27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 1
މުގާބޭގެ ފޮށިން ވަގަށް ނެގީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ހަރާރޭ (ޖެނުއަރީ 26) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ ގެއިން ވަގަށް ނެގި ޑޮލަރު ފޮށިން ގެއްލިފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 8
މުގާބޭގެ ޑޮލަރު ފޮށި ވަގަށް ނަގައިފި

ހަރާރޭ (ޖެނުއަރީ 11) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ ޑޮލަރު ފޮއްޓެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
"ގްރޭސް މުގާބޭ ސައުތު އެފްރިކާއާ ހަވާލު ނުކުރާނެ"

ހަރާރޭ (ޑިސެމްބަރު 23) - ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ސައުތު އެފްރިކާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނެރުނު ނަމަވެސް އޭނާ އެ ގައުމާ ހަވާލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފި

ޕްރިޓޯރިއާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ސައުތު އެފްރިކާގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނެރެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 1
މުގާބެގެ ހާލު ދެރަވެ ހިންގަވާ އުޅުއްވަން ވެސް ދަތި

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 25) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެ މިހާރު ނުވެސް ހިންގެވޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އެމާސަން ނަންގަގްވާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 1
އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި މުގާބޭގެ ކުރީގެ ޕާޓީ އަށް

ހަރާރޭ (އޮގަސްޓް 1) - ޒިމްބާބުވޭގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ޕާލަމެންޓުގެ އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ ޒާނޫ-ޕީއެފް ޕާޓީން ކަމަށް ނުރަސްމީ ނަތީޖާތައް ދައްކައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 3
ގްރޭސްއަށް ވެރިކަން ދޭން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: މުގާބޭ

ހަރާރޭ (ޖުލައި 30) - ވެރިކަމުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ރައީސް ކަމަށް ގެންނަން މަގު ފަހިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
މެޑިކަލް ޗެކަޕަކަށް މުގާބޭ ސިންގަޕޫރުގައި

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 24) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕަކަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 1
ޒިމްބާބުވޭގެ ޕާލަމެންޓަށް މުގާބޭ ހާޒިރުކުރަނީ

ހަރާރޭ (އެޕްރީލް 21) - ޑައިމަންޑުގެ ވިޔަފާރިން ގައުމަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ކޮމިޓީއަކަށް އޭނާ ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 4
ވެރިކަން ގެއްލުނީ ސައުތު އެފްރިކާގެ ސަބަބުން: މުގާބޭ

ހަރާރޭ (މާޗް 24) - ވެރިކަން ގެއްލެން ދިމާވި އެއް ސަބަބަކީ ސައުތު އެފްރިކާ އިން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 5
ވެރިކަމުން ދުރުކުރީ ބަޣާވާތަކުން: މުގާބޭ

ހަރާރޭ (މާޗް 16) - މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ވެރިކަމުން ދުރުވާން މަޖްބޫރު ކުރުވީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ގްރޭސްގެ ޕީއެޗްޑީއާ ގުޅިގެން ޗާންސެލަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރާރޭ (ފެބްރުއަރީ 18) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ޕީއެޗްޑީ ހޯއްދެވި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޒިމްބާބުވޭގެ ވައިސް ޗާންސެލާ ލެވި ނިއަގުރާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 1
މުގާބޭ އަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޓަޔާމެންޓް ޕެކޭޖެއް

ހަރާރޭ (ޖެނުއަރީ 25) - ޒިމްބާބުވޭގައި ގަދަބާރާ އެކު ދިގު މުއްދަތެއްގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ރޮބަޓް މުގާބޭ ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އަގު ބޮޑު ރިޓަޔާމެންޓް ޕެކޭޖެއް އަރުވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އެމާސަން ނަންގަގްވާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 4
މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ޕީއެޗްޑީ ހޯދި ގޮތް ބަލަނީ

ހަރާރޭ (ޖެނުއަރީ 9) - ޒިމްބާބުބޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަނބިކަނބަލުން ގްރޭސް މުގާބޭ ޕީއެޗްޑީ ފާސް ނެންގެވި ގޮތް އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އޮފިޝަލުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018
2017ގެ އެންމެ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައް

އިއްޔެ ނިމި ދިޔަ 2017 ވަނަ އަހަރަކީ، ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި މުހިންމު އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންކަމާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ގުޅުމަށް އަސަރު ފޯރުވި ކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. އުފާވެރި އެތައް ކަމެއް ހިނގި ފަދައިން ހިތާމަ އާއި ކަރުނައިން ލޯތައް ތެންމައިލި އެތައް ކަމެއް ހިނގައި ދިޔަ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
މުގާބޭގެ ގާތް މީހުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ހިފަހައްޓައިފި

ހަރާރޭ (ޑިސެމްބަރު 8) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އަރިސް ދެ ވަޒީރެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް އެ ގައުމުގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
މުގާބޭގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 30) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ އީވާން މަވަރީރާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 2
ޒިމްބާބުވޭ ސަރުކާރުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ތިން މަސް

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 29) - ޒިމްބާބުވޭ ސަރުކާރުން ވަގަށް ނަގައިގެން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ފޮރުވާފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހަވާލު ކުރަން ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތު އެ ގައުމުގެ އާ ރައީސް އެމާސަން ނަންގަގްވާ ދެއްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 2
މުގާބޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އެހީއެއް ނުވަން: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ނޮވެމްބަރު 28) - ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަމުން ރޮބަޓް މުގާބޭ ދުރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

November 28, 2017
މުގާބޭ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން ދެކޮޅު

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާ...

November 28, 2017 5
މުގާބޭގެ އުފަން ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 28) - ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭގެ އުފަން ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ކަމަށް ޒިމްބާބުވޭ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 8
ވެރިކަން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވި ވަގުތު މުގާބޭ ކީރިތި ކުރެއްވި

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 27) - އެކުގައި އެންމެ ވަފާތެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުން ފަހު ވަގުތު ދެކޮޅުވެ، ވެރިކަން ދޫކޮށްލަން ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި...

November 27, 2017 5
މުގާބޭ ވެރިކަން ދޫކޮށްލީ 10 މިލިއަން ޑޮލަރަށް؟

ހަރާރޭ (ނޮވެމްބަރު 27) - ޒިމްބާބުވޭގެ ވެރިކަން ދޫކޮށްލަން ރޮބަޓް މުގާބޭ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވީ 10 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.