23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
އަދިވެސް އެންމެ އާންމު ޕާސްވޯޑަކީ 123456

ޕާސްވޯޑަކަށް 123456 ބޭނުންކުރާ މީހުން އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި އެފަދަ ޕާސްވޯޑް ނުގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރިޔަސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް، ޕާސްވޯޑް މެޖޭމަންޓް ކުންފުނި ނޯޑްޕާސް އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 1
މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

މިހާރު މާސްކާ ނާޅައި އުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންވެ މާސްކަށް އާދަވާން ޖެހެ އެވެ. ކަސްރަތަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކަށްވާތީ އެކަން ކުރާ އިރު ވެސް މާސްކް އެޅުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްތަރުކުރަން އުނދަގޫވެ އެވެ. ބައެއްގެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރާ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 3
ސާރިދޯޅުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން ރޮބޮޓް ހިޔަޅު ނެރެފި

ޖަޕާނުގެ އަވަށެއްގައި ސާރިދޯޅުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ، އިންސާނުންނަށް ވެސް ނުރައްކާވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރޮބޮޓް ހިޔަޅުތަކެއް ނެރެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 2
ރާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާސްކް އަޅުއްވައިގެން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިދިޔަ މާޗް ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާނީ އެލިޒަބަތު ފޭސް މާސްކް އަޅުއްވައިގެން ރަސްމީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
މަޝްހޫރު ނެޕީ ކުންފުންޏެއް މާސްކަށް ހާއްސަވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ނެޕީ އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޑެޑީބޭނީން ޔޫރަޕަށް މާސްކް ސަޕްލައިކޮށްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ސްމާޓް ސެންސާއެއް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މިހާރު ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސިން ނުވަތަ އިޖުތިމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިން ވަރަކަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތާއި އެހެން މީހުންނަށް ތިމާގެ ފަަރާތުން ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ކުޑަކޮށްދޭނެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ވަޓްސްއެޕް ޗެޓް ދާއިމީކޮށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ވަޓްސްއެޕްގެ މެސެޖު ނޮޓިފިކޭޝަން ދާއިމަށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ރޮކްގެ ފަރާތުން އެތުލީޓުންނަށް މާސްކެއް ނެރެފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި ޑްވޭން ޖޯންސަން (ރޮކް) އެތުލީޓުންނަށް ހާއްސަ ފޭސް މާސްކެއް ނެރެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 5
ލުއި ވިޓޯންގެ ފޭސް ޝީލްޑެއް

ލުއީ ވިޓޯން އިން ނެރޭ ފޭސް ޝީލްޑް ވިއްކާނެ ކަމަޑް ބެލެވެނީ 700-900 ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި

October 15, 2020 2
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު އިޝްތިހާރުތައް އެފްބީގައި މަނާ

މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ ވެކްސިންތަކުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ދާއިރު، ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ކޮންޓެންޓްތައް ފޭސްބުކުން މަނާކުރަން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަށް އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް

މި ޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ "އިންޑް-ޓު-އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެސްވުމުގެ ބާރު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ގައުމުތަކަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ކޮވިޑާ ދެކޮޅު ފިޔަވަޅުތަކަށް އަންހެނުން މާ ފަރުވާތެރި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން އަޅަން އިރުޝާދު ދީފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފަރުވާތެރި ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ވަޓްސްއެޕަށް "އެކްސްޕަޔަރިން މީޑިއާ" އަންނަނީ

ވަޓްސްއެޕުން އެހެން މީހުންނަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފަދަ މީޑިއާ ފައިލްތައް އެ މީހުންގެ ފޯނަށް ލިބި އެ ބެލުމުން ޑިލީޓްވާ ފީޗާއެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
ނޭފަތް ނިވާ ނުވާ ނަމަ މާސްކުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ފޭސް މާސްކަކީ މިހާރު މަޖުބޫރު އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު މިވެސް ނަމަކަށް އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުން ބައިވަރެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކީ ނޭފަތް ނުފޮރުވޭ ގޮތަށް، ހަމައެކަނި އަނގަމަތީގައި މާސްކް އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ. މިހެން މާސްކް އެޅިޔަސް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
ޓެކްސަސްގެ ފެނުގައި ސިކުނޑި ހަލާކުވާ އެމީބާއެއް

ސިކުނޑި އަށް ގެއްލުންދޭ މައިކްރޯބެއްގެ އަސަރު އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ލޭކް ޖެކްސަން ސިޓީގެ ސަޕްލައި ފެނުން ފެނިފައިވާތީ ފެން ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 1
ޔޫޓިއުބުން ކުޑަކުދިންނަށް ބްލޮކްކުރާ ވީޑިއޯ އިތުރުކުރަނީ

އުމުރާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓްތައް ޔޫޓިއުބުން މާ ފަސޭހައިން ފެންނާތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި އެކަން ހަރުދަނާކޮށް، އުމުރާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓް އަމިއްލަ އަށް ދެނެގަނެ އުމުރުން 18 ނުވާ ކުދިންނަށް އެފަދަ ވީޑިއޯ ނުބެލޭ ގޮތަށް ޔޫޓިއުބުން އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
ޑިސްޕޯސަބަލް މާސްކް އަލުން ބޭނުން ކުރެވިދާނެތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މާސްކް އެޅުމަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މާސްކާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއް މާސްކެއް ތަކުރާރުކޮށް އެޅިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ސާޖިކަލް މާސްކް ނުވަތަ އެން95 ފަދަ މާސްކް އަލުން ބޭނުންކުރުން ރައްކާތެރި ހެއްޔެވެ؟

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން ޕީޕީއީ އުފައްދަނީ

ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައިންޓިސްޓުންނާއި އާޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން، އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިިވް އިކްއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ޕީޕީއީ އުފައްދަން ބާބެރީން 700،000 ޑޮލަރު ދީފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރުމުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގޯސްވި ފަހުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މާސްކާއި ގައުން ފަދަ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އެ ގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) އަށް ހަދިޔާކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ބާބެރީ ފީޕީއީ އުފައްދަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރަށް 573،000 ޕައުންޑް (761,488.35 ޑޮލަރު)...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 18
މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްްދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން އެމްއެންޑީއެފުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވައިދެއްގެ ދަށުން ކުރިން ވެސް މަނާކޮށްފައި ވާއިރު، މީހުން އުޅޭ...

September 03, 2020 1
އެޕެއް ނެތި އައިފޯނުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭނެ

އައިފޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕަކާ ނުލައި ވެސް ޓްރޭސްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެ ފީޗާ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ހުޅުވަން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި މާޗް މަހު އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ބަންދުކުރި އެ ގައުމުގެ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވަން ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.