23 މާޗް

March 23, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ދެވަނަ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 23, 2019
އަންނަ އަހަރު ސަލްމާނާއި އަކްޝޭގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ސަލްމާން ހާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އަބަދުވެސް ފިތުރު އީދަށް ހާއްސަވެގެން އުޅޭ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ނަމަ އެ ފިލްމެއް ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން އަބަދު...

21 މާޗް

March 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަރުދު ކޯ ދަރުދު ނެހީ ހޯތާ" ޓައިވާނުގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 21, 2019
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އަށް ސަލްމާނާއި އާލިއާ

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ސަލްމާން ހާނާ އެކު އުފައްދާ އާ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "އިންޝާﷲ" ކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް، ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 1
އުރުދޫ ބަސް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އޭ-ލިސްޓް ތިން ތަރިއެއް

އިންޑިއާގައި ބޭނުންކުރާ މުއްސަނދި އެއް ބަސް ކަމަށްވާ އުރުދޫ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އެ ބަސް ދިރުވައި އާލާ ކުރަން ހިންގާ ކެމްޕޭނަށް ޝާހްރުކް ހާނާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ސަލްމާން ހާން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ސަލްމާން ޓީވީ ޗެނެލެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

ކުޅުނު ހުރިހާ ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް ހޯދަން ސަލްމާން ހާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭނާ އަމިއްލަ ޓީވީ ޗެނަލެއް ލޯންޗް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" އަށް ސަލްމާން ހާން ކިޔައިދީފައިވާ ލަވައިގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

March 17, 2019
"ދަބަންގް 3" މި އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި

ޗުލްބުލް ޕާންޑޭ ކިޔާ ލާނެއް ފުލުހެއްގެ ރޯލް ސަލްމާން ހާން ކުޅޭ ފިލްމު "ދަބަންގް" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި މި އަހަރު ގެނެސްދޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
މަދިޔަ ޕްރަދޭޝްގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކޮށް ދޭން ސަލްމާން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ތަރިންނަކި އިންޑިއާ އާއި ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެމްބެސެޑަރުންނެވެ. މިފަދަ ފުރުސަތެއް މި ފަހަރު ލިބިފައި ވަނީ ސަލްމާން ހާނަށެވެ.

March 12, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ޖަންގްލީ" މި މަހުގެ 29 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 12, 2019 3
ސަލްމާނާ އެކު ދައުވާ ކުރި ތަރިންގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

އިންޑިއާގެ ޖޯދުޕޫރްގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފުއްލާގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ބްލެކްބަކް މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން ސަލްމާން ހާނާ އެކު، ޝިކާރަކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރި ހަތަރު...

09 މާޗް

March 09, 2019
"ނޯޓްބުކް" ގައި އާތިފްގެ ލަވަ ސަލްމާނަށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މި މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" އަށް ޕާކިސްތާންގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމް ކިޔައިދިން ލަވަ "މޭ ތާރޭ" ފިލްމުގައި ނުހިމަނަން ނިންމައި، އެ ލަވަ ސަލްމާންގެ އަޑުން ރިކޯޑްކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 1
ކުޅުނު ހުރިހާ ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް ސަލްމާން ގަންނަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަލްމާން ހާން މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހުރިހާ ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް ގަންނަން އޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ހޮރޯ ކޮމެޑީތަކަށް ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ތަރުހީބާ އެކު އަކްޝޭ ކުމާރު ވެސް މި ޖޯންރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯގެ ފިލްމު "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" މެއި މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް ދިހަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފްރާންސްގެ ފިލްމު "ޕޮއިންޓް ބްލޭންކް" ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކްރިތީ ސެނަން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ސަލްމާނާ އެކު ބަންސާލީ ހަދާ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަލަށް ހަދާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ފިލްމު ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަމީތާބް ބައްޗަން ވަރުގަދަ ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ޖުންދު" އަންނަ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 20, 2019 6
ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހުރީ ލޯބިވެރިއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިން މިހާރު ކައިވެނި ކުރަމުން އަންނައިރު ކެޓްރީނާ ކައިފް އަދި ހުރީ ހުސްކޮށެވެ. މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރަންބީރު ކަޕޫރާ ވަކިވުމަށް ފަހު،...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަންނަ މަހު ނެރޭ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
"ނޯ އެންޓްރީ"ގެ ދެވަނަ ބައި ސަލްމާނާ ނުލައި

ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީ 2005 ގައި ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ނޯ އެންޓްރީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ގެނެސް ދޭނީ ސަލްމާން ހާނާ ނުލައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ސަލްމާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ ކަޕިލް ޝަރުމާގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ ވެސް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ނަގަމުން އަންނަ ސަލްމާން ހާން ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ސަލްމާނަށް ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ އިތުރު ރިމޭކެއް

ސަލްމާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެކެވެ. އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމަކީ 2014 ގައި ރިލީޒްކުރި "އޭން އޯޑް ޓް މައި ފާދާ" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެކެވެ.