25 މާޗް

March 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ގެނެސް ދޭން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ތާރީހީ ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
އަޖޭގެ "ބޫޖް" އަށް ޕަރިނީތީ އާއި ސޮނާކްޝީ

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު 1971 ގައި ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ދިފާއުގައި އިންޑިއަން އެއާ ފޯސް (އައިއޭއެފް) ސްކޮޑްރަންގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ކޮމާންޑަރު ވިޖޭ ކަރްނިކު ކުރި ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "ބޫޖް: ދަ ޕްރައިޑް އޮފް އިންޑިއާ" ބަތަލުގެ ރޯލަށް އަޖޭ ދޭވްގަން ސޮއިކޮށްފައި...

18 މާޗް

March 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019
"ކަލަންކް" ގެ ޓީޒާ: ވަރަށް ސީރިއަސް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްލައިލި އިރު، މި ފިލްމަކީ ވަރަށް ވެސް ސީރިއަސް ހާދިސާތަކެއް ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ފުރަތަމަ ފެނިލުމުން ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ޔަގީންކޮށް ދީފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
މަދޫރީއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އުފަލެއް: ސަންޖޭ

ލޯބީގެ ގުޅުން ބޭއްވި ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިންނަކީ އެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައި ފަހުން، އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސާލަކީ ސަލްމާން ހާނާއި އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
"ކަލަންކް" އާ އެކު ކަރަން ޖަޒުބާތީވެފައި

އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު "ކަލަންކް" ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު އެ ފިލްމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމު ދޫކޮށްލާ އިރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ޖަޒުބާތީވެފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
"ކަލަންކް" އަންނަ މަހުގެ 17 އަށް އަވަސްކޮށްފި

މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ކަލަންކް" ކުރިން ރިލީޒް ކުރަން އޮތް ތާރީހަށް ވުރެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަންނަ މަހު ނެރޭ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއްގައި ސަންޖޭ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އަންނަ މަހު އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނެއްގައި ބައިވެރިވާން، ކުރިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
"މުންނާ ބާއީ 3" އެހެން މީހަކު ޑައިރެކްޓްކޮށްފާނެ

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރުމާ ގުޅިގެން "މުންނާ ބާއީ" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ސުވާލެއްގެ ތެރޭގައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމު އެހެން މީހަކު ލައްވައި ޑައިރެކްޓް ކުރުވައިފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" އަށް ބެލުންތެރިން އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ސަބަބަކަށް ވާނީ މި ފިލްމުން އަނިލް ކަޕޫރާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ޖޯޑު ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފެނުމެބެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
"މުންނާ ބާއީ 3" ގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށަނީ

ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "މުންނާ ބާއީ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނުވަތަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނެކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް މި ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގައި ސަރްކެޓްގެ ރޯލް ކުޅޭ އަރުޝަދު ވަރުސީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަހޭޝް ބަޓް ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަލުން ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ރޯލަކަށް، ބޮލީވުޑްގައި ނުބައިބައި ރޯލްތައް ކުޅެން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ގުލްޝަން ގްރޯވާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ހެދި "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އަށް ފަހު، ޔާޝްރާޖް ފިލްސްމް (ވައިއާރްއެފް) އިން އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ބަޖެޓެއްގެ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރުމާގެ އަލަތު ފިލްމު "ލަވް ޔާތުރީ" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނަސް އޭނާގެ ކެރިއަރު ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާޔޫޝް ދެން ވެސް ކުޅޭނީ ސަލްމާން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އާތިޔާ ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ނެރުނީ ސަލްމާން ހާނެވެ. އެއީ 2015 ގެ ފިލްމު "ހީރޯ" އިންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި އާތިޔާ އެކު، ބަތަލުގެ ރޯލް ކުޅުނީ އަލަށް ތައާރަފުވީ ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ އެވެ. އޭނާއަކީ އެކްޓަރު އަދިތިޔާ ޕަންޗޯލީގެ ދަރިފުޅެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސް ދިން އިންޑިއާގެ ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ ވަރުން ގްރޯވާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވި، އޭގެ ޕްރޮޑަކްޝަނުގައި ހިއްސާވި ފިލްމު ކުންފުނި ފެންޓަމް ފިލްމުގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާ ގުޅިގެން މީގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ހަދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ އޮތީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018
ވިއްސަކަށް އަހަރު ފަހުން މަހޭޝް ޑައިރެކްޝަނަށް

"އާޝިގީ" އާއި "ނާމް" އަދި "ޒަހަމް" އާއި "އާތު" ގެ އިތުރުން "ސަޅަކް" ފަދަ ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މަހޭޝް ބަޓް ވިއްސަކަށް އަހަރު ފަހުން "ސަޅަކް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
"ސަންޖޫ" އަކީ ހަމްދަރުދީ ލިބޭ ގޮތަށް ހެދި ފިލްމެއް: ހިރާނީ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ސަންޖޫ" އަކީ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ މޫނުމަތި ރީތި ކުރަން އަދި އޭނާ އަށް ހަމްދަރުދީ ހޯދައި ދޭ ގޮތަށް ހެދި ފިލްމެއް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރް ހިރާނީ އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.