21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 9
އަނިޔާވި ދެ މީހުން މާލެއަށް، ހާލު ސީރިއަސް

ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 24
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 7
ސައިކަލަކުން ޖެހި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 18
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
އެކްސިޑެންޓްގައި ދަތްދޮޅި ބިދުނު މީހާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި ރޭ ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ދަތްދޮޅި ބިނދުމުގެ އިތުރަށް ބޮލަށް ވެސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު މާލެ ފުރުވާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 13
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް

މަރަދޫފޭދޫ ބޮޑުމަގުގައި މިރޭ ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ދެ މީހަކަށް ބޮޑެތި ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 1
އަނިޔާވި ފުލުސްމީހާ ފަރުވާއަށް އިންޑިޔާއަށް ފޮނުވާލައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ގެނބުނު ދެމަފިރިން ސަލާމަތްކުރަން ދަނިކޮށް ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ފުލުސްމީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިޔާ އަށް އިއްޔެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 4
އެކްސިޑެންޓުވި ފުލުސްމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިއްޔެ ގެނބުނު ދެމަފިރިން ސަލާމަތް ކުރަން ދަނިކޮށް ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ފުލުސްމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގެންދަން ޑޮކްޓަރު ލަފާދީފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 2
ދެމަފިރިން ސަލާމަތްކުރަންދިޔަ ފުލުހަކު އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު ގެނބުނު ދެމަފިރިން ސަލާމަތް ކުރަން ދަނިކޮށް ހިނގި ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފުލުހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 13
ހުޅުމާލޭގެ ގިނަ މަގުތަކެއް އަލިކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަނދިރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މަގުތަކުގައި ބޮކިތައް އިތުރުކޮށް އަލިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 2
ތިނަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް މިރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 5
ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި އަންހެންމީހާ މާލެ އަށް

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އިއްޔެ ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް ޒަހްމަތަކެއް ލިބުނު ޒުވާން އަންހެންމީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 10
ހިތަދޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި އަންހެނަކު އައިސީޔޫގައި

މިއަދު ހަވީރު ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަންހެނަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 19
އަނދިރިކަމުގައި އޮތް ހުޅުމާލެ އަލިކުރަން ޖެހިފައި!

ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހަދާފައި ހުރި ގިނަ މަގުތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސްވެފައި ރީއްޗެވެ. އެކަމަކު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި އެ ރަށަށް ދާ ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށް އަބަދުވެސް ވެފައި އޮންނަނީ އިރުއޮއްސި އަނދިރިވުމުން އެ ހިތްގައިމު މަގުތައް "ނުފެންނަ" މައްސަލައިގަ އެވެ. ބޮޑެތި މަގުތަކުން ފެށިގެން ކުދި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 1
މައްކާގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާއަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވޭ

އިއްޔެ އިރުއޮއްސެނިކޮށް މައްކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުލިބި ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 17
އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރީ ދެ ކުޑަކުދިން!

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށް، އެ ކުދިންގެ ބަންދަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް...

September 03, 2017 11
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 30
އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ނުފެނޭ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލުން ޖެހި މީހަކު މަރުވި ހާދިސާގައި، އެކްސިޑެންޓަށްފަހު ފިލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 22
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 9
އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު އައިސީޔޫގައި

ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 36
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫގައި މިރޭ ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.