11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 21
ކާރެއްގައި ސައިކަލެއް ޖެހި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޓެކްސީއެއްގައި، ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ޖެހި ޒުވާނަކަށް މިއަދު ހަވީރު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 48
ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ފުރޮޅާލައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ގުޅިފައިވާ ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް، ފުރޮޅާލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 10
މާމެންދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގއ. މާމެންދޫގައި މިރޭ ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 3
މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓާއި ގާނޫނީ ފަރުވާ

މިހާރަކަށް އައިސް މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގާ މިންވަރު ވަނީ ގިނަވެފަ އެވެ. އެކްސިޑެންޓުވުމަކީ، ބައެއް ފަހަރު އެއްވެސް މީހެއްގެ އިހުމާލެއް ނެތި ވެސް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރު، އެކްސިޑެންޓު ވަނީ، ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލައި ،ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވުމުގެ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 17
ބްރިޖް އެކްސިޑެންޓުގެ 42 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި އެ ބްރިޖާ ގުޅޭ ހައިވޭގައި ހިނގާފައިވާ 42 އެކްސިޑެންޓެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 173
ސިނަމާލެ ބްރިޖާ އެކު ލޭގެ ކޯރުތައް!

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ޓްރެފިކް ލައިޓުގެ ސިގުނަލް ފެހިވުމާ އެކު އަހުމަދު ފަޒާލް އޭނާގެ ސައިކަލު ދުއްވާލި އެވެ. އޭނާގެ ކަނާއަތުން ވެސް މީހަކު ސައިކަލެއްގައި ދާ ތަން ފަޒާލަށް ފެނެ އެވެ. އެކަމަކު ޓްރެފިކް ސިގުނަލް ރަތްވުމުގެ ކުރިން ހުރަސް ކުރަން އުޅޭ މީހަކު އޭނާގެ ފަހަތުން ގަޑިއަކު 100 މޭލު ބާރު މިނުގައި އަންނަކަމެއް ނޭނގުނެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 33
ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ހުޅުލެ ލިންކް ރޯޑްގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 3
ޒުވާނުން އެންމެ ގިނައިން މަރުވަނީ މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްގައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 8) - ކުޑަ ކުދިންނާއި ޒުވާނުން އެންމެ ގިނައިން މަރުވަނީ މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 20
އައްޑޫ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަނީ

އައްޑޫ މަގުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 5
ލ.ގަމު އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑުގައި މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 25
އިތުރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކު ޒަހަމްވެެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ/ މާލެ ހައިވޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ވަނިކޮށް، ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާފައި ދިޔަ ދެ އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި ތިން މީހަކަށް...

November 20, 2018 16
ތިން ސައިކަލް ޖެހި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބުރިޖަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލޭން ހައިވޭއަށް އެރި ތިން ސައިކަލް މިރޭ ޖެހި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 22
ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު 5،000 ހެލްމެޓް ބަހަނީ

މިއަދު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް 5،000 ހެލްމެޓް ހިލޭ ބަހާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 51
ހައިވޭގައި ވަންވޭ އިދިކޮޅަށް ދުއްވަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓެއް

ލިންކް ރޯޑުން ހުޅުމާލެއަށް ދުއްވާ ލޭނުން، ގަވައިދާ ޚިލާފަށް، މާލެއާ ވީ ކޮޅަށް ދުއްވި ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި، ސައިކަލްގައި ތިބި ދެ މީހުންނަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
އައްޑޫގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 43
ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ރެއާއި މިއަދު ހެނދުނު މާލެ- ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 1
އެކްސިޑެންޓްވި ދެ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 34
މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކު ހޭނެތިފައި

މާލޭގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެކަކު ހޭނެތިއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 5
އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލަކާއި ބަހެއް ޖެހި މިއަދު މެންދުރު ފަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 26
ބްރިޖާއި ލިންކް ރޯޑުގައި ދުއްވާއިރު ބުރުގާއަށް ސަމާލުވޭ

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ލިންކް ރޯޑްގައި ސައިކަލުގައި ދަތުރުކުރާ މީހުން ބުރުގާ އެޅުމާއި ވިއްސާރަ ކޯޓު ލުމުގައި ސަމާލުވާން ފުލުހުން އިއްޔެ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 19
ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ރޭ ދަންވަރު، ލޮރީއެއްގައި ކާރަކުން ޖެހި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.