21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 2
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ އަހަރީ ބަޔާނުގައި އީރާނަށް ތުހުމަތު

ރިޔާޒްް (ނޮވެމްބަރު 21) - އީރާނުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ޑްރޯން އަދި މިސައިލް ހަމަލާތަކުން އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި ގައުމު ދިފާއު ކުރުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 3
ސައުދީ އަށް އެއް މިލިއަން މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވޭ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 16) - ދެހާސް ތިރީސް ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު ސައުދީން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ 100 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ޓޫރިޒަމް ސެކްޓާ އަށް އެއް މިލިއަން މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ރެޑް ސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯ ޖޯން ޕެގާނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 4
ސައުދީގައި ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ހަމަލާދީފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 12) - ސައުދީ އަަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި ލައިވްކޮށް ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ވަޅި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ސްޓޭޖަށް އަރައި އިއްޔެ ހަމަލާދީފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 10
އުމްރާގެ ވިސާ ފީ ސައުދީން ބޮޑެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓްރީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އުމްރާގެ އެއްވެސް ފީއެއް ބޮޑުނުކުރާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއާ ހަވާލާދީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 06, 2019
ޔަމަނުގެ ހޫތީންނާ ސައުދީން މަޝްވަރާކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީންނާ އެކު ސައުދީން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސައުދީ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 5
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 4) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނި، ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ތައްޔާރުވެ، ވެރިރަށް ރިޔާޒުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓް ކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 7
ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބަޖެޓް ދަރަނި 50 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 3) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދަރަނި 187 ބިލިއަން ރިޔާލް (49.8 ބިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މާލީ ވަޒީރު މުހައްމަދު އަލް ޖަދުއާން...

November 03, 2019 13
ސައުދީ ވަލީ އަހުދާއި ލިންޒީއާ ކޮން ގުޅުމެއް؟

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަންގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 16
އުމްރާ އަށް ނަގަމުން އައި ފީތަކެއް ބޮޑުކޮށްފި

އުމްރާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ގަވާއިދަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އިން އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ފީ ވެސް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 1
ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަނެއްކާވެސް ބަދަލުކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އަނެއްކާވެސް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 4
މަދީނާގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި 35 އުމްރާވެރިން މަރުވެއްޖެ

މަދީނާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - މަދީނާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 35 އުމްރާވެރިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
ސަފީރު ޚަލީލް އޯއައިސީގެ ސަފީރަކަށް ހަމަޖައްސަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ޚަލީލް، އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ)ގެ ވެސް ސަފީރަކަށް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ...

October 13, 2019 1
މަޝްހޫރު ގާރީ ދުސްރީ، ހަރަމްފުޅުގެ އިމާމަކަށް

މަސްޖިދުލް ހަރާމްގެ އިމާމެއްގެ މަގާމަށް، މަޝްހޫރު ގާރީ ޝައިޚް ޑރ. ޔާސިރު ބިން ރާޝިދު އަލް ދުސްރީ ހަމަޖައްސަވައި މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ އިމާމުކަމާއި ޚަތީބު ކަމަށް ވެސް ބޭފުޅުން...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
އީރާނާއި ސައުދީ ސުލްހަ ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އީރާނުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަސްކަން ހައްލު ކުރުމަށް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 8
ޚާޝުގްޖީގެ ދަރިފުޅު ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ދަރިފުޅު، ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
ޚާޝުގްޖީގެ މަރަށް އަހަރެއް: އަދިވެސް އިންސާފު ނުލިބޭ

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 2) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގެ ކޮލަމިސްޓް ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލިތާ މިއަދަށް ވަނީ އެއް އަހަރު ފުރިފަ އެވެ. ކައިވެންޏަށް ބޭނުންވާ...

October 02, 2019 5
އީރާން އޮތީ ސައުދީއާ ސުލްހަވާން ތައްޔާރަށް

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އީރާން އޮތީ ސައުދީ އަރަބިއާއާ ސުލްހަވުމަށް މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް އަލީ ލާރިޖާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ސިފައިން ރަހީނުކުރި ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ސައުދީ ކޯލިޝަން

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 1) - ސައުދީ ސިފައިންގެ ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ރަހީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ބުނި ވާހަކަ ސައުދީ-ޔޫއޭއީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 2
ޚާޝުގްޖީ މަރަން އަމުރެއް ނުކުރަން: ޕްރިންސް މުހައްމަދު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓުގައި ލިޔަމުންދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލަން އަމުރުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 30, 2019 7
"އީރާނާ ހަނގުރާމަކޮށްފިނަމަ އިގްތިސާދު ހަލާކުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އީރާނާ ހަނގުރާމަކޮށްފި ނަމަ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 30, 2019 8
ސައުދީ ސިފައިންނަށް އަނިޔާވެރިވި ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ސައުދީ ސިފައިންނަށް ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު މަރައި އަދި އަނެއް ބަޔަކު ރަހީނު ކުރާ ވީޑިއޯ ޔަމަނުގެ ހޫތީން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 10
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޮޑީގާޑަކު މަރާލައިފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ޕާސަނަލް ބޮޑީގާޑެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން...

September 29, 2019 12
ސައުދީ ސިފައިންގެ ގިނަ އޮފިސަރުންތަކެއް ހޫތީންގެ ދަށަށް

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން "އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް" ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ސައުދީ ސިފައިންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 4
ސައުދީން ޓޫރިސްޓުންނަށް އާ ވިސާއެއް، ޑްރެސްކޯޑަށް ލުއި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސައުދީގެ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރުގައި ބޭރު މީހުން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި 49 ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް އާ ވިސާއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށާއި ސައުދީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އަންހެނުންގެ ޑްރެސް ކޯޑަށް ވެސް ލުއިތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 3
"އީރާނަށް އަސްކަރީ ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް"

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 1
އީރާނުން ހަމަލާ ދިން ނަމަ ސައުދީ ފެކްޓަރީ ބިމާހަމަވާނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ތަނަކަށް އީރާނުން އަސްކަރީ ހަމަލާއެއް ދިން ނަމަ އެ ދެ ތަން ބިމާހަމަވީސް ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 5
އީރާނުގެ އިންޒާރު: ބޭރު ގައުމުތަކުން ގަލްފާ ނުބޭ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސަބަބުން ގަލްފުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.