23 ޖޫން

June 23, 2020 17
ނާސްތާއަށް ދޭ ކިރު ޕެކެޓްތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަނީ

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ގެނައި ކިރު ޕެކެޓުތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 54
އިއްޒުއްދީންގެ ދަރިވަރުން ގެއަށްދާނީ ނަމާދުކޮށް ކައިގެން

މި އަހަރު އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މެންދުރުގެ ކެއުން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު، ނާސްތާއާ ޚިލާފަށް މި ސްކޫލްގެ ކުދިންނަށް މެންދުރުގެ ކެއުން ހަމަޖައްސާނީ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 17
83 ޕަސެންޓް ކުދިން ނާސްތާގައި ބައިވެރިވި

މި އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމުނުއިރު، ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ކިޔެވި 83 ޕަސެންޓް ދަރިވަރުން ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 4
ސްކޫލް ގައިޑް: ސްކޫލްގައި ނާސްތާ! މިއީ ހެޔޮ ބަދަލެއް

އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ. އެސެމްބްލީގައި ހުއްޓާ ވެއްޓޭ ކުދިންގެ އަދަދު މަދު ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނު ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ނާސްތާ ދޭން ފެށުމުން ފެނުނު ރަނގަޅު އެއް ނަތީޖާ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 20
"ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާ 15 އަހަރުން ފެންނާނެ"

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިއްސުރެ ނިންމާފައި ވަނީ ގިނަ ސަބަބުތަކާ އެކު ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ ކުރިއަށް އޮތް 15 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 119
ނާސްތާ ތަޅުންގަނޑުމަތީ، މިނިސްޓްރީ ހިތްހަމަނުޖެހިިފައި!

ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދޭ ޕްރޮގްރާމް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި މިއަދު ފެށިއިރު ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންތަކަށް ތަޅުންގަނޑުމަތީގައި ބައިތިއްބައިގެން، ގަނޑެއްގެ މަތީގައި...

June 11, 2019 30
ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 42
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ނާސްތާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދަން ސަރުކާރުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 16
ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 8500 ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިން

ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނުއިރު 8،500 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 20
މާލޭގައި ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒާއި ލަ ސޫކަށް

މާލޭގެ ތިން ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒު ކޭޓަރިން އާއި ލަ ސޫކަށެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 65
ނާސްތާ ދިނުމާ މެދު ތަފާތު ހިޔާލުތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާއެއް ދޭން ފަށަން ހިންގާ އަޖުމަ ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ހިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ!

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 32
ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް: ރަނގަޅު ސިއްހަތުގެ ކުދިން އުފެދޭނެ

ސްކޫލްތަކުގައި ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ނަމަ، ސިއްހަތު ރަނގަޅު އަދި ދުޅަހެޔޮ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެދޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު...

January 13, 2019 100
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ނާސްތާ ދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްގެން ސްކޫލްތަކުގައި ނާސްތާ ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 23
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ

ސްކޫލުތަކުގައި ނާސްތާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދައި އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.