29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 3
މުމްބާއީ ދޫކޮށްލާކަށް ނޫޅެން: ސައިފް

މަސައްކަތާއި ދަރިންނާއި އާއިލާގެ ގިނަ މީހުން ވެސް މިހާރު ތިބީ މުމްބާއީގައި ކަމަށްވާތީ އެ ސިޓީ ދޫކޮށް މަދިޔަޕްރަދޭޝްގެ ޕަޓޯޑީ އަށް ބަދަލުވާން ނޫޅޭ ކަމަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
ސައިފްގެ ވެބް ސީރީޒް "ދިއްލީ" ޖެނުއަރީގައި

ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު، ސައިފް އަލީ ޚާނާ އެކު ގެނެސްދޭ ވެބް ސީރީޒް "ދިއްލީ" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރާ ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރަބާސްގެ "ރާދޭ ޝާމް" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ ނުވައެއްގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ގެ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020
އަޖޭ ވެސް ޕްރަބާސްގެ "އަދިޕުރުޝް" ގައި؟

"ބާހްބަލީ" ކުޅެގެން ވިދައިލި ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސްގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "އަދިޕުރުޝް" ގެ ވިލަންގެ ރޯލަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުން އަޖޭ ދޭވްގަން ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝޫޓިން ހުއްޓާލާފައި އޮތް ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020
ސުޝާންތާ ރައްޓެހިވި ކަމަށް ސާރާ އެއްބަސްވޭ؟

ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ސުޝާންތާ ގުޅުން ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޝާމިލުނުވާ ކަމަށް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އަށް ދިން ބަޔާނުގައި ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ޝަރްވާރީ އަށް ވައިއާރްއެފްގެ ތިން ފިލްމުގެ ޑީލެއް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ބަތަލާ ޝަރްވާރީ ވާގް އެ ސްޓޫޑިއޯއާ އެކު ތިން ފިލްމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ޒީ5 ގެ ވެބް ސީރީޒް "ދަ ފައިނަލް" ކޯލް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާލް އަނެއްކާ ވެސް ޒީ5 ގެ ފިލްމަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ލަވައަކާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ޕްރަބާސް އާއި ސައިފްގެ ފިލްމަށް އަނުޝްކާ

ޕްރަބާސް ބަތަލުގެ ރޯލް އަދި ސައިފް އަލީ ޚާން ވިލަންއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް ދާފި ފަހުން އިއުލާންކުރި ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "އާދިޕުރުޝް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ސައިފްގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ ފާސްކުރާނީ ކަރީނާ!

ސައިފް އަލީ ޚާންގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ސައިފަށް "އިންޒާރެއް" ދީފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަރުޖުން ކަޕޫރާ އެކު ފިލްމު "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި ޔާމީ ގޯތަމް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ސައިފާ އެކު "ބޫތު ޕޮލިސް" ގައި އަރުޖުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިއުލާންކުރި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" އަށް އަރުޖުން ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 3
ސައިފްގެ ބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ސައިފަށް އަނެއްކާ ވެސް ވިލަންއެއްގެ ރޯލް

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ރިލީޒްކުރި އަޖޭ ދޭވްގަން ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ތާނާޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގައި ނުބައިބައި ރޯލު ކުޅުނު އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އޯމް ރައުތުގެ އާ ފިލްމުގެ ވިލަންގެ ރޯލަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 2
ކަރީނާ ބަލިވެއިނުމުން އާމިރުގެ ފިލްމު އަވަސްކުރަނީ

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބާކީ ހުރި މަންޒަރުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 3
ކަރީނާ އާއި ސައިފަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ޚާނަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020
ފިޓްކޮށް ހުންނަން ކުރާ ކަމަކީ ހިނގުން: ސައިފް

ފިޓްކޮށް ހުންނަ އެއް އިރެއްގައި ވެސް މާ ގިނަ ވަގުތު ޖިމްގައި ހޭދަނުކުރާ ކަމަށާއި އަބަދު ވެސް އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ކަމަކީ ހިނގުން ކަމަށް އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ލޫޓްކޭސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.