03 ޖުލައި

July 03, 2020 2
ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންގެ ޝަރީއަތް ތުރުކީގައި ފަށައިފި

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 3) - ސައުދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސައުދީގެ 20 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޣައިރު ހާޒިރުގައި، އިސްތަންބޫލްގެ ކޯޓެއްގައި ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
ހައްޖު: 2.5 މިލިއަނުން 10،000 އަށް

ރިޔާޒް (ޖޫން 24) - މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު 10،000 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ކަމަށް ސައުދީގެ އަރަބިއާގެ ހައްޖާއި އުމްރާ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު ބަންތަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 2
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުގެންދާނެ: ސަރުކާރު

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ، ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ނުގެންދާނެ ކަން ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 4
މިއަހަރު ހައްޖު ވެވޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށް ސައޫދީން މިރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 3
މައްކާގެ މިސްކިތްތައް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

މައްކާ (ޖޫން 20) - މާތް ވެގެންވާ މައްކާގެ މިސްކިތްތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 3
ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ހައްޖުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ

ރާއްޖެ އިން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ލިބިއްޖެ ނަމަވެސް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 2
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން "ރޮބޮޓެއް"

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޮބޮޓެއް ދުބާއީގައި އުޅޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އުފައްދައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 1
މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުދާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ބުނެ މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ސައޫދީ ލޮކްޑައުންގައި ސިއްރު ކައިވެންޏާއި ވަރި އިތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުން އެ މީހުންގެ އަނބިންނަށް ނޭނގި އެހެން މީހުންނާއި ކައިވެނިކުރުމާއި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ހުރެ ވަރިވާ އަންހެނުންނާއި ވަރިކުރާ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 5
އިންޑޮނީޝިއާ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ނުދާން ނިންމައިފި

ޖަކާޓާ (ޖޫން 3) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި، އިންޑޮނީޝިއާ އިން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

June 03, 2020 22
ޔަމަނަށް އެހީތެރިވާން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ޔަމަނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކޮންމެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު...

31 މެއި

May 31, 2020 4
ނަބަވީއާ އެކު ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވައިފި

މައްކާ (މެއި 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހާއި ބައިގެ މުއްދަތަކަށް ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު މަދީނާގެ މަސްޖިދުއް ނަބަވީއާ އެކު މިސްކިތްތައް ރޭ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 4
މައްކާ ފިޔަވައި، ސައުދީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

މައްކާ (މެއި 27) - ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދީ މި މަހު 31 އިން ފެށިގެން މައްކާ ފިޔަވައި އެހެން ސިޓީތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 5
ނިއުކާސަލަށް ފަހު ސައުދީން އިތުރު ކްލަބްތަކެއް ގަންނަނީ

ލަންޑަން (މެއި 23) - އިންގްލެންޑުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލި ޑީލް ނިމުމާ އެކު ސައުދީން އިތުރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ފަށާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 10
ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންނަށް އާއިލާ އިން މާފްކޮށްފި

ޖިއްދާ (މެއި 22) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންނަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މާފްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 4
ގޭގައި އީދުނަމާދުކުރަން ސައޫދީގެ މުފްތީ އެދިވަޑައިގެންފި

އީދު ނަމާދު ގޭގައި ކުރުން ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި ހުއްދަވާނެ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިހާރު މި އޮތީ އެގޮތަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ހާލަތެއް ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް މުފްތީ އަދި އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ވެރިޔާ ޝައިޚް އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ޝައިޚް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 7
އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ސައުދީ ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް

ރިޔާޒް (މެއި 15) - އަންނަ ފިތުރު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ސައުދީ އަރަބިއާ ފަސް ދުވަހަށް ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 13
ސައުދީގެ ޝާހީ އާއިލާ އިން ފްރާންސްގެ މާސޭ ގަންނަނީ

ޖިއްދާ (މެއި 14) - ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ފަރާތުން އަމީރު ވަލީދު ބިން ތަލާލް، ފްރާންސްގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ މާސޭ ގަންނަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 6
ކޮވިޑް-19:ސައުދީން ނަގާ ޓެކްސް ތިން ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި

ރިޔާޒް (މެއި 12) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެން ފެށުމުން، ވެލިއު އެޑެޑް ޓެކްސް (ވީއޭޓީ) ސައުދީން ތިން ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 19
ކަދުރު ބަހައި ނުނިމޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން މި ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުތައް އަދިވެސް ބަހައި ނުނިމޭ ކަމަށާއި އެ ބަހަމުން އަންނަނީ ވީހާ ވެސް އިންސާފުވެރިކޮށް، ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020
ނިއުކާސަލް ޑީލާ ދެކޮޅަށް ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ

އިސްތަންބޫލް (އޭޕްރީލް 29) - އިންގްލެންޑުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް، މީގެ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝުގުޖީގެ އަންހެނުން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.