05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހެދި "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފަހު، ޔާޝްރާޖް ފިލްސްމް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަޖެޓެއްގެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ އަލަތު ފިލްމު "ލަވް ޔާތުރީ" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނަސް އޭނާގެ ކެރިއަރު ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާޔޫޝް ދެން ވެސް ކުޅޭނީ ސަލްމާން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ނެރުނީ ސަލްމާން ހާނެވެ. އެއީ 2015 ގެ ފިލްމު "ހީރޯ" އިންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި އާތިޔާ އެކު، ބަތަލުގެ ރޯލް ކުޅުނީ އަލަށް ތައާރަފުވީ ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ އެވެ. އޭނާއަކީ އެކްޓަރު އަދިތިޔާ ޕަންޗޯލީގެ ދަރިފުޅެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސް ދިން އިންޑިއާގެ ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ ވަރުން ގްރޯވާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވި، އޭގެ ޕްރޮޑަކްޝަނުގައި ހިއްސާވި ފިލްމު ކުންފުނި ފެންޓަމް ފިލްމުގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ ގުޅިގެން މީގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ހަދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ އޮތީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018
ވިއްސަކަށް އަހަރު ފަހުން މަހޭޝް ޑައިރެކްޝަނަށް

"އާޝިގީ" އާއި "ނާމް" އަދި "ޒަހަމް" އާއި "އާތު" ގެ އިތުރުން "ސަޅަކް" ފަދަ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މަހޭޝް ބަޓް ވިއްސަކަށް އަހަރު ފަހުން "ސަޅަކް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
"ސަންޖޫ" އަކީ ހަމްދަރުދީ ލިބޭ ގޮތަށް ހެދި ފިލްމެއް: ހިރާނީ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ސަންޖޫ" އަކީ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ މޫނުމަތި ރީތި ކުރަން އަދި އޭނާ އަށް ހަމްދަރުދީ ހޯދައި ދޭ ގޮތަށް ހެދި ފިލްމެއް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރް ހިރާނީ އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
އާލިއާ ކުޅޭ ބައްޕަގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ "ސަޅަކް 2"

އާއިލީ ފިލްމް ކުންފުންޏެއް އޮތަސް، ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބޮލީވުޑްގައި ނަން ހިނގާ ކާމިޔާބު ބަތަލާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ، ދުރުން ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުންނެވެ. މިހާތަނަށް އަދި ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓްގެ ހިއްސާ އޮތް އެއްވެސް ފިލްމެއްގައި އޭނާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 1
ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް ހަދަނީ

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެދި ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގެ ބޮޑު ކާމީޔާބީއާ ގުޅިގެން، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ޑައިރެކްޓަރަކު ސަންޖޭގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 1
އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެށުން "ސަންޖޫ" އަށް

ކުރިން ވެސް ލަފާ ކުރެވުނު ގޮތަށް ރަންބީރު ކަޕޫރްގެ "ސަންޖޫ" ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމާ އެކު، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށް، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އެންމެ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ލިބުނު ފިލްމްގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 4
ބޮލީވުޑްގެ ޚާނުންނަށް މަނީޝާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް؟

ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރުންނަކީ މިހާރު ވެސް އެ މީހުންގެ އުމުރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ހަގު ބަތަލާއިންނާ އެކު ފިލްމްތަކުގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ތަރިންނެވެ. މި ލިސްޓްގެ އެންމެ ކުރިއަށް އަންނާނީ ޔަގީނުން ވެސް ސަލްމާން ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާނާއި އާމިރް ހާން ފަދަ އެކްޓަރުންނެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018
ސަންޖޭ ދެން ފެންނާނީ ގޭންގްސްޓާރެއްގެ ރޯލުން

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް މިނިވަންވުމަށް ފަހު، އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު މިދިޔަ އަހަރު އެނބުރި ބޮޑު ސްކްރީނަށް އައި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ބޫމީ" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް އެހާ ކަމުދިޔަ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެސް ފިލްމަށް ލިބުނީ ވަރަށް ފިނި ތަރުހީބެކެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018
"ސަންޖޫ" އަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ވިންދޫ ބޭނުންވީ ރަންވީރް

މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ސަންޖޭ ދަތުގެ ބައޮގްރިފިކަލް ޑްރާމާ "ސަންޖޫ" ގައި ސަންޖޭގެ ރޯލް ކުޅުވަން ބޭނުންވީ ރަންވީރު ސިންގް ލައްވައި ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ވިންދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018
ރަންބީރަށް އިރުޝާދެއް ދޭ ވަރަށް ވުރެ މޮޅު: ސަންޖޭދަތު

ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ދޭނެ ވަކި ނަސޭހަތެއް އަދި އިރުޝާދެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށް ބުނެ، ސަންޖޭ ދަތު ރަންބީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
"ސަންޖޫ" ގައި ކަރިޝްމާ އަކީ މަދޫރީ؟

ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ރިލީޒްކުރަން ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމްގެ ބަތަލާއިން ކުޅެފައިވާ ރޯލްތަކާ ދޭތެރޭ ކުރެވޭ ސުވާލުތައް ގިނަ އެވެ. މި މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާގައި ވެސް، ސަންޖޭގެ ރޯލް ކުޅުނު ރަންބީރު ކަޕޫރް ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކެރިއަރުގައި 308 ލޯބިވެރިން...

03 ޖޫން

June 03, 2018
ސަންޖޭ އާއި މަނީޝާ އެއް ފިލްމަކުން

މަދޫރީ ޑިކްސިޓާ އެކު ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު ސަންޖޭ ދަތު، ވަރަށް ދުވަސްކޮށްފައި މަދޫރީއާ އެކު "ކަލަންކް" ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާއާ އެކު ހަމަ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅުނު މަނީޝާ ކޮއިރަލާއާ އެކު ވެސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
"ކަލަންކް" ގެ ލަވައަކުން ކިރިތީ ފެންނާނެ

ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގެ ކާސްޓާ ބަތަލާ ކިރިތީ ސެނަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018
ސަންޖޫގެ ޓްރެއިލާ: ސަންޖޭގެ ހަޔާތުގެ އެކި ސޮފުހާތަކާ އެކު

ރަންބީރު ކަޕޫރް ސަންޖޫ ދަތުގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 2
"މުންނާބާއީ 3" ސްކްރިޕްޓް އަދިވެސް ނުނިމޭ: ހިރާނީ

ސަންޖޭ ދަތު ޓައިޓްލް ރޯލު ކުޅޭ ރާޖްކުމާރް ހިރާނީގެ "މުންނާބާއީ" ގެ ސީރިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމް ބެލުންތެރިން އިންތިޒާރު ކުރާތާ މިހާރު އެތައް ދުވަހެއްޖެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ތިން ވަނަ ބައި "މުންނާއީ ޗަލޭ އެމެރިކާ" ގެ ނަމުގައި ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު ވެސް އާންމުކުރި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
"ޝަމްޝޭރާ" ގެ ބަތަލާއަކީ ވާނީ ކަޕޫރް

ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް ނޫނީ ކުޅެން ނުލިބޭ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް، އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ރަންބީރް ކަޕޫރާއި ސަންޖޭ ދަތުގެ އެކްޝަން/އެޑްވެންޗަ ފިލްމް "ޝަމްޝޭރާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 1
"ޕަނިޕަޓް" އަށް ކިރިތީ އަސް ދުއްވަން ދަސްކުރަނީ

އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާގެ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ޕަނިޕަޓް" ގައި ކުޅެން ޖެހޭ ރޯލަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަތަލާ ކިރިތީ ސެނަން އަސް ދުއްވަން ދަސް ކުރަން ފަށައިފިި އެވެ.

May 11, 2018 1
ސަންޖޭ އަނެއްކާވެސް ނުބައި ބައި ރޯލަކަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމްތަކުގައި ނުބައި ބައި ރޯލްތައް ކުޅެގެން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލާފައިވާ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަނެއްކާވެސް މި ހުނަރު ދައްކާލަން ފިލްމަކަށް...