01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
ވީބީން ވެސް ޑެލިވަރީކޮށްދޭން ފަށައިފި

އާންމު މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ވީބީ މާޓުން ވެސް ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

April 01, 2020 11
ހެދުން ފިހާރަތަކަށް ވަންނާނެ ބަޔަކު ނެތި ހުސްކޮށް!

އެހެން ނޫނީ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުމަޖީދީ މަގު މިހާރު ވަނީ ހުސް ވެފަ އެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ޕީކް ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އެ މަގުގައި ވިޔަފާރިކުރަން އުޅޭ މީހުން "ގެއްލިއްޖެ" އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ...

31 މާޗް

March 31, 2020 5
ޑެލިވަރީއެއް ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ "މިހާރު"ގެ ލިސްޓް

ހޮޓާ/ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓްގައި ތިބެގެން ކެއިންބުއިމުގެ ފުރުސަތު މި ދުވަސްވަރު މި އޮތީ ގެއްލިފަ އެވެ. އަދި ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ވިޔަފާރިކުރުން ވެސް މި ހާލަތުގައި އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. މި ކުއްލި ބަދަލާ އެކު ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. "މިހާރު"ން މި ވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވަކި ޕޭޖެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
ޑެސިއޯގެ މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ޑެލިވެރީކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑްތައް ވިއްކާ، ޑެސިއޯ މޯލްޑިވްސް އިން މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ފަހު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 6
އިހްސާން ފިހާރަތަކުން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ އިހްސާން ފިހާރަތަކުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 23
އެންމެ ގޯސްވިޔަސް ތަދުމަޑުކަމެއް ނާދިރު: ވިޔަފާރިވެރިން

އެންމެން ވެސް މުދާ ގަނެ ފޮރުވަނީ އެވެ؛ އެހެންވެ، މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިންނާ އަޅުގަނޑު ކުރި އެއް ސުވާލަކީ، މި ހާލަތުގައި ތި ގޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ސްޓޮކް ކުރަން ހެއްޔޭ އެވެ؟

18 މާޗް

March 18, 2020 48
"ވިޔަފާރި ކުރެވިއްޖެ، މިއީ އެހީވާންވީ ވަގުތު"

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި މިއީ ގައުމު އިސްކޮށް އެހީވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް ހެޕީ މާކެޓްގެ ސީއީއޯ އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 7
މަޝްހޫރު "މެންގޯ" ބްރޭންޑު ރާއްޖެ އަށް

ބާސެލޯނާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މެންގޯ" ގެ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 2
ވީބީން ކޮންމެ ދުވަހަކު 1،000ރ.ގެ ވައުޗަރެއް

ވީބީ މާޓުން ކޮންމެ ދުވަހަކު 1،000ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 10
ޑާރޭޖްގެ ފޭކު ސެންޓު ވިއްކާތީ ޕްލާޒާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު "ރަސާސީ" ބްރޭންޑުގެ "ޑާރޭޖް" ސެންޓުގެ ފޭކް ސެންޓެއް ރާއްޖޭގައި ވިއްކާތީ އެ ސެންޓުގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ، ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން...

February 13, 2020 7
ބެނެލީ މޮޓޯބީގެ ހުދުކުލަ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން އެންމެ ގިނައިން ވިކުނު މެނުއަލް ސައިކަލު "ބެނެލީ މޮޓޯބީ 152"ގެ ހުދު ކުލަ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން އެ ފިހާރައިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ޕްލާޒާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފު ކޮށްފި

ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެ ކުންފުނީގެ އެޕްލިކޭޝަން އިއްޔެ ތައާއަރަފު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ޕްލާޒާގެ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ ސެންޓު ވިއްކަމުން އަންނަ "ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިޒަސް" އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕަބްޖީ ޗެލެންޖަށް އަހަރެއް ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

January 22, 2020 7
"ފަތަހަ" ގެ އާ ފިހާރައެއް މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވައިފި

ގޭތެރެ އަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ސާމާނު ވިއްކުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ފަތަހަ ކުންފުނީގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
"އައިވްސް" ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ވަޑާމުގެ ބާވަތްތަކާއި ޕަވަޓޫލްސް އަދި އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކާ "އައިވްސް" ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 3
އޭޑީކޭގެ "ގަންނަ މާޓް" ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ވިޔަފާރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުނި، އޭޑީކޭއިން "ގަންނަ މާޓް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބޮޑު ފިހާރައެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 4
ޝާޕް ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޝާޕް' އައިސް އަލަމާރި އާއި ދޮންނަ މެޝިން އަދި އޭސީ، ރެޑް ވޭވުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ސީ ގިއާގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ވޯޓާ ސްޕޯޓްސް އާއި ޑައިވިން އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ސީ ގިއާގެ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 3
އައިފޯނެއް ގަތުމުން އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބިދާނެ!

އައިފޯނެއް ގަތުމުން ހިލޭ އެއާޕޮޑް ޕްރޯއެއް ލިބޭ ލަކީޑްރޯއެއް ރަންފައުނުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 1
"އެލީ ސާބް" ސެންޓް ލެކިއުޓުން ތައާރަފުކޮށްފި

ލެބަނަން އަށް ނިސްބަތްވާ ފެޝަން ޑިޒައިނަރު އެލީ ސާބްގެ ސެންޓު ލެކިއުޓުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 5
މޫވެން ޕިކް ހެންވޭރު ދަނޑު ކައިރިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަބަދަށް ފެހިމަގުގައި ކުރިން ހުރި މޫވެންޕިކްގެ ރެސްޓޯރެންޓް މަޖީދީ މަގު ހެންވޭރު ދަނޑު ކައިރިއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

December 11, 2019 20
ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 70ރ. އަށް އަރައިފި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އަނެއްކާވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލި ކިލޯއެއް 70ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

December 11, 2019 1
ރެޑްވޭވުން މޮލްފިކްސް ނެޕީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި

މޮލްފިކްސް ބްރޭންޑުގެ ނެޕީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކުރުމުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ރެޑްވޭވުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ޖޭސީސީގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ޖާހް ސިޓީ ސެންޓާ (ޖޭސީސީ) ގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 1
ހިލޭ ފައިވާނެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ނިއު އެޑިޝަންގައި

ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ބްރޭންޑްތައް ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ ނިއު އެޑިޝަނުން "ބައި ވަން ގެޓް ވަން ފްރީ" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.