27 ޖޫން

June 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ 19 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރެހެނާ ހޭ ތެރޭ ދިލް މޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވުނަސް އެކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އާރް މަދަވަން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ރާދިކާ އަޕްޓޭގެ އިންޓަނޭޝަލް ފިލްމު "އަ ކޯލް ޓު ސްޕައި" މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ ފުރަތަމަ ސިންގަލް ނެރެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 6
ސާރާގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ސިފަ ވީޑިއޯއަކުން

ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ނުކުތް ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ސާރާ އަކީ ޚާން، ފިލްމު ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރީ ވަރަށް ފަލަކޮށެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒެއްނުކުރާނެ

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް މިހާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ އިރު، އަލުން ހުޅުވޭނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްނުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020
ސައިފްގެ ވެބް ސީރީޒް "ދިއްލީ" މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން ކުޅުނު ދެވަނަ ވެބް ސީރީޒް "ދިއްލީ" ގެނެސްދޭނީ މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް އޭގެ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަރަފު ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 1
އިބްރާހިމް ބޮލީވުޑަށް ނުކުތުމަކީ ހުވަފެނެއް: ސާރާ

ކޮއްކޮ އިބްރާހީމް އަލީ ޚާން އަލީ ބޮލީވުޑަށް ނުކުތުމަކީ ދައްތައެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެކޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި އެކަން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ދިނުމުން އޮތީ އިބްރާހީމްގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށް، ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
ވައިއާރްއެފަކީ އާއިލާއެއް: ސައިފް

އަދިތިޔާ ޗޯޕްރާ އިސްކޮށް ހުރެގެން މިހާރު ހިންގާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް އަހަރުތަކެއް ފަހުން ކުޅެން ލިބުމަކީ އާއިލާއާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރެވުމުގެ އިހްސާސްވާ ކަމަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 4
ސައިފްގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް ނުކުމެދާނެ

އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އިބްރާހީމް އަލީ ޚާން ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސައިފް ދީފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 3
ފޭނުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ކަރީނާ ހޫނުފެނަށް

އަންހެން ފޭނުންތަކެއް ސެލްފީއެއް ނަގަން އެދުމުން ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ރުޅި މޫނާއެކު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 8
ސައިފްގެ ދަރިފުޅު ބުނަނީ ބައްޕަ މުސްކުޅިވެއްޖެ ކަމަށް

ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ޚާނަކީ މުސްކުޅިއެއް ކަމަށް ބުނެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އިބްރާހީމް އަލީ ޚާން އިންސްޓަގްރާމްގައި ޖޯކެއް ޖަހައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ އާބޫ ދާބީ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 8
ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ނަމޫނާ ބައެއް ނޫން: ސާރާ

ފިލްމުތައް ކުޅުމަކީ އެކްޓަރުން ރޯލް މޮޑެލުންގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" މި އަހަރުގެ ޖޫން 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނާނެ މައިގަނޑު އަނެއް ތަފާތަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ގިނަކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތައް އަބަދުވެސް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް އިން ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 22 ގައި ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޝޯގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
އާ ދެ ފިލްމަކަށް އެބަ ވާހަކަ ދައްކަން: ސައިފް

ސައިފް އަލީ ޚާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ދެ ފިލްމެއްގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުތައް ހުށަހެޅިކަން އޭނާ ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 1
އަޖޭގެ 100 ވަނަ ފިލްމަށް 200 ކްރޯޑް

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ 100 ވަނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ)" އަށް އިންޑިއާ އިން ލިބުނު އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "ޖުންދު" އަންނަ މެއި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.