓެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

July 02, 2018 11
ހަތަރު ރިސޯޓެއް ހަދަން މާވަރު ފަޅު ހިއްކަނީ

މާލެ އަތޮޅު މާވަރު ފަޅުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ހަތަރު ރިސޯޓު ހަދަން، ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 4
ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގައި އަލިފާންރޯވެ ގެއްލުންވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅު ވޮށްމުލި ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ސްޕާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
ރިސޯޓްތައް ހަދަން ދޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފީއެއް

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ރިސޯޓާއި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަނުގެ އިމާރާތް ކުރަން ދޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފީއެއް ނަގާ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 9
އޮޅުންބޮޅުން: ކީއްވެ؟ ކީއްވެތޯ؟

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑު ސުވާލެވެ. އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ސުވާލެކެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފައިދާގެ ކުޑަ ވެސް މިންވަރެއް ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ ކީއްވެ ބާވަ އެވެ؟ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމަށް އަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އިރު ނެރުނު "ވަޢުދުނާމާ" (މެނިފެސްޓޯ) ގައި ވެސް، ފަތުރުވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙިއްޞާ...

25 ޖޫން

June 25, 2018 7
އަކިރިފުށީގައި ހަދާ ރިސޯޓު އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

ކ. އަކިރިފުށީގައި ހަދާ 137 އެނދުގެ ރިސޯޓު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 5
މިދިޔަ މަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 27 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، މިދިޔަ މަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 8
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ކޮނޮއްޓާ ގަނެފި

މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާ އެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އައުޓްރިގާގެ ހަ ރިސޯޓެއް، 310 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ގަނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 5
ބައެއް ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތައް އީދަށް ފުރިއްޖެ

މާލެ ކައިރި ބައެއް ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ޑިމާންޑް އީދު ޗުއްޓީ އަށް ބޮޑުވެ، ގިނަ ތަންތަން އެއްކޮށް ފުލްވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 3
އޮފް ސީޒަނާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖު ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމްގެ އޮފް ސީޒަނާ އެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާގައި އިތުރު ސުއިޓްތަކެއް ހަދައިފި

މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާގައި އިތުރު މޫދު ސުއިޓްތަކެއް ހަދައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 1
ރޯދަވީއްލަން ޕެރަޑައިސް އަށް، ވަރަށް ސަޅި

ރޯދަ ވީއްލަން ރިސޯޓުތަކަށް ދިއުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ވަމުން އަންނަ، ތަފާތު ކަމެކެވެ. މާލެ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުން މި ވަނީ އާންމުންގެ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުން، ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުންތައް ބާއްވަން ފަށައިފަ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 13
ހަ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް، ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެ އަތޮޅުގެ ހަ ރިސޯޓަކުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 3
ރާފުށީގެ ކުއްޔަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް

ނ. ރާފުށީގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 12.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (196 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

May 08, 2018 11
ރިސޯޓުގެ ފަޅުތެރޭގައި ވެސް ރިސޯޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު!

ރިސޯޓްތަކުގެ ފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަންތަނުގައި ވެސް ވަކިވަކި ރިސޯޓް ހެދޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

May 08, 2018 12
ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ނަންތަކާއި އާ ރިސޯޓްތަކެއް

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓާއި ހިލްޓަންގެ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ހާޑްރޮކް ފަދަ ނަންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ބޮޑެތި ހޮޓެލް ބްރޭންޑްތަކެވެ. ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްހޫރު މަންޒިލެއް...

06 މެއި

May 06, 2018 4
ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު (41.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 26
އެންމެ ބޮޑު ސާވިސާ ޗާޖެއް ރަންދެލީގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މިދިޔަ މަހު 1608.5 ޑޮލަރު (24،797.6ރ.) ބަހައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 15
ރާއްޖެ، މުއްސަނދިންގެ ސުވަރުގެއެއްގެ ގޮތުގައި

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ ޕާކިން ޖާގަ ފުރިފައި އޮންނަނީ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އަގު ބޮޑު ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މިއިން އެނގެނީ އަދިވެސް މުއްސަނދިން އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއް މަންޒިލަކީ ރާއްޖެކަމެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 9
މަތީ ފެންވަރު ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް "ކުޑަދޫ" ހުޅުވަނީ

ޅ. އަތޮޅުގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް، "ކުޑަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ބައި ހުރަވަޅި" މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 3
ރ. އާރަށުގައި ހަދާ ރިސޯޓު މިއަހަރު ހުޅުވަނީ

ރ. އާރަށުގައި ސްރީލަންކާގެ އެއިޓްކެން ސްޕެންސް އިން ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދު ކޮށްގެން ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު "ހެރިޓެންސް" ބްރޭންޑާ އެކު މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ކ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފޭބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްް ގާޑުން އޭނާ ހޯދަން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

April 25, 2018 1
ގާކޮށިބީގައި ހެދި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

"ފެއާމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި ށ. ގާކޮށިބީގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު މި މަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

April 25, 2018 14
ފްރީޒްކުރި ވިލާގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލައިފި

ރިސޯޓް ހަދަން ވިލާ ގްރޫޕަށް ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުން ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން އެންގި 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުދެއްކުމުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 14
އެނދު އިތުރުވުމާ އެކު ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑުވާނެ

މިއީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާ ބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކާއި ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓީޓީޖީ އޭޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ފައިޒަލް ސަމަދު ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ.