30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 3
ގެލަކްސީ "ނޯޓް 10 ޕްރޮ" އަށް ބާރުގަދަ ބެޓެރީއެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް މަރުކާގެ ފޯނުތަކަށް، ބާރުގަދަ ބެޓެރީ އަކީ ބިރުވެރި އެއްޗެކެވެ. މި މަރުކާގައި ހިމެނޭ އެހެން ފޯނުތަކަށް، ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ދިމާ ނުވި ނަމަވެސް، ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީ ގޮވައި ކުރިމަތިވި ހާދިސާ އަކީ، ސެމްސަންގް ނޫން އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އަރައިނުގަނެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެކެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 2
އެންޑްރޮއިޑްގެ ޒާތަށް އައިރިސް ސްކޭނިން

ސްމާޓްފޯނެއްގައި، ލޮލުގެ ކަޅި ސްކޭންކުރެވޭ ގޮތަށް، އައިރިސް ސްކޭނާއެއް އެންމެ ފުރަމަތަމަ ގާއިމުކުރީ ނޯޓް 7 ގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ވެސް އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގައި "ފޭޝަލް ރިކޮގްނީޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ" ގާއިމުކޮށްފައިވެ އެވެ. ގޫގުލުން އެންޑްރޮއިޑް 4.0، އައިސްކްރީމް ސޭންޑްވިޗްގައި އެކަން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް އެފްއީ، ޖުލައި 7 ގައި މާކެޓަށް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް7 އަލުން މާކެޓަށް ނެރުމަކީ، އެ އާއިލާ އަށް ތަރުހީބުދޭ މީހުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ މިހާރު އެކަމަކު ގެލަކްސީ ނޯޓް7 ނޫނެވެ. ނޯޓް7ގެ ބެޓެރީގައި ޖެހުނު މައްސަލައާ ހެދި ކެންސަލްކުރި ފޯނުތައް އަލުން މާކެޓަށް ނެރެނީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް "އެފްއީ"ގެ ނަމުގަ އެވެ. ނޯޓް އެފްއީ މާކެޓަށް ނެރޭ ތާރީޚަކީ ޖުލައި 7...

29 މާޗް

March 29, 2017 1
ސެމްސަންގުން ނޯޓް 7 އަލުން ބާޒާރަށް ނެރެފާނެ

ބެޓެރީގެ މައްސަލަޔަކުން ހޫނުވެ އަލިފާން ރޯވާ މައްސަލާގައި ސެމްސަންގުން ވިއްކުން ހުއްޓާލި ނޯޓް 7ގެ 2.5 މިލިއަން ފޯނު މަރާމާތަށް ފަހު އަލުން ބާޒާރަށް ނެރެން އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 1
ވަންޕްލަސް 5: ވަންޕްލަސް 4 ކޮބާ؟

ވަންޕްލަސް 4 ނެރޭތޯ އިންތިޒާރުކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އެ ފޯނެއް ނުނެރޭނެ އެވެ. ކުރި އަށް އޮތީ ވަންޕްލަސް 5 އެވެ. މި ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ވަންޕްލަސް 4 ނުނެރެނީ ކީއްވެތޯ ބަލާލެވިދާނެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 1
ގެލަކްސީ އެސް8: ހޭ ވެސް އަހާނުލައި ރިފަންޑްކޮށްދީފާނެ

ބަޔަކު މި ކަހަލަ ކަމެއް ކުރި ވާހަކަ ދުވަހަކު ވެސް ނާހަމެވެ. "މާކެޓިން ސްޓަންޓް"އެއް ނަމަވެސް މިއީ ކަސްޓަމަރުން އެ އާލާތެއް ގައި ހުރުމަށް، އެންމެ އެދޭނެ ސިފަ އެވެ؛ ވީ ކީއްތޯ ވެސް އަހާނުލައި ރިފަންޑްކޮށްދިނުމެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 1
ސެމްސަންގް ބެޓެރީ ފެކްޓަރީއެއްގައި ހުޅުހިފައިފި

ބެޓެރީ ގޮވައި ސްމާޓްފޯނުތައް އަނދާ ހުލިވުން އާދަޔާ ޚިޔާފަށް ގިނަވެފައި ވާއިރު، މި ލަދުގެ ހިއްސާ އެންމެ ބޮޑީ ސެމްސަންގަށެވެ. ބެޓެރީތައް ގޮވުމާ ގުޅުވައިގެން މަލާމާތްކޮށް ޖޯކު ޖެހުމުގައި ވެސް ސެމްސަންގް އޮންނަނީ ފުރަތަމަ ފޮޅުވަތުގަ އެވެ. މި އޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ސެމްސަންގަށް ކަންތައްގަނޑެއް ދިމާވެފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017
ސެމްސަންގަށް ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

"ލިތިއަމް-އަޔަން" ބެޓެރީ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ސައުތުކޮރެއާ ސަަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލަކުން ޗެކުކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުކޮށް އައްޔަންކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް7 ގޮވީ ބެޓެރީގެ މައްސަލަޔަކުން

ނޯޓް7 ގޮވަން މެދުވެރިވީ ބެޓެރީގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި އެވެ. ބެޓެރީ މާ ބޮޑަށް ހޫނުވެ، ފަޅައިގެން ގޮސް އަލިފާންހިފުމުގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކޮށްފައި ވެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ނޯޓް 7 ގޮވި ސަބަބު އާންމުކުރެވޭކަށް އަދި ނެތް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި މައްސަލަ، ކޮންމެ އަގެއްގައި ނަމަވެސް ބަލާނެ ކަމަށް ސެމްސަންގުން އޭރު ބުންޏެވެ. މިހާރު ބުނަނީ، އެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ހޯދުމަށްޓަކައި، ބަލަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައި ނިމިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވެސް ތަފުސީލު އާންމުކުރެވެން އަދި ނެތް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް 7: ބާކީ ހުރި ފޯނުތައް ބްލޮކްކުރަނީ

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ވާހަކަ ނުދައްކަން އުޅޭއިރު ވެސް، ނުދައްކާ ފަރުޖެހޭކަށް ނެތެވެ. ނޯޓް 7 ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ބޯހަރުކަމުންނެވެ. ފޯނުތައް އަނބުރާ ފޮނުވަން ސެމްސަންގުން ތަކުރާރުކޮށް އެދޭއިރު، އަދި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ ބަދަލެއް ދޭން ބުނާއިރު ވެސް، ނޯޓް 7 ބޭނުންކުރާ މީހުން އަދި ވެސް އެބަ އުޅެ އެވެ. ސެމްސަންގަށް އެކަން އެނގެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
އިންޑިއާގައި އެޕަލް ގަދަކޮށްފި

ވިޔަފާރި އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގައި ބާރުގަަދަ ކުންފުނިތައް ވެސް އޮޔާ ދެ އެވެ. ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން މާކެޓް އެޕަލް އަށް ފަހިވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފެށީއްސުރެ، އެޕަލުން ވަނީ ބައްރުތަކަށް ކަޅިއަޅަށް ފަށާފަ އެވެ. އެ ގޮތުގައި އެޕަލް އަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހެދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ އިންޑިއާ އަދި ސައުތު...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 1
ނޯޓް 7 އެނދިޔަސް އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އަށް މޮޅެއްނުވި

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި ހާދިސާއިން އެޕަލް އާއި ގޫގުލް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެކަން އެ ގޮތަށް ނުވި ކަމަށް މާކެޓް ދިރާސާ ފާމް، ގާޓްނާ ބުނެފި އެވެ. ސެމްސަންގް އަށް ކުރިމަތިވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއިން އެންމެ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދީ ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ހުއްޓުވާނެ

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 ގައި މައްސަލަޖެހި ގެއްލުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ބެޓެރީ މާ ބޮޑަށް ހޫނުވެ، ގޮވައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވިކަން ވެސް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ތަފުސީލު އަދި ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 1
ނޯޓް7 ގެ ފީޗާތައް އެސް7 އަށް ދެނީ

ގެލަކްސީ ނޯޓް7 އަށް ވުރެ އުމުރު ކުރު ފޯނެއް ސެމްސަންގްގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ނުއުފައްދަ އެވެ. ގެލަކްސީ ނޯޓް7 އުފެއްދުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލާފަ އެވެ. ބެޓެރީ ގޮވައި ހުޅުހިފަން ފެށުމުންނެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
މެގައިގެ ބޯޓުތަކަށް ވެސް ނޯޓު 7ގެ ފޯނު އެެރުވުން މަނާ

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ގެ ފޯނު އެ އެއާލައިންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް އެރުވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

October 19, 2016
ސްރީ ލަންކަންގެ ބޯޓުތަކަށް ނޯޓު 7 އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 19) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި ސެމްސަން ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016
މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ނޯޓު7 އެރުވުން މަނާ

ސެމްސަންގް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ގެލެކްސީ ނޯޓު 7 ގެ ފޯނު މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުން މީގެ ކުރިން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އެ ފޯން ބޯޓުފަހަރަށް އެރުވުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ނޯޓް 7 އަށް ޕްރީއޯޑަރު ދިން ނަމަ ހަދިޔާއެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި ހާދިސާއިން ބަޔަކު ފައިދާ ނެގި އެވެ. ގެއްލުންވި މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅު މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް މެދުވެރިވީ...

October 17, 2016 1
ނޯޓް 7 ގަތް މީހުން ހިފަހައްޓަން 100 ޑޮލަރު ދެނީ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7ގެ ބެޓެރީ ހޫނުވެ ރޯވާ މައްސަލާގައި އޭގެ ފޯނުތައް ކަސްޓަމަރުން އަތުން ނަގައި، ބަދަލު ދެމުން އަންނައިރު އެ ފޯނުގެ ބަދަލުގައި ސެމްސަންގުގެ އެހެން ފޯނެއް...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އިތުބާރު ހޯދާނަން: ސެމްސަންގް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުންފުނިން އޮފިޝަލަކު އިސްތިއުފާދިން ވާހަކައެއް ނުއިވެ އެވެ. އެ ވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއް ހިނގައި ދިއުމުން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހެ އެވެ. އިހުމާލުވި މީހުން ވަޒީފާ ދޫކޮށް ގެއަށް ދިއުމަކީ ވެސް މަސްލަހަތަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 5
ނޯޓް 7 އާ އެކު ސެމްސަންގް ވެސް އަޅިއަށް ވެދާނެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން އެންމެ ފަހުން އުފެއްދި ފޯނު ކަމަށްވާ ނޯޓް 7 ބާޒާރަށް ނެރުނީ ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކުގަ އެވެ. އެކަމަކު މަސް ދުވަސް ނުވަނީސް އޭގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ އޭގެ ފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީ ހޫނުވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކެއް ހިނގުމާ އެކުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފޯނު ރަނގަޅުކޮށްފައި އަލުން ވިޔަފާރި ފެށި...

October 11, 2016 6
ފެން ނުވަންނަ ފޯނުތަކުގެ އައިޕީ ރޭޓިން އަކީ ކޯއްޗެއް؟

ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ފެން ނުވަންނަ ގޮތް ހެދުމަކީ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ވާދައެކެވެ. އެކަމަކު މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ސޮނީން މާކެޓަށް ނެރުނު "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ"...

October 11, 2016 1
ނޯޓް 7 ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން ވެސް ހުއްޓާލަން އެދެފި

ސެމްސަންގް ނޯޓް 7 ގެ ފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީ ހޫނުވެ ރޯވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިފައި ނުވާތީ އޭގެ ފޯނުތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ސެމްސަންގް ކުންފުނިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.