07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ލަންކާގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 29
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސ. ފޭދޫ ބަނދަރާ ދިމާލުން ލިންކް ރޯޑުގައި ރޭ އިރާކޮޅު ބައިސިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 23
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ޒުވާނެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ

ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ފައި ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 25
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި އިއްޔެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވި މީހާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 12
ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހުނު މީހާގެ ހާލު ދެރަ

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި، ސައިކަލަކުން ދިޔަ މީހަކު ރޭ ޖެހި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ގައްދޫ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ގައްދޫގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 80 އަހަރުގެ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި، އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 15, 2018
ގައްދޫގަ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ގދ. ގައްދޫގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 14
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓްވި ކާރު ދުއްވި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކާރު ދުއްވި މީހާގެ ބަންދަށް ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހާފައި.

March 11, 2018 57
ރަޝްމުގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ ޗިސްޗިސް ވެފައި!

އައްޑޫގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ސައިކަލާއި ކާރު އެކްސިޑެންޓްވީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ރޭސް ޖަހަނިކޮށް...

10 މާޗް

March 10, 2018 54
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ އަދިވެސް ހޭނާރާ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ މަހު 27 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 2
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ހޭނާރާ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 2
އަނިޔާވި މީހާ އައިސީޔޫގައި، ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާއަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 4
ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެކަކު ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި އެކަކު އޮތީ ވަރަށް ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
ގަމު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމުން މި ހެލްމެޓުން އަންގައިދޭނެ

ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުމަކީ އަހަރެމެން ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުވިޔަސް އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މިއީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. އަދި އެ މީހުން އަންނަނީ ހެލްމެޓަށް ވެސް ޒަމާނީ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންނެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 10
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު މިރޭ ސީރިއަސް ވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 11
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

January 12, 2018 7
އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސްވި ޒުވާނާ މާލެ ފޮނުވާލައިފި

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮލަށް ސީރިއަސް ގެއްލުންތަކެއް ވެ، ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި ޒުވާނާ އިތުރު...

January 12, 2018 5
އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހަކު އައިސީޔޫގައި

އައްޑޫ ފޭދޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލުގައި ޖެހުނު ޕިކަޕް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދީފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 5
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި ޕިކަޕް ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޕިކަޕް ދުއްވަން އިން މީހާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 19
އަރުޝާންގެ ކުއްލި މަރު، އައްޑޫ ބަލައިލުމުގެ ދަތުރުގައި

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަރުޝާން އިބްރާހިމް އައްޑު އަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ބޭބެއަކާ އެކު އިންޖީނު ދޯންޏެއްގައި އެ ރަށަށް ގޮސް ބޭބެ ދޯނީގައި މަޑުކުރީ އެވެ. މަރަދޫގައި ހުންނަ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ގެ އަށް ހެނދުނު އޭނާ ދިޔައީ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ ސައިކަލުގައި އޭނާއާ އެކުގަ އެވެ.