21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންތަކެއް ގެވެށިއަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ދަނީ ގެވެށިއަނިޔާ އާއި ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. އެހެންވެ މިއީ ކޮވިޑް-19 ކަހަލަ ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔަކާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ފޯކަސް ހުއްޓިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 9
ދިވެހި ކްރިކެޓަށް ސަޗިން ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޗާޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބެޓްސްމަން އަދި އިންޑިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސަޗިން ޓެންޑުލްކާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ޓެންޑުލްކާއާ ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ވިރާތު

ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ (ޖެނުއަރީ 19) - ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި އޮތީ ކުރީގެ ލެޖެންޑުންނަށް އިހުތިރާމްކޮށްގެން ކަމަށާއި އެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް ސަޗިން ޓެންޑުލްކާއާ ޗެލެންޖުކުރުމަކީ އޭނާ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ވިރާތު ކޯލީ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
"ޓެންޑުލްކާގެ ދަރިއަށް ވުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން"

ނިއު ދިއްލީ، އިންޑިއާ (ޖެނުއަރީ 31) - ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިން ޓެންޑުލްކާގެ ދަރިއަކަށް އޭނާ ވުމަކީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޮތް ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަރްޖުން ޓެންޑުލްކާ ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 2
ސަޗިން އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް: ވަރަށް ހިނގާ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރްގެ ބައިގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ސަޗިން އަ ބިލިއަން ޑްރީމް" އަށް އިންޑިއާގައި ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އެބަދެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 1
ސަޗިން ފިލްމު ޕްރެމިއާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމީ ތަރިން

މިއަދު ރިލީޒްކުރާ "ސަޗިން އަ ބިލިއަން ޑްރީމް" އަށް އިންޑިއާގެ އެތައް ބިލިއަން މީހުންނެއް އަންނަނީ ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އެ ގައުމުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް ކްރިކެޓްކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް ކުޅެފައިވާ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަތައް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމަކަށް ވާތީ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017
ސަޗިން ބޭނުމީ އޭނާގެ ރޯލު އާމިރު ޚާން ލައްވާ ކުޅުވަން

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފެއްދި ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލު އަދާކުރަނީ ވެސް ސަޗިން އެވެ. ނަމަވެސް ސަޗިންގެ ރޯލަށް އެކްޓަރަކު ޚިޔާރުކުރަން އޭނާއަށް ޖެހުނު ނަމަ، އޭނާ ބުނީ ނަގާނީ އާމިރު ޚާނު ކަމަށެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017
ސަޗިންގެ "އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ސަޗިން ޓެންޑުލް ކަރްގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "އަ ބިލިއަން ޑްރީމްސް"ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ލަތާ މަންގޭޝްކަރެއް ނޭނގުނު

އިންޑިއާގެ ކޮމޭޑިއަނެއް ކަމަށްވާ ތަންމޭ ބަޓް ކިޔާ މީހަކު ދާދިފަހުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ކްރިކެޓް ޝަޚްސިއްޔަތު ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް އާއި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް އަށް މަލާމާތް ރައްދުވާ ގޮތަށް ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.