11 މާޗް

March 11, 2019 30
ފޮތް ދަބަސް ހަމަ ބަރު، ހައްލެއް ނެތީތަ؟

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފަށަން ނިންމުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހީކުރެވުނީ ދަރިވަރުންގެ ފޮތް ދަބަސް ބަރުވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބި، އެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހަމަ އޮތްތާނގައި އޮތީ އެވެ. ސްކޫލަށް ގެންދަންޖެހޭ އެއްޗެހި ދިޔައީ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 31
ހުރިހާ ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއް އަންނަ އަހަރު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރާނެ ކަމަށާއި އޭރުން ފޮތް ދަބަހުގެ ބަދަލުގައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެންދާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދުު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 15
ހަޑިހުތުރު އިބާރާތްތަކެއް ހުރި ދަބަސްތަކެއް ނަގައިފި

ހަޑިހުތުރު އިބާރާތްތަކަކާއި މަންޒަރުތަކެއް ޖަހާފައި ހުރި ބެކްޕެކް ދަބަސްތަކެއް ވިއްކަން މާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓައި ފުލުހުން އިއްޔެ އެ ތަކެތި ނަގައިފި އެވެ.