21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ދަރިފުޅަށް ޕާސްޕޯޓް ދޭން ސައުދީ ކޯޓަކުން ބައްޕަ އަށް އަންގައިފި

ޖިއްދާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޕާސްޕޯޓް ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ބައްޕަ އަށް އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ކޯޓަކުން އަންގައިފި އެވެ.

September 21, 2018
ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރުމުގައި ސައުދީއާ ޑީލެއް ނުހަދާ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް،...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 2
ފިލިޕީންސަށް ދިޔަ ސައުދީ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ވިހައިފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފިލިޕީންސަށް ދަތުރު ކުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި މީހަކު ވިހައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
އޯޕެކް ވަނީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ހަދާފައި: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ، އޯޕެކަކީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޔޫއޭއީ އިން ހަދަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

September 16, 2018 1
ސައުދީ އެއާލައިނަކުން އަންހެން ޕައިލެޓުން ހޯދަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި ހިންގާ ފްލައިނާސް އެއާލައިނަށް ކޯ-ޕައިލެޓުންގެ ގޮތުގައި އަންހެން ޕައިލެޓުންނާއި އަންހެން ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓުން...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 8
ހަވާ އެރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ސައުދީން ހަދަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ހަވާ އެރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމް ކުރަން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 3
ސައުދީ އަންހެނަކާ އެކު ނާސްތާ ކުރި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އަންހެނަކާ އެކު ނާސްތާ ކުރި މިސްރުގެ ފިރިހެނަކު ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ސަލްމާންގެ ކޮއްކޮ ދެން ސައުދީއަކަށް ނުދާނެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޔަމަނުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައިގެ ޒިންމާ މުޅި ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ ބޮލުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ކަމަށް ވިދާޅުވި ސައުދީ ޕްރިންސް އަހުމަދު ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދެން ސައުދީ އަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 4
ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ރަސްގެފާނާއި ވަލީ އަހުދު

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ޔަމަނަށް ދޭ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ އެންމެންގެ ބޮލުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ކަމަށް ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 2
ޔަމަނުގެ ސްކޫލް ބަހަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ގޯސް ހެދުނު: ކޯލިޝަން

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ޔަމަނުގެ ސްކޫލް ބަހަކަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި ގޯސް ހެދިފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

September 02, 2018 10
ގަތަރު ބޯޑަރު ވަށައި ސައުދީން ވަޅެއް ކޮންނަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ގަތަރު ބޯޑަރު ވަށައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ވަޅެއް ކޮނުމުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ސައުދީގައި އެޅުވި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް "ގޯލްޑް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ގޯލްޑް" އަށް އިތުރު ޝަރަފެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމްވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އެޅުވި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމަށެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 1
ހައްޖުގެ އަޅުކަން ނިމުނު އިރު 42000 ޓަނުގެ ކުނި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ނިމުނު އިރު މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ބިންތަކުން ނެގި ކުނީގެ އަދަދު 42،000 ޓަނަށް އަރާ ކަމަށް މައްކާ މުނިސިޕަލްޓީން ބުނެފި އެވެ.

August 24, 2018 11
ނިދަން ބޭނުންކުރާ ޕޮޑް ހައްޖުގައި ސައުދީން ޓެސްޓްކޮށްފި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 24) - ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކެޕްސޫލް ހޮޓަލްގެ މިސާލުން، މި އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ސައުދީން "ނިދަން ބޭނުންކުރާ ކެޕްސޫލް" ތަކެއް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
އަރާމްކޯގެ ހިއްސާ ނުވިއްކަން ނިންމި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ހިއްސާ ނުވިއްކާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސް އިން ރިޕޯޓްކުރި ޚަބަރު ސައުދީން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

August 23, 2018 1
އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ސައުދީން މަރުގެ އަދަބު ދޭން އުޅެނީ

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 23) - ބަންދުކޮށްފައި މިހާރު ތިބި އަންހެން ފަސް އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 4
އަރަފާތު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި ވިހޭ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު

މައްކާ (އޮގަސްޓް 22) - މި އަހަރުގެ އަރަފާތު ދުވަހު އަރަފާތު ބިމުގައި ވިހޭ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 3
ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދަދުތަކުން

މައްކާ (އޮގަސްޓް 21) - މާތްވެގެންވާ މައްކާގެ ބިމުގައި ވެވޭ ހައްޖަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ މަތިވެރި އެއް އަޅުކަމެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 2
ސައުދީން 54 މިލިއަން ހައްޖުވެރިންނަށް ޚިިދުމަތް ދީފި

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 20) - ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ތެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 54 މިލިއަން މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖެނެރަލް އޮތޯރިޓީ ފޯ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

August 20, 2018 1
ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަން މީހުން މައްކާގައި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 20) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާ އަށް ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
ހައްޖުވެރިންނަށް ސައުދީން ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން: ގަތަރު

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 19) - ގަތަރުގެ ހައްޖުވެރިންނަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ދޯހާ އިން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 2
ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައިގެން ސައުދީ ޕްރިންސަކު ޖަލަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 17) - ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕްރިންސަކު އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 1
ސިސްޓަމް ފެއިލްވެ ސައުދީ އެއާލައިނުގެ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 15) - ސިސްޓަމް ފެއިލިއާއެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

August 15, 2018 3
މިހާތަނަށް 1.48 މިލިއަން މީހުން ހައްޖަށް ހިނގައްޖެ

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 15) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މިހާތަނަށް 1.48 މިލިއަން މީހުން ސައުދީ އަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރޭޓް ޖެނެރަލް ފޯ ޕާސްޕޯޓުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 3
ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މިސްރުގެ 1000 މީހުން ހައްޖަށް

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 12) - މިސްރު ސިފައިްނނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭން މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ 1،000 މީހުން ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޚަރަދުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 1
ޔަމަނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާ ތަހުގީގު ކުރާނަން: ސައުދީ

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 11) - ޔަމަނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ސްކޫލް ބަހެއްގައި ތިބި 29 ކުދިން މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 6
ހައްޖުގައި ސިޔާސީ ކަންކަން ނުކުރަން ސުދޭސް ގޮވާލައްވައިފި

މައްކާ (އޮގަސްޓް 10) - ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސިޔާސީ ކަމެއް ނުހިންގުމަށް ސައުދީގެ ދެ ހަރަމްފުޅުގެ ކަންކަން ބަހައްޓާ އޮފީހުގެ ވެރިޔާ އަބްދުއްރަހްމާން ސުދައިސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.