29 ޖޫން

June 29, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ ބައިވެރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރާނެ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ފަށާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށާއި ބައިވެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، ހާއްސަ ގައިޑްލައިންތަކަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 1
ސަލްމާން ކުޅުނު އަމަންގެ ރޯލް ލިބުނު: ޗަންދުރަޗޫރް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ" ގައި ސަލްމާން ޚާން ކުޅުނު ސަޕޯޓިން ރޯލް އަމަންގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެން ލިބުނު ކަމަށް އެކްޓަރު ޗަންދުރަޗޫރް ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
ޑައިރެކްޓަރު އަބިނާވްއާ ދެކޮޅަށް ސަލްމާންގެ އާއިލާ

ބުލީކޮށް ކެރިއަރު ހަލާކުކޮށްލީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާއިލާ އިން ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު އަބިނާވް ކެޝަޕް ފޭސްބުކްގައި ލިޔުނު ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ސަލްމާންގެ އާއިލާ...

June 18, 2020 5
ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް

ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާ ދެކޮޅަށް އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 2
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ ޕްރޮމޯ ސަލްމާންގެ ފާމްހައުސް އިން

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވެސް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ޝޯގެ ޕްރޮމޯއެއް ވަރަށް އަވަހަށް އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" އަންނަ މަހު ޖަޕާނުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ކަޕިލްގެ ޝޯ އަށް އަލުން ސުނިލް ގެނެވޭނެބާ؟

ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާއާ އެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ބެލުންތެރިން ހެއްވާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ސަލްމާން ލޯބީގެ ފިލްމެއް ލިޔަނީ

ސަލްމާން ޚާނަކީ ހުނަރުން ފުރިފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ހުނަރުގެ ލިސްޓް ކުރުކޮށް ތަރުތީބުކުރާ ނަމަ މިހުރީ ލިސްޓްގައި ހުންނާނެ ކަންކަމެވެ. އެކްޓްކުރުން، ލަވަކިޔުން، ޅެން ހެދުން،...

June 05, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ ފުރަތަމަ ސިންގަލް ނެރެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 1
ސަލްމާން ކަރަންޓީނު ދިރިއުޅުން ކަލާޒް އަށް

އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާ އެކު، އޭނާގެ ޕޭންވޭލް ފާމް ހައުސް އަށް ދިޔަތަނާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަހީނެވެ. އެތަނަށް ދިޔައީ ހަގު އަންހެން ކޮއްކޮ އަރުޕިތާ ޚާނާއި އެކްޓަރު އާޔުޝް ޝަރުމާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާހިލް ޝަރުމާގެ ހަތަރު ވަނަ އުފަން ދުވަސް މާޗް މަހުގެ 30...

28 މެއި

May 28, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ސަލްމާންގެ އިތުރު ލަވައެއް

އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން އަނެއްކާ ވެސް އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 12
ސަލްމާންގެ މި ފޮޓޯ ބަހުސަކަށް

ސަލްމާން ޚާނަށް މި އަހަރު 55 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އުމުރުން ކިތަންމެ ދުވަސްވިޔަސް މި އެކްޓަރުން ސްކްރީނުން އަދިވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ޒުވާންކޮށް އަދި ފިޓްކޮށެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ސަލްމާނާއި ޝާހްރުކާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުމަކީ ހުވަފެނެއް

ސަލްމާން ޚާނާއި ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުމުގެ ހުވަފެން ދެކޭ ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެކަން ހަގީތަކަށްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު ކާމިޔާބު...

May 26, 2020 1
ސަލްމާންގެ އީދު ހަދިޔާ އަކީ އަމިއްލަ ސެނިޓައިޒާއެއް

ފިތުރު އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި މި ފަހަރު ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ރާދޭ" ނުގެނެސްދެވުނަސް، އެއަށް ވުރެ ބޭނުންތެރި ހަދިޔާއެއް އޭނާ ދީފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 1
އެކުވެރި އޫލިއާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނީ ވެސް ސަލްމާން

ސަލްމާން ޚާނާ އެކު އޮންނަނީ ސީދާ ކޮން ކަހަލަ ގުޅުމެއްކަން ކަށަވަރުނުވާ އެކަމަކު އޭނާއާ ވަރަށް ގާތްކޮށް އުޅޭ ރުމޭނިއާގެ ސެލެބްރިޓީ އޫލިއާ ވަންތޫރު ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ޒިންމާއާ ސަލްމާން ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 1
ސަލްމާންގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ގުޅަނީ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ފޯނުކުރަމުން ދާތީ އެ މައްސަލަ އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
އާސިމާއި ހިމާންޝީ އަށް "ނަޗް ބަލިޔޭ 10"

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަލާޒް ޗެނަލުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ވާދަކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އާސިމް ރިއާޒާއި ހިމާންޝީ ކްރާނާ އަށް ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ގެ ސީޒަން 10 އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 2
ތެރެ ބިނާ: ސަލްމާނާއި ޖެކްލިންގެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް

ސަލްމާން ޚާނާއި ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 3
ސަލްމާނާ އެކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާއިން

ސަލްމާން ޚާންގެ ކެރިއަރުގައި ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އިރު އޭނާއާ އެކީ އާ ބަތަލާއިންތަކެއް ތައާރަފު ވެސް ވެފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަތަލާއިން ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމީ ކެރިއަރެއް ބިނާކޮށް، ބިޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއ ވެސް ހޯދާފައިވާ އިރު، ބައެއް ތަރިން މިހާރު ފިލްމުތަކުން ފެންނަލެއް ވެސް މަދެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 1
ސަލްމާންގެ "ރާދޭ" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކޮށްފާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް މި މަހުގެ 22 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވޭނެ ގޮތެއް މި ވަގުތު ނެތުމުން އެ ފިލްމު ޑިޓިޖަލްކޮށް ރިލީޒްކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020
ކާތިކަކީ ސުޕަސްޓާރެއް، ފަހުރުވެރިވަން: ގާއީ

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަނަކީ ސުޕަސްޓާރަކަށްވާނެ މީހެއްކަން ކުރިން ވެސް ގަބޫލުކުރެވުނު ކަމަށް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ގާއީ ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
ސަލްމާނާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރެވޭތީ ޕޫޖާ އުފަލުން

ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެފައި ހުރި ކަމަށާއި މިއީ ކުރިން ހީވެސް ވެފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް، އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ޕޫޖާ ހެގްޅޭ...

April 22, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ޖަންގަލީގެ ތީމަކަށް

ކަލާޒް އިން ގެނެސްދޭ، ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭނީ ޖަންގަލީގެ ތީމަކަށް ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.