22 މެއި

May 22, 2020 4
ލުކާކޫ، ޗުއްޓީއެއްގައި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި

ޗުއްޓީއެއްގައި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މައްސަލައަކީ "ލޯބިވެރިންގެ މަންޒިލަށް" ދާން ބަލާއިރު އޭނާ ހުސްހަށިބައިކޮށް ހުރުން ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ލުކާކޫ

މިލާން (ޖެނުއަރީ 26) – އާ ޗެލެންޖެއް ނެގުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ރޮނާލްޑޯ އަށް ހެޓްރިކެއް، އިންޓަ ލީގުގެ ކުރީގައި

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 7) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ކަލިއާރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އިއްޔެ ހަވީރު އެރި ނަމަވެސް ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިންޓަ މިލާން ރޭ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 1
ލުކާކޫ އަށް ވަންޑާ ފާޑުކިޔައިފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 24) – އިންޓަ މިލާނުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބޮޑެތި މެޗުގައި ވެސް މޮޅަށް ކުޅޭ ނަމަ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މައުރޯ އިކާޑީގެ އަންހެނުން އަދި އޭޖެންޓް ވަންޑާ ނާރާ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު އިންޓަ އަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

މިލާން (އޮގަސްޓް 27) - އިޓާލިއަން ލީގަށް މި ފަހަރު ރަނގަޅު ސްކޮޑަކާ އެކު ތައްޔާރުވި އިންޓަ މިލާން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ލެޗޭ ބަލިކޮށް ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް ލުކާކޫ އިންޓަ އަށް ސޮއިކޮށްފި

މިލާން (އޮގަސްޓް 9) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދަމުގެ ރޭހުގައި ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށްޖެހިލައިފި

މިލާން (ޖުލައި 31) - އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި މި ވަގުތު ލީޑުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުވެންޓަސް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދުމަށް ކޮންޓޭ އަތުކުރި އޮޅާލައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އިންޓަ މިލާނުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019
ބަރެއްލާ އިންޓަ އަށް، ލުކާކޫ ނުލިބިދާނެ

މިލާން (ޖުލައި 13) – އިންޓަ މިލާނުގެ އިޓަލީގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ނިކޯލޯ ބަރެއްލާގެ ސޮއި ހޯދާފައިވާއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ލިބިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
ލުކާކޫގެ ބަދަލުގައި ޔުނައިޓެޑުން އޮބާމަޔަން ގެންނަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 30) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިންޓަ މިލާނަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އާސެނަލްގެ ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން ގެންނަން ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
މޮރީނިއޯގެ އިތުބާރު އަހަންނަށް އެބައޮތް: ލުކާކޫ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 29) - އޭނާ އަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018
އިޓަލީގެ ކްލަބަކަށް ކުޅެން ލުކާކޫ ބޭނުންވޭ

ބްރުސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (އޮކްޓޫބަރު 15) - ކެރިއަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 1
ލުކާކޫ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބެލްޖިއަމް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމާމެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 4
ލުކާކޫ: ދަތި ހާލުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ބޮންތިއަށް

އުމުރުން އެންމެ 25 އަހަރުގައި، ގައުމެއްގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލެވޭނީ އުއްމީދަކާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް މަސައްކަތްކުރި ކުޅުންތެރިއަކަށެވެ. ބެލްޖިއަމަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ރެކޯޑް މިހާރު އޮތީ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަކީ އެފަދަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ މި ހިސާބަށް...

31 މެއި

May 31, 2018 4
ބެލްޖިއަމްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ލުކާކޫ ފާޑުކިޔައިފި

ބްރުސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (މާޗް 31) - އޭނާ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ސަޕޯޓެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ބެލްޖިއަމްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 3
ފާޑިނަންޑްގެ ފާޑުކިޔުން ލުކާކޫ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 1) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ކުޅުނީ ހަގީގީ ސެންޓަ ފޯވާޑެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ރިއޯ ފާޑިނަންޑް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 3
ލުކާކޫ ވަރުބަލިވެއްޖެ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 30) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ވަރުބަލިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަަމަކު އޭނާ އަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީގެން ފަރުޖެހެން ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
ލުކާކޫގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބްރައިޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އާއި ބްރައިޓަންގެ ގައެޓަން ބޮންގާ ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލަ ނުބަލަން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
"އިބްރަހިމޮވިޗް ހުރުމަކީ ލުކާކޫ އަށް ކަންބޮޑުވުމެއް"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ނޮވެމްބަރު 25) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގައި ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ހުރުމަކީ އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ މޮޅު ކުޅުން ދެއްކުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ޑޭވިޑް ޖިނޯލާ ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017
ލުކާކޫ 450 ޑޮލަރު ޕޮލިހަށް ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލެސް (ނޮވެމްބަރު 22) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލްސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔައިރު މާ އަޑުގަދަކޮށް ޕާޓީކުރުމުން އޭނާ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 450 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.