16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން އުޅުނު، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ތާރީހެއް ހަމަޖަސައްފައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ތަނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019
ކަރީނާ އާއި އަހަންނަކީ ވާދަވެރިންނެއް ނޫން: ސައިފް

އެކްޓަރުންގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބީ އާއި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ދުވަސްތައް ވެސް އަންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ އަނެއް މީހާއާ ދޭތެރޭ ހަސަދަވެރިވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ކަރީނާގެ ފުރަތަމަ އޮޑިޝަން 19 އަހަރު ފަހުން

ނަވާރަ އަހަރުވީ ކެރިއަރުގައި ފިލްމަކަށް އަލަށް އޮޑިޝަނެއް ހެދީ އާމިރު ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޕާގަލްޕަންތީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ކާޖޮލް އެކީގައި ފެންނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
"ވިކްރަމް ވޭދާ" ގައި އާމިރާއި ސައިފް؟

އާމިރު ޚާނާއި ސައިފް އަލީ ޚާން އަލީ އެކީގައި އަލުން ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި "ދިލް ޗާހަތާ ހޭ" އާއި "ޕަރަމްޕަރާ" ގައި އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދެ ތަރިންނަށް ފިލްމެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ޕާންޑޭ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
"ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2.0" އަށް މަދަވަން

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެ ވަނަ ބައިން ސައިފް އަލީ ޚާނަށް ދިން ރޯލް އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާތީ އެ ރޯލަށް އާރް މަދަވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 1
"ސެކްރެޑް ގޭމްސް 2" ކަމަކު ނުދޭ: ސައިފް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރި ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ފުރަތަމަ ސީޒަން ވަރަށް ފުރިހަމަ ނަމަވެސް ދެވަނަ ސީޒަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުނުދާ ކަމަށް، ދެ ސީޒަނުގައި ވެސް ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 2
ސައިފްގެ ސިފަ އަކީ ޑެޕްގެ ކޮޕީއެއް ނޫން: ނަވްދީޕް

މި މަހުގެ 18 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސައިފް އަލީ ޚާންގެ "ލާލު ކަޕްތާން" ގައި އޭނާ ފެންނަ ގޮތް، "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ކެރީބިއަން" ގެ ފިލްމުތަކުގައި އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް ހުންނަ ގޮތާ ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޑައިރެކްޓަރު ނަވްދީޕް ސިންގް ރައްދުދީފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަޝްހޫރު ކޮރިއޯގްރާފަރު ބޮސްކޯ މާޓިސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލަކަށް އަދިތިޔާ ސީލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 30, 2019
"ދިލް ޗާތާ ހޭ" ގެ ރިބޫޓެއް؛ ބަތަލާއިންނާ އެކު

ފަރްހާން އަޚްތަރު 2001 ގައި ގެނެސްދިން އޭނާގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން "ދިލް ޗާތާ ހޭ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ވަރަށް ޒަމާނީ ގޮތަކަށް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ "ޑްރީމް ގާލް" ވެސް 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓްގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ގޯސްޓް" ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 1
ސައިފް ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލައިފި

ސައިފް އަލީ ޚާނަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު 2004 ގެ ފިލްމު "ހަމް ތުމް" ގެނެސްދިން ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހު، އެންމެ ފަހު ވަގުތު އޭނާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ސައިފް ކުޅުނު "ކޮކްޓެއިލް" ގެ ދެވަނަ ބައި ދަރިފުޅަށް

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކޮކްޓެއިލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ސާރާ އަލީ ޚާނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ކަރިޝްމާގެ ރޯލެއް ކުޅުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން: ސާރާ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބުނު ކުރީގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް ފިލްމެއްގައި ކުޅުނު ރޯލެއް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
ސާރާ އާއި ކާތިކްގެ ގުޅުން ވަރަށް ސީރިއަސް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ކާތިކް އާރިޔަންގެ ގުޅުން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބު ގޭންގްސްޓާ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ އާ ގޭންގްސްޓާ ފިލްމު "މުމްބާއީ ސާގާ" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން 19 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާން ވަރަށް ތަފާތު ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ލާލު ކަޕްތާން" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހަށް ބަދަލު ގެނެސް، ފިލްމު ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.