06 މާޗް

March 06, 2017 1
ބިޕާޝާ އާއި ސޮނާކްޝީއާ އެކު ސަލްމާންގެ ޓުއާ ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާންގެ ފޭނުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ފޭނުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސަލްމާން ޝޯތައް ބާއްވަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭނާ "ދަ-ބަންގް"ގެ ނަމުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ޓުއާގެ ތަފްސީލުތައް މިހާރު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017
"ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އަށް ސަލްމާންގެ ސިފައަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ބޮލީވުޑް ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ "ޓީއުބުލައިޓް" އެވެ. ކުޑަ އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން މި ފިލްމު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 3
ސަލްމާނާއި އެމީ ޖެކްސަންގެ ހާއްސަ ގުޅުމެއް

އެމީ ޖެކްސަން އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދަނީ އެކި ފާޑުުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
ސަލްމާނާއި ރިތިކްގެ ރުޅިވެރިކަން ނިމުމަކަށް

ރިތިކް ރޯޝަން ގެ ބައްޕަ ރާކޭޝް ރޯޝަން 1995 ގައި އުފެއްދި ބްލޮކްބަސްޓާ ފިލްމު "ކަރަން އަރްޖުން" އުފެއްދި ދުވަސްވަރު ރިތިކް އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ގުޅުން ބަދައްސެވެ. ރިތިކް އޭރު މަސައްކަތް ކުރީ އެ ފިލްމުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 8
ސަލްމާންގެ ކުށެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ބޮލީވުޑް ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް ޖޯދްޕޫރް ކޯޓުގައި މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލާގައި ސަލްމާން ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
10 އަހަރަށް ފަހު ޝާހްރުކް-ސަލްމާން އެކުގައި

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން އެކުގައި ފިލްމަކުން ފެނުނުތާ 10 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އަދި މި ދެ ތަރިންގެ ފޭނުން އެއް ފިލްމަކުން މި އެ އެކްޓަރުން ދުށުމަށް އެދެމުންދާތާ ވެސް އެހާ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ސަލްމާނަށް މި މަހު 18 ގައި ހުކުމް ކުރަނީ

ފިލްމު "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ" ކުޅެން 1998 ވަނަ އަހަރު ސަލްމާން ޚާނާއި އެ ފިލްމުގެ ކުރޫ އިންޑިއާގެ ޖޯދްޕޫރްގެ ޖަންގަލީގައި ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރަން ގޮސް އުޅުނުއިރު މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނުކަމަށް ބުނެ އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ޖެނުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017
"ދަންގަލް" އެންމެ ފަހުން "ސުލްތާން" ބަލިކޮށްލައިފި

އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް" އިންޑިއާގެ ބޮކްސް އޮފީހާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުން އެބަދެ އެވެ. ފިލްމު ރިލީޒްކުރިތާ މިއީ ދެ ވަނަ ހަފުތާ ނަމަވެސް ފިލްމުގެ ހިނގުމަކަށް ކުޑަވެސް މަޑުޖެހުމެއް ނާދެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 3
ސަލްމާނާއި ކަރަން އަކްޝޭ ލައްވާ ފިލްމެއް ކުޅުވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް ގުޅިގެން ފިލްމެއް އުފައްދަން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމު އުފައްދާކަން އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ކުރި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 2
ހިކެން ޖެހޭތީ ސަލްމާން ހާއްސަ ޑައިޓެއްގައި

މި އަހަރު ސަލްމާންގެ ދެ ފިލްމެއް ރިލިޒްކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެއީ "ޓިއުބުލައިޓް" އާއި "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ" އެވެ. މިހާރު "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ މަސައްކަތް ނިމި "ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭ"ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ފިލްމުގައި އޭނާ ކުޅޭ ރޯލަށް ބަރުދަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލުއިކުރަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 1
ސަލްމާންގެ ޕާޓީ އަށް ދިޔަ މީހުންނަށް ރަން ގަހަނާ

ޝާހްރުކް ޚާނާއި އާމިރު ޚާން ފިޔަވައި ބޮލީވުޑްގެ ނަން މަޝްހޫރު ހުރިހާ އެކްޓަރުން ސަލްމާން ޚާންގެ 51 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީގައި ބައިވެރިވި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 4
ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމު ކުޅުން ނިމުނީ: ގޯވިންދާ

ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ކުރިމަގުގައި އެއްވެސް ފިލްމެއް ނުކުޅޭނެ ކަމަށާއި "ޕާޓްނާ 2" އަކީ ދުވަހަކު ވެސް ވުޖޫދަށް އަންނާނެ ފިލްމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ގޯވިންދާ ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 4
"ދަންގަލް" އަށް ސުލްތާންގެ ރެކޯޑް މުގުރައެއްނުލެވުނު

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"އާ އެއްވަރަަަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު އާމިރު ޚާންގެ "ދަންގަލް" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
ހިމޭޝްގެ އަލްބަމްގައި ސަލްމާންގެ ލޯބިވެރިޔާ އިއުލިއާގެ ލަވައެއް

ސަލްމާން ޚާންގެ ރޫމޭނިޔާ ލޯބިވެރިޔާ އިއުލިއާ ވަންތޫރު ބޮލީވުޑަށް ވެއްދުމުގެ ފުރިހަމަ ތައްޔާރީތައް ސަލްމާން ފަށައިފި އެވެ. އިއުލިއާ އަކީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ލަވަކިޔާ މީހަކަށް ވާތީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސަލްމާން ބޭނުންވީ ލަވަ ކިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އިއުލިއާ ތައާރަފްކުރުމަށެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
"ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ނިމުން ސަލްމާނަށް ކަމަކުނުދިޔަ

ސަލްމާން ޚާނާއި އޭނާގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާނާ ދެމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް އުފެދި މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް ފިލްމުގެ އާ ޝެޑިއުލެއްގެ ޝޫޓިން ސަލްމާން ފަށާފައި ވާއިރު ފިލްމުގެ ނިމޭ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ ގޮތާ މެދު ސަލްމާން...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
"ޓިއުބުލައިޓް"ގައި ޝާހްރުކެއް ނޫޅޭ: ކަބީރް ޚާން

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބުލައިޓް"ގައި ޝާހްރުކް ޚާން މެހެމާނެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ކަމަކަށް މީޑިއާތަކުން ފަތުރާފައިވާ ޚަބަރަކީ ހަގީގަތެއް ނޫންކަމަށް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016
ސަލްމާނާއި އިއުލިއާ ވަންތޫރުގު ގުޅުމަކަށް ވީ ކިހިނެއް؟

ސަލްމާން ޚާނާއި އޭނާގެ ރޫމޭނިޔާ ލޯބިވެރިޔާ އިއުލިއާ ވަންތޫރު ރުޅިވި ވާހަކަ ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގަދަޔަށް ދެކެވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެ މީހުން ރުޅިވި ސަބަބެއް ނޭނގެ އެވެ.

November 13, 2016
ސަލްމާންގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ޖޯދްޕޫރުގައި 1998 ވަނަ އަހަރު ސަލްމާން ޚާނާއި "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ"ގެ ކުރޫން ފިލްމު ޝޫޓްކުރުމަށް ގޮސް ތިބިއިރު، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ވައްތަރެއްގެ ދެ ފުއްލާއެއް ޝިކާރަކުރި...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
"ރޭސް 3" ސަލްމާނަށް ހުށައެއް ނާޅަން: އައްބާސް-މަސްތާން

ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އައްބާސް-މަސްތާންގެ "ރޭސް" ސިލްސިލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ރޭސް 3" ގެ ބަތަލަކީ ސަލްމާން ޚާން ކަމަށް ދާދިފަހުން ވަނީ އަޑު ފެތުރިފަ އެވެ. ނަމަވެސް...

November 02, 2016
ސަލްމާންގެ "ޓިއުބްލައިޓް" ގައި ޝާހްރުކް ބައިވެރިވޭ

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން އެކުގައި ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް"ގައި މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ފިލްމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކުން އިންޑިއާ ޓައިމްސް އަށް...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 1
ސަލްމާން ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމްކޯޓަށް

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދެ ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަކުރިކަމުގެ ދައުވާ ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް 1998 އިން ފެށިގެން ކުރަމުން ގޮސް މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ރާޖަސްތާނު ހައިކޯޓުން ވަނީ އެ ކަމުގައި ސަލްމާން ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރާޖަސްތާން ސަރުކާރުން އަދިވެސް މި މައްސަލަ ދޫކޮށްލާކަށް ގަސްދެއް ނުކުރެ އެވެ. މިހާރު...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
"ސުލްތާން"ގެ ރައިޓްސް 550 މިލިއަނަށް ސޮނީން ގަނެފި

ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ބްލޮކްބަސްޓާ ފިލްމު "ސުލްތާން"ގެ ސެޓެލައިޓް ރައިޓްސް ސޮނީ އެންޓަޓައިންމަންޓް ޓެލެވިޒަން އިން 55 ކްރޯޑު (550 މިލިއަން ރުޕީޒް) އަށް ގަނެފި އެވެ. މިއީ...

October 09, 2016
ޓީވީ ޗެނަލަކާ ދެކޮޅަށް ސަލްމާން އަބުރުގެ ދައުވާކޮށްފި

ސެޕްޓެމްބަރު 1998 ގައި ސަލްމާން ޚާން "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ" ކުޅެން ޖޯދްޕޫރަށް ގޮސް ހުރިއިރު ޖަންގައްޔެއް ތެރެއިން ޗިންކާރާ ކިޔާ ފުއްލާގެ ވައްތަރެއް ޝިކާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް...