05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
މިއީ ރަން މާސްކެއް އަޅާ މީހެއް

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ސާޖިކަލް މާސްކް ނުވަތަ ފޭސް މާސްކަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އަދި މިއީ މިހާރު ވިޔަފާރިއެއް، ފެޝަނެއް ވެސް މެ އެވެ. އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ މާސްކް އަޅާ މީހުން މިހާރު ކޮންމެ ތާކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މޫނުގައި އަތްލެވެން އުޅޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ޑިވައިސްއެއް

"ވައިބްޕްރޯ" ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބާޒާރަށް ނެރޭ އިރު، އަގަކީ 111 ޑޮލަރު.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ފޯނު ނެތަސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭ ޑިވައިސްއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ސިންގަޕޫރުގައި "ޓްރޭސް ޓުގެދާ" ކިޔާ މޮބައިލް އެޕެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސްމާޓްފޯނު ބޭނުންނުކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑިވައިސެއް ތައާރަފުކޮށް، އެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ކުރީގެ އެއްޗެހި ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރުމާ ދެކޮޅު ފީޗާއެއް

ކުރީގެ ކޮންޓެންޓެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރާ ނަމަ އެ އެއްޗަކީ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އެއްޗެއްތޯ ވިސްނާލަން ފުރުސަތުދޭ ފީޗާއެއް ފޭސްބުކުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 1
މާސްކް ނާޅާތީ ހިދުމަތް ނުދިނުމުން 20،000 ޑޮލަރު

ކަމަކަށް އުސޫލެއް ކަނޑާއަޅާފައި އޮންނަ ނަމަ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެ އެވެ. އަދި އެކަމެއް ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ ބަޔަކު އެ ޒިންމާ ނަގަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ހިންގާ ސްޓާބަކްސްގެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރީ އެ ދައުރެވެ. އެއާ އެކު އިނާމަކީ 20،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެކެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 1
ރޯވެދާނެ: ސެނިޓައިޒާ ފުޅި ކާރުތެރެއަށް ދޫކޮށްނުލާތި!

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި، ދާ ކޮންމެ ތާކަށް ސެނިޓައިޒާ ފުޅިއެއް ވެސް ގެންދަނަ ޖެހެ އެވެ. އެހެންވެ އަބަދު ވެސް ޖީބަށް ނުވަތަ ގެންގުޅޭ އަތްދަބަހަށް ލެވޭ ވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ފުޅިއެއް ގެންގުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 14
ފާރެއް ވެއްޓި ދެ ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ ފާރު ގަދަވަޔާ އެކު މިއަދު ވެއްޓި ދެ ގެއަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
އެލައިޑްގެ އައްޑޫ އޮފީސް އަލުން ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކުރިތާ ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެލައިޑް އިންޝޫރަންސްގެ އައްޑޫ އޮފީސް އިއްޔެ ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ޝޫޓިންތައް އަލުން ފަށަން ބިރުގަނޭ: ބޫމީ

ކޮރޯނާވައިރަކާ އެކު ކުރިމަތިވި ކަންކަމާ ހެދި ފިލްމީ މަަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަން ޖެހިލުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮންމެހެން ވެސް އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ބޫމީ ޕިޑްނޭކަރް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ސިނަމާތައް ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރިވިއުއެއް ހެދުމަށް ފަހު ކަމަށް އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން މިނިސްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖަވޭދުކަރް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 2
އަތް ދޮންނަން އޮޓޯގައި ފެން އިސްކުރެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނެވެ. ވައިރަހުން ސަލާމަތްވާން ވީހާ ވެސް ގިނައިން އަތް ދޮވުމަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން މަޖުބޫރުކަމެކެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މިހާރު ފޭސް މާސްކް އެޅުން މިއޮތީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ބަޔަކު ވެސް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

22 މެއި

May 22, 2020
މާސްކް އަޅައިގެން އައިފޯނު ހުޅުވަން ފަސޭހަކޮށްދީފި

ފޭސް އައިޑީ ފީޗާ ހުންނަ އައިފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުން ފޭސް މާސްކް އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު ފޯނު ހުޅުވަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގުލެވެ. މާސްކް އަަޅައިގެން ހުންނާތީ މޫނުގެ އެއްބައި ނިވާވެފައި...

May 22, 2020 5
ޕީޕީއީ ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނުމުން ނަފްސާނީ ބަލީގެ ތަނަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އިންޑިއާ އިން ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު، މާސްކާއި އެ ނޫން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތްތަކުގެ ދަތިކަން ހުރި ވާހަކަ ދެއްކި ޑޮކްޓަރަކު ނަފުސާނީ މައްސަލަ ހުރި...

19 މެއި

May 19, 2020 12
މުޅި އަހަރު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ ފަޅަށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މި އަހަރަކީ އެތައް ބައެއްގެ ޕްލޭންތައް ފެނަށް ދިޔަ އަހަރެކެވެ. މިއީ މާލީ ގޮތުން ވެސް ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް އެތައް ބަޔަކު ވައްޓައިލި ބޮޑު ބަލިމަޑުމަކެވެ. މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ އިރެއް ނޭނގެ އެވެ. އާންމު ހާލަތަކަށް ރުޖޫއަށްވެވޭނެ އިރެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން އަންގައިދޭ މާސްކެއް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން އަންގައިދޭ ފޭސް މާސްކެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ ސައިންޓުންސްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 18, 2020
މައުތުވޮޝް: ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކުޑަކޮށްދޭތަ؟

އަނގައިގެ ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓައި އަނގައިން ނުބައި ވަސް ކަނޑުވަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މައުތު ވޮޝް އިން އަނގަ ދޮންނަ ނަމަ، އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން...

15 މެއި

May 15, 2020 1
ފުރާ މީހުން ސްކޭންކުރަން "ސްމާޓް ހެލްމެޓް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ސްކްރީންކުރުމަށް އިޓަލީގެ އެއާޕޯޓެއްގައި "ސްމާޓް ހެލްމެޓް" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 7
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި އާއި އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށް ލުއިތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އައްޑޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިޔަފާރި އާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާއްސަ އުސޫލުތަކަކާ އެކު މިއަދު ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020
ކޮވިޑް-19ގެ މީހުންނާ އެކު އިންޓެލް މަސައްކަތުގައި

މުވައްޒަފުންގެ ސިއްހަތަށް އިސްކަންދިނުމަށް ވުރެ، ޗިޕް އުފައްދާ ފެކްޓަރީތައް ހިންގުން އިންޓެލް އަށް މުހިންމު ކަމަށް ބްލޫމްބާގް އިން ބުނެފި އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުވައި، ބަލިނުޖެހޭ މުވައްޒަފުނާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އިންޓެލް އިން އަމުރުކުރާ ކަމަށް ބުނާ...

10 މެއި

May 10, 2020 27
އައްޑޫ ލޮކްޑައުން އުވާލައިފި

އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާ ނެގެޓްވުމާ ގުޅިގެން އައްޑޫގައި އިއުލާންކުރި 14 ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން 24 ގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން އުވާލައިފި އެވެ.

May 10, 2020
ސިންގަޕޫރްގެ ޕާކެއްގައި ރޮބޮޓް ކުއްތާ ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ތަބާވާން ޖެހިފައިވާ ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސިން ނުވަތަ ގައިދުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ސިންގަޕޫރްގެ ޕާކެއްގައި ރޮބޮޓް ކުއްތާ...

09 މެއި

May 09, 2020 20
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ހުހެއް ނުވޭ

އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެ، މި ސިޓީގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ން މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.