29 މެއި

May 29, 2019 8
ސައުދީގެ ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު ގަތަރުގެ އަމީރަށް!

މާދަމާ ބާއްވާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އެމަޖެންސީ ސަމިޓަށް، ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިހު ތާމިމް ބިން ހަމަދު އަލް ތާނީ އަށް ސައުދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ދައުވަތު އަރުވައިފި ކަމަށް، ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 22
ސައުދީން 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ދީފި

އެހެން އަހަރުތަަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ވެސް ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 3
ސައުދީ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 28) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ރޭ ގެނައި ބަދަލުތަކުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާދިލް އަލް ޖުބައިރުގެ މަގާމު ދަށްކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 4
ޖީސީސީ ސަމިޓަށް ގަތަރުގެ އަމީރަށް ސައުދީން ދައުވަތު ދީފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 5) - އަންނަ ހަފުތާގައި ސައުދީގައި ބާއްވާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ ސަމިޓަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 43
"ރައީސާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސައުދީން ނުދައްކާ"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސަައުދީން ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 26
އިބޫއަށް ރަސްގެފާނު ގުޅުއްވައި، މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް މިއަދު ގުޅުއްވައި، މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 5
ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމާ އެކު ސައުދީ ރަސްގެފާން އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދުވާލަކު ދެ މިލިއަން ފީފާ އަށް އިތުރަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 5
ރަސްގެފާނުގެ ޚަރަދުގައި 42000 މީހުން ހައްޖުވެއްޖެ

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ޚާއްސަ މެހްމާނުންގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 21 އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ 42،000 މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 30
‎ސައުދީ ސަމިޓްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

‎ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޒުގައި ބޭއްވި "އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓް" ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 55
ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ސައޫދީން ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 74
ރަސްގެފާނުގެ ޗުއްޓީ އަށް ގެނައި އެއްޗެހި ގެންދަނީ!

އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ އެކު ފަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރުފުޅަށް ރާއްޖެ އަށް ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު އަނބުރާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 51
ފ. މަޝްރޫއާ ގުޅޭ އޯޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މުދަލަކަށް، ފ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ހަދަން އެ އާއިލާއިން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވުމާ...

March 18, 2017 44
ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލައްވައި ގައުމަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އޭޝިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ސައޫދީގެ ރަސްމީ ނިއުސް...

17 މާޗް

March 17, 2017 64
ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރުމުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު މާދަމާ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވުމުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

March 17, 2017 172
ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު މާދަމާ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު މިއަދު ފަސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 79
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެެއަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 5
ސައުދީ ރަސްގެފާން މި އަހަރު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފާނެ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 13) - ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން މި އަހަރު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ.

March 13, 2017 19
ސަލްމާންގެ ވަފުދަށް ޖަޕާނުން 1،200 ކޮޓަރި

ޓޯކިޔޯ (މާޗް 13) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭ ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެމަނިކުފާނުގެ ވަފުދަށް ޓޯކިޔޯގެ ލަގްޒަރީ...

08 މާޗް

March 08, 2017 22
ބާލީ އަށް ރަސްގެފާން ހިތްޕުޅާވެ، ޗުއްޓީ އިތުރު ކުރައްވައިފި

ޖަކާޓާ (މާޗް 8) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީ އަށް މާބޮޑަށް ހިތްޕުޅާވެ ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާންގެ ޗުއްޓީ އިތުރު ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 2
ސަލްމާންގެ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ހަމަލާދޭން ރޭވި: މެލޭޝިއާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 7) - އަރަބި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން މިދިޔަ މަހު މެލޭޝިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ހަމަލާ ދޭން ރޭވި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް ޓެރަރިސްޓަކު އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 3
ބުރޫނާއީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް

ބަންދަރު ސެރީ ބަގަވާން (މާޗް 5) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒަށް ބުރޫނާއީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް އަރުވައިފި އެވެ.

March 05, 2017 71
ސައޫދީ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ތަނެއް ނޫން: މަޖީދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމާ މެދު ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ....

03 މާޗް

March 03, 2017 128
ރަސްގެފާނަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލު ނެތިކޮށްލުން

ސައޫދީ އަރަބިއާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް ފާޑު ކިޔައި، ބޭ އަދަބީ ބަސްތައް ރައްދު ކުރުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ނެތިކޮށްލުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 10
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން ސަލްމާން ގޮވާލައިފި

ޖަކާޓާ (މާޗް 2) - ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.