03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 4
ހެޕީމާކެޓުން ކުކުޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ހެޕީމާކެޓުން ވިއްކާ ކުކުޅު ހޯލް ސޭލްކޮށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 6
ރީޓެއިލާސް ލޯނުގެ ޝަރުތުތައް ފަސޭހަކޮށްދީފި

ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަކަށް "ރީޓެއިލާސް" ލޯނަށް އެދެވޭގޮތަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 1
"ހިމޮއިންސާ" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް

އިންޖީނު ހެދުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކުންފުނި، ޔަންމާގެ 77 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ "ހިމޮއިންސާ" ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
"ޕްރައިމް"ގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

"ޕްރައިމް ޕަވާ"ގެ ނަމުގައި ޕްރައިމް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 6
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނޫން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްދަނީ ކުރިއަރަމުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 4
މިނިސޯގެ ޕޮޕްއަޕް ފިހާރައެއް މަޖީދީ މަގުގައިި ހުޅުވައިފި

މިނިސޯގެ "ޕޮޕްއަޕް" ފިހާރައެއް މަޖީދީ މަގުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 90
މިއީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ފޮޓޯއެއް!

މަތީގައި އެ އިން ފޮޓޯ ޓްވިޓާގައި މީހަކު ހިއްސާކުރުމާ އެކު، އެއަށް ކޮމެންޓް ކުރި އެހެން މީހަކު ލިޔެފައި ވެ އެވެ؛

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 1
"މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ހުޅުވަނީ

ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކަކާއެކު މަޝްހޫރު ރީޓެއިލް އައުޓްލެޓް، "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް މާދަމާ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 9
ހޯލްސޭލް، ރިޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދިވެސް ދަށްވާނެ

ހޯލްސޭލް އާއި ރިޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު ހިނގަމުންދާ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ދަށްވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 34
ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުން އާންމުކޮށް މުދާ ނުވިއްކޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހިންގާ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތައް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެމްއޭސީއެލް އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އަންގައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރު މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

July 16, 2020 1
މީރުވަސް ދުވާ މޮޅު ސެނިޓައިޒާ ރީއިންވެންޓުން

ސިންގަޕޫރުގެ މޮޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ސެނިޓައިޒާ ގާޑް" ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ރީއިންވެންޓް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 2
މަޝްހޫރު "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

މަޝްހޫރު ރީޓައިލް އައުޓްލެޓް، "މިނިސޯ"ގެ ފިހާރައެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
ލޮކްޑައުންގެ ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުޔާއެކު އޭސް ހާޑްވެއާއިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ޖުލައި މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ސިމްޑީގެ އެޕްލިކޭޝަން: ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަމުން އަންނަ ސިމްޑީން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު...

June 28, 2020 6
ކުދި، މެދު ވިޔަފާރި... ކުށްހީ އާއި ހަގީގަތް

ގިނަ ފަހަރު ރީތި ޗާލު އެއްޗެހި ހުއްޓައި ވިދާ އެއްޗެއްސަށް ލޯދަމާ ފަދައިން އިންސާނާއަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަގުސަދުތަކުގައި އޮޅުންއަރުވާ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން...

27 ޖޫން

June 27, 2020
އެސްޓްރަބޯން އިން ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ވިއްކާ އެސްޓްރަބޯން ފިހާރައިން ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 5
އޮންލައިން ވިޔަފާރިއާ އެކު ވީބީގެ ވެބްސައިޓެއް

ވީބީ މާޓުން އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ވައި ސާފުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން

ވައި ސާފުކޮށްދޭ "ޕްލާޒްމާ ކްލަސްޓާ" ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020
ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރު، އީ-ޝޮޕިން މޯލަކަށް

ކުކުޅު ފިހާރަ އަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ތަރުހީބު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް އެ ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރު، އީ-ޝޮޕިން މޯލަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ގޯޕްރައިމް: ރީޓެއިލް/ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް އެއްތަނަކުން

ރީޓެއިލް އާއި ހޯލްސޭލް ފިހާރަތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅުވައިދޭން އުފެއްދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން "ގޯޕްރައިމް"ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 3
އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.