22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 16
އަނދިރިކަމުގައި އޮތް ހުޅުމާލެ އަލިކުރަން ޖެހިފައި!

ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހަދާފައި ހުރި ގިނަ މަގުތައް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސްވެފައި ރީއްޗެވެ. އެކަމަކު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި އެ ރަށަށް ދާ ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށް އަބަދުވެސް ވެފައި އޮންނަނީ އިރުއޮއްސި އަނދިރިވުމުން އެ ހިތްގައިމު މަގުތައް "ނުފެންނަ" މައްސަލައިގަ އެވެ. ބޮޑެތި މަގުތަކުން ފެށިގެން ކުދި...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 1
މައްކާގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާއަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވޭ

އިއްޔެ އިރުއޮއްސެނިކޮށް މައްކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުލިބި ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 17
އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރީ ދެ ކުޑަކުދިން!

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށް، އެ ކުދިންގެ ބަންދަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް...

September 03, 2017 11
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 30
އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ނުފެނޭ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލުން ޖެހި މީހަކު މަރުވި ހާދިސާގައި، އެކްސިޑެންޓަށްފަހު ފިލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 22
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 9
އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު އައިސީޔޫގައި

ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 36
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫގައި މިރޭ ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 21
ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގައި އަންހެނަކު ދުއްވި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި ޖެހި މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 17
ލަންކާގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ދިވެހި ފުލުހަކު އައިސީޔޫގައި

ސްރީ ލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި ފުލުހަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 21
އެކްސިޑެންޓުވި މީހަކު މަރުވަންދެން ތިބީ ފޮޓޯ ނަގަން

އިންޑިއާގައި، އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ސައިކަލެއްގައި ދަނިކޮށް އެހެން ވެހިކަލެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވުމުން އެއްވެސް މީހެއްގެ އަޅާލުން ނުލިބި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 17
ލ. ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގެ ލިންކް ރޯޑުގައި ދެންމެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 6
ކާރެއް ރުކެއްގައި ޖެހި ހަ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ރުކެއްގައި ޖެހި ހަ މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 14
ލިންކް ރޯޑްގައި ބާރަށް ދުއްވަނިކޮށް ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފި

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި މިރޭ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ރުކެއްގައި ޖެހި ފުރޮޅާލައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 22
އެކްސިޑެންޓްތައް އިތުރުވެ، އެޗްއާރްއެޗަށް ދަތިތަކެއް

އައްޑޫގައި މި ދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް އެކްސިޑެންޓްތައް އިތުރުވެ، ލިބޭ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަށް ފަރުވާ ދޭން މާލެ ފޮނުވާލަން ޖެހޭތީ، ހޮސްޕިޓަލަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 1
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި ދެ މީހުން މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އިއްޔެ ހަވީރު އައްޑޫ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮލަށް ގެއްލުންތަކެއްވެގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި ދެ މީހުން ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 2
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ޒުވާނަކު އައިސީޔޫގައި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިއަދު އިރު އޮއްސުނު އިރު ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނަކަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، އެ ދެ މީހުން އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 1
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެގެން ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން ފަރުމާ ދެމުން ގެންދިޔަ ފިރިހެން މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭ ދަންވަރު މާލެ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެގެން އެ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، މިއަދު އައްޑު އަށް ގެނެސް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ފިރިހެން މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި...

June 17, 2017 3
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލުބޮޑުވި މީހާ އައްޑުއަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެެންޓުގައި އަނިޔާވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެންނަން މަތިންދާބޯޓު ނައްޓާލި ފަހުން ހާލު...

June 17, 2017 13
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓް: އެކަކު އައިސީޔޫގައި

ފުވައްމުލަކުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެެންޓެއްގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެ އެކަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 18
ބަމްޕަރު ހުންނަ ސަރަހައްދު އަލިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފިތުރޯނު މަގު އެމްޕީއެލް ކައިރީ ހުރި ބަމްޕަރުގެ ސަބަބުން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދު އަލިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 3
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާން އަންހެންމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 14, 2017 25
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަރުވާދެމުން އައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.