21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 32
ފަނޑިޔާރު އަރީފު ވެސް ޖެހޭނީ ވަކިކުރަން!

އެކަނިމާއެކަނި، ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި، ދޮށި ހިއްޕަވައިގެން މަސް ބާނަން ހުންނަވާ އިރު، އޭނާއަކީ ވަރަށް އާދައިގެ އަދި އާންމުންގެ ތެރެއަށް ވެސް ނުކުންނަވާ ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް...

November 21, 2019 27
ރިޓަޔާމަންޓަށް އެދިވަޑައިގަތީ އަރީފް އެކަނި: ޖޭއެސްސީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިކުރި އަދި ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ރިޓަޔާމަންޓަށް އެދިވަޑައިގަތް ހަމަ އެކަނި ބޭފުޅަކީ އިއްޔެ ރިޓަޔާ ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 86
އަރީފް ރިޓަޔާކޮށް، ކޯޓް ހިންގުން އަޒްމިރަލްދާ އަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް ރިޓަޔާ ކުރައްވައި، ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުން ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރާ ހަވާލުކޮށް އަދި އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 37
ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުން ފަނޑިޔާރު އަރީފާ ހަވާލުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާ ހަވާލު ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 69
ވަކި ވަގުތަކު ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެކަމަށް ނުދެކޭތި: ހިސާން

ވަކި ވަގުތެއްގައި ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވުމަކީ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަތުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 20
ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތްދޭން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އެ ތިން ބޭފުޅުންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 11
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލައެއް ނެތް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) ފިޔަވައި އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 105
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 23
ފަނޑިޔާރު އަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިގު ދަތުރު ކާމިޔާބުކުރި އެތައް ބަޔަކަށް ރެޔަކީ އުފާވެރި ރެއެކެވެ. އެކަމަކު ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ހުވާ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އަހްމަދަށް ވަކިން ހާއްސަ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 13
ސިޓީތައް އެޑްރެސް ކުރަންޖެހޭނީ ފަނޑިޔާރު އަރީފަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފަށް އެޑްރެސް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.