21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 1
ސަލްމާންގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް ލޯންޗްކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލާން ޚާންގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020
ސަލްމާނާއި ޅިޔަނުގެ ފިލްމަކީ "ދަކް"

ސަލްމާން ޚާނާއި ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާ އެކީގައި ފިލްމެއް ކުޅެން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކޭވާތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، އެ ފިލްމުގެ ނަން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 2
ސަލްމާންގެ "ރާދޭ" ފިތުރު އީދުގައި ނާންނާނެ؟

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތީ ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ސިނަމާތަކަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
"ކަރަން އަރުޖުން" ފުރަތަމަ ލިބުނީ ސަނީ އާއި ބޮބީ އަށް

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކަރަން އަރުޖުން" އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ދެބެއިން ކަމަށްވާ ސަނީ އާއި ބޮބީ ޑިއޯލަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" އަވަހަކަށް ނުފެންނާނެ

ސަލްމާން ޚާން "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި "ކިކް 2" ގެ ވާހަކަތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން ބެލެވުނު ގޮތުން މިއީ އަންނަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ފިލްމެކެވެ. އަދި ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ ވެސް މީޑިއާތަކުން ކުރިން އެތައް...

25 މާޗް

March 25, 2020
ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" އަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދަނީ

ސަލްމާން ޚާން ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފްރެންޗައިޒް "ޓައިގާ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ފިލްމަށް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ ތެރެއިން ހިތާވި ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އާސިމް ރިއާޒާއި ހިމާންޝީ ކްރާނާ އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
16 އަހަރުގައި ސަލްމާނާ އެކު ފިލްމެއް ލިބުނު: ޝްރަދާ

އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލީ ކިޔަވަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ބަތަލާ ޝްރަދާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
"ބިގް ބޮސް 13" އަލުން ގެނެސްދެނީ؟

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" އަލުން ދައްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
"ރާދޭ" އަކީ ސަލްމާންގެ އެންމެ ކުރު ފިލްމު

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" އަކީ މި ފަހުން ރިލީޒްކުރާ އޭނާގެ އެންމެ ކުރު ފިލްމަށް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 2
ސަލްމާންގެ ކޮއްކޮގެ ރޯލަށް އާސިމް؟

އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިވާލީ" ގެ ރޯލަކަށް "ބިގް ބޮސް 13" އިން ވިދައިލި އާސިމް ރިއާޒް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިރުފާން ޚާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފަށާފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ އެހެން ފިލްމެއް އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 1
ސަލްމާންގެ "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިލާވީ" ގައި ޅިޔަނު

އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ކަބީ އީދު ކަބީ ދިވާލީ" ގެ ރޯލަކަށް އޭނާގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020
ސަލްމާންގެ "ރާދޭ" ދެ ޝެޑިއުލެއް ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ މެއި މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލްތަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބުރޫތަކެއް އަރައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
އާސިމަށް ޖެކްލިންއާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއް

ދާދި ފަހުން ކަލާޒް ޗެނެލުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދި އާސިމް ރިއާޒް، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އަށް އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ގެ ތެލެގޫ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020
އާމިރާއި ޝާހްރުކް ދޫކޮށްލި ފިލްމު ސަލްމާނަށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ އަކީ އަދިވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި އޮތް ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމު އެންމެ ފުރަތަމަ "ސެލިއުޓް" ގެ ނަމުގައި އާމިރު ޚާން ކުޅޭ ގޮތަށް އިއުލާންކުރީ 2017 ގަ އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށިތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ، އޭނާ ވަނީ އެ ފިލްމު ނުކުޅެން ނިންމައި، އެ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
އަލީގެ ބަދަލުގައި "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" އަށް ސުނިލް

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެސްކޭއެފުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ އާ ފިލްމު "ބުލްބުލް މެރިޖް ހޯލް" އިން ވަކިވި އަލީ ފަޒަލްގެ ރޯލް، މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާ އަށް ދީފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ސަލްމާނާ މިހާރު ގާތްކަމެއް ނެތް: ބޯނީ

ކުރިން ސަލްމާން ޚާނާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ނަމަވެސް އެ ގުޅުން މިހާރު ނެތް ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 4
ބިގް ބޮސް 13: މޮޅުވީ ސިދާތު ޝުކްލާ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދިން "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 މަޝްހޫރު ޓީވީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.