27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ، ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ހާނާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ހެދި ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ބާޑް އޮފް ބްލަޑް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ސައުތުގެ އެކްޓަރު ދަލްގޫރް ސަލްމާން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 30 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސާހޯ"ގެ އާ ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
އަރްބާޒްގެ ބިދޭސީ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ވެބް ސީރީޒެއް

މި ފަހުން އިންޑިއާގެ ސައުތުގެ ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރްބާޒް ހާންގެ ބިދޭސީ ލޯބިވެރިޔާ ޖިއޯޖިއާ އެޑްރިއާނީ ވެސް އިންޑިއާގައި އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ނަޗް ބަލިޔޭ ކާމިޔާބު ކުރާ ޖޯޑަކަށް ދަބަންގުން ލަވައެއް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ސީޒަންް 9 ކާމިޔާބުކުރާ ޖޯޑެއްގެ ތެރެއިން އަންހެން ފަންނާނަކަށް، ސަލްމާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ލަވައަކުން ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހާން ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
އާޔޫޝްގެ "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ކެޓްރީނާގެ ކޮއްކޮ

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް، ސަލްމާންގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފްގެ ކޮއްކޮ އީޒަބެލް ކެއިފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އަށް އަނެއްކާވެސް ބަތަލާއެއް

ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދާ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގައި ދެވަނަ ބަތަލާއަކު ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
"ދަބަންގް 3" އިން މަހޭޝްގެ ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް

މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އިން އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު މަހޭޝް މަންޖްރޭކަރްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު އަޝްވާމީ މަންޖްރޭކަރް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 1
އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި ރަސްކަން ކުރެވިދާނެ: ސަލްމާން

މަޝްހޫރުކަން ގެއްލި ތަރި އޮއްސިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ޖީލަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރުންނަށް އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
ސަލްމާން "ދަބަންގް 3" އަށް ލުއި ވަނީ

ސަލްމާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަކީ އޭނާގެ ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގެ ދުވަސްތަކެއް ވެސް ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ޒުވާން ދައުރުގެ ދުވަސްތައް ދައްކުވައިދޭން އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ ބަރުދަން ލުއި ކުރަމުންވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
"ކަބީރު ސިންގް" ގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ ފިލްމެއް ސަލްމާނަށް

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންދީޕް ވަންގާގެ ފިލްމެއް ސަލްމާން ހާނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
"ނަޗް ބަލިޔޭ 9" ފަށާނީ ރަންވީރާއި ދީޕިކާއާ އެކު

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަގުބޫލު ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ގެ 9 ވަނަ ސީޒަން ވަރަށް ގްރޭންޑްކޮށް ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ފަހަރު މި ޝޯ ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ސަލްމާން ހާން ކަމަށްވާތީ، ޝޯގެ ހާއްސަކަން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރު ވެސް ވެގެން ދާނެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޑިޒްނީން ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ހިންދީ ވާޝަނަށް ޝާހްރުކާނާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރިޔާން އަޑު އަޅާފައި ވަނިކޮށް، ޝާޖްރުކްގެ އަޑު ހިމެނޭ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 3
ނޫސްވެރިޔަކު ސަލްމާނަށް ދައުވާކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާނާއި އޭނާގެ ސެކިއުރިޓީންގެ ބަޔަކު ހަމަލާދީ، ފޯނު ފޭރި ގަނެ، އޭގައި ހުރި ޑޭޓާތައް ޑިލީޓްކުރުވި މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލެއްގެ ނޫސްވެރިއަކު ސަލްމާނަށް ދައުވާކުރަން މުމްބާއީގެ އަނދޭރީގެ މެޓްރޮޕޮލިޓަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ސަލްމާނަށް "ބިގް ބޮސް 13" އިން 403 މިލިއަން

ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ޝޯ ހޯސްޓްކުރާ ސަލްމާން ހާނަށް މި ފަހަރު 403 ކްރޯޑް ރުޕީސް (57,919,160 ޑޮލަރު) ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 3
"ބާރަތު" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ފަހަނައަޅައިފި

ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި، ސަލްމާން ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 3
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ފްލޮރިޑާ އިން

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ސަލްމާނާ ހެދި އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އަށް ވުރެ މާ ކުރިން އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސަލްމާނާ ހެދި އެ ފިލްމު ފަސްކުރުމުން އަކްޝޭގެ ފޭނުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ އެވެ.