04 ޖޫން

June 04, 2016 3
މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މެދުކަނޑާލައިފި

ރޯދަ މަހު ގިނަ ބަޔަކު މަގުތައް ބޭނުން ކުރާނެތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫ ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 22
މަގު ކޮނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް، ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ހަމައެކަނި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް އޮތުމުން އިމާރާތްތަކަށް ފޯނު ނަރު ވެއްދުމާއި ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ޙިދުމަތް ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.