25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 8
14،000 ކަންބަޅި އުފުލި ކާގޯ ބޯޓެއް ފެތިއްޖެ

ބުކަރެސްޓް (ނޮވެމްބަރު 25) - ގާތްގަނޑަކަށް 14،000 ކަންބަޅިއާ އެކު ދަތުރުކުރި ބޮޑު ކާގޯ ބޯޓެއް ރުމޭނިއާގެ ބޭރުން ފެތިއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ފައިޒަން އާއި ރުމޭނިއާގެ އެމެޑިއުޒް ބޭންޑްގެ ލަވަތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ހޭންޑް ޑްރަމަރު އަހުމަދު ފައިޒަންއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ޝޫޓްކުރަން ރޮމޭނިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް އެމެޑިއުޒް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 18
ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ރާއްޖެ-ރޮމޭނިއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ރޮމޭނިއާ އިން އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

May 13, 2019 7
ރޮމޭނިއާގެ މުފްތީ ޝާހިދަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި

ރޮމޭނިއާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ޝަރަފުގައި އެ ގައުމުގެ މުސްލިމުންގެ ލީޑަރު މުފްތީ މުއްރަތު ޔޫސުފް ހާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވަވައިފި...

10 މެއި

May 10, 2019 7
ރޮމޭނިއާގެ ވައިސް ޕީއެމް އާ ޝާހިދު ބައްދަލުކޮށްފި

ރޮމޭނިއާގެ ވައިސް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު އަނާ ބަޗޯލްއާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 35
ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ޝާހިދު ރޮމޭނިއާ އަށް

ރާއްޖެ އާއި ރޮމޭނިއާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ ގައުމަށް ރޭ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
ރުމޭނިއާ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ބުކަރެސްޓް (އެޕްރީީލް 21) - ތެލް އަވީވުގައި ހުންނަ ރުމޭނިއާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކމަށް އެ ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރާ ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ލިވިއު ޑްރެގްނިއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 2
އެމްބަސީތައް ގުދުސަށް ބަދަލުކުރަން އިޒްރޭލު އާދޭސްކުރަނީ

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެކި ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން އެ ގައުމުތަކުގައި އާދޭސް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 2
ކޮރަޕްޓް އޮފިޝަލުން މިނިވަން ކުރާތީ ރުމޭނިއާގައި މުޒާހަރާ

ބުކަރެސްޓް (ފެބްރުއަރީ 2) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ތިބި އޮފިޝަލުންތަކެއް މިނިވަން ކުރުމުގެ ގަރާރެއް ސަރުކާރުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ރުމޭނިއާގައި މިއިން ދުވަހަކު ވެސް ނުބާއްވާ ވަރުގެ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 2
ރުމޭނިއާގެ މުސްލިމް ބޮޑު ވަޒީރު ރައީސް ގަބޫލެއް ނުކުރި

ބުކަރެސްޓް (ޑިސެމްބަރު 28) - ރުމޭނިއާގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ނޮމިނޭޓްކުރި ސެވިލް ޝައިދާހު އެ ގައުމުގެ ރައީސް ކްލައުސް ޔޮހަނިސް ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ރުމޭނިއާއާ އެއްވަރުވެ ސްވިޒަލެންޑަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 15) - ރުމޭނިއާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން ސްވިޒަލެންޑުން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 1
ފްރާންސްގެ ތަރި ޕަަޔެޓް ރުއީ ކީއްވެ؟

ޕެރިސް (ޖޫން 11) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ރޫމޭނިއާ އަތުން 2-1 އިން ފްރާންސް މޮޅުވި މެޗުގެ ކުރިން އެންމެން ދެއްކީ ފްރާންސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު މެޗަށް ފަހު...

June 11, 2016
ޕަޔެޓުގެ މޮޅު ގޯލުން ފްރާންސަށް ކާމިޔާބު ފެށުމެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 10) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ފްރާންސާއި ރޫމޭނިއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް ފަހު ވަގުތު ޖެހި މޮޅު ގޯލާ...

10 ޖޫން

June 10, 2016 1
ފްރާންސްގެ ބަލިފައި އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ: ރުމޭނިއާ

ޕެރިސް (ޖޫން 10) - ޔޫރޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގެ ބަލިފައި އެނގޭ ކަމަށް ރޫމޭނިއާގެ ކޯޗު އަގެލައި އުޑެސްކޫ ބުނެފި އެވެ.