15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެފް: ދެ ޑިސްޕްލޭ، ދެ ބެޓެރީ

ސްމާޓްފޯނެއްގައި ދެ ބެޓެރީ ހިމެނުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކުރާ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެފްގައި ދެ ބެޓެރީ ހިމަނަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް، ސްމާޓްފޯނެއްގައި ދެ ބެޓެރީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމަނާ ބަޔަކަށް ސެމްސަންގް ވާނެ ކަމަށް ބުނެވެން ނެތީ ވެސް އެހެންވެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
ސެމްސަންގުގެ ފައިދާ ދަށަށް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ކުއާޓާގެ ފައިދާ 29 ޕަސެންޓު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ގެލަކްސީ އެސް10 ދައްކައިލުން ފެބްރުރީގައި

އާ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާ އިރު ސެމްސަންގުން އަންނަނީ ކަސްޓަމަރުން އުފާވާނެ ކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެއަށް ވުރެ ކުރިން ވެސް ފަހަރުގައި ސެމްސަންގުން ކަސްޓަމަރުން ހެއްވައިލާނެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
އެންމެ އަވަހަށް ބެޓެރީ ޗާޖްކޮށްދެނީ ކޮން ބައެއް؟

ސެމްސަންގަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ އެ މީހުންނަށް ވުރެ ވަކިން އަވަހަށް ބެޓެރީ ޗާޖުކޮށްދޭ ބަޔަކު ނޫޅޭ ކަމަށެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީ އަވަހަށް ޗާޖްކުރުމަށް އެންމެ އަވަސް އަދި ރަނގަޅު ޓެކްނޮލޮޖީ ގާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަނީ އެ މީހުންގެ ފޯނުތަކުގައި ކަމަށެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގައި 5ޖީ ފޯނެއް

ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ނަމުގައި، މޮޑެލް ތަފާތު ދެތިން ފޯނެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރޭގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ސަޕޯޓްކުރާ ފޯނެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ ކުރިން ވާހަކަދެކެވުނު ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރޭގައި 5ޖީ ފޯނެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގައި މިހާރު އިތުބާރުހިފެން ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 1
ވާވޭގެ އުންމީދަކީ ސެމްސަންގް ވައްޓާލުން

ވާވޭ އަކީ އަޒުމު ވަރުގަދަ ކުންފުންޏެކެވެ. އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއެރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ވާވޭ މިހާރު އޮތީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނައިގަ އެވެ. ވާވޭ އަށް ދެން އޮތް އުންމީދަކީ 2020 އައުމުގެ ކުރިން ސެމްސަންގް ވައްޓާލުމެވެ. އަދި ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ރަސްކަންކުރުމެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނު އަންނަ އަހަރު

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރާ ސްމާޓްފޯން އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސެމްސަންގުން ދީފި އެވެ.

November 09, 2018
ޑިސްޕްލޭގައި ކެމެރާއެއް، ލޯވަޅެއް ނޫން

ޑިސްޕްލޭގައި "ނޮޗް"އެއް ނެތް ނަމަ، ފޯނުން ބައެއް އުނިވީ އެވެ. ޒަމާނަށް ނުފެތުނީ އެވެ. ސްމާޓްފޯނަކަށް ވެސް ނުވީ އެވެ. ހަގީގަތުގައި ޑިސްޕްލޭއިން ބައެއް އުނިވަނީ "ނޮޗް" އިންނަން ޖެހޭތީ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 1
އެސް10 ގައި އަލްޓްރާސޮނިކް ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާއެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެނީ އުންމީދީ ވާހަކަތަކެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އާ ޓެކްނޮޖީ ތައާރުފުކުރަން ސެމްސަންގް އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ. މާނަ އަކީ، ސްމާޓްފޯނަކުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނެތް ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއް، ގެލަކްސީ އެސް10 ގައި ހިމަނާނެ ކަމެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯންތަކަށް "ގްރަފީން" ބެޓެރީ

ޒަމާން ދަންނަހައި ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ހިމަނައި ސްމާޓްފޯނުތައް ބާރުގަދަކުރެވެނީ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް، ބެޓެރީގެ ކުޅެދުންތެރިކަމަށް އިންގިލާބީ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް، އަދި ނެތެވެ. "ގްރާފީން" ބެޓެރީތަކާ މެދު ވެސް އޮތީ ކުރެވޭ އުންމީދެކެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ވާވޭ ފޯނުތަކުގެ ސްޕީޑް ދަށްނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި

އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގުން ނެރޭ އާ ފޯނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ދުވަސްވީ ފޯނުތަކު ސްޕީޑް ގަސްދުގައި ދަށްކުރާ ކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު އެއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެ މީހުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ސާބިތުވެފަ އެވެ. "އިޓާލިއަން ކޮމްޕެޓިޝަން އޮތޯރިޓީ"އިން މި މައްސަލަ ބަލައި، އެޕަލް 11.4 މިލިއަން އަދި ސެމްސަންގް 5.7 މިލިއަން...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 2
ސްމާޓްފޯން ކެމެރާތައް ޑިސްޕްލޭ ދަށަށް

ސްކްރީން މަތީ ދާރަ ކައިރިން ތަންގަނޑެއް ގެއްލުވާލުމަކީ ހުތުރު ސިފައެކެވެ. އެކަމަކު، އައިފޯން 10 އަށް ފަހު ސްމާޓްފޯން ސިނާއަތް އެކަން ބަަލައިގެންފައި ވަނީ މޮޅު ކަމެއް ގޮތުގަ އެވެ. އެއީ "ނޮޗް ޑިސްޕްލޭ" އެވެ. ސްމާޓްފޯން ކެމެރާތައް އަދި ސެންސަރުތައް މިހާރު ހުންނަނީ އެ ތަނުގަ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 4
ގެލަކްސީ އެފް: ފަތްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނެއް

ސްމާޓްފޯނެއް، ސްކްރީން ލަންބާލައި ފަތްޖަހާލަން، ސެމްސަންގް މަސައްކަތްކުރާތާ ދެ އަހަރު ފާއިތުވީ އެވެ. އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭއެއް ބިންދާނުލައި ލަންބާލާނެ ގޮތެއް އެނގެން އިންތިޒާރުކުރާ ކިތަންމެ ބައެކެވެ. ސެމްސަންގް އެ އުޅެނީ އަދި ވެސް އެކަން ނުކުރެވިގެންނެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
ސެމްސަންގް މެދުފަންތީގެ ފޯނުތަކަށް ވަޔަލެސް ޗާޖިން

ވާދަވެރި މާކެޓްގައި ގަދަބާރަކަށް ވުމަށް، ސެމްސަންގް ބޮލުން ކުޅެން ފަށައިފި އެވެ. ގެލަކްސީގެ އަގު ބޮޑު ފޯނުތަކުގައި ހުރި ފީޗާތައް، މެދުފަންތީގެ ފޯނުތަކަށް ގެނެސް ކުލަވަރު ރީތިކުރަން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
ގެލެކްސީ އޭ7 އަށް ވަރުގަދަ ކެމެރާތަކެއް

ސެމްސަންގުން މި މަހު އާ ފޯނެއް ނެރެން އުޅޭކަން ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ސެމްސަންގުން ކުރިން ވެސް ރާވާފައިވާ ގޮތް ކަމަށްވެ އެވެ. މި ނެރޭ ފޯނަކީ ފޮޓޯ ނަގާ މީހުންނަށް ރަނެކެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 5
ސެމްސަންގް ކޮޕީކޮށްފި

މިއީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އޭ9 ސްޓާ އެވެ. ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ބޮޑު ސުޕަ އެމޯލެޑް ސްކްރީނެކެވެ. ސައިޒަކީ 6.3 އިންޗި އެވެ. މެދު ފަންތި އަށް ނިސްބަތްކުރެވުނު ނަމަވެސް، 400 ޑޮލަރަށް ވުރެ އަގު ބޮޑެވެ. ރޭމް 4ޖީބީ އެވެ. ބެޓެރީ 3700އެމްއޭޗް އެވެ. މި ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން މި ހިސާބަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 އަށް 5ޖީ ސަޕޯޓް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ނަމުގައި ދެތިން ފޯނެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ. އެއީ "ގެލަކްސީ އެސް10 ލައިޓް"، "ގެލަކްސީ އެސް10" އަދި ގެލަކްސީ އެސް10 ޕްލަސް" އެވެ. މި ފޯނުތައް އުފައްދަނީ ކޮންމެ ފޯނަކަށް ވަކި ކޯޑު ނަމެއް ދީގެންނެވެ. އެއީ ބުނެވޭ ގޮތުގައި "ބިޔޯންޑް ޒީރޯ"، "ބިޔޯންޑް ވަން" އަދި "ބިޔޯންޑް ޓޫ" އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
ސްމާޓްފޯނެއް ފަތްޖަހާލުމަކީ މި އަހަރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް

ސްމާޓްފޯނެއް ފަތްޖެހުމަކީ ދެން އޮތް ބުރަ މަސައްކަތެވެ. މި ކަމަށް ފޫގަޅައިގެން ތިބި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ވާވޭ އަދި ސެމްސަންގް ހިމެނެ އެވެ. އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވެސް މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތުގައި އަދި ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރާ ދެ ކުންފުންޏަކީ ސެމްސަންގް އަދި ވާވޭ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓު 9 ތައާރަފްކޮށް ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރަސްމީކޮށް ތައާރަފްކޮށް ވިއްކަން ފެށުމާއެކު، ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މިރޭ ދިގު ކިޔޫއެއް ދަމާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 1
އުރީދޫން ގެލެކްސީީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި

މިރޭ ބޭއްވި ކުލަ ގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު، ސެމްސަންގް މަރުކާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 އުރީދޫން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 މާދަމާ ރޭ ތައާރަފްކުރަނީ

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި މާދަމާ ރޭ ރަސްމީކޮށް ތައާރަފްކޮށް، ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 30, 2018 3
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9: ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް މަރުކާގެ ފޯނުތައް ޚާއްސަވަނީ އެ އަށް ދީފައި އޮންނަ ހަތިޔާރު، "އެސް ޕެން"ގެ ސަބަބުންނެވެ. ސެމްސަންގުން މި ފަހަރު ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ނެރުނުއިރު "އެސް ޕެން" ވަނީ...