03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 5
ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކުގައި ފޯނު ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކުގައި މޯބައިލް ފޯން ބޭނުން ކުރުން މަނާކުރުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުނިތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އަންގައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 2
އެތައްހާސް ރެފިއުޖީން ގަތުލްއާއްމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮގަސްޓް 25) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ރަކީން ސްޓޭޓުން ނެރެލައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ފޮނުވާލި އަނިޔާވެރި ހަނދާންތައް އާ ކުރުމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ "ގަތުލްއާއްމުގެ ދުވަސް" ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮކްސް ބާޒާރުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 2
ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރުން ރޮހިންޖާ ގްރޫޕެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

އަގާޓާލާ، އިންޑިއާ (ޖެނުއަރީ 23) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރާ ކައިރިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 31 މީހުން އިންޑިއާގެ އިރުއުތުރުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓްރިޕޫރާގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 9
ރޮހިންޖާ 250 މީހުން ސައުދީން ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 21) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 250 މީހުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ޑިޕޯޓްކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 5
މުސްލިމުންނާމެދު ސޫކީ ކަންތައް ކުރިގޮތް ބަލައިނުގަނެވޭނެ

ސިންގަޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔަ އިރު އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ދިފާއުގައި ސޫކީ އަށް ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 5
މިއަންމާގެ ކަންކަމާ އދ. އިން ބެހިގެން ނުވާނެ: ސިފައިން

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެހުމުގެ ހައްގު އދ. އަށް ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ މިން އައުން ހުލައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 3
ރަކީންގައި ކުރި އަނިޔާގެ ތަހުގީގު އައިސީސީން ފަށަނީ

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާގެ ތަހުގީގު އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ސޫކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 30) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
މިއަންމާގެ ގަތުލްއާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ޔަންގޫން (ޖުލައި 9) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ގަތުލް އާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ އަށް ސަމާލުކަން ނުދެވުނީތީ އޯއައިސީން މައާފް

ޑާކާ (މެއި 7) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާތައް ދިން އިރު އެ މައްސަލަ އަށް ވަގުތުން ސަމާލުކަން ނުދެވުނީތީ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކަށް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 29) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ކޭމްޕްތަކަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދާކަށް ނުފަށާ: ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 16) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ބަންގްލަދޭޝް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 1
ރޮހިންޖާގެ ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 15) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބަދަލުވި ހަތް ލައްކައެއްހާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފުރަތަމަ އާއިލާ އެނބުރި މިއަންމާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
މިއަންމާގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 12) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ގަތުލް އާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލަން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 2
ރަކީންގައި ގަތުލްއާއްމު ހިންގި ސިފައިންގެ ހަތް މީހުން ޖަލަށް

ނޭޕީޑޯ (އެޕްރީލް 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ގަތުލްކުރި މިއަންމާ ސިފައިންގެ ހަތް މީހުން ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 28
"ރޮހިންޖާ ފަންޑުގެ ބާކީ ފައިސާ މިމަހު ހަވާލުކުރާނަން"

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ދިވެހިން ހަދިޔާކުރި 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިން މިހާތަނަށް ހަވާލުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މި މަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 88
ރޮހިންޖާ ފަންޑާ ގުޅޭ ހަބަރު ޖެހުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ބަންގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ ހަވާލުކުރުން...

March 22, 2018 52
ރޮހިންޖާ ފަންޑުގެ ފައިސާ އެންމެ ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މީގެ ފަސް މަސް ކުރިން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ބަންގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ...

15 މާޗް

March 15, 2018 2
މިއަންމާ އަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ 374 މީހުންނަށް

ޑާކާ (މާޗް 15) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެވި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ތެރޭން އެނބުރި ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުނު 8،000 މީހުންގެ ތެރޭން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އެންމެ 374 މީހުންނަށް ކަމަށް ރިޕާޓްރިއޭޝަން ކޮމިޝަނާ އަބްދުލް ކަލާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 160
"ރޮހިންޖާ ފަންޑް އެހީ ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނަން"

ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް އެހީވާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ބަންގްލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓާ ވީހާވެސް އަވަހަކަަށް ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.