21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 6
ތައުލީމާ ގުޅޭ "އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް" ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ޓީޗަރުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިނޮވޭޝަން ކޮންފެރަންސް" އަށް 47 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ތައުލީމީ ގާނޫނު: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް

ހުއްދަ ނެތި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެވެ. ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތި ކިޔަވައިދޭ ޕްރީ ސްކޫލުތަކެވެ. ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޓީޗަރުންނެވެ؛ މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު މިހާރު ގުޅިފައިވަނީ، މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 11
ތައުލީމުގެ ގާނޫނުން ދާއިރާ ތަރުތީބުކޮށްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ތަސްދީގުކުރި ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ އަމާޒަކީ އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދޭ ޗާޓަކަށްވުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

November 15, 2020 9
އިމާދުއްދީންގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް ހުޅުވައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ލައިބްރަރީ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 1
ރަށްރަށުގައި ޕްރީ ސްކޫލާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް އަދި ޕްރީ ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ގެންގޮސް އަންނަ ހަފުތާގައި ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބައި ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 6
ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތް ހަދާނީ ހުޅުމާލޭ ސްޓޭޑިއަމް ކައިރީ

ސީއެޗްއެސްއީގެ އިމާރާތް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ބިން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

November 02, 2020 14
ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން "ސްކޫލުފެރީ" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ލޯންޗު ބޭނުންކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
ގްރޭޑް 1 އިން ޖާގަ ދޭނީ ޑިސެމްބަރަށް 7 އަހަރުވާނަމަ

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑު 1 އަށް ވައްދާނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަތް އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށް ޕޯޓަލެއް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ސްކޫލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 10
މުހިއްމު ބަދަލު އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ދާއިރާއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ "ތައުލީމުގެ ބިލް"، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ގްރޭޑު 7ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 8
ހަތް މަހަށް ފަހު ޣިޔާސުއްދީންގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްކޫލް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން މިއަދު ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްލާސްތަކަށް ހާޒިރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 10
ގްރޭޑް 6 އިން ދަށަށް މި އަހަރު ކިޔެވުން ނުފެށޭނެ

މި އަހަރު ބާކީ އޮތް ދެ މަސް ދުވަހު، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގްރޭޑް ހަޔަކުން ދަށުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެންގޮސް ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 15
މާލޭގައި ގްރޭޑް 7، 8 ގެ ކިޔެވުން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުގައި ކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި ގްރޭޑް 8 ގެ ކިޔެވުން ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މި މަހުގެ 25 ގައި ގްރޭޑް 7 ގެ ކިޔެވުން ވެސް ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް

ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ތިބި އާއިލާތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 21
ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ޝުކުރަކާއެކު ސިޓީއެއް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަށް، ދުވަހުގެ ހާއްސަ ތަހުނިޔާ އާއި ޝުކުރާއެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީގެ ހާއްސަ ސިޓީއެއް މިއަދު ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

October 05, 2020 9
"ޓީޗަރުންގެ ބުރަ ތަޖުރިބާކުރެވި ޝަރަފު ދެވިއްޖެ"

އެންމެ ކުއްޖަކު ފިލާވަޅުގައި ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓީޗަރަކު ކުރަންޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތް ބެލެނިވެރިންނަށް ތަޖުރިބާކުރެވުމުން، އެ ޓީޗަރެއްގެ ކްލާހުގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ...

October 05, 2020 34
ސްކޫލުތައް ފަޅަށް، ޓީޗަރުންނަށް ބުރަ!

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވެސް ތަފާތު އަހަރެކެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށެވެ. ދިގު...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 1
ސްކޫލުތަކުގެ އެޓެންޑެންސް ރަނގަޅު

ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހަށްފަހު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވިއިރު، ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 04, 2020 13
ދޮޅު މަހަށް ފަހު މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި ކޮވިޑު-19ގެ ކޭސްތައް އަލުން އިތުރުވާން ފެށުމުން ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މިއަދު އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 3
އިތުރު ގްރޭޑުތަކަށް ވެސް ސްކޫލު ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

އިތުރު ގްރޭޑުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 1
ރަށްރަށު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު އިތުރުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ނެތް ރަށްރަށުގައި ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 17
އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނަކީ ސްކޫލް: ޕްރިންސިޕަލުން

ސްކޫލަކީ މުސްތަގުބަލަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްދޭ މައި މަރުކަޒެވެ؛ ލީޑަޝިޕްގެ ހުނަރުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު ހުރިހާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް ލޯ ހުޅުވައިދީ އެ ބަދަލުތަކާ އެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްގެންދަން އެހީތެރިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ސްކޫލަށް ނުދާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަރިވަރުންގެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 12
ދަރިވަރުންނަށް 1،500 ޑޮންގްލް ހޯދަނީ

ދަރިވަރުންނަށް 1،500 އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ހޯދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.