23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ދަތުގެ އާ ފިލްމު "ތޯރްބާޒް" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ދާސްވީ" ގައި އޭނާ ކުޅޭނީ ކޮރަޕްޓް ޗީފް މިނިސްޓަރެއްގެ ރޯލު ކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ފެންނާނެ އެންމެ ތަފާތު ރޯލަށް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "އިސްތިރީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަމަރް ކޯޝިކް ދެން ހަދާ އެ ޖޯންރާގެ ފިލްމު "ބޭޅިޔާ" ގައި ވަރުން ދަވަނާ އެކު، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ކްރިތީ ސެނަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަންނާޑާ ފިލްމު "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 2" ގައި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރަވީނާ ޓަންޑަން ފެންނަ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 5
ސަންޖޭ ކެންސަރުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕާމާގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ސަންޖޭ ދެން ނިންމާނީ "ކޭޖީއެފް: ޗެޕްޓާ 2"

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުނިމި އޮތް ކަންނާޑާ ފިލްމު "ކޭޖީއެފް:...

October 18, 2020
އަކްޝޭއާ އެކު ރީތީގެ ރާނީ މަސައްކަތްކުރަނީ އުފަލުން

އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު ފިލްމު "ޕްރިތުވީރާޖް" އިން ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ނަސީބެއް ކަމަށާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވަމުން...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 3
ސަންޖޭ ވަރަށް ހިކިފައި!

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަަރުވާ ހޯދަން ފެށުމާ އެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކިއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
"މުންނާ ބާއީ" ގެ ރިބޫޓެއް ޝާހްރުކާއި ވަރުންއާއެކު؟

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މުންނާއީ ބާއީ" ސީރީޒްގެ މައި ދެ ކެރެކްޓާ ކަމަށްވާ މުންނާ އާއި ސަރުކެޓްގެ ރޯލްތަކަށް ޝާހްރުކް ޚާނާއި ވަރުން ދަވަން ލައިގެން ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެޕަރީ ފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
މަހޭޝްގެ އެނބުރި އައުން ވަރަށް ފީކަޅާ

ރީތި އަދި ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ގެނެސްދިން ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރު މަހޭޝް ބަޓް 22 އަހަރު ފަހުން އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް އައި ފިލްމު "ސަޅަކް 2" އާ ދޭތެރޭ ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކޮށްގެން ތިއްބައި ބެލުންތެރިން މާޔޫސްކޮށްލައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އެއާ ފޯސް ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ތޭޖާސް" ގެ ޝޫޓިން ޑިސެމްބަރުގައި ފަށަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ރަކޫލް ޕްރީތު ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ކްރޮސް ބޯޑާ ލަވް ސްޓޯރީ އަށް ޖޯން އަބްރަހަމާއި އަދިތީ ރާއޯ ހައިދަރީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2020 6
ސަންޖޭގެ ފަރުވާ އަށް އެމެރިކާގެ ފަސް އަހަރުގެ ވިސާ

ޕުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކުން ބްރޭކެއް ނެގި އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ފަރުވާ ހޯދަން ވަރަށް އަވަހަށް އެމެރިކާ އަށް ފުރާނެ ކަމަށާއި އޭނާ މިހާރު ފަސް އަހަރުގެ ވިސާ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަލީ ފަޒަލް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ޑެތު އޮން ދަ ނައިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 4
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީ ހަދަން ފަށައިފި

ޕުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހުނުކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެރަފީ ފަރުވާ ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ސަންޖޭ ބަލިވި އިރު ފަސް ފިލްމެއް ނުނިމި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައި ވާއިރު އޭނާ ފަސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން 61 އަހަރުގެ...

August 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ ވެބް ސީރީޒަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
"ސަޅަކް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މި މަހުގެ 28 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 5
ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައްޔަކީ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު

މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން ފަރުވާ ދިން ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕޭމާގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 2
ފަރުވާ އަށް ފަހު ސަންޖޭ ދޫކޮށްލައިފި

ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޑްމިޓްކުރި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު، ފަރުވާ އަށް ފަހު އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.