04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ކަބީރުގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެއް ސަލްމާނަށް

ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާނާ އެކު މިހާތަނަށް ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާން އަށް އޭނާގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ފެހި ސިގްނަލް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމުގެ ނަން އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

December 28, 2019
ފަރާގެ "ހަމް ޕާންޗް" އަށް ސަލްމާން؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކޮށްދޭން ފަރާ ޚާން ސޮއިކޮށް، އެކަން އިއުލާން ކުރިތާ އަހަރެއް ވާ އިރު ވެސް ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ނުކުރާތީ، އެ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
"ބިގް ބޮސް" ގައި ބައިވެރިވެވުމުން ދެރަވޭ: ކޮއެނާ

ކަލާޒުން މިހާރު ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގައި ބައިވެރިވެވުމުން ދެރަވާ ކަމަށާއި އެއީ މިސްރާބެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯ އެއް ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ކޮއެނާ މިތުރާ ބުނެފި...

December 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު "ލަވްޔާތުރީ" އިން ބޮލީވުޑަށް މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުވި އެކްޓަރު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ކްވާތާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ފިލްމު "ޕަންގާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 3
ބިގް ބޮސް 13: ސަލްމާން ޝޯ ދޫކޮށްލައިފާނެ

ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަންގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ހިނގާ ބޮޑެތި ކޯޅުންތަކާ ހެދި މޫޑް ހަރާބުވާ ކަމަށާއި ޝޯގެ ތެރެއިން މިހާރު ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަލައިގަންނަން އުނދަގޫ ކަމަށް ބުނެ ޝޯގެ ހޯސްޓްކުރުން ހުއްޓައިލާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ޚާން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އާ ފިލްމު "ޕަންގާ" ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ދައްކައިލާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
"ދަބަންގް 4" ގެ ސްކްރިޕްޓް ނިމިއްޖެ: ސަލްމާން

"ދަބަންގް 3" ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައިގެ ސްކްރިޕްޓް ވެސް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 2
ރިލީޒް ނުވަނީސް "ދަބަންގް 3" އަށް 155 ކްރޯޑް

ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" އަށް ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން 155 ކްރޯޑް ރުޕީސް (22 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ބިގް ބޮސް 13: ރަޝްމީގެ ހިތް ހަލާކު، ހިމާންޝީ ބޭރަށް

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ މި ހަފުތާގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލާއިރު ހޯސްޓް ސަލްމާން ޚާން "ވީކެންޑް ކާ ވާރު" ގައި ބައިވެރިންނަށް ކޮޅުދޮށިން ވަނީ ދީފަ އެވެ. އަދި އޭނާ މި ޝޯ...

December 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްމުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" ގެ ނަން "ޝަލާންގް" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އަނެއްކާ ވެސް ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" 2021 އަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ކިކް 2" ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނީ 2021 ގައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ބިގް ބޮސް 13: ޝޯ އަށް 5 ހަފުތާ އިތުރުކޮށްފި

ކަލާޒް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު މީގެ މަގުބޫލުކަން ކުރީގެ ސީޒަންތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް އުފުލިގެން ގޮސްފައިވާތީ ޝޯ ދިގު ދަންމައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރަކު ނެޓްފްލިކްސް އިން ހަދައިދެމުން އަންނަ އެންތޮލޮޖީ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ގޯސްޓް ސްޓޯރީޒް" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ގައި ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
"ދަބަންގް 3" ގެ ލަވައަކާ ދެކޮޅަށް ހިންދޫ ޖަމާއަތެއް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" ގެ ޓައިޓްލް ލަވަ "ހުޅް ހުޅް ދަބަންގް" އަކީ ހިންދީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ފިލްމަށް ސެންސަރު ސެޓްފިކެޓް ނުދީ، ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިންޑިއާގެ ހިންދޫ ޖަމާއަތަކުން ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް ފިލްމު ސެޓިފިކޭޝަން (ސީބީއެފްސީ) އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލާފައި ހީހީ ހަލާކުވެއްޖެ ކަމަށް އެކްޓަރު އާމިރު ޚާން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ރޯލަކަށް ގޯތަމް ގުލާޓީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ބިގް ބޮސް 13: ސިދާތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާންް ހޯސްޓްކުރާ، ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" އިން ވަރަށް ރުޅިގަދަ އަދި ރުންކުރު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޓީވީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއު ރަކުލް ޕްރީތި ސިންގް ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

November 18, 2019
ސަލްމާންގެ ދެ ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް 350 ކްރޯޑަށް

ސަލްމާން ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ ފިލްމުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް 350 ކްރޯޑް ރުޕީސް (49 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ "ޝުބް މަންގަލް ޒާދާ ސާވްދާން" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށް، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ފިލްމު "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ ލަވަ "ދީމީ ދީމީ" ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 1
ބިގް ބޮސް 13: ވިޝާލަށް ފުރުސަތެއް

ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން އަނެއްކާ ވެސް ބައިވެރިއަކު ގެއިން ބޭރުކޮށްލުމަށް ފަހު، އާ ބައިވެރިކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.