29 ޖޫން

June 29, 2020 1
"ލޮކްޑައުން" ގައި 26 އަހަރު އުޅުނު އަންހެނެއް

އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި "ލޮކްޑައުން" އެކި ގޮތްގޮތަށް ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުރެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި "ލޮކްޑައުން" ގެ ވާހަކަ މިހާރު މާ އާންމު އާންމުވެގެން އުޅެނީ މުޅި ދުނިޔެ ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 3
ރަޝިއާ އިން ޓޫރިސްޓުން ޖައްވަށް ފޮނުވަނީ

މިއީ ފިނި ހަނގުރާމައެއް ނޫނެވެ. ޖައްވީ ޓޫރިޒަމެވެ. ޖައްވަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވުމަކީ ރަޝިއާ އަށް އާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރަޝިއާ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވި އެވެ. ނަމަވެސް، 2010 ގައި ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. އެއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި މީހުން މާ ގިނަވާތީ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020
ޓެލެގްރާމަށް ރަޝިއާ އިން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މަނާކޮށްފައި އޮންތަނާ ދެ އަހަރު ފަހުން ޓެލެގްރާމް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަޝިއާ އިން ދީފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 4
އެމެރިކާ ހަނދަށް ދާއިރު ރަޝިއާ މަޑަކުން ނޯންނާނެ

ނާސާ އަށް އަމިއްލަ އުޅނަދެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓަކު ޖައްވަށް ފޮނުވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ނުވަ އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެ އެވެ. މި މުއްދަތުގައި، ނާސާ އަށް ދަތުރުތައް ކޮށްދީފައި ވަނީ ރަޝިއާ އިން، ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ. ސޮޔުޒް ރޮކެޓެއްގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ އެސްޓްރޮނޯޓަކަށް 80 މިލިއަން ޑޮލަރު ނާސާއިން ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ...

26 މެއި

May 26, 2020
ނާސާ އިން މުސާރަދޭ ގޮތަށް، މާސް އަށް ފޭކް ދަރުތެއް

"ސްޕޭސްފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ"އެއްގެ ތެރޭގައި އަށް މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރަން އެދޭ މީހުންނަށް ނާސާއިން ވަޒީފާ ދެނީ އެވެ. މުސާރަ ވެސް ދެ އެވެ. އެކަމަކު އަދި ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅައި މުސާރަ ހަމައެއް ނުޖައްސަ އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ މީހުންގެ ނަން ނޯޓްކުރަނީ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 5
ވެންޓިލޭޓަރުގައި ރޯވެ ކޮވިޑުގެ ބަލި މީހުންތަކެއް މަރު

ޕީޓާސްބާގު (މެއި 12) - ރަޝިޔާގެ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި ބޭނުންކުރާ ވެންޓިލޭޓަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 17
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެއިން ރަޝިއާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ރަޝިއާގެ އެހީއާ ނުލައި އެމެރިކާ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް

ސީދާ އެމެރިކާގެ އުޅަނދުތަކެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވީ ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ދަތުރުނުކުރާތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އެފަދަ ދަތުރަކަށް އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވެފައިވާކަން އެ ގައުމުގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020
ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު 10 ޕަސެންޓް ދަށްކުރަނީ

ދުނިޔޭގައި ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު 10 ޕަސެންޓް ދަށްކުރުމަށް ރަޝިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް އޯޕެކްގެ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 28
އެއަރޯފްލޮޓަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު ދެން ނާރުވާނެ

ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއަރޮފްލޮޓްއަށް ރަޝިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު މި ދުވަސްކޮޅު ނާރުވަން ނިންމައި، އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 51
އިޓަލީ ދެ މީހުން ތިބި ބޯޓު ރަޝިޔާގައި ކަރަންޓީންކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނު އިޓަލީގެ ދެ ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރި ރަޝިޔާގެ އެއަރޯފްލޮޓުގެ މަތިންދާ ބޯޓު މޮސްކޯގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އިތުބާރުހުރި ގޮތަކަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 5
ރަޝިއާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެހިން ވެސް ނެގެޓިވް

ރާއްޖެއިން ރަޝިއާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެހިން ނަތީޖާ ވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 2
ކޮވިޑް19: ކަރަންޓީންކޮށްފައި ބެހެއްޓި މީހަކު ފިލައިފި

މޮސްކޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރަޝިޔާގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި ބެހެއްޓި އަންހެނަކު ފިލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 10
ރަޝިއާގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރަޝިއާގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

January 16, 2020 4
ޕުޓިންގެ ހުށަހެޅުއްވުމާ އެކު ރަޝިޔާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

މޮސްކޯ (ޖެނުއަރީ 15) - ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ދެމިހުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދެވުމަށް ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ހުށަހެޅުއްވިތާ މާގިނައިރުތަކެއް...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
އެންމެ 11 އަހަރު، ފިޓްނެސްގެ ނަަމޫނާއެއް

އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ކުދިން އާންމުކޮށް އުޅޭނީ ކުޅެ، ސަކަރާތް ޖެހުމުގަ އެވެ. އެކަމަކު، މި ކުއްޖާގެ ވާހަކަ ތަފާތެވެ. އޭނާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަނީ ޖިމްގަ އެވެ. ބޮޑެތި ބަރުތައް އުފުލައި، ވަރުގަދަކަން ދައްކަނީ އެވެ. ފިޓްނެސް މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް، ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ތަފާތުތަކެއް ދައްކުވައި ވެސް ދެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
އީރާން، ޗައިނާ، ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުތަކެއް

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 29) - އީރާން، ޗައިނާ އަދި ރަޝިޔާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމައިގެ ފަރިތަކުރުންތަކެއް އިންޑިއާ ކަނޑާއި ގަލްފް ކަނޑުގައި ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ޕުޓިންއާ ކުރި ސުވާލަކުން ނޫސްވެރިޔާ "އިސްތިއުފާ"!

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑީމިއާ ޕުޓިންގެ އަހަރީ ޕްރެސް ކޮންފަރެސްގައި ރަޝިޔާގެ ޓީވީއެއްގެ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 1
"އެންޒައިޓީއާ ދުރުކުރަން" ގެރި އަށް ވީއާރް ހެޑްސެޓް

ރަޝިއާގައި ގެންގުޅޭ ގެރިތަކެއްގެ ކިބައިން އެންޒައިޓީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނާތީ އެކަމުން އެ އެއްޗެހި ސަލާމަތްކުރުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ މޫނުގައި ވާޗްއަލް ރިއަލިޓީ (ވީއާރް) ހެޑްސެޓް އަޅުވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
މަނާބޭހުގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާ އަށް ބޮޑު އަދަބެއް

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 9) – މަނާބޭހުގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާ އިން މަކަރު ހެދިކަން ސާބިތުވެ ވޯލްޑް އެންޓި ޑޯޕިން އޭޖެންސީ (ވާޑާ) އިން އެ ގައުމުު ކުރިއަށް ހަތަރު އަހަރު...

December 09, 2019
މަނާބޭހުގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާ އަށް އަނދިރިކަން

މޮސްކޯ (ޑިސެމްބަރު 9) – މަނާބޭހުގެ މައްސަލައެއްގައި ރަޝިއާ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްވުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
އެޕަލް "މެޕްސް"ގައި ކްރައިމިއާ އަކީ ރަޝިއާގެ ބައެއް

ރަޝިއާގައި "އެޕަލް މެޕްސް" ބޭނުންކުރާ ނަމަ، ކްރައިމިއާ އަކީ ރަޝިއާގެ ސަރަހައްދެއް ގޮތުގައި، އެޕަލް މެޕްސް އިން ދައްކާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ބަދަލެއް ނުފެންނާނެ އެވެ. އަދި ކްރައިމިއާ އަކީ ރަޝިއާ ސަރަހައްދެއް ގޮތުގައެއް ނުދައްކަ އެވެ.