17 ޖޫން

June 17, 2018 1
އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއަރަން ވާވޭ އަމާޒުހިފައިފި

ވާވޭ އިން 200 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކަން އަމާޒުހިފައިފި އެވެ. ބޭނުމަކީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެޕަލް ތިން ވަނަ އަށް ވައްޓާލުމެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭ މިހާރު އޮތި ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ސެމްސަންގް އެއްވަނައިގަ އެވެ. އެޕަލް ދެވަނައިގަ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 1
ޔުނިކޯޑުގެ އާ އަދަދާ އެކު އިމޯޖީ ތަލަވަނީ

ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުތަކުގެ އިސް ބަހާއެއް ކަމަށްވާ ޔުނިކޯޑުގެ 11 ވަނަ އަދަދު މިއަދު ނެރޭނެ އެވެ. އެއާ އެކު އިމޯޖީ އާއިލާ އަށް މެންބަރުންތަކެއް އިތުރުވާނެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
އޮޅާލެވޭ އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ވާވޭ ފޯނުތަކަށް އުފައްދަނީ

ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ތިބީ ރޭހަކަށް ނިކުމެ އެވެ. ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ފޯނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ބެލުމަށެވެ. ސެމްސަންގް އުންމީދުކުރަނީ ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ފޯނެއް، އަންނަ އަހަރު މާކެޓަށް ނެރުމަށެވެ. ވާވޭ ބުނަނީ ސެމްސަންގަށް ވުރެ ކުރިން އެކަން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ނެރުން އަވަސްކުރަނީ

މަޝްހޫރު ފޯނުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަނެޓްގައި ފަތުރާ ޚަބަރުތައް ގިނަ ފަހަރު ސީދާވެ އެވެ. ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ވެސް ސައްހަ މައުލޫމާތު ގިނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެހެންވެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
ސެމްސަންގް ޗިޕްތައް ޒެޑްޓީއީ އަށް ފޯރުކޮށްދެނީ

ޒެޑްޓީއީ އަށް ކުއަލްކޮމް ޗިޕްތައް ގަނެވޭނެ ގޮތެއް މިވަގުތަކު އަދި ނެތެވެ. އެމެރިކާއިން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ދަތިކުރަން ފިޔަވަޅުއަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ޒެޑްޓީއީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ބިރެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުވަނީ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި، ޒެޑްޓީއީ އަށް އެގްޒިނޮސް ޗިޕްތައް ވިއްކުމަށްޓަކައި ސެމްސަންގް އަންނަނީ...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018
ގޫގުލް: މާކެޓް ލީޑަރަކަށް ވުމަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ

ގޫގުލް އަކީ ބާރުގަދަ ކުންފުންޏެކެވެ. އިންޓަނެޓްގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގައި ގޫގުލް ވަރެއް ނެތެވެ. ގޫގުލް ކްރޯމް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އަދި ޖީމެއިލް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރެ އެވެ. މީގެ މާނަ އަކީ ގޫގުލް ހަމަ ބާރުގަދައީ ހެއްޔެވެ؟

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 6
އައިފޯނަށް މި އަހަރު ވެސް ސެމްސަންގް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ

އައިފޯން ޑިޒައިންކުރަނީ އެޕަލް އިންނެވެ. އުފައްދަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އައިފޯނަކީ އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް އަހަރެމެން ގަބޫލުކުރަމެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އަށް ކޯޑްނަމެއް؟

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ވީ ތަނެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެނގެނީ އާދަކާދައިގެ މަތިން ނޯޓް 9 މި އަހަރު ނެރޭނެ ކަމެވެ. ނޯޓް 9އާ ބެހޭ ގޮތުން އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު، މި މަރުކާގެ ފޯނުތައް ކުރިން ނެރުނު ތާރީޚަށް ވުރެ ކުރިން ނޯޓް 9 ނެރުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. ދެން އޮތް ބޮޑު ޚަބަރަކީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އަށް ކޯޑްނަމެއް ދިން ވާހަކަ އެވެ. އެއީ "ކްރައުން"...

29 މާޗް

March 29, 2018 1
އެޕަލް، މައިކްރޮލެޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ؟

ސުވާލުގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރުކޮށް ބުނާ ނަމަ ހުރިހާ ވެސް އެދުމަކީ ވާދަވެރިކަމެވެ. އެޕަލްގެ ޒާތަކީ އެހެން މީހުންނަށް ކަމުނުކިޔުމެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބޭނުންވާހާ ސާމާނެއް އަމިއްލަ އަށް އުފައްދައި ވިޔަފާރީގެ ނަފާ އިތުރުކުރުމެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018
މި ބޭނުންކުރަނީ ވަޔަލެސް ޗާޖިންއެއް ނޫން

އަހަރެމެން މިތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ޒަމާނީ ސްމާޓްފޯނުތައް ވަޔަލެސްކޮށް ޖާޗުކުރެވޭތީ އެވެ. ކޭބަލް ގެއްލިގެން އުޅެން ނުޖެހޭތީ އެވެ. މޭޒުމަތީގައި، ޗާޖިން ޕެޑް މަގީގައި ފޯނު ބާއްވާލައިރަށް، ބެޓެރީ ޗާޖުކުރެވޭތީ އެވެ. މިއީ އެކަމަކު ވަޔަލެސް ޗާޖިން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެން މިތިބީ ގަބޫލުކޮށްގެންނެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 5
ފަށްޖަހާލެވޭ އެޕަލް އައިފޯން 2020 ގައި

ފަށްޖަހައި ލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރާ އައިފޯންގެ ވާހަކަ މީގެ ކުރިން ވެސް އަހަރެމެން އަޑު އެހީމެވެ. ސެމްސެންގާއި ލެނޯވޯ އިން މީގެ ކުރިން މި ވައްތަރުގެ ފޯންގެ ސާމްޕަލްތަކެއް ވެސް ދައްކައިލި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ފޯން ބާޒާރަށް ނެރެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 8
އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯން ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު، ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 2
ދިރާގުން އެސް9، އެސް9 ޕްލަސް މާދަމާރޭ ތައާރަފްކުރަނީ

އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މާދަމާ ރޭ ތައާރަފްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 22, 2018
އެޕަލް ގަޑިއަށް މައިކްރޮލެޑް ސްކްރީން

އެޕަލް ގަޑި އަށް މައިކްރޮލެޑް ސްކްރީން އުފެއްދުމަށްޓަކައި އެޕަލްއިން ސިއްރު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. އެޕަލްއިން ބޭނުންވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިވައިސްތަކަށް...

16 މާޗް

March 16, 2018 1
ދިރާގުން ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ތައާރަފް ކުރި ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި ގެލެކްސީ އެސް9 ޕްލަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީ އޯޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
ހާޑް ޑިސްކްތައް ދޫކޮށް އެސްއެސްޑީ އަށް

ހާޑް ޑިސްކްތައް މުޅިން ދޫކޮށް ސޮލިޑް ސްޓޭޓް ޑްރައިވް (އެސްއެސްޑީ) އަށް ބަދަލުވުމަކީ ދުލުން ބުނެލަން ވަރަށް ފަސޭހަކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ސަބަބު އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާޑް ޑިސްކަށް ވުރެ އެސްއެސްޑީ އަގުބޮޑީ އެވެ. ވަރަށް އަގުބޮޑީ އެވެ. އެހެންކަމުން، ހާޑް ޑިސްކްތައް ދޫކޮށް އެސްއެސްޑީ އަށް މުޅިން ބަދަލުވެވޭނެ...

11 މާޗް

March 11, 2018
މައިކްރޮސޮފްޓް ސްޓޯރުގައި ގެލަކްސީ ފޯނުތައް

މައިކްރޮސޮފްޓް ސްޓޯރުގައި، ވިންޑޯޒް ފޯނަށް ވުރެ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ގިނަ އެވެ. ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ މަރުކާގެ ބާރުގަދަ ފޯނުތައް، ސެމްސަންގް ސްޓޯރުން ވިއްކާ އަގުގައި، މައިކްރޮސޮފްޓް ސްޓޯރުން އެބަ ވިއްކަ އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ މީހަކު މި ދެ ޖުމުލަ މާނަކުރަންވީ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 2
އެންޑްރޮއިޑްގެ ޒާތަށް އައިރިސް ސްކޭނިން

ސްމާޓްފޯނެއްގައި، ލޮލުގެ ކަޅި ސްކޭންކުރެވޭ ގޮތަށް، އައިރިސް ސްކޭނާއެއް އެންމެ ފުރަމަތަމަ ގާއިމުކުރީ ނޯޓް 7 ގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ވެސް އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގައި "ފޭޝަލް ރިކޮގްނީޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ" ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. ގޫގުލުން އެންޑްރޮއިޑް 4.0، އައިސްކްރީމް ސޭންޑްވިޗްގައި އެކަން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
މައިކްރޮސޮފްޓް، ޝޯމީ އޭއައި ޑިވައިސްތައް އުފައްދަނީ

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޑިވައިސްތައް އުފެއްދުމަށްޓަކައި، މައިކްރޮސޮފްޓް އަދި ޝޯމީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރި ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ބޭނުމަކީ އެޕަލް، ގޫގުލް އަދި އެމެޒޯން ބާރުގަދަކޮށްފައި އޮތް، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް "އޭއައި" މާކެޓުން ބައެއް އަތުލުމެވެ. މި ދެ ކުންފުނި ގުޅިގެން އުފައްދާ ޑިވައިސްތައް، ބަޖެޓް...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 7
ގެލަކްސީ އެސް9: މުސްކުޅި ޑިޒައިނެއް، ބާރުގަދަ ފޯނެއް

މިއީ ގެލަކްސީ އެސް9 އެކެވެ. މުސްކުޅި ޑިޒައިނެއް ކަމަކު ބާރުގަދަ ފޯނެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް ގެލަކްސީ އެސް8އާ ވަރަށް ވައްތަރެވެ. ފިކުރެއް ނެތި ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ވަކި ގަހެއްގެ ކޭލުގައި ހުނިޖަހާލަން ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ވެސް މިއީ ގެލަކްސީ އެސް9 އެކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018
ފޭކް ފޯނު ހަދާ މީހުންނަށް ސެމްސަންގުން އުނދަގޫކުރަނީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8ގެ ސިފަ ބަދަލުކޮށްލި އެއްޗަކަށް "އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ" ވާނެ އެވެ. ފޯނުގެ ދެ އަރިމަތިން ދާރަ ގެއްލޭ ގޮތަށް ޑިސްޕްލޭ ލަންބާލުމުން، ގެލަކްސީ އެސް8ގެ ފަރިކަން އިތުވި އެވެ. އެކަމަކު އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އަކީ ހަމައެކަނި "ގެލަކްސީ އެސް" މަރުކާގެ ފޯނުތަކަށް ޚާއްސަ ސިފައަކަށް ހަދަން ސެމްސަންގް މިހާރު ބޭނުމެއް ނުވެ...