02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 1
"މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ހުޅުވަނީ

ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކަކާއެކު މަޝްހޫރު ރީޓެއިލް އައުޓްލެޓް، "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް މާދަމާ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 9
ހޯލްސޭލް، ރިޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދިވެސް ދަށްވާނެ

ހޯލްސޭލް އާއި ރިޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު ހިނގަމުންދާ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ދަށްވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 34
ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުން އާންމުކޮށް މުދާ ނުވިއްކޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހިންގާ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތައް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެމްއޭސީއެލް އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އަންގައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރު މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

July 16, 2020 1
މީރުވަސް ދުވާ މޮޅު ސެނިޓައިޒާ ރީއިންވެންޓުން

ސިންގަޕޫރުގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ސެނިޓައިޒާ ގާޑް" ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ރީއިންވެންޓް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 2
މަޝްހޫރު "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

މަޝްހޫރު ރީޓައިލް އައުޓްލެޓް، "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
ލޮކްޑައުންގެ ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާއިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ޖުލައި މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ސިމްޑީގެ އެޕްލިކޭޝަން: ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ސިމްޑީން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު...

June 28, 2020 6
ކުދި، މެދު ވިޔަފާރި... ކުށްހީ އާއި ހަގީގަތް

ގިނަ ފަހަރު ރީތި ޗާލު އެއްޗެހި ހުއްޓައި ވިދާ އެއްޗެއްސަށް ލޯދަމާ ފަދައިން އިންސާނާއަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަގުސަދުތަކުގައި އޮޅުންއަރުވާ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން...

27 ޖޫން

June 27, 2020
އެސްޓްރަބޯން އިން ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ވިއްކާ އެސްޓްރަބޯން ފިހާރައިން ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 5
އޮންލައިން ވިޔަފާރިއާ އެކު ވީބީގެ ވެބްސައިޓެއް

ވީބީ މާޓުން އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ވައި ސާފުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން

ވައި ސާފުކޮށްދޭ "ޕްލާޒްމާ ކްލަސްޓާ" ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020
ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރު، އީ-ޝޮޕިން މޯލަކަށް

ކުކުޅު ފިހާރަ އަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް އެ ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރު، އީ-ޝޮޕިން މޯލަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ގޯޕްރައިމް: ރީޓެއިލް/ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް އެއްތަނަކުން

ރީޓެއިލް އާއި ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅުވައިދޭން އުފެއްދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ގޯޕްރައިމް"ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 3
އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 1
ކުކުޅު ފިހާރައިން އީދު ހަދިޔާއާއެކު ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ކުކުޅު ފައި ޕެކެޓު ކޭހެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުކުޅު ފިހާރައިން ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށްފަހު ވީބީގެ ފިހާރަތައް ހުޅުވައިފި

ވީބީގެ ފިހާރަތަކަށް ބާޒާރު ކުރަން ފަހަރަކު ވަދެވޭނީ ދެ ކަސްޓަމަރުންނަށް. ކޮންމެ ކަސްޓަމަރެއް ވަނުމުގެ ކުރިން ހުން ޗެކު ކުރާނެ. ކަސްޓަމަރުންގެ އަތް ސެނިޓައިޒް ކުރާއިރު މުދަލުގައި އަތްލުމަކީ ވެސް މަނާކަމެއް. ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ތަކެތި ނަގައިދޭނީ މާސްކް އަޅައިގެން އަތަށް އަންގި ލައްވައިގެން ހަރަކާތެރިވާ މުވައްޒަފުން.

07 މެއި

May 07, 2020
ވަންކްލިކް: އެޕް ޝެއާކޮށްގެން ހިލޭ ވިޔަފާރިކޮށްލެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިކުރާ "ވަންކްލިކް"ގެ އެޕް ޝެއާ ކޮށްގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު 30 ރުފިޔާއަށްވާ ވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 4
ކްލީންޓެކް: ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގައި ބޮޑު ލުޔެއް

ކްލީންޓެކް އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލީނިން އާއި ޑިސްއިންފެކްޝަންގެ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ތަފާތު ހިދުމަތެއް ދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވި...

May 05, 2020 8
"ސަތޭކަ" ފިހާރަ އިން ބޮޑުތިލަދުން މައްޗަށް ލުޔެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ވިޔަފާރީގެ އަސާސީ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ "ސަތޭކަ" ފިހާރަ އިން އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަށް...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 16
ފިހާރަތަކަށް މުދާ ބޭނުންވާ ވަރު އަންގަން އެދެފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުން ކާޑާއި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންވާ ވަރު މެސެޖު ކޮށްދިނުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 42
ބޮޑު ތިން އިމްޕޯޓަރުން ކަރަންޓީނުގައި!

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ތިން އިމްޕޯޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިލީ އާއި ބީއެޗްއެމް އާއި އެމްއެޗްއޭގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ، އެ ތަންތަން ކަރަންްޓީނުކުރުމާ އެކު، މުޅި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި އަށް ލޮޅުން އަރައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 3
ޑެލިވަރީއަށް 3،400 ލައިސަންސް ދީފިން: މަބްރޫކް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި ގޭގެ އަށް ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް މިހާތަނަށް 3،400 ލައިސަންސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި މި އަދަދު މަދުކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.