18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
"މުންނާ ބާއީ" ގެ ރިބޫޓެއް ޝާހްރުކާއި ވަރުންއާއެކު؟

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މުންނާއީ ބާއީ" ސީރީޒްގެ މައި ދެ ކެރެކްޓާ ކަމަށްވާ މުންނާ އާއި ސަރުކެޓްގެ ރޯލްތަކަށް ޝާހްރުކް ޚާނާއި ވަރުން ދަވަން ލައިގެން ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެޕަރީ ފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
މަހޭޝްގެ އެނބުރި އައުން ވަރަށް ފީކަޅާ

ރީތި އަދި ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ގެނެސްދިން ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރު މަހޭޝް ބަޓް 22 އަހަރު ފަހުން އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް އައި ފިލްމު "ސަޅަކް 2" އާ ދޭތެރޭ ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކޮށްގެން ތިއްބައި ބެލުންތެރިން މާޔޫސްކޮށްލައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އެއާ ފޯސް ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ތޭޖާސް" ގެ ޝޫޓިން ޑިސެމްބަރުގައި ފަށަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ރަކޫލް ޕްރީތު ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ކްރޮސް ބޯޑާ ލަވް ސްޓޯރީ އަށް ޖޯން އަބްރަހަމާއި އަދިތީ ރާއޯ ހައިދަރީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2020 6
ސަންޖޭގެ ފަރުވާ އަށް އެމެރިކާގެ ފަސް އަހަރުގެ ވިސާ

ޕުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކުން ބްރޭކެއް ނެގި އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފަރުވާ ހޯދަން ވަރަށް އަވަހަށް އެމެރިކާ އަށް ފުރާނެ ކަމަށާއި އޭނާ މިހާރު ފަސް އަހަރުގެ ވިސާ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަލީ ފަޒަލް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ޑެތު އޮން ދަ ނައިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 4
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީ ހަދަން ފަށައިފި

ޕުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހުނުކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެރަފީ ފަރުވާ ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ސަންޖޭ ބަލިވި އިރު ފަސް ފިލްމެއް ނުނިމި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައި ވާއިރު އޭނާ ފަސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 61 އަހަރުގެ...

August 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ ވެބް ސީރީޒަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
"ސަޅަކް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މި މަހުގެ 28 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 5
ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައްޔަކީ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު

މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން ފަރުވާ ދިން ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕޭމާގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 2
ފަރުވާ އަށް ފަހު ސަންޖޭ ދޫކޮށްލައިފި

ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޑްމިޓްކުރި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު، ފަރުވާ އަށް ފަހު އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 9
ސަންޖޭ އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނީ

ސަންޖޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020
"ސަޅަކް 2" ގެ ޕްރިމިއާ މި މަހުގެ 28 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ މި އަހަރު ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަހޭޝް ބަޓްގެ "ސަޅަކް 2" މި މަހުގެ 28 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބުނު 2018 ގެ ކަންނާޑާ ފިލްމު "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 1" ގެ ސީކްއެލް "ޗެޕްޓާ 2" އިން އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގެ ފިލްމު "ރާތު އަކޭލީ" ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، މި މަހުގެ 31 ގައި ފިލްމު ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތައްބޫ އާއި ޒުވާން އެކްޓަރު އިޝާން ޚައްތަރު މުހިއްމު ރޯލްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު މީރާ ނައިރްގެ އާ ސިލްސިލާ "އަ ސޫޓަބަލް ބޯއި" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 7
"ސަޅަކް 2" ގެ ޕޯސްޓަރު ދީނީ މައްސަލަައަކަށްވެއްޖެ

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޕޯސްޓަރުގެ މައްސަލާގައި ބަޓް އާއިލާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތައް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކެއްގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައފި އެވެ.