29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 16
ތިނަދޫގައި ތާރުއެޅުމާއެކު މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގެ ތާރު އަޅާފައިވާ މަގުތަކުގައި ފެން ހިންދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްފައި ނެތުމުން، އެހެން މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތި ވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 51
މާލެ ވަށައި ތާރު އަޅައި މަގުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް

މާލެ ވަށައިގެން އޮންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅައި މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް މަޝްރޫއެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016
އެމްއާރުޑީސީ އަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭ

މަގު ހެދުމާއި މަރާމާތުކުރަން ސަރުކާރުން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް 17.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 16
އެމްއާރުޑީސީއާ ނުބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ

މަގުތައް ހެދުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އިން އެއާ ހިލާފަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 16
ތާރު އެޅުމާ އެކު ތިނަދޫގެ މަގުތަކަށް ރީތިކަން

ގދ. ތިނަދޫ މަގުތަކުގައި ނުވަ ކިލޯމީޓަރުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ނިމުނު އިރު ރަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްގައިމުކޮށް ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލާއި އެރަށު މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 3
މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މެދުކަނޑާލައިފި

ރޯދަ މަހު ގިނަ ބަޔަކު މަގުތައް ބޭނުން ކުރާނެތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫ ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 22
މަގު ކޮނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް، ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ހަމައެކަނި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް އޮތުމުން އިމާރާތްތަކަށް ފޯނު ނަރު ވެއްދުމާއި ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ޙިދުމަތް ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.