19 ޖޫން

June 19, 2017 12
ސުމޭދު ހޯދުން އަދިވެސް ހުއްޓައެއް ނުލަން: ޕޮލިސް

މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ޑިންގީއެއްގައި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު ހިތަދޫ މުހައްމަދު ސުމޭދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ހުއްޓާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 4
ސުމޭދު ގެއްލުނުތާ ހަފުތާއެއް، ހޯދުން އަދިވެސް ކުރިއަށް

ދެ އެކުވެރިންނާ އެކު މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ފުލުސް މީހެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސުމޭދު ގެއްލުނުތާ ހަފުތާއެއް ވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 12
ސުމޭދު ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ޑިންގީއެއްގައި އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ސުމޭދު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 127،500 އަކަ މީޓަރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 11
ސުމޭދު ގެއްލުނު ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރަން ހާއްސަ ޓީމެއް

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ހަވީރު ޑިންގީއެއްގައި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، ފުލުސް ކޯޕްރަލް ސުމޭދު މުހައްމަދު ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ޓީމެއް އައްޑޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 27
ޑިންގީ ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަދޭ: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫން ތިން މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އެކަކު ގެއްލުނު ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 42
ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ބޮޑު ރާޅަކާ އެކު

އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް އިއްޔެ ހަވީރު ތިން މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ފަހަތުން ނެގި ބޮޑު ރާޅެއްގައި ކަމަށް، ސަލާމަތްވި އެކަކު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2017 9
ސުމެއިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފަށައިފި

މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ސ. ގަން ކަނޑަށް ރޭ ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައި ގެއްލުނު ފުލުސްމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފަށަައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 41
އައްޑޫގެ އިތުރު ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ފަށައިފި

ހިތަދޫގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މިއަދު ހަވީރު މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިފުތިތާހުކޮށް ދެއްވާނެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 28
އައްޑޫގައި 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

އައްޑޫގެ ފަސް ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ދެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 9
އައްޑޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އަލުން ބީލަމަށް

އައްޑޫގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވާލި ބީލަން ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 8
ފޭދޫ ޓީމުން ވިދާލި އިއްބެ ޓީސީ އަށް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސ. ފޭދޫ ޓީމުން ވިދާލި އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) މި ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅެން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016
ފޭދޫ ކަޓައި، ޔޫވީ އާއި މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ސ. ފޭދޫ މުބާރާތުން ކެޓިއިރު، ގްރޫޕް ބީ އިން މާޒިޔާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 14
ފޭދޫ އަތުން މާޒިޔާ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން މިރޭ ސ. ފޭދޫ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 7
ހުނަރު ދައްކާލަން ފޭދޫ ޓީމު ކެތްމަދުވެފައި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި ވާދަކުރާ ސ. ފޭދޫ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށާއި މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ ނަސީރު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 1
ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ތިމަރަފުށްޓާއި ފޭދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސ.ފޭދޫން ހޯދިއިރު ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ތ.ތިމަރަފުށި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 6
އޭދަފުށި، ތިމަރަފުށި، ކުޑަހުވަދޫ އަދި ފޭދޫ ސެމީ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ގްރޫޕް އޭ އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސ. ފޭދޫ އަދި ގްރޫޕް ބީ އިން ބ. އޭދަފުށްޓާއި ތ. ތިމަރަފުށި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
300 މޭޒާ އެކު އައްޑޫގައި ނައިޓް މާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 27 އިން ޑިސެމްބަރު 6 އަށް ފޭދޫގައި.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016
ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ވެސް ފޭދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އަށެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ސ. ފޭދޫ ހޯދައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 33
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ ރަށު ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ސާދާ ނިއާވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 8
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ބުދަދުވަހު އިފުތިތާހު ކުރަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ބުދަދުވަހުގެ ގެ ރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.