21 މެއި

May 21, 2019 5
ސައުދީގެ އެއާޕޯޓަކަށް ހޫތީން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި

ނަޖްރާން (މެއި 21) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ އެއާޕޯޓެއްގައިވާ ހަތިޔާރު ގުދަނަކަށް ޑްރޯން ހަމަލާއެއްދީފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 12
އީރާނާ ހަނގުރާމަ ކުރަން ސައުދީން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ރިޔާޒް (މެއި 20) - އީރާނާ އެއްވެސް ބަޔަކު ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

May 20, 2019 31
އައްޑު އަށް ބަހަން ލިބުނީ 2،675 ކަދުރު ޕެކެޓު

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން މި އަހަރު ބަހަން ދިން ކަދުރުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނީ 2،675 ކަދުރު ޕެކެޓު ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 16
މަހުޖޫބު ޝުޖާއު، އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ ވިލަރެސްކުރަން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި މަހުޖޫބު ޝުޖާއު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 19
ތެޔޮ ހޮޅި އަށް ހަމަލާދޭން އެންގީ އީރާނުން: ސައުދީ އަރަބިއާ

ރިޔާޒް (މެއި 17) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ މައި ދެ ތެޔޮ ހޮޅި އަށް ހޫތީން ޑްރޯން ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އީރާނުން އަންގައިގެން ކަމަށް ސައުދީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް ޕްރިންސް ޚާލިދު ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 3
ޔަމަނުގެ ވެރިރަށަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފި

ސަންއާ (މެއި 16) - ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގައި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޮން އަޅައިފި އެވެ.

May 16, 2019 5
ތެޔޮހޮޅިއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ތެލުގެ ސަޕްލައި ހުއްޓުވުން

ރިޔާޒް (މެއި 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރާއި ތެޔޮ ހޮޅި އަށް ދިން ހަމަލާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ސަޕްލައި އަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކްރޫޑް...

13 މެއި

May 13, 2019 6
"ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު

ރިޔާޒް (މެއި 13) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ބޭރުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދިން "ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ޚާލިދު އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 1
ސައުދީ އަރަބިއާ އިން 8 ޓެރަރިސްޓުން މަރާލައިިފި

ރިޔާޒް (މެއި 12) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިރުމަތީގެ ގަތީފް ސަރަހައްދުން އަށް ޓެރަރިސްޓުން އިއްޔެ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 11
އާ ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއާ މެދު އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ އާ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ތެރޭގައި އަލުން ފެށޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 16
އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު އަލުން ފަށަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އަލުން ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ސައުދީ ފަންޑާ އެކު، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 22
ސައުދީން 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ދީފި

އެހެން އަހަރުތަަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ވެސް ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ޕްރޮޕޯޒަލަށް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅުންހުރި 16 މީހަކު އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރިލް 9) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅުން ހުރި 16 މީހަކު އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 10
ޚާޝުގްޖީގެ ދަރިންނަށް އަގު ބޮޑު ގެ އާއި ފައިސާ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 2) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބަދަލުގައި އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިންނަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން "މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެ" އާއި "ފަސް އަދަދުގެ ޕޭމަންޓެއް"...

April 02, 2019 10
އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކަށް ސައުދީގެ އަރާމްކޯ

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 2) - ދުނިޔޭގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދާފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި...

30 މާޗް

March 30, 2019
މެދު އިރުމަތީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި

މެދު އިރުމަތީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019
ޚާޝުގްޖީގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން ގޮވާލައިފި

ޖެނީވާ (މާޗް 29) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ޝަރީއަތް ބާއްވަން ޖެހޭނީ ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ...

March 29, 2019
ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ރިޔާޒް (މާޗް 29) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުންގެ ތެރޭން ތިން އެކްޓިވިސްޓަކު ވަގުތީ ގޮތުން މިނިވަންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ނޫސް...

28 މާޗް

March 28, 2019 25
އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ދެން ލަހެއް ނުވާނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރުމަކީ މި ވެރިކަމުގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޑުޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް...

March 28, 2019 3
"ނޫސްވެރިޔާ މަރާލި މީހުން ހޯދުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން"

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 28) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާ އިން ހުއްޓުމެއް ނެތި...

08 މާޗް

March 08, 2019 1
އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރުކުރާތީ ސައުދީ އަށް ފާޑުކިޔުން

ޖެނީވާ (މާޗް 8) - އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުން ހައްޔަރު ކުރާތީ، އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ 36 ގައުމަކުން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 14
ސައުދީ ރަސްގެފާނާއި ވަލީއަހުދާ ދެމެދު ގުޅުން ގޯސްވެއްޖެ

ރިޔާޒް (މާޗް 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އާއި ދަރިކަލުން އަދި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ދެމެދު ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެ އެ ދެބަފައިކަލުންގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާޑިއަން ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 6
ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑުވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި

ދޯހާ (މާޗް 4) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގު ރިޕޯޓަކުން ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 6
ސިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަން ސައުދީއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ އެކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.