20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ތައިމޫރްގެ ފިލްމެއް ހަދާކަށް ނޫޅެން: މަދޫރް

ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާ ނަން ތައިމޫރުގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީކުރި ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމެއް ހަދަން ނޫޅޭ ކަމަށް، ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރު ބަންޑާރްކަރް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
އަބަދު ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ނަގާތީ ސައިފް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޕަޕަރާޒީން ސައިފް އަލީ ހާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ ދަރިފުޅު ތައިމުރު ފެންނަހާ ތާކުން ފޮޓޯ ނަގާތީ ސައިފް އެކަމާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ސާރާ ހެލްމެޓް ނާޅައި ސައިކަލް ދުއްވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ހާން ދާދި ފަހުން ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގެ ތެރޭގައި ހެލްމެޓް ނާޅައި، ނިއު ދިއްލީގެ މަގެއްގައި ސައިކަލް ދުއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާނާއި ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް އަދި އަލީ ފަޒަލް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019
ކަރީނާގެ "ގުޑް ނިއުސް" ގައި ތައިމޫރުގެ ފެނިލުމެއް

ކަރީނާ ކަޕޫރް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުސް" ގައި، މީޑިއާގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާން ޕަޓޯޑީގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ޖަންގްލީ" މި މަހުގެ 29 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 12, 2019 3
ސަލްމާނާ އެކު ދައުވާ ކުރި ތަރިންގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

އިންޑިއާގެ ޖޯދުޕޫރްގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފުއްލާގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ބްލެކްބަކް މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން ސަލްމާން ހާނާ އެކު، ޝިކާރަކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރި ހަތަރު...

10 މާޗް

March 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އިންޑިއާގެ ސައުތު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ދަލްގޫރް ސަލްމާން އެކީގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޒޯޔާ ފެކްޓާ" އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 14 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019
"ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ޝޫޓިން ޖޫން މަހު

ސައިފް އަލީ ހާނާ އެކު، އާލިއާ ފަރްނީޗާރުވާލާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ޝޫޓިން ޖޫން މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ސައިފްގެ ހޮރޯ ކޮމެޑީއަކީ "ބޫތު ޕޮލިސް"

"ބޫތު ޕޮލިސް" ކިޔާ ހޮރޯ ކޮމެޑީއަކަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ގިނަ ހިންދީ ފިލްމުތަކެއްގައި ނުބައިބައި ރޯލް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މަހޭޝް އާނަންދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 2
ސާރާ އަށް ވެސް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް

ޒުވާން ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ހާން ވެސް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
މަންމައާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ސާރާ ތައްޔާރެއް ނޫން

ފިލްމެއްގައި މަންމައާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އަދި ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް، މިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ހާން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނާކަށް ނޫޅެން: ކަރީނާ

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ލޯކް ސަބާ އިންތިހާބުގައި ވެސް އޭނާ ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ކަރީނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
އިމްތިއާޒްގެ ފިލްމަކުން ސާރާ އާއި ކާތިކް ފެންނާނެ

ސާރާ އަލީ ހާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން، ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
"ރޭސް" އަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ ބަލަނީ

ސައިފް އަލީ ހާން ކުޅެމުން ދިޔަ މަގުބޫލު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ ފްރެންޗައިޒް "ރޭސް 3" ސަލްމާން ހާނާ އެކު ގެނެސް ދީގެން ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމީޔާއާ ގުޅިގެން މި ސީރީޒަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ، ޕްރޮޑިއުސަރު ރަމޭޝް ތައުރާނީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް، އިމްރާން ހާޝިމީގެ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ރިލީޒް ކުރުން ހަފުތާއެއް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒް ނުކުރެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ގޮސްފައިވާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ "ޑްރައިވް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހެއް އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.