18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ސަލްމާން ހާންގެ "ބާރަތު" އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
ސަލްމާނާއި ބޯނީގެ ގުޅުން ކެނޑިފައި

އަރުޖުން ކަޕޫރާ ހެދި އޭނާގެ ބައްޕަ، ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރާއި ސަލްމާން ހާންގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށާއި ދެ މީހުން މިހާރު ވާހަކަ ވެސް ނުދައްކާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

January 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ޝޫޓިން ފެށި، އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތު ކޭ ސިތާރޭ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

January 15, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޑިޝާ

ސަލްމާން ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ބާރަތު" ގައި ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ، ސަލްމާނުގެ ފިލްމު "ކިކް 2" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
"ރޭސް" އަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ ބަލަނީ

ސައިފް އަލީ ހާން ކުޅެމުން ދިޔަ މަގުބޫލު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ ފްރެންޗައިޒް "ރޭސް 3" ސަލްމާން ހާނާ އެކު ގެނެސް ދީގެން ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމީޔާއާ ގުޅިގެން މި ސީރީޒަށް އަލުން ސައިފް ގެނެވޭތޯ، ޕްރޮޑިއުސަރު ރަމޭޝް ތައުރާނީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޑާންސް ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަހެތީ ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން މި ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޓީ ސީރީޒުން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަހޭޝް ބަޓް ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަލުން ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ރޯލަކަށް، ބޮލީވުޑްގައި ނުބައިބައި ރޯލްތައް ކުޅެން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ގުލްޝަން ގްރޯވާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 3
ކައިވެންޏަށް އަނެއްކާ ވެސް ސަލްމާންގެ ފިނި ޖަވާބެއް

އުމުރުން 53 އަހަރުގެ ސަލްމާން ހާންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. އޭނާ ދާ ކޮންމެ ތާކުން އެންމެ އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލަކީ ވެސް ކައިވެނި ކުރާނީ ކޮން އިރަކުތޯ އެވެ؟

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް، އިމްރާން ހާޝިމީގެ ފިލްމު "ޗީޓް އިންޑިއާ" ރިލީޒް ކުރުން ހަފުތާއެއް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 5
ސޮނާކްޝީ އާއި ޒަހީރު، ކޮން ގުޅުމެއް؟

ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ އަރުޖުން ކަޕޫރާ އޭނާ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ވާހަކަ އެވެ. އެއީ 2015 ގައި ދެ ތަރިން އެކުގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ތޭވަރު" ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން އުފެދުނު ލޯތްބެއް ކަމަށްވެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ރަންބީރާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ރަންވީރު ހުރީ ތައްޔާރަށް

ކަލްޓް ފިލްމެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދާފައިވާ 1994 ގެ ކޮމެޑީ ފިލްމު "އަންދާޒް އަޕްނާ އަޕްނާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާކަން އަދިވެސް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ރާޖްކުމާރު ސަންތޯޝީ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސް ދިން މި ކާމިޔާބު ފިލްމުގެ ސީކްއެލްއެއް ހެދުމުގެ ވާހަައަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ހޫނުކޮށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ތަރިންނަށް ވިންދޫގެ ރައްދެއް

ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭ އިރު، ބޮލީވުޑަކީ މަޝްހޫރު ތަރިންނަށް ބަރޯސާވާ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކު އުޅޭ ފިލްމެއް ނަމަ، އެއީ ކޮންމެ ކަހަލަ ފިލްމަކަށް ވިޔަސް ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމު ކަމުދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުން ބޮޑެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 28 ގައު ރިލީޒްކުރާ، ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ސިމްބާ" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ "އާލާ ރޭ އާލާ" ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ސަލްމާންގެ "ނޯޓްބުކް" މާޗް 29 ގައި

އަނެއްކާވެސް ބޮލީވުޑަށް އާ ތަރިންތަކެއް ތައާރަފު ކުރަން ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" އަންނަ މާޗް މަހުގެ 29 ގައިި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ސަލްމާނާއި އަނުޝްކާގެ ޖޯޑު ދެވަނަ ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
އާޔޫޝް ދެން ވެސް ކުޅޭނީ ސަލްމާންގެ ފިލްމެއް

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ކުރި ފިލްމް "ލަވް ޔާތުރީ" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމުދިޔަ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވަރަށް ގިނަ ކްރިޓިކުން ވަނީ އޭނާގެ އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި، އެކްޓިން އަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި "ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯ" އާ އެކު ކަޕިލް އެނބުރި އަންނަ ވާހަކަ ހާމަކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް ޝޯއާ އެކު އަންނާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، ސޮނީ ޓީވީން ޝޯގެ އާ ސީޒަން ފަށާނެ އިރެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 1
ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކާއި ސަލްމާން

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. ސަލްމާން ހާން ވަނީ ބަންސާލީގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު ވެސް ކޮށް ދީފަ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 2
އަރުޖުން އާއި މަލައިކާގެ ކައިވެނި އަންނަ އަހަރު

ބޮލީވުޑްގައި މަޝްހޫރުގެ ތަރިންތަކެއްގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަތައް މި ދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވެމުން އަންނަނިކޮށް، ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ވެސް އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ޕްރަނޫޓާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ނޯޓްބުކް"

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް "ލަވް ޔާތުރީ" އިން ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ އާއި ވަރީނާ ހުސައިން ބޮލީވުޑަަށް ތައާރަފު ކުރުމަށް ފަހު، ސަލްމާން ދެން ބޮލީވުޑަށް ނެރޭނެ އެކަކީ އެކްޓަރު މޯނިޝް ބޭލްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޕްރަނޫޓާން އެވެ.