15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
ފުރަތަމަ އުމްރާ އަށް ދެވޭނީ ސައޫދީ މީހުންނަށް އެކަނި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާގެ އަޅުކަން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފަށަން ތަައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އުމްރާ އަށް ފުރުސަތު ދޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށް ސައޫދީ ގެޒެޓް/އޮކާޒް އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 2
އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް ސައޫދީން މާދަމާ ފަށަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދަތުރުކުރުން، ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ ހަ މަސް ފަހުން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ފަހުން ފެށިގެން ކަނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރުތައް އެއްކޮށް ހުޅުވާލާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
ސައުދީގެ ދިފާއީ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް ވަކިކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސީނިއާ ދިފާއީ އޮފިޝަލުންތަކެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2020 50
ޕްރިންސް މުހައްމަދު ރާއްޖޭ ޗުއްޓީގެ ސިއްރުތަކެއް!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހްދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެއްވި އަގުބޮޑު ޗުއްޓީއާ ބެހޭ ބައެއް ސިއްރުތައް މުހައްމަދާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުނު...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 23
ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ނުހޯދި އިޒްރޭލަކާ ނުގުޅޭނަން:ސައުދީ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނާ އެކު އިޒްރޭލުން ދާއިމީ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރުމުން މެނުވީ ޔަހޫދީ ދައުލަތާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 48
ރެޑްސީ ޕްރޮޖެކްޓުން ރާއްޖެއަށް ގެއްލުމެއް ނެތް: ވަހީދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިއުލާނުކުރައްވާފައިވާ ޓޫރިޒަމްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު "ދަ ރެޑް ސީ ޕްރޮޖެކްޓް"ގައި ރާއްޖެ ފަދަ ރަށްތަކެއް ތަރައްގީކުރަމުން އައި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
ހަރަމްފުޅަށް ދުވާލަކު 2،400 ލިޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ

މައްކާ (އޮގަސްޓް 3) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި ކަމަށް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ސައުދީގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 4
"މަދު ބަޔަކާއެކު ހައްޖު އިންތިޒާމް ކުރަން މާއުނދަގޫ"

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކުރީ މަދު ބައެއް ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް ދެ ގުނަ އިތުރުވި ކަމަށް...

August 01, 2020 11
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ދެމަފިރިންނަށް ހިލޭ ހައްޖެއް

މައްކާ (އޮގަސްޓް 1) - ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ މުހައްމަދު އާއި ހިބާ އަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު އިރު އެ މީހުންގެ ކައިވެންޏަށް އަދި އަހަރެއް ނުފުރެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ...

31 ޖުލައި

July 31, 2020 1
ނިއުކާސަލް ގަތުމުގެ ހިޔާލު ސައުދީން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއުކާސަލް (ޖުލައި 31) - ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާއާ އެކު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ކުރި ބިޑް އަނބުރާ ގެންދަން ސައުދީގެ ޕަބްލިކް...

July 31, 2020 3
ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މީހުންނަށް ބޮޑު އުފަލެއް

މައްކާ (ޖުލައި 31) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅި އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ތެރޭން ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ލިބުމާ އެކު ޗައިނާގެ ހައްޖާޖީއެއް...

30 ޖުލައި

July 30, 2020
ކޮންމެ 50 ހައްޖުވެރިއަކަށް ސިއްހީ އެހީތެރިއެއް

މައްކާ (ޖުލައި 30) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ 50 މީހަކަށް ސިއްހީ އޮފިޝަލަކު ހަމަޖައްސާފައިވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 21
ހައްޖުގެ މަންޒަރު: ތޮވާފުކުރަން ވެސް ދުރުދުރުގައި

އާދައިގެ ހާލަތެއްގައި އިންސާނުން ތިބި ނަމަ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު މި ދުވަސްކޮޅު އޮންނާނީ ފުރިފަ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުރިން އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ފެނިފައިނުވާ އާ ވައިރަހެއްގެ...

July 29, 2020
ގަވާއިދާޚިލާފަށް ހައްޖުވާން އުޅުނު 244މީހުން ހައްޔަރު

މައްކާ (ޖުލައި 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މަދު ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ގަވާއިދާޚިލާފަށް...

27 ޖުލައި

July 27, 2020 2
ހައްޖުގެ ކުރިން ހައްޖުވެރިން އައިސޮލޭޝަނަށް

މައްކާ (ޖުލައި 27) - ޒުލްހިއްޔާ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ފެށުމުމުގެ ކުރިން، ސައުދީގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މައްކާ އަށް ޖަވާވި މީހުން އައިސޮލޭޝަނަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 3
ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ސައޫދީގައި އުޅޭ ފަސް ދިވެއްސަކަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ދިރިއުޅޭ ފަސް ދިވެއްސަކަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

July 22, 2020 5
ކިންގް ސަލްމާން ކެބިނެޓުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހޮސްޕިޓަލުން

ރިޔާޒް (ޖުލައި 22) - ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްވެ އޮންނަވައިގެން ވެސް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ވަނީ ކެބިނެޓުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފި...

20 ޖުލައި

July 20, 2020 7
ސައުދީ ރަސްގެފާން، 84، އެޑްމިޓްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 20) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް، 84، ރިޔާޒުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރޯޔަލް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 25
އަރަބިން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ޝަހީމްގެ ވެބްސައިޓެއް

އަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބޭ ގޮތް ހަދައި، މެދު އިރުމަތީގެ މާކެޓަށްް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވެބްސައިޓެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ހައްޖު ޕްރޮޓޮކޯލް: ކައުބާގައި އަތެއް ނުލެވޭނެ

މައްކާ (ޖުލައި 6) - މި އަހަރުގެ ހައްޖު ސީޒިނަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ޑިޒީޒް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް އިން ޕްރޮޓޮކޯލްތަކެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 33
ބޯހިޔާވަހިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ސައޫދީން 771 މިލިއަން

ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އަންނަ މަސްވެރިކަމާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝަރޫއުތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ރާއްޖެ އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 2
ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންގެ ޝަރީއަތް ތުރުކީގައި ފަށައިފި

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 3) - ސައުދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސައުދީގެ 20 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޣައިރު ހާޒިރުގައި، އިސްތަންބޫލްގެ ކޯޓެއްގައި ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
ހައްޖު: 2.5 މިލިއަނުން 10،000 އަށް

ރިޔާޒް (ޖޫން 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު 10،000 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީގެ އަރަބިއާގެ ހައްޖާއި އުމްރާ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު ބަންތަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 2
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުގެންދާނެ: ސަރުކާރު

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ، ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ނުގެންދާނެ ކަން ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 4
މިއަހަރު ހައްޖު ވެވޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށް ސައޫދީން މިރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.