26 ޖުލައި

July 26, 2016 5
ކުށް ސާބިތު ނުވުމުން ސަލްމާނަށް ޖޯކު ޖަހަނީ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދެ ޖަނަވާރެއް މެރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ސަލްމާނާ ދެކޮޅަށް ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތްކަމަށް ރާޖަސްތާނު ހައިކޯޓުން ނިންމުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަލްމާނަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016
ޝިކާރަ ކުރުމުގެ ކުށް ސަލްމާނަށް ސާބިތެއް ނުވި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރެއިން، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރިކަމުގެ ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ރާޖަސްތާން ހައިކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 3
އެއް ދުވަހު ސަލްމާނަށް ދެ ފްލައިޓް މިސްވެއްޖެ

ފިލްމީ ތަރިންނަށް ފްލައިޓް މިސް ވުމަކީ އެހާ އާއްމުކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މުމްބާއީން ދިއްލީއަށް ދާން އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ފުރަން އޮތް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް މިސްވެގެން ދެން ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެއްސި ފްލައިޓުން ވެސް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެންމެ ފަހން އޭނާއަށް ދިއްލީއަށް ދެވުނީ ތިން ވަނަ ފްލައިޓުންނެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 1
"ޕީކޭ"ގެ ރެކޯޑް "ސުލްތާން" އަށް މުގުރައެއް ނުލެވޭނެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އަށް ޖުމްލަ 500 ކްރޯޑު (5000 މިލިއަން ރުޕީސް) އަށް ވުރެ ގިނައިން މިހާތަނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ އިންޑިއާ އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓުން ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ އެވެ. އިންޑިއާގައި ފިލްމު ރިލީޒްކުރިތާ 15 ދުވަސްވީއިރު 2710 މިލިއަން ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016
ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޓިއުބްލައިޓް" ފަށަނީ

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފަށާނީ "ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ "ޓިއުބްލައިޓް" އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ބައޮޕިކް ލިޔުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދޭނަން: ސަލްމާން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ އެނގެން ވަރަށް ގިނަ މިހުން ބޭނުންވާނެ އެވެ. މީޑިއާ އާއި އާއްމުން ވެސް ސަލްމާންގެ ބައޮޕިކަށް އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ. ސަލްމާންގެ ހަޔާތުގައި ހިނގާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ އޭގެ ހަގީގަތް ސަލްމާން ކިޔައިދޭ ގޮތް އެނގެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016
ސަލްމާން ރެކޯޑް އަގަކަށް ރައިޓްސް ވިއްކައިފި

ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ފިލްމުތަކުގެ ސެޓެލައިޓް ރައިޓްސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ވިއްކާލައިފި ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
ސަލްމާން ޚާން މަކަރުހެދި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ކޯޓަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އެއް ހަފުތާ ތެރޭ 200 ކްރޯޑު (2000 މިލިއަން ރުޕީޒް) ހޯދައިގެން ރެކޯޑްތައް ހަދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފިކުރު ބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ކޯޓުތަކުގައި މިހާރުވެސް ސަލްމާންގެ މައްސަލަތައް އެބަހުއްޓެވެ. ހީވާގޮތުން "ސުލްތާން"ގެ ސަބަބުން އިތުރު ދައުވާއެއް ވެސް ސަލްމާންގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 6
ސަލްމާނަކީ ކާފަ އުމުރުގެ މީހެކޭ ބުނާތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"ގެ ކާމިޔާބީތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިހާރު ލަފާ ކުރެވޭގޮތުން 200 ކްރޯޑު (2000 މިލިއަން ރުޕީޒް) ހޯދައިގެން މިފިލްމު އަނެއްކާވެސް އާ އުސްމިންތަކަކަށް ދަތުރުކުރާނެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
"ސުލްތާން" ރެކޯޑްތައް މުގުރަމުން ކުރިއަށް

ސަލްމާން ޚާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާގެ "ސުލްތާން" އަކީ ފިލްމީ ވިޔަފާރީގެ ފުންނާބު އުސް ފަރާތްތަކުން ލަފާކޮށްފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ވެސް މާ ކާމިޔާބު ފިލްމެއްކަން މިހާރު އެ ފިލްމު ދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ސާބިތުކޮށްދެމުންނެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 2
"ސުލްތާން" ތިން ދުވަހުން 100 ކްރޯޑު ހޯދައިފި

ކުރިން ވެސް ހީކުރި ގޮތަށް ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހަށް ބޮޑު ތޫފާނެއް ކުރިމަތިކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި 105 ކްރޯޑު (1050 މިލިއަން ރުޕީސް) އަށް ވުރެ...

July 10, 2016 1
ރިތިކް އާއި ސަލްމާނާ ވެސް މައްސަލަ ޖެހުނީތަ؟

ދާދިފަހުން ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ބޭއްވި އައިފާ އެވޯޑު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބޮލީވުޑް ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ މެދުގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ...

07 ޖުލައި

July 07, 2016
ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން "ސުލްތާން" ވެސް ލީކުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ފިލްމު ކަމަށް ބެލެވޭ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން އޮންލައިންގައި ލީކުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016
ސުލްތާން: ސަލްމާންގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަށް ވެދާނެ

މިއަދު ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" އަށް އޭނާގެ ފިލްމުތައް މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފެށުމެއްގެ ގޮތުން 150 ކްރޯޑު (1500 މިލިއަން ރުޕީޒް) ހޯދިއްޖެ ނަމަ މިފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ ރެކޯޑް މުގުރާލާފަ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2016
ޝާހްރުކާއި ސަލްމާން މަގުމަތީގައި ބައިސްކަލް ދުއްވަނީ

ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން ބައްދަލުނުވާތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ބައްދަލުވުމުން ކޮށްލާނެ ކޮންމެވެސް މޮޅުކަމެއް އަބަދުވެސް ރާވާލަ އެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު މި ދެ އެކްޓަރުން ގަސްދުކުރީ...

July 02, 2016 1
ސަލްމާން ފަލަވީ ދުވާލަކު ތިން މެގްނަމް ކައިގެން

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމް "ސުލްތާން" އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރު ވެފައިވާއިރު އެ ފިލްމުގައި ސަލްމާން ކުޅޭ ކެރެކްޓާ އަށް ފިޓްވުމަށް އޭނާ ވަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016
ސުލްތާނަކީ ސަލްމާންގެ އެންމެ ދިގު ފިލްމު

އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"ގެ ދިގުމިނަކީ ދެ ގަޑިއިރާއި 50 މިނެޓެވެ. މިއީ މިހާރު އުފައްދާ ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގެ ދިގުމިނަށް ބަލާއިރު...

June 30, 2016 1
"ސުލްތާން" މުގުރާލާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ރެކޯޑްތައް

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމެއް ރިލީޒްވާން ތައްޔާރުވާ ނަމަ އެ ފިލްމެއް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދައި ބްލޮކްބަސްޓާއަށް ވާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު މާކުރިން އުންމީދުކުރަން ފަށަ އެވެ....

26 ޖޫން

June 26, 2016 2
މި ހުރީ ކައިވެނި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުފެނިފައި: ސަލްމާން

ސަލްމާން ޚާން ކައިވެނި ކުރަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އަބަދުވެސް މީހުން ސުވާލުކުރެ އެވެ. ނޫސްވެރިން ވެސް އެވަރަށް އޭނާއާ މި ސުވާލު ކުރެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ސަލްމާނަށް ބުނެވުނު އެއްޗަކުން އެންމެން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން" ރިލީޒްވުމުގެ މާކުރިއްސުރެ އެ ފިލްމަށް ލިބެމުންދާ ތަރުހީބު ފެނި އޭނާ ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ސަލްމާން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ މިހާރު އޭނާ އަކީ "ރޭޕްކޮށްފައިވާ އަންހެނެއް" ފަދަ ކަމަށެވެ.

June 22, 2016
އާމިރާއި ސަލްމާން ވެސް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅޭ ހިތްވޭ

އާމިރު ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާންގެ އެކުވެރިކަން ވަރަށް ކުރިއްސުރެ އޮވެ އެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ތައުރީފުކުރުމުގައި މި ދެ އެކްޓަރުން ވަރެއް ނޯވެ އެވެ.

June 22, 2016 1
ކެޓުރީނާ އާއި ސަލްމާން އަތުގައި ހިފައިގެން؟

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މުމްބާއީގައި އޮތް ރޯދަވީއްލުމަކަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އެތަނުގައި ހުރި ކާއެއްޗިއްސަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަލްމާން ޚާނާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ...

21 ޖޫން

June 21, 2016
"ޑަންގަލް"ވެސް ކުޅެން ބޭނުން: ސަލްމާން

ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"ގެ ޓްރެއިލާ ފެނިފައި އޭނާގެ ފޭނުންތައް މިހާރު ތިބީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ވަގުތަކަށް ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ. މިއީ ސަލްމާން މިހާތަނަށް ކުޅޭ ކުޅިވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ 25 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފިލްމު ކުޅުމުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު...

20 ޖޫން

June 20, 2016 1
"ސުލްތާން" އިން އަރިޖީތުގެ ލަވަ ކަނޑާލި ސަބަބު

އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ސުލްތާން"ގެ "ޖަގް ގޫމެޔާ" ފުރަތަމަ ކިޔައިދިނީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ގަދަޔަށް ފިޔަޖަހަމުންދާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަރިޖީތު ސިންގް އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެ ލަވަ ވަނީ ރާހަތު ފާތިހު އަލީ ޚާން ލައްވާ އަލުން ރެކޯޑްކޮށްފަ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016
އާމިރު ޚާން ވެސް "ސުލްތާން" ބަލާހިތުން

އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޑަންގަލް"ގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޮޑު ދެ ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވެ އެވެ. މިއީ ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ ވެސް...

June 18, 2016
ބިޕާޝާގެ ކައިވެނި ހަދިޔާއަކަށް ސަލްމާން ގެއެއް ދިނީތަ؟

ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވަރުގެ ކައިވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް ބިޕާޝާގެ އެކުވެރިޔާ އަދި ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން އޭނާއަށް 10 ކްރޯޑު (100 މިލިއަން ރުޕީޒް)ގެ ގެއެއް ދިން ކަމަށް ދަނީ...