02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 3
ޕާކިސްތާނު އެކްޓަރުންނަށް ތާއީދުކުރުމުން ސަލްމާން ހޫނުފެނަށް

އިންޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ޕާކިސްތާނުގެ އާޓިސްޓުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން ދެއްކި ވާހަކައިގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އޭނާ ދެކެ ރުޅިއަތުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 6
"އޭ ދިލްހެ މުޝްކިލް"ގެ ދިފާއުގައި ސަލްމާން ތެދުވެއްޖެ

ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރްގެ "އޭ ދިލް ހެ މުޝްކިލް"ގައި ޕާކިސްތާނު އެކްޓަރު ފަވާދު ޚާން އުޅޭތީ އެ ފިލްމު އިންޑިއާގައި ރިލީޒްކުރިޔަ ނުދޭނެކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ ބައެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިހާރު ވަނީ ކަރަން އަށް އިންޒާރުތައް ދޭން ފަށާފަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 2
ސަލްމާނާއި ކެޓުރީނާ އަލުން ރައްޓެހިވެދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ޚާނާއި އޭނާގެ ރޫމެނިޔާ ލޯބިވެރިޔާ އިއުލިއާ ވަންތޫރު މިހާރު ވަނީ ރުޅިވެފަ އެވެ. ސަލްމާންގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ބޮލީވުޑް ތަރި ކެޓުރީނާ ކައިފް އާއި ސަލްމާން އަލުން ގުޅެން އުޅެނީތޯ މިހާރު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016
ސަލްމާން ޚާން އުފައްދާ ފިލްމެއްގެ ބަތަލަކަށް ފަވާދު ޚާން

"ޚޫބްސޫރަތު" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފްވީއްސުރެ ފަވާދު ޚާން ވަނީ ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ވަރަށް ރަނގަޅު މަގާމެއް ހޯދާފަ އެވެ. އޭނާގެ ފޭނުން ވެސް އެހާ ގިނަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އޭނާގެ ރީތިކަމުގެ ޖާދޫގައި ޖެހިފައިވާ އަންހެންކުދިން މިލިއަނުން ގުނާލެވެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 2
ސަލްމާން ޚާން ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާނާއި ރޫމޭނިޔާގެ މޮޑެލް އިއުލިއާ ވަންތޫރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ކުޅެމުންދާ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ޝޫޓިންގައި ސަލްމާނާ އެކު އިއުލިއާ ބައިވެރިވި ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަރަށް ގަދަޔަށް ދެކެވުނެވެ. މި ދެ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފި ކަމަށް ވެސް މިހާރު ވާހަކަ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 1
"ދަބަންގް 3" ގެ ބަތަލާ އަދިވެސް ޔަގީނެއް ނޫން

"ދަބަންގް 3" ގައި ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަރްބާޒް ޚާން ބުނެފައި ވިޔަސް އޭނާ އެ ފިލްމުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމާ މެދު އަދިވެސް ޝައްކުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ސޮނާކްޝީ ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްވީ "ދަބަންގް" އިންނެވެ. އަދި "ދަބަންގް 2" ގައި ވެސް ސަލްމާނާ އެކު އޭނާ ބައިވެރިވި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016
ސަލްމާން "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލް ނިންމައިފި

ސަލްމާން ޚާން މިހާރު ކުޅެމުންދާ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ލަޑާކްގައި މި ފިލްމުގެ ޝެޑިއުލް ނިންމާލާފައި މިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ވުރެ އެއް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެކަމަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ހޭދަވި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 3
ސަލްމާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް" ބަތަލާއަކަށް ޗައިނާގެ ޒޫ ޒޫ

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމް "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ ލަޑާކްގައި މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ވާހަކަތައް މީގެ ކުރިން މީޑިއާގައި ދެކެވިފައި ވިޔަސް ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވުނު އެއްވެސް ބަތަލާއަކަށް މި ފިލްމު ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ފިލްމުގެ...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 1
ޖަނަވާރަށް ސަލްމާން ބަޑިޖެހިތަން ދުށިން: ޑްރައިވަރު

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފުއްލާގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ޗިންކާރާގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހީ ސަލްމާން ޚާން ކަމަށް އެ ހާދިސާ ހިނގި ކަމަށް ބުނާ ވަގުތު ސަލްމާން ދުއްވި ވެހިކަލްގެ ޑްރައިވަރު އަދި މި މައްސަލައިގެ އެންމެ މުހިއްމު ހެކިވެރިޔާ ހަރީޝް ދުލާނީ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 5
ކުށް ސާބިތު ނުވުމުން ސަލްމާނަށް ޖޯކު ޖަހަނީ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދެ ޖަނަވާރެއް މެރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ސަލްމާނާ ދެކޮޅަށް ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތްކަމަށް ރާޖަސްތާނު ހައިކޯޓުން ނިންމުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަލްމާނަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016
ޝިކާރަ ކުރުމުގެ ކުށް ސަލްމާނަށް ސާބިތެއް ނުވި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރެއިން، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރިކަމުގެ ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ރާޖަސްތާން ހައިކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 3
އެއް ދުވަހު ސަލްމާނަށް ދެ ފްލައިޓް މިސްވެއްޖެ

ފިލްމީ ތަރިންނަށް ފްލައިޓް މިސް ވުމަކީ އެހާ އާއްމުކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މުމްބާއީން ދިއްލީއަށް ދާން އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ފުރަން އޮތް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިސްވެގެން ދެން ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެއްސި ފްލައިޓުން ވެސް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެންމެ ފަހން އޭނާއަށް ދިއްލީއަށް ދެވުނީ ތިން ވަނަ ފްލައިޓުންނެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 1
"ޕީކޭ"ގެ ރެކޯޑް "ސުލްތާން" އަށް މުގުރައެއް ނުލެވޭނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އަށް ޖުމްލަ 500 ކްރޯޑު (5000 މިލިއަން ރުޕީސް) އަށް ވުރެ ގިނައިން މިހާތަނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ އިންޑިއާ އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓުން ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ އެވެ. އިންޑިއާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރިތާ 15 ދުވަސްވީއިރު 2710 މިލިއަން ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016
ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބްލައިޓް" ފަށަނީ

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ "ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ "ޓިއުބްލައިޓް" އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ބައޮޕިކް ލިޔުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދޭނަން: ސަލްމާން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ އެނގެން ވަރަށް ގިނަ މިހުން ބޭނުންވާނެ އެވެ. މީޑިއާ އާއި އާއްމުން ވެސް ސަލްމާންގެ ބައޮޕިކަށް އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ. ސަލްމާންގެ ހަޔާތުގައި ހިނގާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ އޭގެ ހަގީގަތް ސަލްމާން ކިޔައިދޭ ގޮތް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
ސަލްމާން ރެކޯޑް އަގަކަށް ރައިޓްސް ވިއްކައިފި

ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ފިލްމުތަކުގެ ސެޓެލައިޓް ރައިޓްސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ވިއްކާލައިފި ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
ސަލްމާން ޚާން މަކަރުހެދި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ކޯޓަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އެއް ހަފުތާ ތެރޭ 200 ކްރޯޑު (2000 މިލިއަން ރުޕީޒް) ހޯދައިގެން ރެކޯޑްތައް ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފިކުރު ބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ކޯޓުތަކުގައި މިހާރުވެސް ސަލްމާންގެ މައްސަލަތައް އެބަހުއްޓެވެ. ހީވާގޮތުން "ސުލްތާން"ގެ ސަބަބުން އިތުރު ދައުވާއެއް ވެސް ސަލްމާންގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
ސަލްމާނަކީ ކާފަ އުމުރުގެ މީހެކޭ ބުނާތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"ގެ ކާމިޔާބީތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިހާރު ލަފާ ކުރެވޭގޮތުން 200 ކްރޯޑު (2000 މިލިއަން ރުޕީޒް) ހޯދައިގެން މިފިލްމު އަނެއްކާވެސް އާ އުސްމިންތަކަކަށް ދަތުރުކުރާނެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
"ސުލްތާން" ރެކޯޑްތައް މުގުރަމުން ކުރިއަށް

ސަލްމާން ޚާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާގެ "ސުލްތާން" އަކީ ފިލްމީ ވިޔަފާރީގެ ފުންނާބު އުސް ފަރާތްތަކުން ލަފާކޮށްފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ވެސް މާ ކާމިޔާބު ފިލްމެއްކަން މިހާރު އެ ފިލްމު ދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 2
"ސުލްތާން" ތިން ދުވަހުން 100 ކްރޯޑު ހޯދައިފި

ކުރިން ވެސް ހީކުރި ގޮތަށް ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހަށް ބޮޑު ތޫފާނެއް ކުރިމަތިކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި 105 ކްރޯޑު (1050 މިލިއަން ރުޕީސް) އަށް ވުރެ...

July 10, 2016 1
ރިތިކް އާއި ސަލްމާނާ ވެސް މައްސަލަ ޖެހުނީތަ؟

ދާދިފަހުން ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ބޭއްވި އައިފާ އެވޯޑު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބޮލީވުޑް ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ މެދުގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ...