02 ޖުލައި

July 02, 2020 6
ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި އިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޭނުވާ ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ. ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

July 02, 2020 22
ވަދެވިގެން ނުވާނެ ސައިޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ އަތްމަތީގައި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުޑަކުދިންގެ އަތްމައްޗަށް އިންޓަނެޓު ދޫވުމާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކުދިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް...

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ތައުލީމާ ގުޅޭ ވެބިނާތަކެއް ޣިޔާސުއްދީނުން ފަށައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މުހިއްމު ވެބިނާތަކެއް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ފަށައިފި އެވެ.

July 01, 2020 7
ދަރިވަރުން އުފަލުން، އެކަމަކު ނިއު ނޯމަލް އުނދަގޫ!

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހައުސް ކެޕްޓަން އަހުމަދު އާކިފަށް މިއަދު ލިބުނު އުފާ ބޮޑެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ސްކޫލަށް ދެވުމުން، އެ...

30 ޖޫން

June 30, 2020 4
މާދަމާ ހުޅުވާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ބައެއް ސްކޫލުތައް

ބޮޑު ބަންދަކަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް މާދަމާ ހުޅުވި ނަމަވެސް، މާދަމާ ހުޅުވާނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އިންޓަނޭޝަނަލް ބައެއް ސްކޫލްތަކެވެ.

June 30, 2020 6
ސްކޫލު ހުޅުވަން ތައްޔާރު، ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހަށް ފަހު މާދަމާ ސްކޫލުތައް ހުޅުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ފެންނާނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. މީގެ ކުރިން ހަލަބޮލިކޮށް ފެނުނަސް، ގައިދުރުކޮށް ތިބުމަށް ހަނދާންކޮށް...

June 30, 2020 25
ސްކޫލުތައް މާދަމާ ހުޅުވާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑު ކަމާ ގުޅިގެން، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ އަސަރު 91،000 ދަރިވަރުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ 91،000 ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 17
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސްކޫލު އަޅަން މިއަހަރު ފަށާނަން

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ ފުރަތަމަ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ލަސްވެގެން މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 25, 2020 7
ސްކޫލް ހުޅުވާއިރު އެނގެން ޖެހޭ ފަސް ކަމެއް

އާ އާއްމު ހާލަތަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ އަންނަ ހަފްތާގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލުން. ބަލިމަޑުކަމާ މެދު މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވޭ. އެކަމަކު...

June 25, 2020 5
ޅ. ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ދަރިވަރުންނަށް މާސްކް ފަހަނީ

ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން، އެ ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް މާސްކް ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

މަސައްކަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ އަމާޒާ އެކު، ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 17
ނާސްތާއަށް ދޭ ކިރު ޕެކެޓްތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަނީ

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ގެނައި ކިރު ޕެކެޓުތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

June 23, 2020 2
ފައިސާ ލިބި ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރިއަށް: އެޑިއުކޭޝަން

އަންނަ މަހު 1ގައި ސްކޫލް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވާން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހި ތައްޔާރީތައް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 23, 2020 12
ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވަން 543،152 ޑޮލަރު (8.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަދި މުޅިން ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ޔުނިސެފުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 14
ގްރޭޑް ނުވަތަ ސްޓްރީމް ނެތަސް މާލެ އަންނާކަށް ނުޖެހޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލެ ނާދެވި ރަށްރަށުގައި ތިބި ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ގްރޭޑް ނުވަތަ ސްޓްރީމް އެ ރަށު ސްކޫލްގައި ނެތަސް މާލެ ނައިސް ރަށުގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

June 22, 2020
އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓްތައް ސެންޓަރުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ސެންޓަރުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 6
ދެކުނު ތިން ސްކޫލެއް ގުޅިގެން އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދެނީ

ދެކުނުގެ ތިން ސްކޫލެއް ގުޅިގެން އޭ ލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 2
ނޭޕާލްގައި މެންޑަރިން ކިޔަވައިދޭން ޗައިނާ ޓީޗަރުން ހިލޭ

ޗައިނާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ރަސްމީކޮށް ކިޔަވައިދިނުގައި ބޭނުންކުރާ މެންޑަރިން ބަސް، ނޭޕާލްގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ކުރަން އެދި އެ ބަސް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 73
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާ: ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ސްކޫލުތަކަށް މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތިން މަހަށް ފަހު ކިޔެވުން ދެން ކުރިއަށްގެންދާނެ...

June 15, 2020 4
މާލޭ ސްކޫލުތައް: ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ 9 އިން މައްޗަށް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ފުރަތަމަ ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ ނުވަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ގްރޭޑުތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 17
ދަރިވަރުންގެ ހަޔާތުން އަހަރެއް ގެއްލުނީތަ؟ ނޫން!

މުޅި ތައުލީމީ ދާއިރާ ވެސް އޮތީ މި ވިސްނުމުގަ އެވެ؛ މި އަހަރު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިޔަވައިދޭނީ ކޮން ގޮތަކަށް، ކޮން އުސޫލަކުން ހެއްޔެވެ؟ މި އަހަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ކިޔަވައިނުދެވުމުން، ދަރިވަރުންގެ ހަޔާތުން އަހަރެއް ގެއްލުނީ ހެއްޔެވެ؟ ގެއްލުނު ފިލާވަޅުތައް އަލުން ނަގާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ތައުލީމީ އާ ނިޒާމަކަށް ކުރިމަތިލާ...

13 ޖޫން

June 13, 2020 39
ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ 4 ދުވަހު ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ސްކޫލުތަކުގައި ދުވާލަކު ހަތަރު ގަޑިއިރު ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 7
ސްކޫލުތަކާއި ކޮލެޖު/ޔުނިވާސިޓީތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 7
މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލްތައް މި މަހު ހުޅުވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 11) - އެކި ސްޓޭޖްތަކަށް ބަހާލައިގެން މި މަހު 24 އިން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 3
ލަންކާގެ ސްކޫލްތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 10) - އެކި ސްޓޭޖްތަކަށް ބަހާލައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 65
ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަން ތައްޔާރުވާން އަންގައިފި

ނިއު ނޯމަލްގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
ސްކޫލުތަކަށް 500 ތާމޮމީޓަރު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ސްކޫލުތަކުގައި އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށަންވާއިރަށް އެ ތަންތަނަށް ތާމޮމީޓަރު ހޯދަައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.