30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 14
މާލޭގައި ތާރު އަޅައިގެން ހަދާ ދެ ވަނަ މަގު ހުއްޓިފައި

ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ އިއްޒުއްދީން މަގު ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފެށިތާ އެތައް މަހެއް ވީއިރު ވެސް މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައި، އެތައް ބަޔަކަށް އޭގެ އުނދަގޫވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 22
ޔޫތު ސިޓީގެ މަގުތައް ދެ އަހަރުވީއިރު ވެސް ނުނިމޭ

ޔޫތު ސިޓީގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ދެ އަހަރުވީއިރު ވެސް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 20
އަލިދޫގޭ ގުންޑޮޅި ކަނޑައިގެންގޮސް މަގަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މއ. އަލިދޫގެ ހެދުމަށް އެ ގޯތި ތެރޭގައި ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑުގެ ގުންޑޮޅި، ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ކަނޑައިގެން ގޮސް މަގަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 27
މަޖީދީމަގު އަލުން ހަދާ ނިންމައިފި

މަޖީދީ މަގު އަލުން ހަދަން މިދިއަ އަހަރު ފެށި މަޝްރޫއު އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 11
މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ނިންމަނީ

މަޖީދީ މަގު އަލުން ހަދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ އެންމެ ފަހު ބައިގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްއާރުުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ

މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2017 12
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހު ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ދެ ހަފްތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 13
މަޖީދީ މަގުގެ އެންމެ ފަހު ބައި ހަދަން ފަށައިފި

އަލުން ގާ އަތުރައިގެން ހަދަމުން އަންނަ މަޖީދީ މަގުގެ އެންމެ ފަހު ބައިގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 15
އޯޑިއޯން ބިމުގައި މަގެއް ހަދަނީ

އޯޑިއޯން ބިމުގެ އެއް ފަޅީގައި، މަޖީދީ މަގާއި ފަނޑިޔާރު މަގު ގުޅޭ ގޮތަށް މަގެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 5
ކުޅުދުއްފުށީ ތާރު މަގުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 23
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ 19 މަގެއްގައި ތާރު އަޅައި ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ހަނިމާދޫގެ މަގުތައް ހަދަން ފަށައިފި

ހދ. ހަނިމާދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 20
ދިއްދޫ މަގުތައް ހަދަނީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވިގޮތަށް

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގުތައް ހަދަނީ އެ ރަށު ކައުންސިލާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 31
ދިއްދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގުތަކުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ތާރު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 20
ކާނުތަކުގެ މަތިތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ:މިނިސްޓްރީ

މަޖީދީ މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ހުރި ކާނުތަކުގެ މަތިތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 75
ކާނަކަށް ކުޑަ ކުއްޖަކު ގަނބައިގަނެ ފައި ޒަޚަމްވެއްޖެ

މުލިއާގޭ އިރުމަތިން އޮންނަ ޝަހީދު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުގައި ހަލާކުވެފައި އޮތް ކާނެއްގެ ތެރެ އަށް ކުޑަކުއްޖަކު މިރޭ ގަނބައިގަނެ އެ ކުއްޖާގެ ފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

June 18, 2017 22
ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: އެމްއާރުޑީސީ

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 99
ކާނެއްގެ ތެރެއަށް ފައި ގެނބި މާބަނޑު މީހަކަށް އަނިޔާ

މަޖީދީމަގުގައި މަރާމާތުކޮށް ނިިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ފެން ހިންދަން ހަދާފައި ހުރި ބައެއް ކާނުތަކުގެ މަތިގަނޑު ހަލާކުވެފައި ހުއްޓާ އޭގެ ކާނެއްގެ ތެރެއަށް މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ފައި ގެނބިގެން ގޮސް، އޭނާއަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 18
މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ރޯދަ އަށް މެދުކަނޑާލައިފި

އަލުން ގާ އަތުރައި މަރާމާތު ކުރަމުން އަންނަ މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލައި، މަގު އެއްކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 31
ފަނޑިޔާރު މަގު ހުޅުވާލައިިފި

އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މާލަން، މ. ކުނޫޒު ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މަގު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 53
ފަނޑިޔާރު މަގުގެ މަސައްކަތް އާންމުންނަށް ބޮޑު ޖޯކަކަށް

ސިޔާސީ ގޮތުން ހިނގާ ކަމެއްގެ ޚަބަރު ފެތުރުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވިސްނުންތެރިން އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކަން ތަރުޖަމާކޮށް، އެކި ސިފަސިފައިގައި އާންމުންނަށް ދައްކާލަ އެވެ. މިފަހަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ޖޯކު ޖެހީ މ. ކުނޫޒް ކުރިމަތިން، ފަނޑިޔާރު މަގު، ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މަގު ހަދަން ފެށުމުން އެކަމަށެވެ.

April 09, 2017 20
ފަނޑިޔާރުމަގު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމަނީ

މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުމަގު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު...

April 09, 2017 6
ޖެއްސުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ޖޭޕީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޖެއްސުންކޮށްގެން އެ ހަރަކާތްތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން (ޖޭޕީ)...