19 ޖޫން

June 19, 2020
"ރޮބޮޓް ކުއްތާ" އާންމުކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ރޮބޮޓް ކުއްތާ" އެއްގެ އަގަކީ 74،500 ޑޮލަރު (1,148,045ރ.)

14 ޖޫން

June 14, 2020 2
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން "ރޮބޮޓެއް"

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޮބޮޓެއް ދުބާއީގައި އުޅޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އުފައްދައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
މައިކްރޮފްސޮފްޓަށް ނޫސްވެރިންގެ ބަދަލުގައި "ރޮބޮޓް"

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެމްއެސްއެން ވެބްސައިޓްގެ ހިންގުމަށް ގެންނަ ބަދަލާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލައި، އެ މީހުންގެ ބަދަލުގައި ރޮބޮޓް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 2
ރޮބޮޓް ކުއްތާ ދަނޑުތަކުގައި ފޯރިމަރަނީ

މިއީ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސްގެ ރޮބޮޓް ކުއްތާ އެވެ. ނަމަކީ ސްޕޮޓް އެވެ. އެ ސޮރު ނިއުޒިލޭންޑްގައި މިހާރު ދަނޑުވެރިކަންކުރަނީ އެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމާއި ގެރި، ބަކަރި އަދި ކަންބަލިތައް ފަދަ ނައަމްސޫފިތައް ބަލަހައްޓައިދިނުމެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ކިޔަވައިދޭ ރޮބޮޓެއް، އަގަކީ 1،500 ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް، ކިޔަވާ ކުދިން މިހާރު ފިލާވަޅު ނަގަން ޖެހިފައި ވަނީ ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ. މިއާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ޓެކް ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ތައާރަފުކޮށް، ކުރިން ހުރި އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 30
"ދަ ސާކަލް" ލޮކްޑައުންގައި ތިބި ކުދިންނަށް އެހީއެއް

ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ހިންގަވާ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން "ދަ ސާކަލް ބައި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން"ގެ ނަމުގައި ވާޗުއަލްކޮށްް ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 10, 2020
ސިންގަޕޫރްގެ ޕާކެއްގައި ރޮބޮޓް ކުއްތާ ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ތަބާވާން ޖެހިފައިވާ ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސިން ނުވަތަ ގައިދުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ސިންގަޕޫރްގެ ޕާކެއްގައި ރޮބޮޓް ކުއްތާ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
"ރާސްބެރީ ޕައި" ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގައި

އަދި ތިޔަ ހީކުރީ މުޅިން ރަނގަޅަކަށް ނޫނެވެ. "ރާސްބެރީ ޕައި" އަކީ "އެޕަލް ޕައި" ކަހަލަ، ކާއެއްޗެއް ނޫނެވެ. ރާސްބެރީ ޕައި އަކީ ވަރަށް އަގު ހެޔޮ އަދި ވަރަށް ކުޑަ ކޮމްޕިއުޓަރެކެވެ. މި މަރުކާގައި ތަފާތު މޮޑެލްތައް ހިމެނެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
ރޮބޮޓްތަކެއްގެ އެހީގައި 326 ގަސް އިންދައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، ކުދި ރޮބޮޓްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން 326 ގަސް އިންދައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ގޭގެ މަސަައްކަތްތަކަށް ބޯޅަ ރޮބޮޓެއް

ސެމްސަންގުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ދައްކާނީ އެ ކުންފުނީގެ ސްމާޓްފޯންތަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ދެކުނު ކޮރެއާ ކުންފުނި އަންނަނީ އާ ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
ފުލުހުން ރޮބޮޓް ކުއްތާ ބޭނުންކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން

އެމެރިކާގެ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސް އިން އުފައްދައި އާންމުކޮށް ވިއްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "ސްޕޮޓް" ކިޔާ ރޮބޮޓް ކުއްތާ މެސެޗޫސެސްގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާތީ ޖަމާއަތަކުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 6
ރޮބޮޓް ކުއްތާ ވިއްކަން ފަށަނީ

މިއީ ތަންދޮރުބަލައި އަމިއްލަ އަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ދަންނަ ރޮބޮޓް ކުއްތާއެކެވެ. ނަމަކީ "ސްޕޮޓް" އެވެ. އުފެއްދީ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސް އިންނެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019
ބެންގަލޫރުގެ ސްކޫލަކަށް ރޮބޮޓް ޓީޗަރެއް

އިންޑިއާގެ ކުރިއަރާފައިވާ ބައެއް ސިޓީތަކުގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި މިހާރު ވެއިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްދޭން ވެސް ރޮބޮޓުން އުޅެ އެވެ. މި ފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް ރޮބޮޓެއް މި ވަނީ އެ ގައުމުގެ އެހެން ދިމާއެއްގެ ހިދުމަތަށް ނުކުމެފަ އެވެ. އެއީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުލާސްރޫމްތަކަށެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019
ފޯޑްގެ ރޮބޮޓެއް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ނެރެފި

މަޝްހޫރު ފޯޑް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ އަކީ ކާރު އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރޮބޮޓެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ޓެސްލާގެ ރޮބޯޓެކްސީ އަންނަ އަހަރު މަގުތަކަށް

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑެތި ބަތަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައިވާ އިރު، ތަރައްގީވެފައިވާ ބައެއް ގައުމުތަކުން އަންނަނީ އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ވެސް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ މާ ކުރިން ރޮބޮޓިކް ޓެކްސީތައް މަގުތަކަށް ނުކުންނާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް މިހާރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ރަޝިޔާގެ ގައުމީ ޓީވީގައި ރޮބަޓެއް ޚަބަރު ކިޔަނީ

ރަޝިޔާގެ ގައުމީ ޓީވީ "ރޫސިޔާ 24" ގައި ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ރޮބަޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޚަބަރު ކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 2
ކެރެލާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރޮބޮޓެއް ނެރެފި

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރޮބޮޓެއް ނެރެ، އޭގެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ރޮބޮޓެއް ކަމަށް ބުނެ ދައްކައިލީ މީހެއް

އިންސާނުންގެ ސިފަ އަށް ރޮބޮޓް ތައްޔާރުކޮށް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކުރަން ތަރައްގީވެފައިވާ ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތައް ގިނަ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ނޭޕާލުގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ރޮބޮޓް ވެއިޓަރުން

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ކުރިއެރުމާއި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު އިންސާނުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދެއަތް އުރާލައިގެން ތިބޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ވެސް ހިނގައި ދާނެ ކަމުގެ ނިޝާންތައް މިހާރު އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ރޮބޮޓުން ޚަބަރު ވެސް ކިޔަން ފަށައިފި

އިންސާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ލުއިކަން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމެއްކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 1
މި ގުދަނުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ރޮބަޓުން

ބިޔަ ކުންފުނިތަކުގެ ބޮޑެތި ގުދަންތަކަށް މިހާރު އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ރޮބޮޓުންކަން، ޖަޕާންގެ ކުންފުންޏަކުން ސާބިތުކޮށްދީފިއެވެ. އަންނައުނުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ޔުނީކްލޯއިން އެންމެ ހައިޓެކް ފެންވަރަށް ފައްކާކުރުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ހުޅުވި ގުދަނުގެ މައިގަނޑު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ ރޮބޮޓުންނެވެ.