12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017
މިސްރުގެ ނިއުކްލިއާ އިންޖީނުގެ ރަޝިޔާ އިން ހަދައިދެނީ

މިސްރުގައި ނިއުކްލިއާ އިންޖީނުގެއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިސްރު ސަރުކާރާއި ރަޝިޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު އިއްޔެ ސޮއިކޮށްްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 2
ރަޝިޔާ ސިފައިން ސީރިޔާއިން ބާލަން ޕުޓިން އަންގަވައިފި

ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑީމިއާ ޕުޓިން ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީރިއަށް ވަޑައިގެން، އެ ގައުމުގައި ތިބި ރަޝިޔާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 3
"ރީތި ކުއްޖާ"ގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން

ރަޝިޔާގެ އެންމެ ހަ އަހަރުގެ އަނަސްޓޭސިއާ ނިޔަޒީވާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަންހެންކުއްޖާ ކަމަށް މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. މި ކުއްޖާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ފޮލޯކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ބައި މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ. ވިލު ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެއް އިންނަ، މި ކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް އިން ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އަންނަ އަހަރު ދެކުނު ކޮރެއާގައި ބާއްވާ ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް އިން ރަޝިއާ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ނޯތު ކޮރެއާއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ރަޝިޔާ ދެކޮޅު

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެންމެ ފަހުން ކުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލި ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް އެކަން ކުރެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަފްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
ރަޝިއާގެ ފަސް އެތުލީޓުން މުޅި އުމުރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މޮސްކޯ (ނޮވެމްބަރު 28) - އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ރަޝިއާގެ އިތުރު ފަސް އެތުލީޓުން މުޅި އުމުރަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
ސަބްމެރިން ގެއްލުނު ފަހުން ބާރު އަޑެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެފި

ބިއުނަސް އޭރީޒް (ނޮވެމްބަރު 23) - ސައުތު އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 44 ފަޅުވެރިންނާ އެކު އާޖެންޓީނާގެ ސަބްމެރިން ގެއްލުނު ފަހުން ބާރު އަޑުފައްގަނޑެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 3
"އެމެރިކާ ކޯލީޝަނުން ވަނީ ރައްގާ ޗާޓުން ފުހެލާފައި"

މޮސްކޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - އެމެރިކާ ކޯލީޝަނުން ވަނީ ސީރިއާގެ ރައްގާ ސިޓީ ދުނިޔޭގެ ޗާޓުން ފުހެލާފައި ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 54
މަސީހު ރަޝިޔާގައި، ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު، ރަޝީއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންއާ ރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 1
ޕުޓިންގެ އުފަން ދުވަހު ރަޝިޔާގެ 80 ސިޓީގައި މުޒާހަރާ

މޮސްކޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންގެ 65 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލްކްސީ ނަވަލްނީ އަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން އެ ގައުމުގެ 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިޓީގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
ބަނޑަށް ހޮޅިއެއް ދޫކޮށްލެވިފައި އޮންނަތާ 17 އަހަރު

ރަޝިއާ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުގައި އެއް ފޫޓުގެ ޓިއުބެއް އޮތްކަން 17 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އެނގިއްޖެ އެވެ. މިއީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރުންގެ އަތުން ބަނޑުތެރެއަށް ދޫވެފައި އޮތް އެއްޗެކެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017
ހަނގުރާމައަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހާ މަރުވެއްޖެ

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ފިނި ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދުވަސްވަރު ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކޮށް ދިން ސޯވިއެޓް ކުރީގެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރު ސްޓެނިސްލާވް ޕެޓްރޯފް އުމުރުން 77 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 3
ނޯތު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޓެސްޓާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާރުތައް ބައިބައިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެންމެ ފަހުން ޖަޕާން މަތިން ފޮނުވާލި މިސައިލްއާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017
ފައި އެންމެ ދިގު އަންހެނަކީ ރަޝިޔާގެ މޮޑެލް އެއް

ރަޝިޔާގެ މި މޮޑެލް އަކީ ފައި ދިގު ކަމުން ގިނަ ބަޔެއްގެ ބުލީ ކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ޒުވާނެކެވެ. ފަހުން އޭނާ އޮލިމްޕިކް ސްޓާރަކަށް ވި އެވެ. މިހާރު އޭނާއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފައި އެންމެ ދިގު އަންހެނާގެ ރެކޯޑް ރަސްމީކޮށް އޮތް މީހާ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 4
ނޯތު ކޮރެޔާ މީހުން ވިނަ ވެސް ކައިފާނެ: ޕުޓިން

ނޯތު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށާއި ނިއުކްލިއަ ޕްރޮގްރާމަށްޓަކައި އެ މީހުން ވިނަ ކައިގެން ވެސް އުޅެފާނެ ކަމަށް، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑީމިއާ ޕުޓިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 1
ރަޝިޔާ ސަފީރު ޕޫލުގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޚަރުތޫމް (އޮގަސްޓް 25) - ސޫދާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރަޝިޔާ ސަފީރު މިރްގަޔާސް ޝިރިންސްކީ ޚަރުތޫމުގައި ހުންނަ ސަފީރު ދިރިއުޅުއްވާ ގޭގެ ސްވިމުން ޕޫލުގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
"ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމަ އިއުލާންްފައި"

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 3) - އެމެރިކާ އިން ވަނީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައެއް އިއުލާންކޮށްފައި ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ދިމިތުރީ މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 1
އެމެރިކާގެ 755 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލަނީ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 31) - ރަޝިޔާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެމެރިކާގެ 755 ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓާފުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމަށް ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އަންގަވައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017
އެމެރިކާގެ 30 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލަނީ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާގެ 30 ޑިޕްލޮމެޓުން ފޮނުވާލަން ރަޝިޔާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

July 11, 2017
ރަޝިޔާގެ ވަކީލްއާ ބައްދަލުކުރިން: ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަލުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 11) - އެމެރިކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރަޝިޔާގެ ވަކީލްއާ ބައްދަލު ކުރި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ޓްރަމްޕް ޖޫނިއާ...

10 ޖުލައި

July 10, 2017 2
މިއީ ރަޝިޔާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 10) - ރަޝިޔާއާ އެކު ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.