25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

October 25, 2019 1
"ރާދޭ" އަކީ "ވޯންޓެޑް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ނޫން: ސަލްމާން

އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" އަކީ އޭނާ މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ކުޅުނު ފިލްމު "ވޯންޓެޑް" ގެ ސީކްއެލްއެއް...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުން އިންޑިއާ އަށް މެޑެލްތައް ހޯދައިދީފައިވާ އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ކާޖޮލް އެކީގައި ފެންނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
އީދަށް އޮތް ސަލްމާންގެ ފިލްމަކީ ހަމަ "ރާދޭ"

ސަލްމާން ޚާން، އަންނަ އަހަރުގެ ފިރުތު އީދުގައި އަންނާނީ "ރާދޭ: ޔޯސް މޯސްޓެޑް ބާއީ" އާ އެކުގައިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، ފިލްމުގެ ޓީޒާ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީގެ ދެވަނަ ފިލްމު ""ސެޓެލައިޓް ޝަންކަރު" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ސަލްމާނާ ޚާނާ އެކު އަނުޝްކާ ޝަރުމާ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
"ބިގް ބޮސް" ގެ މައްސަލަ އެބަ ބަލަން: މިނިސްޓަރު

ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 13 ގައި އާންމު މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ބޭއަދަބީ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޝޯ ހުއްޓުވައިދޭން އެދި އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން މިނިސްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖަވަދޭކަރަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
ޕްރަބޫދޭވާއާ އެކު އިތުރު ފިލްމެއް އެބައޮތް: ސަލްމާން

އަންނަ އަހަރު ފިތުރު އީދުގައި ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރާ ފިލްމު ވެސް ޑައިރެޓްކުރާނީ ޕަރްބޫދޭވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ރާދޭ" ނޫން ކަމަށް ސަލްމާން ޚާން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 2
ބިގް ބޮސްގައި ބޭއަދަބީ މަންޒަރު ހިމެނޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކޮށް، ކަލާޒް ޗެނެލުން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 އިން ބަލަން ނުކެރޭ ކަހަލަ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ކަމަށާއި ސެންސަރުކޮށްގެން ޝޯ ނުދެއްކޭ ނަމަ އެ ޝޯ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އޯލް އިންޑިއާ ޓްރޭޑާޒް (ސީއޭއައިޓީ) އިން އިންޑިއާގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
ޝާހްރުކް ޚާންގެ ޖަވާބަކުން އިތުރު ސުވާލެއް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތަކުން ޝާހްރުކް ޚާން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި ވިދުޔަތު ޖަމްވަލް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު ސީރީޒް "ކޮމާންޑޯ" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
ބިގް ބޮސް: ބައިވެރިން ގެއަށް، ކުޅިގަނޑު ފެށޭނީ މިރޭ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ބަތަލާ ސާއީ މުކަރްޖީއާ އެކު ފިލްމުގެ ލޮކޭޝަނުން ނަފާގައިވާ ފޮޓޯއެއް ސަލްމާން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 4
ސަލްމާން "އިންޝާﷲ" ދޫކޮށްލީ ގައިގޯޅި މަންޒަރުތަކާހެދި

މިދިޔަ މަހު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ސަލްމާން ޚާން ނުކުޅެ ދޫކޮށްލި، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" އޭނާ ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ އެހެން ސަބަބެއް މީޑިއާތަކުން މިހާރު ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
"ބިގް ބޮސް 13" މި މަހު 29 ގައި ފަށަނީ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 13 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 29 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019
އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ސަލްމާންގެ "ރާދޭ"

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" ހުއްޓުމަކަށް ގެނަޔަސް ސަލްމާން ޚާން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރުގައި އެހެން ފިލްމަކާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ކަރަންގެ ދެވަނަ ފިލްމު ވަރީނާއާ އެކު

މި މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލްގެ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަކީ ވަރީނާ ހުސައިން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
ސަލްމާނަށް އާނަންދުގެ ފިލްމެއް، ޑަބަލް ރޯލަކާ އެކު

ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ ފިލްމެއް ސަލްމާން ޚާނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.