08 އެޕްރީލް

April 08, 2017
ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ސޯލް (އެޕްރީލް 8) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާ ހިންގި ޖަމިއްޔާ އަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ...

April 08, 2017 1
ގެލަކްސީ އެސް8: ބްލޫޓޫތު 5 ހިމެނި ފުރަތަމަ ފޯނު

މި އޮތީ އެއްކަލަ ތަން އައިސްފަ އެވެ. އެއް އަތުން އަތްތިލަބަޑި ޖަހާނެ ގޮތް ބުނެދޭން ޖެހިފަ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 4
އައިފޯނު ޑިސްޕްލޭ އޯލެޑަށް ބަދަލުކުރަނީ

އެޕަލް އަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދައި ދިނުމަށްޓަކައި، އެލްޖީ އަދި ޝާޕުން އިންވެސްޓްކުރި އެވެ. އެ ވާހަކަތައް ޚަބަރު ސުރުޚީތަކަށް ވެސް އެރި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 5
ގެލަކްސީ އެސް8: ލިބެން ހުރި ކުލަތައް

ފޯނު ކަވަރު އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ގޮތް ހުސްވާހާ ގިނަ ކުލަތަކުގައި، ގެލަކްސީ އެސް8 ވަނީ އުފައްދާފަ އެވެ. ފޯނުގައި ތަފާތު ކުލައެއް ޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި، ކަވަރެއް ހޯދަން ނުޖެހޭހާ ގިނަ ކުލަތަކުން، އެސް8 ވަނީ ޒީނަތްތެރިކުރެވިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ހުރިހާ ކުލައެއް، އެއް ފިހާރައަކުން ނުލިބުމަކީ އޮތް ފުރުސަތެކެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 5
ގެލެކްސީ އެސް8: އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކޮބާ؟

ސެމްސަންގަށް ކުރިމަތިވަމުން ދަނީ ބޮޑެތި އިމްތިހާންތަކެކެވެ؛ ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 ގޮވައި، ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން، މުޅި ކުންފުނި އަނދައި އާރޯކަން ގެއްލުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ކުންފުނީގެ ވާރުތަވެރިޔާ އެ ހުރީ ޖަލު ބަންދުގަ އެވެ؛ ކޮރަޕްޝަންގެ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ސިއްސައިގެން ގޮސްފަ އެވެ....

30 މާޗް

March 30, 2017 3
ގެލަކްސީ ނޯޓް 8: އެނގެން ހުރި މިންވަރު

ސުވާލަކީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 8 ސެމްސަންގުން ނެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ނެރޭނެ ކަމަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ފުރަތަމަ ހެއްކަކީ ޚަބަރުތައް ލީކުކުރާ މީހުންގެ އަތުން ސޮއްސައިގެންދާ ޓްވީޓްތަކެވެ. ނޯޓް 8 އަށް ޕޮއިންޓްކުރާ ފާހަގަތަކާއި، ކުލަތަކާއި، ލަފުޒުތައް އަދި އަދަދުތަކެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 12
ގެލެކްސީ އެސް8 ދައްކާލައިފި، ހޯމް ބަޓަން ފޮރުވައިފި

ސެމްސަންގުގެ ގެލެކްސީ މަރުކާގެ އާ ދެ ފޯނު މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

March 29, 2017 1
ސެމްސަންގުން ނޯޓް 7 އަލުން ބާޒާރަށް ނެރެފާނެ

ބެޓެރީގެ މައްސަލަޔަކުން ހޫނުވެ އަލިފާން ރޯވާ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުން ވިއްކުން ހުއްޓާލި ނޯޓް 7ގެ 2.5 މިލިއަން ފޯނު މަރާމާތަށް ފަހު އަލުން ބާޒާރަށް ނެރެން އެ ކުންފުނިން...

27 މާޗް

March 27, 2017 1
ވަންޕްލަސް 5: ވަންޕްލަސް 4 ކޮބާ؟

ވަންޕްލަސް 4 ނެރޭތޯ އިންތިޒާރުކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެ ފޯނެއް ނުނެރޭނެ އެވެ. ކުރި އަށް އޮތީ ވަންޕްލަސް 5 އެވެ. މި ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ވަންޕްލަސް 4 ނުނެރެނީ ކީއްވެތޯ ބަލާލެވިދާނެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 1
ގެލަކްސީ އެސް8: ހޭ ވެސް އަހާނުލައި ރިފަންޑްކޮށްދީފާނެ

ބަޔަކު މި ކަހަލަ ކަމެއް ކުރި ވާހަކަ ދުވަހަކު ވެސް ނާހަމެވެ. "މާކެޓިން ސްޓަންޓް"އެއް ނަމަވެސް މިއީ ކަސްޓަމަރުން އެ އާލާތެއް ގައި ހުރުމަށް، އެންމެ އެދޭނެ ސިފަ އެވެ؛ ވީ ކީއްތޯ ވެސް އަހާނުލައި ރިފަންޑްކޮށްދިނުމެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 4
ގެލަކްސީ އެސް8 ގައި "ފޭޝަލް ރިކޮގްނީޝަން"

ގެލަކްސީ ނޯޓް ހަތެއްގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގް ވިޔަފާރި އަށް ވަނީ ހިޔަނި އެޅިފަ އެވެ. އެކަމުން ސަލާމަތްވެ، އިންވެސްޓަރުންނާއި ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު އަނބުރާ ހޯދުމަށް މި ވަގުތަށް ސެމްސަންގަށް އޮތް ވަސީލަތަކީ ގެލަކްސީ އެސް8 އެވެ. މާކެޓްގައި ނުފޫޒުގަދަ އާލާތަކަށް އެސް8 ވާން ޖެހެނީ މި ސަބަބަށްޓަކަ އެވެ. ސެމްސަންގް ފޯނަކަށް ދުވަހަކު ވެސް...

17 މާޗް

March 17, 2017 8
އެންމެ މޮޅު ޗައިނާ ފޯނަކީ ކޮބާ؟

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުގެ ހައިސިއްޔަތު ހާމަކަން ބޮޑެވެ. އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގަށް އެ އަށް ވުރެ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ނެތެވެ. އެއްއިރެއްގައި އެޕަލް ޗައިނާގައި ރަސްކަންކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ބާރެއް ނެތެވެ. ސެމްސަންގް ވެސް އުޅެނީ ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެންނެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ކީއްކުރާ ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާއެއް؟

ސްމާޓްފޯނުތަކުން ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާ އުވާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ސެމްސަންގް ފޯނުތަކުގައި ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ ދެން ނުހިމަނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ޓްވީޓާގައި ބުނެފަ އެވެ. އެޕަލް އިން އަދި ނުބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ދެން ނެރޭ އައިފޯނުގައި "ހޯމް ބަޓަން" ނުއިންނާނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 5
ފޯނަށް އަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކަކީ ކޮބާ؟

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެކި މީހުން ބުނާނީ އެކި އެޕްލިކޭޝަންގެ ނަމެވެ. ފޯނު ކިތަންމެ މޮޅުވެފައި އަގު ބޮޑު ނަމަވެސް، ފަރިތަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ނެތް ނަމަ، ކުރި ޚަރަދު ވެސް ނުލިބުނީ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް ސީއައިއޭއަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އިން މީހަކަށް ފާރަލާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، އޭނާ ގެންގުޅޭ ޓީވީ އަށް ވަދެގަތުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް އަދި ސްމާޓް ޓީވީ ފަދަ މޮބައިލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ހެކްކުރުމަށްޓަކައި ސީއައިއޭ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ކަމަށް ބުނެ "ވިކިލީކްސް" އިން...

01 މާޗް

March 01, 2017 1
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ބުކް ވަރަށް ފުރިހަމަ

"ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ބުކް" ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. ގަންނަންވީ ސަބަބުތައް ގިނަ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުންޏެވެ. އޭގެ ކުރިން ގަދައީ ކޮން ޓެބްލެޓެއްތޯ ބަލައިލުމަކީ ވެސް ނެތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ޓެބްލެޓް މާކެޓްގައި ވެސް ސެމްސަންގަށް ހައިސިއްޔަތު އެބަ އޮތެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017
ސެމްސަންގެ ވައިސް ޗެއާމަންއާ ދެކޮޅަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 28) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާ ހިންގި ޖަމިއްޔާ އަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާ ލީ ޖައި-ޔަންގުގެ މައްޗަށް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
ވިންޑޯޒް 10 ޑިވައިސްތަކަށް ސެމްސަންގް ފްލޯ އަންނަނީ

ސެމްސަންގް ފްލޯ އަކީ ވިންޑޯޒް 10 އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަނީ "ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ޓެބްޕްރޯ އެސް"ގަ އެވެ. ގެލަކްސީ ޓެބްޕްރޯ އެސް އަކީ ވިންޑޯޒް ދިހައަކުން ހިންގާ ޓެބްލެޓް ޕީސީއެކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 11
ވާވޭ އަކީ އެޕަލް އާއި ސެމްސަންގަށް ބިރެއް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭ އޮތީ އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް އަށް ވުރެ ފަހަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު ގާޓްނާ ކޮންސަލްޓޭންސީ ގުރޫޕުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ދެ ކުންފުންޏަށް ވުރެ ވާވޭގެ ދުވެލި ބާރެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ވާވޭ ހޯދި ކާމިޔާބީ އަށް ބަލާއިރު އެޕަލް އަދި ސެމްސްންގަށް ވުރެ ވެސް ވިޔަފާރި ރަނގަޅެވެ. މާނަ އަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ވާވޭ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ގެލަކްސީ އެސް8 ނުގޮވާނެކަން ޔަގީންކޮށްދޭން ވީޑިއޯއެއް

ގެލަކްސީ ނޯޓް7 އަށް ދިމާވި ހާދިސާ އަކީ ނުވާ ކަމަކަށް ހެދޭކަށް ނެތެވެ. ނޯޓް7ގެ ބެޓެރީ ގޮވައި، އަނިޔާވި މީހުން އެ ހަނދާން ނައްތާލަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 1
ސެމްސަންގް ބެޓެރީ ފެކްޓަރީއެއްގައި ހުޅުހިފައިފި

ބެޓެރީ ގޮވައި ސްމާޓްފޯނުތައް އަނދާ ހުލިވުން އާދަޔާ ޚިޔާފަށް ގިނަވެފައި ވާއިރު، މި ލަދުގެ ހިއްސާ އެންމެ ބޮޑީ ސެމްސަންގަށެވެ. ބެޓެރީތައް ގޮވުމާ ގުޅުވައިގެން މަލާމާތްކޮށް ޖޯކު ޖެހުމުގައި ވެސް ސެމްސަންގް އޮންނަނީ ފުރަތަމަ ފޮޅުވަތުގަ އެވެ. މި އޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ސެމްސަންގަށް ކަންތައްގަނޑެއް ދިމާވެފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017
ސެމްސަންގަށް ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

"ލިތިއަމް-އަޔަން" ބެޓެރީ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ސައުތުކޮރެއާ ސަަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލަކުން ޗެކުކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުކޮށް އައްޔަންކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.