08 މާޗް

March 08, 2019 1
އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރުކުރާތީ ސައުދީ އަށް ފާޑުކިޔުން

ޖެނީވާ (މާޗް 8) - އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރު ކުރާތީ، އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ 36 ގައުމަކުން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 14
ސައުދީ ރަސްގެފާނާއި ވަލީއަހުދާ ދެމެދު ގުޅުން ގޯސްވެއްޖެ

ރިޔާޒް (މާޗް 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އާއި ދަރިކަލުން އަދި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ދެމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެ އެ ދެބަފައިކަލުންގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާޑިއަން ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 6
ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑުވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި

ދޯހާ (މާޗް 4) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގު ރިޕޯޓަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 6
ސިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަން ސައުދީއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ އެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 26
އަމީން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސްވެރިޔާއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދްނަމަންއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 4
އެމެރިކާގައި ހުންނަ ސައުދީ ސަފީރަކަށް ޕްރިންސަސްއެއް

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 24) - އެމެރިކާގައި ހުންނަ ސައުދީ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ޕްރިންސަސްއެއް ކަމަށްވާ ރީމާ ބިންތު ބަންދަރު އަލް ސައުދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 1
އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޯޓާ ވަލީ އަހުދު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 22) - އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޯޓާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 8
"އިންޑިއާ އާއި ސައުދީގެ ގުޅުން ވަނީ ޑީއެންއޭއާ ގުޅިފައި"

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 20) - އިންޑިއާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގުޅުން ވަނީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑީއެންއޭއާ ގުޅިފައި" ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 10
ކަޝްމީރުގެ މަޝްރަހު ހަމައަކަށް އަޅުވައިދޭނަން: ސައުދީ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 19) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ހޫނުވެފައިވާ އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްރަހު ފިނިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން...

February 19, 2019 4
ރާއްޖެ އާއި ސައުދީ އޮޑިޓް އޮފީހުން އެއްބަސްވުމަކަށް

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި ސައުދީގެ ޖެނެރަލް އޮޑިޓިން ބިއުރޯއާ އެކު މިއަދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 8
ސައުދީ ވަލީ އަހުދަށް ރަން ޕްލޭޓްލީ ބަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ޕާކިސްތާނުގެ ސެނެޓުގެ ވަފުދަކުން ރަން ޕްލޭޓްލީ ބަޑިއެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

February 18, 2019 2
ސައުދީގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ގައިދީން މިނިވަން ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ 2107 ގައިދީން މިނިވަން ކުރުމަށް ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަންގަވައިފި އެވެ.

February 18, 2019 8
ޕާކިސްތާން - ސައުދީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 18) - ޕާކިސްތާނާ އެކު 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ސައުދީ ވިސާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 17) - ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކުރާ ޕާކިސްތާން މީހުންގެ ވިސާ ފީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

February 17, 2019 9
އަންހެނުންނަށް ފާރަލާ އެޕެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އަންހެނުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅެމުން އަންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އަންހެނުން އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ޓްރެކް ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މޮބައިލް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 9
ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަަރަފް ޕްރިންސް މުހައްމަދަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 16) - ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ "ނިޝާނީ ޕާކިސްތާން" ސައުދީ ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް އަަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 22
ޕްރިންސް މުހައްމަދުގެ ދަތުރަށް 750 ކޮޓަރި ބުކްކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މާދަމާ ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީދަތުރުފުޅުގައި އިސްލާމްއާބާދުގެ މަޝްހޫރު، އަށް ހޮޓަލަކުން 750 ކޮޓަރި ބުކްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 2
ސައުދީ ފަންޑުގެ އިސްވެރިންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސައުދީ ފަންޑުގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

February 14, 2019 26
ސައުދީގައި އެންމެފަހުން ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޖިއްދާ (ފެބްރުއަރީ 14) - ސައުދީ އަރަބިގައި މީގެ ކުރިން ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް މި އަހަރު އެ ގައުމުގައި ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 4
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ސައުދީ ރަސްގެފާން

ރިިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 13) - އިރުމަތީ ގުދުސް ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 17
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ސައުދީ އަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

February 12, 2019 12
ސައުދީ ވަލީ އަހުދުގެ ދަތުރަަށް ފަސް ޓްރަކުގެ ސާމާނު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 12) - ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ފަސް ޓްރަކުގެ ސާމާނު އެ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 11) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ބޭނުމެއް ނުވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އާދިލް އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 10
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލަން އެންގީ ސައުދީ އިންޓަލިޖެންސް އޮފިސަރެއް

ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ 9) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލީ ސައުދީ އިންޓަލިޖެންސް އޮފިސަރެއްގެ އަމުރަށް ކަމަށް ތަހުގީގު ޓީމުގެ ހޯދުންތަކުން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޝަލާން ބިން ރާޖިހް ޝަލާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ސައުދީން ހުރަސް އެޅި: އދ

އިސްތަންބޫލް (ފެބްރުއަރީ 8) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހުރަސް އަޅާ އަދި ތުރުކީން ވެސް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ސައުދީން ދަތިތައް ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ތަހުގީގު ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 3
ބިދޭސީ ސިފައިން ސީރިއާ އިން ބާލަން ބޭނުން: ސައޫދީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން އެ ގައުމުން ބާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ސީރިއާގެ މިނިވަންކަން އެ ގައުމަށް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.