24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިކަން އަދިވެސް ޔަގީން ނުވޭ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނިތާ ދެ ހަފުތާ ވާން ގާތްވި އިރު ވެސް އެއީ ހިނގި ކަމެއްކަން ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 5
ސައިކަލަކުން ޖެހި ކުޅުދުއްފުށީ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ރޭ ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ގައިގައި ޖެހި، އެ ރަށުގެ ދުވަސްވީ މީހަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 14
ލަންކާގައި ދިވެއްސަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
ނާލްގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ރަށު ކައުންސިލް

މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ކ. ހުރާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
އެކްސިޑެންޓްވި ޓްރަކް ދުއްވި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކ. ހުރާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ފިރިހެން ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ކުރިއަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އަދި ޓްރަކް ދުއްވަން އިން އެރަށު ޑްރައިވަރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 7
އެކްސިޑެންޓުވި ކުޑަކުއްޖާ އިންޑިޔާއަށް ގެންދަނީ

އިއްޔެ ހަވީރު ކ. ހުރާގައިި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިޔާއަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 9
ކޯމާގައި އޮތް ޒުވާނާގެ ބިލްތަކަށް ވެސް އެންސްޕާގެ އެހީ

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެ، މިހާރު ކޯމާއެއްގައި އޮތް ޒުވާނާއަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނައިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް އެންސްޕާއިން ދައްކައިދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 5
ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް ކޯމާގައި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ވެއްޓި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް...

October 24, 2016 7
ބިއްލޫރި އަރުވައިގެން ދިޔަ ލޮރީއެއް ފުރޮޅާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިއްލޫރި ޝީޓްތަކެއް އަރުވައިގެން، މާލޭ އިއްޒުންދީން މަގުން ދަތުރުކުރި ޕިކަޕެއް މިއަދު ފޮރޮޅާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 12
ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް، ހާލު ސީރިއަސް

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މަގުން ކައްސާލައިގެން ގޮސް ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ވެއްޓި ހުކުރުދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގައި 35 މަރު

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި 35 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 36
ސައިކަލް ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުމުގެ މަޝްވަރާ ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ސައިކަލް ނުވަތަ ބައިސްކަލް ދުއްވާނަމަ، ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރު ކުރަން ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 18
އަނިޔާވި ޒުވާނެއްގެ އިނގިލިތައް ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ގއ. ވިލިނިގިލީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނެއްގެ ފައިގެ ބައެއް އިނގިލިތައް ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 19, 2016 15
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަންވެއްޖެ: ނާފިޒް

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު، އެ ރަށުގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 39
"މަރުގެ މަގަކަށް" ވުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ލ. އަތޮޅުގައި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ފަސޭހައިން ދެވޭ ގޮތަށް ތާރު އަޅައިގެން ހެދި ޗާލު މަގުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖުލައި 26ގެ ބަންދު ތެރޭގައި ނިމުނުތަނާހެން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރިމަތިވީ ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެކެވެ. ކައްދޫން ފޮނަދުއަށް ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 19 އަހަރުގެ ދެ ކުދިންނަށް ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ކައްދޫ ކޯޒްވޭގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 14
އޮޕަރޭޝަންކުރަން އަސީލް އިންޑިއާއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ، އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

September 17, 2016 36
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކެފޭއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ކެފޭއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އެ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 73
"މަކަރު ހަދަނިއްޔޭ" ބުނި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް!

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަސީލް އަލީ އަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ...

September 16, 2016
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން އެކަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 43
އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ނަގައިފި

މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް އެމްއާރްޑީސީން ނަގާފައި މި ވަނީ އެތަކެއްޗަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދެމުން ދަނިކޮށް.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 3
ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އެކި ވަރުގެ ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

September 14, 2016 10
ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ޖިޕެއް ފުރޮޅާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަގު، ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޖިޕެއް ފުރޮޅާލައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 33
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ ރަށު ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ސާދާ ނިއާވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 19
އަނިޔާވީ ޝާހިދުގެ ބޮލަށް، އެކްސިޑެންޓް ހަނދާނެއް ނެތް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލު ދުއްވާލަން ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް އެކްސިޑެންޓުވެ، އަންހެން އެކުވެރިޔާ މަރުވި ނަމަވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް، ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މުހައްމަދު ޝާހިދު ހަނދާން ނެތް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 8
އެކްސިޑެންޓްވި ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 04, 2016 34
ޝިއުނާ އެކްސިޑެންޓްވީ ރައްޓެއްސަކާ އެކު ދުއްވާލަނިކޮށް

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ފާތިމަތު ޝިއުނާ މަރުވީ ގާތް ރައްޓެއްސަކާ އެކު ސައިކަލް ދުއްވާލަން ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2016 39
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު މީހަކު ދެންމެއަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.