29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
އިސްދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅު އިސްދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 16
ޕްރެޒެންޓަރަށް ކިޔުނީ ފިރިމީހާގެ މަރުގެ ކުއްލި ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ އައިބީސީ-24 އިން މިއަދު ހެނދުނު މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގެ ކުއްލި ޚަބަރެއް ގެނެސްދިނެވެ. ޓީވީން ޚަބަރު ހުށަހަޅައިދޭން އިން އަންހެން ޕްރެޒެންޓަރު، އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ތަނުގައި ހުރި ނޫސްވެރިޔާއަށް ފޯނުން ގުޅައި ތަފްސީލްތައް ވަގުތުން ގެނެސްދިންއިރު އެނގުނީ މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި...

21 މާޗް

March 21, 2017 21
އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ވެސް ވޭ! އެ އަދާކުރަމާ!

އައްޑޫގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދު ކުރެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިފައި އޮއްސޭ އިރު، ހަތަރު ފަސް އެކްސިޑެންޓް ނުހިނގާ ދުވަހެއް ނާދެ އެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، ބައެއް މީހުންނަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފުސާނީ ގޮތުން ވެސް އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި އިޔާދަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި...

20 މާޗް

March 20, 2017 30
"އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަނީ މަގުތައް ނުބަލަހައްޓާތީ"

އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަނީ މަގުތައް ގަވައިދުން މަރާމާތުކޮށް ނުބެލެހެއްޓޭތީ އާއި މަގުތަކުގެ ސަލަމާތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި އޮތުމުން ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 20
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ސ. މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި، ބޮލަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 4
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނަކު އައިސީޔޫގައި

މިއަދު މެންދުރު ފަހު މަރަދޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި، ބޮލަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 22
އޮޅުންބޮޅުން: ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ؟

އައްޑު ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ގުޅުވައިދޭ މަގުގައި ތާރު އެޅުމުން އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، އެކި ރަށްރަށުން ވައިގެ ބަނދަރަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ދަތުރަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިކަމަކާއި ހަލުއިކަމެއް އަ އެވެ. އައްޑޫގެ ރަށްތައް ގުޅުވައިދޭ މަގަކީ، ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން މަދު ރަށަކުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ ފަދަ ދިގު މަގެކެވެ. އިންޖީނުލީ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 6
ޝީޝާއިން ވިއްކާ ކޮންމެ ސައިކަލަކަށް ހިލޭ ހެލްމެޓެއް

ޝީޝާއިން އައްޑޫގައި ވިއްކާ ކޮންމެ ސައިކަލަކަށް ހިލޭ ހެލްމެޓެއް ދިނުމާ އެކު، އައްޑޫގެ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 13
ފަރުވާ ނުދީ ކުއްޖާ ސާފުކުރަން ބުނި މައްސަލަ ބަލަނީ

ލ. ކަލައިދޫގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިއުމުން، ލެއިން ސާފުވެގެން އަންނަން އެންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

February 15, 2017 8
ލޯޑަރެއްގެ ދަށުވެ ކުއްޖަކު މަރުވުމުން ދައުވާކޮށްފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިދިޔަ އަހަރު ލޯޑަރެއް ދަށުވެގެން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

February 15, 2017 13
ލޯންޗު ކެޕްޓަނުގެ މަރުން ތޮއްޑު އަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް!

ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއީ މީހުންނާ ގުޅޭ ސަމާސާ މިޒާޖުގެ މީހެކެވެ. އެހެންވެ، އެ ރަށު ބްލޫއެންޑްވައިޓްގޭ މޫސާ ޝާފިއު މަރު ވެގެން ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްދަތިކަން ގެނުވި،...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ ހޭނާރާ އޮވެ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 2
ލިންކްރޯޑް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ ހާލު ރަނގަޅު

ލާމު ލިންކް ރޯޑްގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ދެ ސައިކަލް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 3
ލާމު ލިންކުރޯޑް އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ މާލެއަށް

ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެވަނަ މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

February 11, 2017 8
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިޔަސް

އއ. ތޮއްޑޫގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 24
ލ. ލިންކްރޯޑުގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމާއި ފޮނަދުއާ ދެމެދު އޮންނަ ލާމު ލިންކް ރޯޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މާމިގިލީގައި ލޮރީއެއް ދަށުވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހައިޑްރޯލިކް ލޮރީއެއްގެ ފަހަތު ބައިގެ ދަށުވެގެން އދ. މާމިގިލީގައި އިންޑިއާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 23
ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރުން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ދުއްވެވި ކާރަކުން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އެ ރަށުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކަލައިދޫ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 14
ކަލައިދޫގައި އެކްސިޑެންޓުވި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައި

މިިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލ. ކަލައިދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 31
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި މިއަދު މެންދުރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 2
ޝިއުނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ބަންދަށް

މިިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މީހާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 12
ޝިއުނާގެ މަރާ ގުޅިގެން ކާރު ޑްރައިވަރަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ފާތިމަތު ޝިއުނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކާރު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.