24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 4
އޮޕަރޭޝަން ކުރަނިކޮށް އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 24) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަމުން ދިޔަ ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 8
ނަތަންޔާހޫ ސައުދީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވާހަަކަ ދޮގުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 23) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ސިއްރު ދަތުރެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވަޑައިގެން ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން އަލް ސައުދު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ހަރަމްފުޅު ހުޅުވުމާ އެކު ފުރަތަމަ ދުވަހު 10،000

މައްކާ (ނޮވެމްބަރު 1) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އުމްރާވެރިންނަށް މައްކާގެ ހަރަމްފުޅު މިއަދު ހުޅުވާލުމާ އެކު ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް 10،000 މީހުން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައްޖު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 10
ފެންސް ފަޅާލައި ހަރަމްފުޅުގެ ގޭޓެއްގައި ކާރެއް ޖެހިއްޖެ

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގެ ފެންސްތަކެއް ފަޅާލައި ހަރަމްފުޅަށް ވަންނަ ގޭޓެއްގައި ޖެހުނު ކާރެއްގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
އުމްރާއަށް ގޮސް ކަރަންޓީނުގައި ތިބެންޖެހޭނީ ތިން ދުވަހު

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދޭއިރު، އުމްރާގެ ކުރިން ކަރަންޓީނުގައި ތިބެން ޖެހޭނީ ތިން ދުވަހު ކަމަށާއި އިހްރާމް ބަންނާނީ އެ މީހަކު ހުންނަ ހޮޓަލެއްގައި ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެންމެ ކައިރި މީގާތަކަށް ދިއުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައި 15،000 މީހުން އުމްރާކުރެވޭނެ

މައްކާ (އޮކްޓޯބަރު 19) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުން ނަމާދު ކުރަން ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން އިއްޔެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައި ދުވާލަކު 15،000 މީހުންނަށް އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސައުދީން 10 މިލިއަން ގަސް އިންދަނީ

ބޮޑެތި ސަހަރާތައް އޮންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހަނަފަސްކަން ކުޑަކޮށް، ވެށި ފެހިކުރަން އެ ގައުމުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން، އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 10 މިލިއަން ގަސް އިންދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 12
ފްލައިމީގެ ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ސައުދީއަށް

ވިލާ އެއާގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިމީ އިން ސައޫދީ އަރަބިއާއަށް ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 4
ޕޮލިމާ ނޫޓް ގެންގުޅޭ ފުރަތަމަ އަރަބި ގައުމަކަށް ސައޫދީ

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ޕޮލިމާ ނޫޓް ގެންގުޅޭތާ އަހަރުތަކެއް ފަހުން، ޕޮލިމާ ނޫޓް ބޭނުންކުރާ އަރަބި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 1
ހަތް މަހަށް ފަހު، އުމްރާކުރަން ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައިފި

މައްކާ (އޮކްޓޯބަރު 5) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
އުމްރާއަށް ހުޅުވާލުމާއެކު 16،000 މީހުން ނޯޓްކޮށްފި

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވާން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗްކުރިތާ މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 16،000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި ކަމަށް މައްކާގެ އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
އުމްރާއަށް ގެންދަން ޕްރޮސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިން އުމްރާއަށް ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
އުމްރާއަށް ސައޫދީއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ނޮވެމްބަރުގައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާގެ އަޅުމާއި ދެ ހަރަމަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަންނަ މަހު 4 ގައި ދޭން ފަށަން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަންޏެެވެ. އަދި ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ސައޫދީ އަށް ގޮސް އުމްރާގެ އަޅުކަން...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
ފުރަތަމަ އުމްރާ އަށް ދެވޭނީ ސައޫދީ މީހުންނަށް އެކަނި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާގެ އަޅުކަން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފަށަން ތަައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އުމްރާ އަށް ފުރުސަތު ދޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށް ސައޫދީ ގެޒެޓް/އޮކާޒް އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 2
އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް ސައޫދީން މާދަމާ ފަށަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދަތުރުކުރުން، ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ ހަ މަސް ފަހުން މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ފަހުން ފެށިގެން ކަނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރުތައް އެއްކޮށް ހުޅުވާލާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
ސައުދީގެ ދިފާއީ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް ވަކިކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސީނިއާ ދިފާއީ އޮފިޝަލުންތަކެއް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

September 01, 2020 50
ޕްރިންސް މުހައްމަދު ރާއްޖޭ ޗުއްޓީގެ ސިއްރުތަކެއް!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހްދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެއްވި އަގުބޮޑު ޗުއްޓީއާ ބެހޭ ބައެއް ސިއްރުތައް މުހައްމަދާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުނު...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 23
ފަލަސްތީނަށް ސުލްހަ ނުހޯދި އިޒްރޭލަކާ ނުގުޅޭނަން:ސައުދީ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނާ އެކު އިޒްރޭލުން ދާއިމީ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރުމުން މެނުވީ ޔަހޫދީ ދައުލަތާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 48
ރެޑްސީ ޕްރޮޖެކްޓުން ރާއްޖެއަށް ގެއްލުމެއް ނެތް: ވަހީދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އިއުލާނުކުރައްވާފައިވާ ޓޫރިޒަމްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު "ދަ ރެޑް ސީ ޕްރޮޖެކްޓް"ގައި ރާއްޖެ ފަދަ ރަށްތަކެއް ތަރައްގީކުރަމުން އައި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
ހަރަމްފުޅަށް ދުވާލަކު 2،400 ލިޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ

މައްކާ (އޮގަސްޓް 3) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ދުވަސްތަކުގައި ހަރަމްފުޅު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 2،400 ލީޓަރުގެ ސެނިޓައިޒާ ބޭނުން ކުރި ކަމަށް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ސައުދީގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 4
"މަދު ބަޔަކާއެކު ހައްޖު އިންތިޒާމް ކުރަން މާއުނދަގޫ"

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 1) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކުރީ މަދު ބައެއް ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް ދެ ގުނަ އިތުރުވި ކަމަށް...

August 01, 2020 11
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ދެމަފިރިންނަށް ހިލޭ ހައްޖެއް

މައްކާ (އޮގަސްޓް 1) - ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ މުހައްމަދު އާއި ހިބާ އަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު އިރު އެ މީހުންގެ ކައިވެންޏަށް އަދި އަހަރެއް ނުފުރެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ...