21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ދާފި ފަހުން އުފެއްދި އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުނި އޮބެރޯއީ މެގަ އެންޓަޓައިންމަންޓުން އިއުލާންކުރި ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން "ރޯޒީ: ދަ ސެފްރޯން ޗެޕްޓާ" ގެ މޯޝަނާއި ސްޓިލް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" ހަތް ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ހަތް ގައުމެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށާއި ޝޫޓިން ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
"ބިގް ބޮސް 14" ފަށާނީ އޮކްޓޯބަރު 3 ގައި

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ، ކަލާޒް ޗެނެލްގެ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 3 ގައި ޕްރިމިއާކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
ސަަލްމާންގެ "ރާދޭ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމުން އަންނަ މަހު

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުނާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައި ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ބާކީ ހުރި ޝޫޓިންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ އެޕިސޯޑްތައް ކުރުވާނެ

ކަލާޒްގެ ކާމިޔާބު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ އެޕިސޯޑްތައް ކުރީގެ ސީޒަންތަކާ ހިލާފަށް ކުރުވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަރުޖުން ކަޕޫރާ އެކު ފިލްމު "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި ޔާމީ ގޯތަމް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
ސަލްމާންގެ އެހީގައި 70 ގެ އިމާރާތްކުރަނީ

އެކި ކަންކަމުގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ހިއްސާވާ ގޮތަށް އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޚިދުރާޕޫރްގައި 70 ގެ އިމާރާތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
ސަލްމާނަށް "ބިގް ބޮސް 14" އިން 250 ކްރޯޑް

"ބިގް ބޮސް 14" ދައްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 4 ގައި

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ސަންގީތާ އަލުން އެކްޓިން އަށް އަންނަނީ

ސަލްމާން ޚާން އެންމެ ފުރަތަމަ ސީރިއަސް ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ސަންގީތާ ބިޖްލާނީ އަލުން އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" އަންނަ މަހަކު ނޫން، އޮކްޓޫބަރުގައި

"ބިގް ބޮސް 14" ފަށާނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެނީ އޮކްޓޫބަރު 4 ގައި

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާހްބަލީ" ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 12
ސަލްމާންގެ މައްސަލަތައް ނަގައި އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ބޮލީވުޑްގެ މައްސަލަ ބޮޑު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާނާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާގައި ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދެމުން އަންނަ ޒީ ސްޓޫޑިއޯސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމު "ޕަތާން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
"ކިކް 2" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ޖެކްލިންކަން ޔަގީން

ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް ސަލްމާން ޚާންގެ 2014 ގެ ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާ އަކީ ވެސް ޖެކްލިންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" މި މަހުގެ 21 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް މަނީޝް؟

ސަަލްމާން ޚާންގެ "ޓައިގާ" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ފުރަތަމަ ބައި ހެދި ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ މަނީޝް ޝަރުމާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނަން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 6
ސަލްމާނާ ގުޅުވައި ކަޕިލްގެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސޮނީ ޓީވީގެ ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލުން ދައްކަން ފެށުމާ އެކު، އެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ބައެއް މީހުން ޓްވިޓާގައި ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 2
ސަލްމާނަށް މޭނޭ ޕިޔާރު ކިޔާ އިން ލިބުނީ 31،000

ސަލްމާން ޚާން ތަރިއަކަށް ބަދަލުކޮށްލި ފިލްމު ކަމަށްވާ "މޭނޭ ޕިޔާރު ކިޔާ" ކުޅުނީ އެންމެ 31،000 ރުޕީސް (413 ޑޮލަރު) އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.