29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 97
އައްޑޫގައި ވަގުންގެ "ރަސްކަން"

މި ވަގުތު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ މި އެވެ؛ ވަގުންގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭށެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 13
އައްޑޫގައި ޑީޓޮކްސް ސެންޓަރެއް ހަދަން ރެއިންބޯއަށް ދީފި

ސ. ހުޅުދޫގައި ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ހަދަން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

November 24, 2020 5
ހިތަދޫ ސްކޫލުން "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމެއް

ދަރިވަރުންގެ "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮމްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، ޔުނިފޯމްތައް ސްކޫލާ ހަވާލުކުރަން ހިތަދޫ ސްކޫލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 2
ހިތަދޫގެ ބޮޑު މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ވިލޭރޭ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހިންގި ބޮޑު މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 22
ހިތަދޫގައި "ކޮށާލި" މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫން

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ގްރޫޕްތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން "ކޮށާލި" ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ދެމުން...

October 19, 2020 7
ހިތަދޫގައި މީހަކަށް ހަމަލަދީ، ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

އަައްޑޫ ހިތަދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ގުރޫޕްތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 21
އައްޑޫން ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު ބިންތަކެއް ދޫކުރަނީ

އައްޑޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރަން ބިން ހޯދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެވަނަ ބުރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 6
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް ސަވައިލަންސް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަވައިލަންސް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އައްޑޫގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 22
އައްޑޫގެ އިތުރު މަގުތަކެއްގައި ތާރު އަޅަން ފަށަނީ

ތާރު އަޅައިގެން އައްޑޫގެ އިތުރު މަގުތަކެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނެސް މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 5
އައްޑޫ ހޮސްޕިލަޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 14
އައްޑޫގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ އައްޑޫގެ އިތުރު ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ކެބިނެޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 11
އައްޑޫ ކުލީ ބިންތަކުގެ ފީ ދެން ދައްކާނީ ކައުންސިލަށް

އައްޑޫން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ފީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލައި ގަންނަން ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހާ ރޭޕްކުރުމުން ދައުވާކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 33
ހުއްދަ ނުހޯދައި އައްޑޫގައި ބީޗުތައް ނަހަދަން އަންގައިފި

މިހާރަކަށް އައިސް އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި އެކި ވަސީލަތްތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބީޗްތައް ހަދަމުންދާތީ ހުއްދަ ނުހޯދައި އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 21
ޝަލަބީ އާއި ޝިފާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި ޝިފާ އިބްރާހިމް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 2
ހިތަދު އާއި މާމިގިލީ ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އދ. މާމިގިއްޔާއި ސ. ހިތަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ޓެސްޓްކުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 11
އައްޑޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ހިތަދޫގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫން އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ އަވަށަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށް، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައުމަށް ފަހު އެކަން މިއަދު އެޗްޕީއޭ އިން އުވާލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 48
މަރުވިމީހާ ކޮވިޑް ޓެސްޓުކުރަން ހަފުތާއެއް ކުރިން އެދުނު

ކޮވިޑް-19 ގައި ރޭ މަރުވި މީހާ، މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް، އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކޮށްދޭން އެދުނު ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 02, 2020 23
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އިން އެ ބަލީގައި މަރުވި 17 ވަނަ މީހާ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 10
ސަނޫން، މުހިންމު ކެޕްޓަނެއް، ރަނގަޅު ރަހުމަތްތެރިއެއް

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ޒުވާން ޕައިލެޓު ސަނޫން ނަސީރު 35، ރޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައިވާއިރު، އެއީ ވަރަށް އަހުލާގު ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ އެއްވެސް ބައްޔެއް ހުންނަކަން ކުރިން އެނގިފައި ނެތް ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 01, 2020 9
ނުކުޅެދޭ މީހާ ރޭޕް ކޮށްގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު އިއްޔެ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

August 01, 2020 45
ދިވެހި ޒުވާން ޕައިލެޓަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ޒުވާން ޕައިލެޓަކު ރޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 24
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި މިއަދު ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.