15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 23
ބްރިޖަށް ފުޅާކުރާ މަގުތަކުގައި ޕާކުނުކުރަން އަންގައިފި

ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރަން ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުޅާ ކުރަން ފަށާފައިވާ މަގުތަކުގައި ޕާކު ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 5
ވިލާ ކޮލެޖާއި ޓޯޔާޑާ ދެމެދު ފަޅުތެރެ ބޭނުންނުކުރެވޭނެ

ވިލާ ކޮލެޖާއި ޓޯޔާޑާ ދެމެދު ފަޅުތެރެ އަށް ބަދަލު ގެންނާތީ ފަޅުތެރެ ބޭނުން ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 13
މަގު ހަދަން ހުރަސް އެޅުމުން ސްމިތު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ އަލީ ހާޝިމް (ސްމިތު) މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 35
މަގު އަލުން ހަދަން އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ސްޓޭޖް ނަގައިފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކޮށް ތާރު އަޅައިގެން އަލުން ހެދުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ސްޓޭޖް ނަގައި، މަގުގެ އެއް ފަރާތުގައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައް ނަގައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 5
ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން މަގު ސާފުކުރަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާ ގުޅިފައިވާ، މާލޭގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ތާރު އެޅުމަށްޓަކައި އެ މަގުތައް މިއަދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 10
އެމްއާރުޑީސީގެ މަސައްކަތްތައް ހައުސިންގެ ދަށަށް

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)ގެ މަސައްކަތްތައް، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ، ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސާވިސަސްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 14
މާލޭގައި ތާރު އަޅައިގެން ހަދާ ދެ ވަނަ މަގު ހުއްޓިފައި

ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ އިއްޒުއްދީން މަގު ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފެށިތާ އެތައް މަހެއް ވީއިރު ވެސް މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައި، އެތައް ބަޔަކަށް އޭގެ އުނދަގޫވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 22
ޔޫތު ސިޓީގެ މަގުތައް ދެ އަހަރުވީއިރު ވެސް ނުނިމޭ

ޔޫތު ސިޓީގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ދެ އަހަރުވީއިރު ވެސް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 20
އަލިދޫގޭ ގުންޑޮޅި ކަނޑައިގެންގޮސް މަގަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މއ. އަލިދޫގެ ހެދުމަށް އެ ގޯތި ތެރޭގައި ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑުގެ ގުންޑޮޅި، ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި ކަނޑައިގެން ގޮސް މަގަށް ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 27
މަޖީދީމަގު އަލުން ހަދާ ނިންމައިފި

މަޖީދީ މަގު އަލުން ހަދަން މިދިއަ އަހަރު ފެށި މަޝްރޫއު އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 11
މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ނިންމަނީ

މަޖީދީ މަގު އަލުން ހަދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ އެންމެ ފަހު ބައިގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްއާރުުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 8
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ

މިހާރު ހުއްޓާލާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 29, 2017 12
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ފަހު ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ދެ ހަފްތާއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 13
މަޖީދީ މަގުގެ އެންމެ ފަހު ބައި ހަދަން ފަށައިފި

އަލުން ގާ އަތުރައިގެން ހަދަމުން އަންނަ މަޖީދީ މަގުގެ އެންމެ ފަހު ބައިގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 15
އޯޑިއޯން ބިމުގައި މަގެއް ހަދަނީ

އޯޑިއޯން ބިމުގެ އެއް ފަޅީގައި، މަޖީދީ މަގާއި ފަނޑިޔާރު މަގު ގުޅޭ ގޮތަށް މަގެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 5
ކުޅުދުއްފުށީ ތާރު މަގުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 23
ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ 19 މަގެއްގައި ތާރު އަޅައި ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ހަނިމާދޫގެ މަގުތައް ހަދަން ފަށައިފި

ހދ. ހަނިމާދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 20
ދިއްދޫ މަގުތައް ހަދަނީ ކައުންސިލާއެކު އެއްބަސްވިގޮތަށް

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގުތައް ހަދަނީ އެ ރަށު ކައުންސިލާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 31
ދިއްދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގުތަކުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ތާރު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.