16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
ސައުދީ ކޯލިޝަންގެ ބޯޓެއް ޔަމަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ސައުދީ ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޔަމަނުގެ އުތުރުގެ އަލް ޖައުފް ޕްރޮވިންސަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 36
ކުރިން ވިސާ ނުނަގައި އުމްރާއަށް ދެވޭގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ

އުމްރާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވިސާ ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުލައި، އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރު އިއުލާނު ކުރެއްވި ގޮތުގައި ސައޫދީ އަށް ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދާ ދިވެހިންނާއި...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 2
ރިއާނާ އާއި ޖަމީލު ތިން އަހަރު ފަހުން ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާ އާއި ސައުދީގެ މަހުޖަނު ހަސަން ޖަމީލުގެ ތިން އަހަރުވީ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ގޫގުލް ހިންގާ އަލްފަބެޓްގެ އަގު ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް

ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ހުރި ކުންފުންޏެއްގެ ޝަރަފު، ގޫގްލް ހިންގާ ކުންފުނި އަލްފެބަޓަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 74
އާ މިސްކިތް ހެދީ ޔާމީންގެ ތަސައްވުރުގެ މައްޗަށް:ޝަހީމް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތް ހެދީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު ވިސްނުންތެރި ތަސައްވުރެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްތަކުގައި އޮތީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހިއްސާ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 80
އާ މިސްކިތް: ބޭރަކުން ނޭނގޭނެ! އެތެރެ ވަރަށް ރީތި!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި މުންނާރު ހުރި ގޮތަށް، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އެވެ. އެކަމަކު ތަނެއްގެ ރީތިކަން ހަމައެކަނި ބޭރުން ބަލައިގެން ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެ ބޮޑު، ފަސް ބުރީގެ މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްކި...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ޝޯ ދެނިކޮށް ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް މަރުގެ ހުކުމް

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 31) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ލައިވްކޮށް ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ވަޅިން ހަމަލާ ދިން ޔަމަން މީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ޓީވީ އަލް އަޚްބާރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 4
ހާޝުގުޖީގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް

ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީގެ ކޮންސިއުލާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝިގުޖީ މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ސައުދީގެ ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 13
އުމްރާގައި ހުއްޓައި އަނިޔާވި މީހާ ގެންނަން އެހީވަނީ

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މައްކާގައި ހުރި ދިވެއްސެއްގެ ހާލު ދެރަވުމުން އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ސައުދީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އެހީތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 19
ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާ މެދު ޝަހީމްގެ ނުރުހުން!

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް އަރައިގަންނަ ހަރުކަށި ފިކުރާ، ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ ގުޅުވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލަކާ މެދު ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 2
ސައުދީ ދަރިވަރުންނަށް އެމެރިކާގައި ތަމްރީނު ދިނުން ހުއްޓުމަކަށް

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 11) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދަރިވަރުންނަށް އެމެރިކާގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނު ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ސައުދީ ސަމިޓްގައި ގަތަރުގެ އަމީރު ބައިވެރިނުވާނެ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 10) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި މިއަދު ފަށާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް ގަތަރުގެ އަމީރު...

December 10, 2019 1
ސައުދީ ކެފޭތައް ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރިއާ ހިލާފަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް އެއް ދޮރަކުން ދެ ޖިންސްގެ މީހުންނަށް ވެސް ވަދެނިކުމެދޭ ގޮތަށް ހަދައި، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 11
ސައުދީ އަރާމްކޯ: ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ އިނީޝަލް ޕަބްލިކް އޮފާރިން (އައިޕީއޯ) އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އައިޕީއޯ އަށް ވެ ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 2
ގަތަރުގެ އަމީރަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ދައުވަތު ދެއްވައިފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 4) - ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރިޔާޒަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 5
ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު މުތުއަބު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަވަހާރަވުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސައުދީގެ ރަސްގެފާނަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 4
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ އަހަރީ ބަޔާނުގައި އީރާނަށް ތުހުމަތު

ރިޔާޒްް (ނޮވެމްބަރު 21) - އީރާނުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ޑްރޯން އަދި މިސައިލް ހަމަލާތަކުން އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި ގައުމު ދިފާއު ކުރުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 3
ސައުދީ އަށް އެއް މިލިއަން މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވޭ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 16) - ދެހާސް ތިރީސް ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު ސައުދީން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ 100 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ޓޫރިޒަމް ސެކްޓާ އަށް އެއް މިލިއަން މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ރެޑް ސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯ ޖޯން ޕެގާނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 4
ސައުދީގައި ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ހަމަލާދީފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 12) - ސައުދީ އަަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި ލައިވްކޮށް ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ވަޅި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު ސްޓޭޖަށް އަރައި އިއްޔެ ހަމަލާދީފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 10
އުމްރާގެ ވިސާ ފީ ސައުދީން ބޮޑެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓްރީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އުމްރާގެ އެއްވެސް ފީއެއް ބޮޑުނުކުރާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއާ ހަވާލާދީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 06, 2019
ޔަމަނުގެ ހޫތީންނާ ސައުދީން މަޝްވަރާކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީންނާ އެކު ސައުދީން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސައުދީ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 5
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނި ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 4) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުނި، ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ތައްޔާރުވެ، ވެރިރަށް ރިޔާޒުގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓް ކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.