10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 1
އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރުވި އުޒްމާގެ ފިލްމު ސައިފަށް

އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އުޒްމާ އަހުމަދުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ އާ ފިލްމު "މުމްބާއީ ސާގާ" އަށް ބަތަލާ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ އާ ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކްނައިޓްސް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާމެނަން" ގެ ޝޫޓިން ލަންޑަނުގައި ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ފެށި މި އަހަރުގެ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިންޑިއާ" ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ "ޖަވާނި ޖާނެމަން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 4
ދަރިފުޅަށް ދެނީ ގޭގައި ކައްކާ އެއްޗެހި އެކަނި: ކަރީނާ

ވަރަށް ގިނައިން އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީތަކަށާއި ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާނަށް ބޭރުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކާން ނުދޭ ކަމަށް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މަހޭޝް ބަޓްގެ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

May 22, 2019
ސަލްމާނާ އެކު ދައުވާކުރި ތަރިންނަށް އަލުން ނޯޓިސް

އިންޑިއާގެ ޖޯދުޕޫރްގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފުއްލާއެއް މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން ޝިކާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާ އެކު ދައުވާ ލިބުނު ހަތަރު ތަރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ...

21 މެއި

May 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަަ އާ ސިލްސިލާ "ކަހާ ހަމް ކަހާ ތުމް" ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ހާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ގާނޫލްއުގުބާތޫގައި ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިމަނާފައިވާ މާއްދާ ސެކްޝަން 375 އަށް ބިނާކޮށް ހަމަ އެ ނަމުގައި ހަދާ ފިލްމު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޝޫޓިން ފަށަން ނިންމާފައިވާ، ސައިފް އަލީ ހާންގެ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ރޯލަކަށް ތައްބޫ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން އިންޑިއާގެ ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 2
"ޖަވާނި ޖާނެމަން" އަށް ސައިފް ހިކެނީ

ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ، ސައިފް އަލީ ހާންގެ އާ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" އަށް އޭނާ ހިކެން ހާއްސަ ޑައިޓެއް ފޮލޯކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ތައިމޫރްގެ ފިލްމެއް ހަދާކަށް ނޫޅެން: މަދޫރް

ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާ ނަން ތައިމޫރުގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީކުރި ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމެއް ހަދަން ނޫޅޭ ކަމަށް، ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މަދޫރު ބަންޑާރްކަރް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
އަބަދު ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ ނަގާތީ ސައިފް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޕަޕަރާޒީން ސައިފް އަލީ ހާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރްގެ ދަރިފުޅު ތައިމުރު ފެންނަހާ ތާކުން ފޮޓޯ ނަގާތީ ސައިފް އެކަމާ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ސާރާ ހެލްމެޓް ނާޅައި ސައިކަލް ދުއްވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ސާރާ އަލީ ހާން ދާދި ފަހުން ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގެ ތެރޭގައި ހެލްމެޓް ނާޅައި، ނިއު ދިއްލީގެ މަގެއްގައި ސައިކަލް ދުއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާނާއި ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް އަދި އަލީ ފަޒަލް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019
ކަރީނާގެ "ގުޑް ނިއުސް" ގައި ތައިމޫރުގެ ފެނިލުމެއް

ކަރީނާ ކަޕޫރް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުސް" ގައި، މީޑިއާގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ އޭނާގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާން ޕަޓޯޑީގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.