21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ބެލެނިވެރިންނަށް ޓިކްޓޮކް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ފީޗާތަކެއް ހިމަނައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020
ވައިރަހާ ހެދި ޕެޓްތައް ވެސް މާސްކް އަޅުވާފައި

ކޮވިޑް-19 ނުވަވަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގައި ޖަނަވާރުންގެ އަނގަމަތީގައި ވެސް މާސްކް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 5
ގެއެއްގެ 7 ވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

ގެއެއްގެ ހަތް ވަނަ ބުރިން ވައި ގޮޅި ތެރެއަށް މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 15
ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ދެ ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓި ދެ ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020 2
ހެލްމެޓް ނާޅައި ދުއްވުމުގެ އަދަބަކަށް މަޒުމޫނު ލިޔުން

އިންޑިއާގެ ބޯޕާލްގައި ހެލްމެޓް ނާޅައި ދުއްވުމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މަޒުމޫނު ލިޔުއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ލިޕްސްޓިކެއް ނޫން، އަންހެނުންގެ "ހަށިރައްކަލެއް"

އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޑިއާ މީހަކު އާ އީޖާދެއް ކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 9
ސިފައިންގެ އެލާޓް ލެވެލް އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މިދިޔަ މަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ނިންމައި، އެލާޓް ލެވެލް އާންމު ހާލަތަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
އެމެރިކާ ސިފައިން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ އެޕް، ޓިކްޓޮކުން ޖާސޫސް ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެ އެޕް ބޭނުން ކުރުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 8
ބަނދަރުގެ ޖާގަ: ރައްކާތެރިކަމަށް ވެސް ހުރަހެއް!

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ޖާގަ ހުރި ގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ މިންގަނޑުތަކަކަށް އަމަލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް، އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 30, 2019 2
ޑްރޯންއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަނީ

ޑްރޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ތަބާވުން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް މިހާރު އެކުލަވައިލަމުން އަންނަ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން، ކޮންމެ ޑްރޯނަކުން ވެސް އެ ޑްރޯނަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓް...

December 30, 2019 1
ކާރު ދުއްވާ މީހާ އެލާޓް ކޮށްދޭ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

ކާރެއް ދުއްވާ އިރު މީހާގެ ފޯކަސް ގެއްލިގެން އެސިޑެންޓްތައް ހިނގުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ހާދިސާތަކުގެ 30 ޕަސަންޓަކީ ކާރު ދުއްވަމުން ފޯނާ ކުޅުން، ސިނގިރެޓް ބުއިން،...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
އެމްޕީއެލުން ސަލާމަތީ ކަންތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވަނީ

އެމްޕީއެލްގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ޕޯޓް ސޭފްޓީ ވީކް" ނަމުގައި ސަލާމަތީ ކަންތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ކުޑަކުދިންގެ ސްމާޓްގަޑިތަކެއްގައި ސެކިއުރިޓީ މައްސަލައެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމެޒޯން އިން ވިއްކާ ސްމާޓްގަޑިތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
އިންސްޓަ އެކައުންޓަަށް ދެން އުފަން ތާރީހު ބޭނުންވާނެ

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ހަދަން އުފަން ތާރީހު ބުނެދޭން ޖެހޭ ގޮތް ހަދައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އެކައުންޓް ނެހެދޭ ގޮތަށް އުސޫލުތައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑަކީ އަސްލެއް ނޫން، ސަމާލުވާތި

މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ވެސް ވަޓްސްއެޕް ޕްލަސްއެއްގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގަދަޔަށް ދެކެވުނެވެ. މި ފަހަރު ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށާފައި މި ވަނީ ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވަޓްސްއެޕް ގޯލްޑް ހިޖުރަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ފޮނުވާ މެސެޖްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ސްމާޓް ޓީވީތަކަށް ފާރަވެރިވޭ، ހެކްކޮށްފާނެ: އެފްބީއައި

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއްހެން މިހާރު ސްމާޓްވަމުން އަންނަ އިރު، މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ އާލާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މީސް މީހުންގެ...

December 04, 2019
ދުއްވަމުން ފޯނު ބޭނުންކުރާކަން ދެނެގަންނަ ކެމެރާއެއް

ކާރު ދުއްވަމުން މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަނޭވެނެ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ކެމެރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
ފުލުހުން ރޮބޮޓް ކުއްތާ ބޭނުންކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން

އެމެރިކާގެ ބޮސްޓަން ޑައިނަމިކްސް އިން އުފައްދައި އާންމުކޮށް ވިއްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "ސްޕޮޓް" ކިޔާ ރޮބޮޓް ކުއްތާ މެސެޗޫސެސްގެ ފުލުހުން ބޭނުންކުރާތީ ޖަމާއަތަކުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 14
ސިއްރު ކެމެރާއެއް އިންކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

މިީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާނެވެ. ފާޑުފާޑުގެ ކެމެރާތަކުން ފާރަލައި، މީސްމީހުން ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، ތަނަކަށް ދާއިރު އެ ތަނެއްގެ ސެކިއުރިޓީއާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. ހުންނަ ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ތަންތަނުގެ ކޮޓަރިތަކާއި ފާހާނާ ފަދަ ތަންތަނުގައި ކުދިކުދި ސިއްރު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ގޫގްލްގެ ބަގް ހޯދުމުގެ އިނާމު 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ގޫގްލް އިން ނެރޭ ސްމާޓްފޯންތަކުގައި ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް ބާގަނޑެއް ނުވަތަ ބަގެއް ހުރި ނަމަ އެކަން ކުންފުނީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދީ އެކަން ހައްލުކުރަން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 6
ހަތްވަނަ ބުރީގެ ލިފްޓު ގޮޅިން މީހަކުވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ހަތް ވަނަ ބުރީގެ ލިފްޓު ގޮޅިން ދޮންނަ މެޝިނެއް ތިރިއަށް ބާލަން އުޅުނު މީހަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 6
އިމާރާތެއްގެ މަތިން ކުއްޖަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ކުޑަކުއްޖަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ޖަނަވާރުންނާ އެކު ސެލްފީ ނެގުމާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ކޮސްޓަ ރިކާ އަކީ އެ ގައުމުގައި އުޅޭ އެތައް ވައްތަރެއްގެ ޖަނަވާރުންނާ ހެދި ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އެއްޗެހި ދެކެލަން ދާ މީހުން، ޖަނަވާރުންތައް ނަގައި، އެ އެޗިއްސާ އެކު ސެލްފީ ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފަ އެވެ.