16 ޖޫން

June 16, 2018 188
ބިލް ނުދެއްކިގެން ޒުވާނަކު ޓްރީޓޮޕްގައި ތާށިވެއްޖެ

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ޒުވާނެއްގެ ބިލް ބޮޑުވެ، އާއިލާ އަށް އެ ނުދެއްކިގެން އާއްމުންގެ އެހީތެރި ކަމަށް އެދެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 155
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މީހާ ދެންމެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 10
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް ސީރިއަސްކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 14
ހުޅުމާލޭ ފޭސް2ގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފުލުހުންނަށް

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަން ދެ މީހަކު އެކްސިޑެންޓުވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އެދިއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 37
ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 85
އެއްލަކިން ނުރައްކަލަކާ ދިމާއަށް!

ލައިސަންސް ނަގަން އިހަކަަށް ރޭ ދަމާލި ކިޔޫ ފެނިފައި އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ! އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު ލައިސަންސަށް އެދިއެދި ތިބި ކަމެވެ. އެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެއްފަހަރާ ލައިސަންސް ދިނުން އެއީ ލާޒިމް ކަމެއްތޯ، މިއީ ފުރަތަމަ ސުވާލެވެ. ދެން އޮތް ސުވާލު އަދި މާ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ؛ ތަނެއްދޮރެއް ބަލައިނުލާ، އަދި ރަނގަޅަށް މޮނީޓާ ނުކޮށް ޖެހުނު...

29 މެއި

May 29, 2018 10
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 42
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހޮޅުދު އަށް ހިތްދަތިކަން

އިރުފުށި ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ، ނ. ހޮޅުދޫ ވިނަރެސް، އަހުމަދު އަދީލް 26، އޭނާގެ ރަށަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ލިބުނު ޗުއްޓީ ދުވަހު އާއިލާ އާއި ގާތް އެކުވެރިންގެ ގާތުގައި...

May 27, 2018 41
ސައިކަލާއެކު މޫދަށް ވެއްޓި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރު

ނ. ހޮޅުދޫގައި މިރޭ، ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް މޫދަށް ވެއްޓި ޒުވާން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 6
ޒެނީޝާ އިންނެވިކާރު އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޒެނީޝާ އިންނެވި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓުވެ މީހަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 4
ރަޝްމު މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު ސައިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ޒުވާނަކު މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ އަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރެލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 5
އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑަށް އަނިޔާވި މީހާ އައިސީޔޫގައި

ދެ ސައިކަލް ޖެހި މާލޭގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑަށް އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ އަށް މިހާރު ފަރުވާދެނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން...

April 25, 2018 10
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި އެކަކު ސީރިއަސް

ދެ ސައިކަލް ޖެހި މާލޭގައި މިރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ލަންކާގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 29
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސ. ފޭދޫ ބަނދަރާ ދިމާލުން ލިންކް ރޯޑުގައި ރޭ އިރާކޮޅު ބައިސިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 23
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ޒުވާނެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ

ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ފައި ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 27
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހި އިއްޔެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވި މީހާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 12
ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ޖެހުނު މީހާގެ ހާލު ދެރަ

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގައި ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި، ސައިކަލަކުން ދިޔަ މީހަކު ރޭ ޖެހި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ގައްދޫ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގދ. ގައްދޫގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 80 އަހަރުގެ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި، އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 15, 2018
ގައްދޫގަ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ގދ. ގައްދޫގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 14
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓްވި ކާރު ދުއްވި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކާރު ދުއްވި މީހާގެ ބަންދަށް ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހާފައި.

March 11, 2018 57
ރަޝްމުގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ ޗިސްޗިސް ވެފައި!

އައްޑޫގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ސައިކަލާއި ކާރު އެކްސިޑެންޓްވީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ރޭސް ޖަހަނިކޮށް...