20 މެއި

May 20, 2018 36
ކޮފީ ހަރަދު ހޯދަން ފެށި މަސައްކަތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް

އެ މީހުންގެ އާންމު އުސޫލަކީ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ކޮފީއަކުން ބައްދަލުވެލުމެވެ. އެއީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮތް ރަހުމަތްތެރި ކަމެކެވެ. އަލީ މަޝާރު، 23، އާއި އަލީ ހަމީޒް، 24، އަކީ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރެއަށް އިތުރުވި ތިން ވަނަ އަދި މި ދައްކަން އުޅޭ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް އިތުރުވި ނަމަކީ 25...