16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ޑްރޯން ހަމަލާގައި ހަ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ގެއްލުނު

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި ހަ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ގެއްލުނު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

September 16, 2019 9
ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ހާމަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ އާއި އިންޓަލިޖެންސް...

September 16, 2019 7
ސައުދީ އަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކަކަށް ފަހު، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު މަސް ދުވަހު ތެރޭ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 2
ޑްރޯން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ތުހުމަތު އީރާނަށް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގެ ތުހުމަތު އެމެރިކާ އިން އީރާނުގެ ބޮލުގައި އެޅުވި ނަމަވެސް ތެހެރާނުން އެކަން...

September 15, 2019 9
ޑްރޯން ހަމަލާއާ އެކު ސައުދީން ތެޔޮ އުފައްދާވަރު ދަށަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ކާރުޚާނާއަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށްކޮށްފި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 12
ސައުދީ ތެޔޮ ކުންފުންޏަށް ޑްރޯން ހަމަލާދީ ރޯކޮށްލައިފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ތެޔޮ ޕްރޮސެސްކުރާ މުހިންމު ދެ ތަނަކަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއްދީ އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 13
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ހުކުމް އިއްވައިފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ އަގުބޮޑު އެވެނިއު ފޮޝްގައި ހުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ އެޕާޓްމަންޓުގެ މަރާމާތެއް ކުރަން ގެންދިޔަ މަސައްކަތު މީހަކަށް ބޮޑީގާޑް ލައްވާ އަނިޔާ ކުރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްސާ ބިންތު ސަލްމާންގެ ޣައިރު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
ސައުދީގެ ތެލާބެހޭ ވަޒީރުކަން ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަލުންނަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކެބިނެޓުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަގާމު ކަމަށްވާ ތެލާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ދަރިކަލުން ޕްރިންސް އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 6
ސައުދީގައި 5 މިލިއަން މީހުން ހުސްހަށިބަޔަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ 33 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީގައި ފަސް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ކައިވެނި ނުކޮށް، ހުސްހަށިބަޔަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޖެނެރެލް އޮތޯރިޓީ އޮފް ސްޓެޓިކްސް އިން ދައްކައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ޖިއްދާގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އުފައްދައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 2
ހައްޖުވެރިން އަންނަން ފަށައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު، މައްކާއަށް ދަތުރުކުރަނީ

ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލުވެސް، އެންމެ ހައްޖުވެރިއެއް ފިޔަވައި، ރަނގަޅު ކަމަށާއި ހައްޖުވެރިން މިހާރު މިނާ އިން މައްކާ އަށް ދާން ދަތުރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 5
ދިވެހި ހައްޖުވެރިޔަކު ކޯމާއެއްގައި، ހާލު ސީރިއަސް

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ދިޔަ ދިވެހި އަންހެނަކަށް އިއްޔެ ސްޓްރޯކެއް ޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 1
ހައްޖުވެރިންނަށް އެހީވާން 350،000 މީހުން

މައްކާ (އޮގަސްޓް 11) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން 350،000 އެހީތެރިން ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް މައްކާގެ ގަވަރްނަރު ޕްރިންސް ޚާލިދު ބިން އަލް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
ފާއިތުވި 50 އަހަރު 96 މިލިއަން މީހުން ހައްޖުވެއްޖެ

މައްކާ (އޮގަސްޓް 10) - ފާއިތުވި ބައިގަރުނެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ 96 މިލިއަން މީހުން ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 3
ހައްޖުގެ އަޅުކަން 2.5 މިލިއަން މީހުން ފުރިހަމަކުރާނެ

މައްކާ (އޮގަސްޓް 8) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 2.5 މިލިއަނާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 6
ވީޑިއޯ މެސެޖަކާ އެކު ހައްޖަށްދާން ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 3) - ހައްޖަށްދާން ކުރާ އުއްމީދު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ 95 އަހަރުގެ އޮހީ އިދުރީސް ސަމްރީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވުމާ އެކު އާއިލާ އެކު އޭނާ ޖިއްދާ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 7
ސައުދީ އަންހެނުން އެކަނި ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 2) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންހެނުން ގައުމުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާ އިރު ފިރިހެން ބެލެނިވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 2
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ޖުލައި 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ދޮށީ ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ބަންދާރު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އުމުރުފުޅުން 96 އަހަރުގައި ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 10
ހައްޖުވެރިން ޓްރެކިން އެޕް ބޭނުންކުރަން އެދެފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދާ ހައްޖުވެރިންގެ ފޯނުތަކުގައި ޓްރެކިން އެޕެއް ބޭނުންކުރުމަށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

July 27, 2019 2
އެބޯލާ އުޅޭތީ ކޮންގޯއަށް ހައްޖު ވިސާ ނުދޭން ނިންމައިފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 27) - އެބޯލާ ބަލި ފެތުރެމުންދާ ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ އަށް މި އަހަރު ހައްޖު ވިސާ ނުދޭން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 9
އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުދީގައި ތިބެން ހުއްދަ ދީފި

ރިޔާޒް (ޖުލައި 21) - އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުދީ އަރަބިއާގައި ތިބުމާއި ސައުދީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިލް އަބްދުލް އަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ އެކު އެމެރިކާ...

July 21, 2019 2
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 13
ސައުދީ މިއުޒިކް ކޮންސެޓުގައި ޖެނެޓް ޖެކްސަން

ޖިއްދާ (ޖުލައި 19) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާގައި ރޭ ބޭއްވި ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖެނެޓް ޖެކްސަން، 50 ސެންޓް، ފިއުޗާ އަދި ކްރިސް ބްރައުން...

July 19, 2019 5
ރަސްގެފާނުގެ ހައްޖު ދަތުރު މިފަހަރު ނިއު ޒީލެންޑަށް

ރިޔާޒް (ޖުލައި 19) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖުވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުސްލިމުންނަށް ދޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއިން، މާޗު މަހު ނިއު...

16 ޖުލައި

July 16, 2019 7
ރަތްކަނޑުގެ މަސް މުބާރާތެއްގެ އޮބްޒާވަރުންނަށް ދިވެހިން

ރަތް ކަނޑުގައި ބޭއްވި މަސްވެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.