15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 27
އޯއައިސީގެ ވަޒީފާއަށް ޝަހީމް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި

އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އާދިއްތަ ދުވަހު...

January 15, 2019 3
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކާރުޚާނާއެއް ޕާކިސްތާނުގައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 15) - ތެޔޮ ސާފު ކުރުމަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކާރުޚާނާއެއް ޕާކިސްތާނުގައި ހެދުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 6
ސީރިއާ އިން ސިފައިން ފޭބުމާ ސައުދީ ޕްރިންސަކު ދެކޮޅު

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 14) - ސީރިއާ އިން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ ސީނިއާ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ޕްރިންސް ތުރުކީ އަލް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ...

January 14, 2019 1
"ނޫސްވެރިޔާގެ ގާތިލުންނަށް އަދަބު ދޭން ބާރު އަޅާނަން"

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 14) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބާރު އަޅުއްވާނެ...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ސަައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 12) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 8
މަރުގެ އިންޒާރުލިބޭތީ ސައުދީ ކުއްޖާގެ ޓްވިޓާ ސަސްޕެންޑް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދަތުރު ކުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަހަފް މުހައްމަދު އަލް ގުނޫންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

January 11, 2019 29
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ ސަލާމަތްވުމުގައި ޓްވިޓާގެ ދައުރު

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - ޖެނުއަރީ 5، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވުޖޫދުވި ޓްވިޓާގެ އާ އެކައުންޓަކުން ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުން ދިޔަ އެވެ. ކުވޭތުގައި ތިބި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 10
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 9) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔަ ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ އދ. އިން ދީފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 24
ބެންކޮކުގައި ހުރި ސައުދީ ކުއްޖާ އދގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 8) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއާ އެންމެ ފަހުން އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އެޖެންސީން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ވަރިކުރިކަން ސައުދީ އަންހެނުންނަށް މެސެޖަކުން އަންގަނީ

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 6) - ވަރިކުރިކަން ސައުދީ އަންހެނުންނަށް ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން އަންގަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 3
ސައުދީގައި ހިންގާ ޝަރީއަތާ މެދު އދ. އިން ޝައްކު

ޖެނީވާ (ޖެނުއަަރީ 5) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހިންގާ ޝަރީއަތާ މެދު އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުން ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 1
ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅުންހުރި މީހުންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 3) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސައުދީގެ 11 މީހުންގެ ޝަރީއަތް ރިޔާޒުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 3
ގައުމު އޮތީ މައްސަލަ ގަނޑެއްގައެއް ނޫން: ސައުދީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 29) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރަށް ފަހު ސައުދީ އަރަބިއާ އޮތީ މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ނޫން ކަމަށް އާ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިބްރާހިމް އަލް އައްސާފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 3
ސައުދީ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 28) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ރޭ ގެނައި ބަދަލުތަކުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާދިލް އަލް ޖުބައިރުގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 3
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ތަލާލް އަވަހާރަވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 22) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒްގެ ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ތަލާލް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މިއަަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 4
ސައުދީގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް 295 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 20) - އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބަޖެޓަކީ 295 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 5
އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ ނިންމުމާ އެކު ސައުދީ ރަތަށް

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހުއްޓާލަން އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ސައުދީ ސަރުކާރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 2
ސައުދީގެ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ޕާކިސްތާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 14) - ޕާކިސްތާނަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާވަރުގެ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މަރާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދަނީ

މިދޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝޯން ޕެން ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 2
ތުރުކީގެ ހުށަހެޅުމަށް ސައުދީން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 10) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ތުރުކީ އަށް ހަވާލު ކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް...

December 10, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާގެ ފަހު ބަސް: އަހަންނަކަށް ނޭވާއެއް ނުލެވޭ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ފަހު ބަހަކީ "އަހަންނަކަށް ނޭވާއެއް ނުލެވޭ" ކަމަށް ސީއެންއެން އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ނޫސްވެރިޔާގެ ގާތިލުން ހައްޔަރު ކުރެވޭތޯ ތުރުކީން ބަލަނީ

އިސްތަންބޫލް (ޑިސެމްބަރު 5) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ކަމަށްވާ ސައުދީ ވަލީ އަހުދުގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ސައުދު އަލް...

December 05, 2018 4
ޖީސީސީ ސަމިޓަށް ގަތަރުގެ އަމީރަށް ސައުދީން ދައުވަތު ދީފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 5) - އަންނަ ހަފުތާގައި ސައުދީގައި ބާއްވާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ ސަމިޓަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކޮންގްރެސް އަށް ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 4) - ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް ސީއައިއޭ އިން ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ތުރުކީ ފުލުހުން ބެލީ ވަލީއަހުދުގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގެއެއް

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 28) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅިގެން ތުރުކީ ފުލުހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގެއެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.