24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 3
އެޕަލުން ސެޓެލައިޓް އުފައްދަނީ

މިއީ އެޕަލުން ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެޕަލުން ސެޓެލައިޓް އުފައްދަނީ އެވެ. ބޭނުމެއް ކަމަށް ބުނަނީ، އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ޑިވައިސްތަކަށް އިންޓަނެޓް ދިނުމެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 18
އާ ނިޒާމަކުން، އޫރު މަހާއި ބަނގުރާ މޮނިޓަރު ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރާ އޫރު މަހާއި، ބަނގުރާގެ ބާވަތްތައް މޮނިޓަރު ކުރާނެ އާ ނިޒާމެއް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 7
އިންޑިއާ އިން އެއްފަހަރާ 104 ސެޓެލައިޓް ފޮނުވާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 15) - އިންޑިއާ އިން އެއް ފަހަރާ 104 ސެޓެލައިޓް އުދުއްސާލުމަށް ފަހު ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 1
ދޯނި ޓްރެކް ކުރެވޭ ސެޓަލައިޓް އުރީދޫން ލޯންޗްކޮށްފި

މަސްދޯންޏާއި އެހެނިހެން އުޅަނދުފަހަރު އުޅޭ ސަރަހައްދު ފަސޭހައިން ބަލައިލެވޭ، އުރީދޫ ލޮކޭޓް ސެޓަލައިޓް ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
އުރީދޫން ސެޓަލައިޓް މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް މަސްވެރިންނަށް

މަސްވެރިންނަަށް ހާއްސަކޮށް ސެޓަލައިޓް މެދުވެރިކޮށް މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދޭން އުރީދޫން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.