17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 11
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދިގެން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

September 17, 2020 7
މާލެ ސަރަހައްދު ސްކޫލުތައް އިތުރު 2 ހަފުތާއަށް ބަންދު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ވެސް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 8
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 3 ސްކޫލު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ތިން ސްކޫލެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

September 15, 2020 64
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލު: ރަނގަޅުތަ؟ ނުވަތަ ގޯސްތަ؟

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހުންގާނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ޕްރިންސިޕަލުންގެ އޮނިގަނޑެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާތާ ފަސް އަހަރެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން މި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 83
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ދާއިރާ ދޫކޮށް ދާން

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އުސޫލުގައި ހުރި ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން، ތައުލީމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް، ބައެއް ޕްރިންސިޕަލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 30
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ހައްގެއް ނުގެއްލޭނެ، ލިބޭނީ ކުރިއެރުން

ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްކޫލު ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލެއް ހެދިޔަސް އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ނުގެއްލޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 60
އާ އުސޫލާ މެދު ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޕްރިންސިޕަލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ސްކޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކަށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާ ސިޔާސީ ކުރުމުގެ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށް ބުނެ، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި އުސޫލާ މެދު ގިނަ ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

September 11, 2020 3
ދަރިވަރުން ގޭގައި، "އޯކޭއެއް ނޫން"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް އަޒުމެއްގައި ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކާ...

September 11, 2020 117
ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެއް ސްކޫލެއްގައި ހުރެވޭނީ 8 އަހަރު

ސްކޫލެއްގައި ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން އަށް އަހަރު ކަމަށް ހަމަޖައްސައި ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާއަދާކުރާ ސްކޫލު ކަނޑައަޅާނެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 24
ތައުލީމުގެ ބިލަށް ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން އިސްލާހުތަކެއް

ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަލަށް ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން މުހިއްމު ބައެއް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅައި، އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތަކަށް މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 21
މުސްތަފާ، ދަތި ދުވަސްވަރެއްގައި ޣިޔާސުއްދީން ހުންގާނަށް

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް އޭރު ނެތެވެ. ނަމަވެސް މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން އޯ ލެވެލް ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު މަންމަގެ ރަށް، ސ. ހިތަދުއަށް އަލީ މުސްތަފާ ބަދަލުވެ އޭރުގެ ސ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ނުވަތަ މިހާރުގެ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި އެވެ. ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ތައުލީމީ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 15
މާލޭގެ ސްކޫލުތައް އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް ބަންދުކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ، އެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ވެސް ނުހުޅުވާގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 5
ގްރޭޭޑު 1ގެ އުމުރު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާދަނީ ކުރިއަށް

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުން އޮގަސްޓް މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާތީ، ގްރޭޑު އެކަކުން ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުމުރު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 20
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ޑޭޓާ ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ގޭގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ދެމުން އައި ޑޭޓާ އެލަވަންސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 16
ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގިގެން އައިލެންޑާސް އިން ކޯޓަށް

އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގާ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ސާފުނުވާތީ، އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 20, 2020 48
ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް، އިންޓަނެޓަކަށް ނުވަދެވޭ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނެވެ. މި ގަރުނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބަރޯސާވަނީ އިންޓަނެޓަށެވެ. އިންޓަނެޓުގެ ބޭނުންތެރިކަން އެންމެ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ މުޅި ދުނިޔެއަށް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 10
މާލޭގެ ސްކޫލްތައް އަންނަ މަހުގެ 3 އާ ހަމައަށް ބަންދު

މާލޭގެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ވެސް ނުހުޅުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 17
ނިއު ނޯމަލްގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތުތައް މަދުކޮށްފި

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި މި ހާލަތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ވަގުތުތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަދުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 3
ކިޔެވުމުގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ ފަށައިފި

ކިޔެވުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 2
ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތް: ދެވޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު

ދޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ތައުލީމީ މޫލަވެރިންނާއި ބެލެނިވެރިން އަންނަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ލަނޑުދަނޑިއަކީ އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށް ތެދުވުމުގެ ހިތްވަރާއި ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމެވެ. މުޖުތަމައަށް ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ގެނެސް އެންމެހާ އަފުރާދުންގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ހިސާބު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައި ގަރުނު، ހޯމްވޯކާ ދެކޮޅު

އެއް ކަމެއްގައި ދެމިހުރެވޭނީ އެ ކަމަކަށް ހާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމަކާއި ލޯތްބެއް އޮވެގެންނެވެ. ބައި ގަރުނުވީ އިރު ވެސް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަވެގެންނެވެ. އިންޑިއާގެ މި ހިސާބު ޓީޗަރަކީ ދެގޮތެއް ނުވެ ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ސާބިތުވެ ހުރި މީހެކެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ހިތަދޫގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫން ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަވަށުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 11
ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް

ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

August 04, 2020 4
މާލޭގެ ސްކޫލްތައް އަނެއްކާވެސް ދެ ހަފުތާ އަށް ބަންދު

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއެކު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން ފަސްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 4
ގްރޭޑު 8،7 އަށް އަންނަ މަހުގެ 16ގައި ކިޔަވައިދެނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކީ ސްޓޭޖް ތިނަކަށް، އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.